Feeds:
Posts
Comments

SERAT WALISANA

Prakata:

Sebelum membaca “Serat Darmogandul” yang fenomenal itu, maka lebih baik jika membaca Serat Walisana saja. Itu sebanarnya bukan anjuran, tetapi dalan serat Darmogandul, disebutkan bahwa naskah itu dibuat berdasarkan ilham dari serat Walisana ini. Dalan posting ini (seperti yang sudah-sudah) saya tidak menterjemahkan karya ini ke dalam Bahasa Indonesia, hanya merubah tanda baca sehingga mudah dimengerti isinya. Namun demikian bila anda tidak menguasai Bahasa Jawa dengan baik, tetap saja akan susah mengerti, karena yang digunakan bahasa Jawa yang sering didenger dalam cerita wayang. Tetapi apabila anda tetap berniat membacanya silakan saja. Naskah ini aslinya dalam bentuk Pupuh (Tembang Mocopat) yang terdiri dari 32 Pupuh, namun demikian di beberapa pupuh diselingi dengan Prosa (bahasa lesan biasa) yang mudah untuk dimengerti. Akhirnya saya ucapkan selamat menikmati.

SERAT WALISANA

(Anggitanipun Kanjeng Sunan Giri ke.II)

 

PUPUH I (Sinom)

Rinumpaka roning kamal, lwir winidyan mamarsoedi wuryaning ruwiya tama sanityasa analesih ngraweri warteng nguni karasikaning kikidoeng mrih kretarta ring gita mitrarja kang sumudyapti nenggih mas Harjawijaya Batavia. Rumesep ngingsep carita gancaring kang para Wali mamarah nata agama, mangka pandaming dumadi nguni kang angadani angrengga yogyaning laku Jeng Sunan Giri Pura, kang jumeneng kaping kalih pan kinarya lantaraning pralampita.

 

Lumantasing kasunyatan tumatar marta martani sumawabing pangastawa sang parasdya mamarsoedi ngalap mangulap ngelmi sakadaring dadya tuduh lamun kabul kabuka kinarilaning Hyang Widhi sinung ilham kena kinarya dadama. Mangka lajering carita Sang Syeh Molana Ibrahim, Pandita ing tanah Arab maksuding agama suci geng ngibadah ing Widhi prastawa saliring kawruh ambek santa santosa parimarma ing kaswasih. Mula-mula tatalering Waliyolah kasembuh lebet kalaban kamin kamun manluluri saking Kangjeng Rasul ‘Ullah pasti mustikaning bumi panutaning dumadi nartani titah sadarum sinuhun puji puja seisning rat pangastuti pan kinarya baku baboning bawana.

 

Ri mangkana kacarita Sang Syeh Molana Ibrahim duk lagya andon lelana  mesu amamasuh budi  prapteng Cempa nagari sarju harjaning praja gung angasokken sasira dadya kondanging pawarti  lamun wonten Maulana trah Rasul ‘Ullah. Sidik jatmika sembada cahya dumilah nelahi mratandani trahing wirya tan antara kapiyarsi  pramudyaning nagari  neggih Maha prabu agung jujuluk raja Kijan kanungrahan amarengi Seh Ibrahim tinimbalan ing ngarsendra Kinarenaning wardaya samana ingambil siwi mring raja Kijan ing Cempa datan seh ing sari ratri saya tumaneming sih wasana ingambil mantu daup lan putrinira warnane ayu linuwih apenengeran Dyah Siti Asmara.

 

Lestari apalakrama raket sih-sinisihan kalih tan ana sangsayanira ing ngantara lami-lami apatutan kakalih priya samya bagus-bagus cahya pinda sasangka pan sampun sinung wawangi mring kang rama rahadyan Santri wastanya. Kang anem rahaden Rahmat wau ta satriya kalih pinundut putra ing eyang mangka asrining djo puri kasembuh amarengi putranira Sang nga Prabu Cempa Narpa taruna Garwanira anggarbini prapteng mangsa mbabar putra miyos priya Nulya pinundut ing ngeyang sampun sinungan wewangi dyan Ngalim Abu Urerah kinadangken wayah kalih katri dinarmi-darmi ungunganira ingugung wusnya samya diwasa sinrahken ing Seh Ibrahim katri kinen mumulang Agama mulya.

 

Ri sampuning kasembadan maksuding agama suci katam sarahsaning kitab  wegig widagdeng pambudi  Ngalim mangulah ngelmi  pantokaninditan putus  rinaja raja putra  karem andoning ngasepi duk samana antuk warta babaratan. Lamun prameswarinira Narendra ing Majaphit punika kaprenah uwa  kadanging ibu sayekti  dadya satriya kalih  kait rembag sabiyantu  lan ari naking sanak  Dyan Ngalim Aburerahi  atitinja mring uwa mangestu pada. Ri sampuning abipraja  budalan saking nagari  mentare tanpa pawarta  mring rama ibu dennya nis  prapteng tembing jaladri  sira wong agung katelu  mangu-mangu ing lampah  dening kalangan jaladri  sanalika ruwet kaworan sungkawa.

 

Pra samya mangenggar-enggar sasamben angudi budi  raryan ing tembinging parang  tandya waspadaning pangaksi  palwa layar lumaris  punika nangkoda agung  amot barang dagangan  gramen saking liyan nagri  dasar sedya bebara mring nagri Cempa. Suka wong agung katiga prataning kang palwa grami  cipta sedya kasembadan  dennya ngajap angajawi  tan antara wus prapti  giyotaning nangkoda gung  merak raden katiga  naut jangkar ngimbir-ngimbir  wus antara ngudal daganganira.

 

Telas sajroning baita wus anedeng masa katri  sira rahaden katiga  samya manjing jroning keci  kang tunggu langkung ajrih  anaruwe ya kang rawuh  kening labeting wirya.  Wong agung katiga angling: “Eh ta juru palwa payo lakokena mring laladan Tanah Jawa.”  Ki juru umatur aris: “Duh angger raden katiga,  pun patik kalangkung ajrih sarehning tiyang alit  yogi sumene rumuhun datengireng juragan kawula darmi nglampahi janji sampun leganing rembag sumangga.”

 

Ngandika rahaden Rahmat: “Apa suwe aneng ngriki  nggone ambebara dagang.”  Juru palwa matur aris: “Prasasat amung mampir pendak dinten nuli laju wangsul lampah baita  njajah liyan praja malih abebaton mangesti ing bati katah.”

 

Wau ta rahaden Rahmat matur ing dyan Santri Ngali: “Paran sakecaning rembag  punapa inggih ngantosi kang raka ngandika ris becik asareh rumuhun. Aja anganiaya diksura akarya nistip, kudu nganggo tebah tembung krana lila maring kang darbe baita supaya lestari.”  Sumambung Ngalimburerah: “Leres ing karsa sayekti  nadyan alampah sandi  sampun akarya rubiru  eruning sama-sama, sawuwi singidan dingin.”  Raden Rahmat  jumurung rembaging kadang katiga minta aksama denira angreribedi dumunung sajroning palwa. Ki juru suka ing kapti dupi wus pendak ari. Ki juragan prapta gupuh ngirid barang dagangan, ki juru palwa wawarti jroning palwa kanggonan satriya tiga.

 

Sedya mring Tanah Jawa dereng dangu dennya warti, kasaru raden katiga lajeng mijil amanggihi samya tata linggih. Ki juragan dahat ndeku wrin pasang semunira, lamun tedaking linuwih wus kacipta yen satriya di ing Cempa. Dyan Santri Ngali ngandika: “Kyai, praptaningsun iki manawa padha karenan ingsun arsa angribedi dapur anumpal keli  nunut lakuning parau, tekakna bumi Jawa.” Ki juragan duk miyarsi sanalika kingkin kalingkungen ing tyas.

 

 

PUPUH II (Asmarandana)

Ki Juragan matur aris: “Duh Raden nuwun aksama pun patik atur pawartos. Kawula mboten katenta, mopo sareh andika kauningana pukulun menggah lampahing baita badhe lajeng dateng Mesir, yen kampir mring Tanah Jawa punika dapur anjengkleng prasasat.” Wangsuling lampah Dyan Santri Ngali engah ngrarapu ing kadangipun: “Yayi karo narima-a. Durung kapareng ing Widhi  katuju tanjaning seja, becik sareh salintire lantaran karana Allah.” Matur rahaden Rahmat ngayubagyeng kadang sepuh myang raden Ngalimburerah. Ya ta radyan Santri Ngali ngadika mring juragan: “Kaki yen temen kaleke  sayekti ingsun narima, mung jumurung pudyarja lestarining lampah laut, nanging yen nora sanyata papajarira ing mami yekti Allah paring tanda, mengko ana wahanane  ri sampunira, mangkana sira kyai juragan.” Dagangan kamot ing prau, wusing samekta amangkat.

 

Narik jangkar layar rakit palwa tan saged lumampah, angin tan ana kendate.  Wau ta kyai juragan langkung prihatinira kendeling punang parau wus acipta ing wardaya. Yen alading raden katri  kinamandaka ing warta  wasana nedya ngalap sor mituruti ing sakarsa nadyan tuna ing lampah sedya akarya tutulung supadya dadya kasidan. Lampahing palweng jaladri ri sampunira mangkana, ki juragan mudun alon marek rahaden katiga, depe-depe dedepa anor raga nembah matur: “Duh-duh sirahing nastapa. Sewu nuwun pangaksami  lepata ing ngila-ila, tulah sarik kawulane.  Kamipurun dora cara ngetung petang pituna  mburu untung bade kontung baita tan saged kentar. Baya bade sotal-satil amet bati angalentar tan ababar panimbale. Yen jenek aneng satanah daganganing sudagar. Upami getuk macucuk kemba ngabar tan kajambar. Ing mangke angger pun patik sumanggem karsa paduka ulun sagah ndatengake denyarsa tindak ngajawa, suwawi manjing palwa.”

 

Raden katiga jumurung kanti paring pangaksama. Wus kerit munggah ing keci, munggwing pajangan talundag juragan dahat ajrihe, manggen kapara ing ngandap matur sumanggeng karsa dagangan amba sadarum bilih wonten kang kinarsan. Ingkang peni raja peni, mas sosotya nawaretna kawula dateng cumaos.

 

Ngandika raden katiga: “Banget ing panarima eklasing sih kadarmanmu nanging dudu kang soen sedya. Iya ingsun nora luwih muji bisa slameting nggonira gaota gede. Allah sipat kamurahan asih asamak basar, yen temen-temen tinemu kataman utamanira. Taberia gawe becik maring wong kang kasusahan, yekti gedhe ganjarane pujine nenarik begja, nggampangaken pangarah  sumuyuning reh rahayu alestari istingarah.”

 

Ki Juragan duk miarsi sabdaning raden katiga teka tumunjem driyane sangsaya jrih sungkemira keneng jemparing sabda rumasuk sarahsanipun. Rubed-rubeda kababad. Daya aturira aris sira kiyai juragan: “Doeh angger-angger rahaden mugi ulun awignya-a nganggo wasita tama katamana ing pangestu astuti santa-santosa. Boten langkung ulun mangkin deksura tadah deduka  mugi den sajarwa jatos sinten paduka punika? Dene maksih taruna mumpuni ambek dibya nung- sinung mangunah karamat.”

 

Nabda raden Santri Ngali: “Eh kaki kawruhanira ingsun iki satuhune wutah getih nagri Cempa kang wayah rajeng Kijan. Iku taler saking ibu sudarmengsun saking Arab aran Molana Ibrahim tedaking Jeng Rasul ‘Ullah, dyan Rahmat kadang-ngong anom tunggal saibu sarama. Dene Ngalim Burerah iku iya ariningsun pernah kadang naking sanak. Iya saking Ibu rami padha wutah getih Cempa wus manjing kadang saeros karana pinundut putra  jeng Eyang rajeng Cempa. Tutur ngong samono iku ajwa kabwawareng katah, awit lunganingsun iki nilipaken wong sapraja nedya laku angaloyong marmane sira den bisa amot wadi sinuksma lawan aja dangu-dangu palwa nuli angkatena.”

 

Ki juragan duk miyarsi sabdaning risang pinudya, sidakep dangu anjomblong, marek sarya ngestupada, alon ing aturira: “Lamun makaten pukulun sang kalih Gustikawula. Amba tiyang nagri Mesir wasta juragan Duljalal, mangke kang ingimanake tiyang ing Mesir sadaya. Agami Rasullullah mangka tuan tedakipun gusti panutaning jagat. Pantes ulun aji-aji anembah boten ical labet sawabing pepujan. Awal tumekeng akerat pinunjung-punjung panjang.”

 

Raden malih ngandika rum: “Wus aja kadawa-dawa. Payo umangkat tumuli.” Ki juragan tur sandika undang sakarerehane tanggap para juru palwa wusnya samekta mangkat. Palwa keras lampahipun antuk angin sawatara.

 

Ri mangkana palwa prapti laladan tanah Kamboja ki juragan sedya reren angeberaken dagangan. Wus wantuning sudagar lali melik katungkul angilingi kabecikan. Ki juragan matur aris: “Duh raden sirahing tapa alim paduka kemawon kawula badhe tumimbal kendel tanah Kamboja. Wit nggening juragan agung  pados barang sade barang.”

Raden Santri anauri: “Jangji nora pati lawas ingsun ya anjurungake apa ing sakarepira, sayekti tan suwala kadar ingsun wong anunut anumpal keli kewala.”

Ki juragan matur malih: “Duh angger dereng kantenan pan sampun pandamelane juragan asaba paran nglaya ing tanah-tanah pan dereng kenging kabestu enggal lamine ing lampah. Yen paduka drenging galih inggih paringa prabeya ingkang dados imbalane supados tan kapitunan denira dagang layar. Yen tan makaten saestu prelu meleng kajeng kula pados keuntungan dingin sampun tuna beberahan saget cucuk kangelane.”

Wau ta duk amiarsa sira raddyan ketiga laju jumurung sakayun nanging ngemu rengating tyas rumaos yen den cidrani, pinakewuh puwa-puwa karenanira pralente. Ri sampunira mangkana baita lajeng mangkat kinerasken lampahipun sedya mring tanah Kamboja. Wau ta rahaden ka-tri tansah sungkawa ing driya dennya kacuwan sedyane kalawun-lawun neng paran, anut rehing juragan.

 

Wonten dendaning Hyang Agung dumunung mring ki nangkoda. Palwa sinerang ing angin remuk kebentus ing karang, ki juragan sarowange kalawan dagangannira sirna kaleban toya. Sira rahadyan tetelu parmaning Allah raharja rinaksa dereng nging pasti, katiga wis munggwing darat neng luhuring parang sigrong tan pegat maca istifar yayah kadi nupena para juragan gung-agung ing Kamboja sami prapta. Sedyararsa amitulungi mring kang kasrang kasangsaran,  nanging tan ana pikoleh dangu awa pandulune yen ing palwa pungkuran wonten wong anom tetelu nulya samya pinaranan. Baita kerem ing warih nulya sami pinurugan maring wong Kamboja kabeh sira rahaden katiga binakta maring wisma panganggepe atetulung mupu papa kawlas arsa.

 

Tinanya purwaning nguni: “Denya nyandang kasangsaran palwa ngantos kabilaen?” Saure reden katiga sinandi ing wacana: “Yekti tibaning bebendu pan saking karsaning Allah.” Sang parasdya tanya malih: “Pundi asale ing tanah andika dagang anembe wontening tanah Kamboja dereng septa kulina.” Sang kaswasih lan umatur: “Saking nagari ing Cempa. Sedya marang tanah Jawi amartuwi pra sanakan, inggih ngiras maro gawe angumbara dagang layar dateng ing tanah-tanah  ngeres kamiwlasen ndulu pra nangkoda ing Kamboja.”

 

Tinanya namanireki, katiga sajarweng nama ananging sandi trah ngisor rembaging para nangkoda bade angsung pawarta maring panggenanipun karananing kasangsaran, sedeng arerem rumiyin. Sang kawlas arsa katiga mumulya sapakolihe wusnya saharju ing rembag sanggyaning daneswara, rerem rahaden tetelu tansa andandang wigena.

 

 

PUPUH III (Dhandhanggulo)

Enengena kang lagya kaswasih, sira wau wong agung katiga pinupu juragan gedhe kinarenan ing kayun jinurungan sakapti-kapti. Warnanen nagri Cempa ing samurcanipun neggih rahaden titiga tama ibu myang eyang  dahat rudatin katongton kararantan. Dupi sampun ing antara ari amiyarsa warta pabaratan saking nangkoda liyane, yen wonten palwa remuk anrajang parang ing tembing tanah nagri Kamboja kang nunggang sadarum  myang daganganira samya kang ngarobah alus-alus bangsa peni, sirna tanpa kukupan.

 

Raden Katri gya anumpal keli anut palwa ning nagkoda dagang kang keneng sangsara gedhe nanging maksih rahayu aneng tanah Kamboja katri samya tinawan karang dene sedyanipun samyarssa mring tanah Jawa alelana ngiras titinto maruwi karaharjaning uwa. Gugup lajeng anduta Sang Aji angulari ing wayah titiga amawa palwa ge-age yen kapanggih rahayu para raja satriya katri gya kinen anglajarna lenging. Sedyanipun baita cundaka mangkat ing laut tan lalu lantas antuk angin.

 

Enggalireng carita Raden katri pan sampun kapanggih aneng tanah laladan Kamboja samya sukeng wardayane kasembadaning kayun lajeng samya mingah ing Keci sagung para juragan sumuyun pudya ju sidaning lampah samodra sang parasdya tumanem kataman ing sih sinaman panarima. Wusing layar lepas antuk angin kang tinilar wong tanah Kamboja mangu tyas gegetun kabeh, sem kasengsem kadulu ing suwarnanira sang katri lir koncatan sosotya saking dereng tutug mareng karenaning prana kapugutan ing sih sahe sang kaswasih susah mangado leash.

 

Kang alayar samana wus prapti laladaning tanah ing Palembang, wong agung katiga leren angreremaken laku lan miyarsa kaburing warti yen pangagenging Plembang maksih kadangipun gandheng-ceneng saking uwa. Neggih Prabu Brawijaya kang manceri anama Arya Damar saking ni Endang Sasmitapuri, pangrembene Sang Sri Brawijaya marma mampir amartinjo ing karaharjanipun. Palwa kendel rahaden katri tedak saking baita, darat lampahipun.

 

Warnanen Sang Arya Damar duk samana garwanira amarengi ambabar mijil priya. Inanira sakalangkung pekik pan andatengaken gara-gara, pratanda geng darajate, geter-geter gumuntur oreg bome agonjang-ganjing warsa dres salah masa. Aprahara ribut lindu ping pitu sadina. Brahalane wong Palembang bosah-basih ajur sawalang-walang. Tidem dedet tandaning dumadi kekes tis-tis marmaring wardaya. Dupi tan antara suwe gara-gara goregung surut sirep pareng berasih sumilak katon padang, tan antara dangu wonten cahya diwangkara comalorot gumilang-gilang nelahi saking ing Ngantariksa. Ngalad-alad gengira sawukir jabang bayi ingkang kadawahan martani sarirane sirnaning cahya luhung wus sumrambah ing jabang bayi.

Rame bae duk umulat langkung suka ngungun. Ya ta wau Arya Damar tyas karenan kasok lumunturing kang sih kadya putra priyangga. Jabang bayi wus sinung wawangi dening kang rama sang Arya Damar. Raden Prabu pane ngrane wong padesan sadarum agung alit miwah jalwetri prapta angsung bibingah ing sakadaripun myang pupudya pangastawa. Tan antara wonten wadya tur udani kalamun katamiyan.

Janma katri warnane apekik, semunipun darahing ngawirya ngalim-alim busanane. Sang Ayra Damar gupuh lajeng angacarani wring wong agung katiga, gya satata lungguh. Wusnya rerem sawatara Arya Damar sumungsung pambagya manis: “Duh sang tigas kawuryan, katri sinten sinambating wangi lan ing pundi asal sangkanira?” “Paran kang dados sedyane kasdu asih martamu sang katiga sandi ing warti ngaken santri ngumbara bebara sapurug sasambenan dagang layar lenging sedya samyarsa mring tanah Jawi kawentar kartaharja. Prateng laladan Palembang ngriki dumadakan kumesdu Parasdya amartamu tepang sae kasembuh amirungu mangkya mentas adarbe siwi tor pashaning Allah tembe dadya baku papanutaning agama.” │

Arya Damar suka denira miyarsi sabdaning tamunira. Dene kawangwang kalamun sidik sang katiga waskiteng wacana sangsaya ageng urmate. Sang Arya Damar gupuh animbali garwanireki Sang raja putri Cina. Tan adangu rawuh Sang Arya alon ngandika: “Anuwuna sabdonga tamu kang prapti semune Aoliya.”

Retna Subanci lajeng mangarsi sung pambagya raharjaning lampah tanggap ingkang sinaruwe tangkis wacana arum: “Sapraptane samya basuki, kesdu amawong mitra.” Sang retna anuhun. Ya ta ri sang Arya Damar anrahaken putra ingkang mentas lair sinuyuna pudyardja. Wong agung katiga ananggapi gantya-gantya mangku raden putra sinebul-sebul embune karenan tyas andulu ing warnane rahaden bayi. Pan wong agung katiga ngempek ngambil sunu ramebu kalangkung suka lan pra tamu manjing pawong mitra jati dahat pangupabogya.

Arya Damar pinrih anunggil anetepi ing agama Islam datan lenggana sapaken kalawan garwanipun sampun anut nunggil agami, dalah sawadya bala sadaya samya nut pangrehe ri sang datengan pan inganggep guru awal tekeng ngakir sumungku sungkemira. Ri sampuning dyan Arya sarimbit manjing Islam putra raden Prabu winewahan ing arane mring Raden Rahmat wau neggih Raden Patah wawangi, Radyan Santri Ngali nulya maringi jujuluk apaparab Raden Kasan, Raden Ngalim Abuurerah amaringi Rahaden Yusup nama. Arya Damar sagarwa naidi  ngayubagya yogyaning katiga dumadya pangastawane wasiat akarya yu. Ri sampuning ngatara ari pamit ri sang katiga andugyakken kayun denyarsa mring tanah Jawa. Arya Damar sagarwa dahat mbondeti rehning dereng ngalama. Dereng dugi den-nya karenan sih sang katiga tan kena ingampah dadya samya jurungake kapra sidaning laku. Nulya budal wong agung katri, Arya Damar sawadya nguntapaken ing guru umiring maring muara pan wong agung katri lajeng nitih keci minta mit para siswa.

Arya Damar sawadya njurungi, ri sampuning samekta umangkat palwa ambabar layare kang kari kapirangu yayah kadi kapugutan sih sae lan gurunira cipta dereng tutug pangungseding kawruh byakta kawarna-a lampahe wong agung katri palwa ntuk angin keras. Sampun prapta laladan jaladri paminggiring tanah pulo Jawa ingandegaken lakune dahat antara dangu minggah darat. Wong agung katri palwa wangsul alayar rehning wosing parlu. Warnanen raden katiga sapraptane nagari ing Majapahit njujug ing kapatiyan.

Amarengi ing ari Respati, pinaggihan patih Gajahmada tinanya sangkan prenahe myang aran, sedyanipun nembe prapta ing Majapahit. Wau Raden katiga prasaja ing atur sedya ran sangkaning prenah. Patih Gajahmada suka duk miyarsi gya sowan manjing pura. Prapteng byantarendra matur aris: “Duh pukulun, ulun tur uninga wonten tyang prapta anembe katri taruna, bagus pangaken ing ulun takeni saking nagari Cempa, tuturutanipun kang wayah ing raja Kijan, pulunannya prameswari Dwarawati talering asal silah. Kang satunggal sri muda manceri apenengeran Dyan Ngalimburerah. Dene kang kalih putrane dyah Siti Asmareku,  kang asepuh Dyan Santri Ngali, kang anem Raden Rahmat. Wau ta Sang Prabu suka sami miyarsanya myang kang rayi prameswari Dwarawati, praptaning pra taruna.”

 

 

 

PUPUH IV (Sinom)

Sakala nuduh parekan lajeng kinen animbali para pulunan katiga duta tur sembah gya mijil tan dangu sampun kerid, sira wong agung katelu mring dalem datulaya prapta byantareng narpati, asadepok dahat ngoraken. Tan dya mangsah ngaraspada, gantya-gantya angramuhi Sang ngaprabu Brawijaya myang garwa sang prameswari tyas karenan mangaksi warnaning pulunanipun, nimbali para putra samya kinen amanggih kadangira naking sanak nembe prapta. Para Putra Gurawalan marek ngarsaning rama Ji, dupi sareh sawatara Sri narendra sung pambagi karaharjane sang katri miwah karaharjanipun marsepuh myang pra warga kang aneng Cempa Nagari turing putra katiga suka narima.

Kasembuh lunturing sabda prameswari Dwarawati rumaket narik katresnan myang kadang sepuh jawestr, sengsem rumesep ing sih, boja kramane lumuntur lumintu paramarta, kanoan amikenani sukarena samya karenan ing prana. Sri Narendra saha garwa kasok kapasukaning sih maring pulunan katiga tan kena sah siang ratri, nanging cuwa ning galih denen atmaja katelu sanes agamanira.

Ri mangkana antara ri Sri Narendra karsa langen parameyan anggebyagaken badayan sarimpi rinepen gending kidung pangudang para dyah layu-layu ngayut ati karya sengsem pangaksi karsanira Sang nga Prabu minangka pasugatan putra kang anembe prapti dumadiya pangenggar-enggar driya. Nanging wong agung katiga tan dadya renaning galih ing lelangen kawibawan miyat bedaya sarimpi tyas sepet manaputi tan pegat sami tangawud Sang Prabu Brawijaya, wrin semuning sambang liring yen kang putra katiga nemu sungkawa.

Miyat kang alangen taya ri sampunira sa-ari bubaran para badaya kukud lengser kang sarimpi lajeng kasaput wengi, kang samya sewaka murut maring pakuwanira. Warnane Sri Narpati lan kang garwa munggwing dalem datulaya. Tansah pulunan katiga Sang Nata ngandika aris maring ing putra katiga: “Eh kulup ingsun tingali tyas mengemu rudatin ing mengko paran, karsamu yen ana kang pininta sayekti sun pituruti payo angger sira tutura parasaja.”

Ature putra katiga: “Duh Jeng Uwa sri Bupati, bilih kapareng ing karsa mangkya Jeng Uwa sarimbit anunggila agami kalawan amba pukulun mumuri Islam Mulya nabeta bek para Nabi suci unrus karenan karena Allah. Djroning kitab pira-pira pan sampun tunduk ing tapsir agunging darajatira kamulyaning para Nabi labet saking ngluluri ageming agama luhung, marma paduka Uwa karsa-a animbang budi, boten langkung sampun kirang pangaksama.”

Wau ta duk miyarsa Narenddra ing Majapahit aturing pulunanira, metek kapetek ing galih pepet pet manaputi ewuhaya rehing kayun lamun ajeng anuta lingsem jenenging narpati kurang mantep kang wus tetep tinetepan. “Dadya atangkis wacana maring pulunan katri kulup bener aturira, nanging rasaning tyas mami mengko ingsun tan apti ngingkedi agamaningsun ingkang wus kalampahan linu ru linuri pra luluhur linuhur kaanira. Denen kaya agaminta ingsun pan ora manceni papancene sowang-sowang, sawung sawanganing luwih, embuh ingkang patitis tetese dennya mring putus buntasing kanyatan tata panitining pati, jer mangkono kang kinenan kuna-kuna. Tanda wahane ana pada kocap jroning tulis, sida sidaning kabudan denira ndon ing kadadin umpama sun anampik agamaning pra luluhur ing mula mulanira kang wus pada den ranggoni dadi mokal bebakal keliru akal. Jujul wuwul katariwal asungsang buwana balik, anambahi ingkang ana ingkang tan ana den incih, eman wus den temeni laku kang kalakon iku  ilanga tan kawilang, susulang kang wus den liling, alimana jwa dadya cugeting nala.”

Para pulunan katiga legeg miyarsi panggah pungguh ingkang uwa, Narendra Majapahit, dadya ciptaning galih pan wus karsaning Hyang Agung beda kabudayanta beja-bejane kang lali luwih beja kang eling lawan waspada.

Kendel ature mring uwa angandar-andar ajrih kapidahwen andadawa kadahuta tanpa kardi rubeda angriribedi sumende rahing Hyang Luhur nanging wau kang uwa Prameswari Dwarawati sinung ilham anut agamaning putra. Pan wus manjing Islam mulya kawenganan Imam Suci kang raka Sri Brawijaya jumurung ingkang sedyapti, malik melik agami. Ya ta wong agung katelu naidi ingkang uwa prameswari Dwarawati dennya kedu anut ing Agama Islam.

Ri mangkana sareng enjang para pupulunan katri samya sinung pasanggrahan acaket lan dalem puri. Amung let sacepuri rineksa dening wadya gung dahat sinuba-suba. Wau ta wong agung katri tan alami sami pamitan ing uwa. Rumasa datan karasan aneng nagri Majaapahit karana tan sarawungan kang samya nunggil agami. Sumpeg raosing galih marmah kedah arsa manthuk maring nagari Cempa, kang uwa dahat mambengi maksih oneng awulangun kangenira.

Myang katuju ing pawarta, lamun ing Cempa nagari magkya manggih karusakan, kasor prang lan nateng koci dadya wong agung katri kendel ardayaning kayun temah nemu sungkawa kang uwa tasnah ngrerapih ngaring-aring ingingimur manuara.

Salejarireng wardaya ing siyang pantara ratri, sira wong agung katiga tan pegat mangun ngabekti dupi ing antara ri karsanira Sang nga Prabu pra pulunan katiga simyarsa winangun krami rehning sampun sami katingal diwasa. Sampat ing pangustinira Sri Narendra animbali mring Arya Teja ing Tuban atmajane katigestri, lamun saharjeng kapti katiga pisan pinundut sadyarsa pinipanggya antuk pulunan katri ingkang saking tatalering nagri Cempa. Sirarya Teja ing Tuban sumanggeng karsa Narpati. Ri sampuning abipraja kaiding rembag sang kalih marengi sajuga ri Sri Narendra adadawuh mring Patih Gajahmada sareh ing karsa winijil sanalika lajeng kabyawareng kathah.

Undang samekta ing karya sanggyaning para Bupati gumyah samya makajangan saunda sabilik-bilik rinarengga samya sri pradangga manguyu-uyu, rinaras kikidungan layu-layu ngayut ati. Ri mangkana sawusnya ngidaki dina, pinaggihaken anulya wau ta wong agung katri kalawan putri katiga kinancuh-kancuh sarimbit. Rahaden santri Ngali antuk Dyah Retna Maninjung, dene rahaden Rakhmat kakancuhaning apanggih nenggih lawan Retna Dyah Siti Manila, Rahaden Ngalimburerah panggih lan kadang wuragil anama Retna Sadasar langkung geng bawahaneki ingkang uwa sarimbit, myang para kadang sadarum sumuyud sukarena panggihing katri mjang marsepuh suka hyun-hyunen umulat.

Mring raden Mantu katiga pantese jajar sarimbit lawan putranira saengga sekar sarakit prabanira nelahi senening samun kusut jalwestri kang tumingal cengeng lam-lam ing pangaksi pitung dina langen karameyan. Wus atut apalakrama kapranan karenan ing sih, sariratri tan kena sah, dupi ing antara ari ri sang panganten katri karsanira Sang nga Prabu among sareh ing sedya mring putra pulunan sami tinunggilken kang samya tunggil agama.

Sira dyan putra katiga kinen maringken tumuli maring Arya Lebusura aneng tanah Surawati matah duta kakalih mundi pustaka Sang Prabu lajeng tata- tata cundaka anandang weling sawusira sampat ing reh nulya budal. Datan winarna ing marga lampahe caraka kalih lawan wong agung katiga sagarwa myang wadya sami prapta ing Surawesti njujug padalemanipun sirarja Lembusura, duta ngaturaken tulis ingkang saking Sang nga Prabu Brawijaya. Gupuh Arya Lembusura ananggapi kang kinteki binuka sinuksmeng driya sarahsaning dalem tulis narendra Majapahit ngayuken pulunanipun rehning sampun kawayah tur samya nunggil agami tan cinegah singa kang asudi karsa.

Kelu amalik agama keh kedik tan den wangeni kang anut putra katiga jinurungan pudyastuti sang ngarjya sukeng galih sandika ing aturipun maring para utusan dahat denira ngurmati lawan mantu buyut rahaden ketiga. Kalangkung sinungga-sungga wusira antara ari duta mit mantuk mring praja, ki Arya anayogyani kanti ngaturken tulis pan minangka angsul-angsul ponang duta gya medal praptane ing Majaphit angsul-ansul lajeng katur ing Narendra. Binuka kalangkung suka tembunge katuju kapti sumunggem dennya tumampa sinrahaning raden katri Nengna datan winarni negari ing Majalangu warnanen Surapringga Arya Lembusura nguni dahat sihe mring mantu buyut katiga.

Tan lami sinungan prenah adedepok pribadi samya jinenengken Imam nenggih Raden Santri Ali jumeneng ing Gresik, nama Raja Pandita Gung, jujuluk Ngalimurtala. Dene ta wau kang rayi Raden Rakhmat dadya Imam di Surapringga Sinung dalem Ngampel Denta, anama Pangeran Katib, karan Sunan Ngampel denta, murwani jumeneng Wali. Dene Rahaden Ngalim Abuurerah dumunung jumeneng dadya Imam aneng Majagung ngebreggi katah janma kang kapencut mucung Islam.

—————————————————————————————————————–

Raden Abu Hurairah ing ngriku inggih jujuluk Sunan Ngalim, lajeng krama angsal Putri Madura, Rara Siti Kantum, putranipun Arya Baribin.

Kacarios sayid Nges kaliyan Yakub, sami angajawi, sayid Nges njujug Majalengka, Sayid Yakub njujug Balambangan. Sayid Nges lajeng kaparingan nama Sutamaharaja, dening Prabu Brawijaya, sarta lajeng dateng Ngampel Denta, terus jumeneng Imam wonten Demak. Sayid Yakub inggih lajeng kapundut mantu dening Prabu Blambangan, daup kaliyan Dewi Sabodi, saha kaparingan Pangeran Lanang. Pangeran Lanang lajeng katundung dening sang Prabu, jalaran anggenipun bade nelukaken agama, wusana lajeng dateng Ngampel Denta, tutruka ing Tukangan jumeneng Imam.

Kacariyos Dewi Sabodi satindakipun ingkang raka sampun garbini. Lajeng lair kakung nanging lajeng kalarung dening ingkang eyang, amarga kagalih damel risaking nagari (Gegeblug). Kendaga ingkang isi bayi wau kapupu dengan juragan Kamboja ing Gresik. Wasana Juragan wau lajeng murud. Mila bayi wau namung dipun emong dening Nyai Juragan, kaparingan nama Raden Satmata.

Syeh Waliyul Islam, kaprenah nak-sanak kaliyan Sunan Ngampel ugi angajawi, njujug ing Ngampel, terus dinunung ing Pasuruan, kapendet mantu kaliyan dipati Pasuruan, daup kaliyan Rara Satari. Wasana lajeng pindah angimami wonten ing Pandanaran (Semarang), malah wonten ing ngriku pinaringan lenggah Adipati dening Sang Prabu Brawijaya.

Syeh Molana Iskak, kaleres embahipun Sunan Ngampel (tedakipun seh Yunus) angajawi kaliyan putra nama Kalipah Kusen, sami njujug ing Ngampel, terus diaturi dateng Madura. Wonteng ing ngriku kapundut mantu – ipe kaliyan Lembupeteng Madura, daup kaliyan putranipun Arya Baribin. Sareng sampun sawatawis dangu, sang Prabu dipun ereh malebet Agama Islam, nanging puguh. Molana Iskak lajeng katundung terus dateng Malaka, amargi bade wangsul dateng Ngampel isin. Dene Kalipah Kusen wangsul dateng Ngampel.

Sapengkeripun Molana kekalih, Prabu Lembupeteng lajeng nusul dateng Ngampel, sumedya anyidra Sunan Ngampel. Ananging mboten saged kalampahan, awit saking genging mangunahipun jeng Sunan. Wusana Lembupeteng lajeng lumebet Agami Islam, lajeng terus kondur dateng Madura kanti Kalipah Kusen. Kalipah Kusen terus dateng Sumenep, panggih Sri Jaran Panolih, saha terus dateng Baliga. Kalih-kalihipun wau sami manut miturut lumebet agami Islam. Molane Kusen lajeng wangsul dateng Madura, panggih Lembupeteng.

Molana Machribi kaliyan Molana Gaibbi (kaprenah sederek nem kaliyan Molana Kusen) sami angajawi, njujug ing Ngampel Denta. Molana Magribbi daup kaliyan Retna Marakis, putranipun Arya Teja ing Tuban. Molana Gaibbi daup kaliyan Niken Sudara, putranipun Gajah Maodara. Molana kekalih wau lajeng dinunung wonten Banten, jumeneng Imam. Naging Molana Maghribbi terus dateng Cempa, awit wonten Banten mboten kraos.

Sayid Djen inggih angajawi, njujug ing Ngampel, lajeng dinunung ing Cirebon, karan Sunan Gunungjati.

Kacarios sang Syeh Waliyul Islam ing Semarang sampun kagungan putra tiga. Satunggal nama Syeh Kalkum, dinunung ing Pakalongan, satunggalipun nama Syeh Ngabdullah, dinunung ing Kendal, satunggalipun malih nama Ngabdurachman, dinunung ing Kaliwungu.

Syeh Jamhurngali (nak sanakipun Molana Maghribbi) inggih angajadi njujug Ngampel, lajeng daup kaliyan anakipun dipati Pajarakan nama rara Sampursari, saha ngimami agami ing Pajarakan, saha lajeng krama malih angsal putri Keboncandi.

Kacariyos randanipun juragan Kamboja ing Gresik dumunung ing jangji. Barangipun dados gadhahanipun raden Satmata, ananging sarehning raden Satmata dereng diwasa, dados barang-barang wau katitipaken kaliyan krabatipun mbok randa. Anuju satunggaling dinten raden Satmata dolan ing pinggir saganten, saha lajeng wonten juragan layar dateng nari, raden Satmata bade kapendet anak. Raden Satmata inggih purun, wasana lajeng kabekta dateng griyanipun, juragan wau, inggih punika ing Benang. Juragan Benang inggih lajeng ajal. Barang-barang tilaranipun dados gadhahipun raden Satmata ugi. Raden Satmata lajeng gadhah osik sumedya nindakaken adagang layar. Wasana lajeng dateng Bali mbekta penjalin tuwin kajang. Batinipun umpuk-umpukan. Ananging sarehning kathah tiyang miskin ingkang pepriman, arta wau telas dipun paring-paringaken dateng pekir miskin kanti dipun pangandikani makaten :

He, sanak den padha-padha, aja na kang sak-serik, nampani sihing Wuddi, kamurahan kang dumawah, sayekti ingsun darma, nglantari praptaning kang sih sira sanak kang darbe begja, sarkara.

Kaananing ngaurip puniki, yekti kabeh kagunganing suksma, amung den abisa bae, rumeksa badanipun, amburuwa talering ngaurip, wong tumitah ing dunya, yekti kudu-kudu, angegungaken ihtiyar, anggaota rupa sabarang pakolih, supaya karya harja.

Lamung wong nemen anambut kardi, iku dadi laku kang utama, kataman ing panemune, tan ana bedanipun, lawan wong kang ahli ngabekti, jangji tan para cidra, pawitaning laku, Allah yekti sifat murah, sifat asih gumelar ngalam sakalir, rumeksa ing kawula.

 

Ri sampuning ngandika aparing arta lantaraning papawitan. Amargi arta angsal-angsalipun telas kangge dana, tukang perahu nama Barus-Samsu netah dateng Raden Satmata telasipun arta wau. Dawuhipun Raden Satmata dateng tukang Prau: “Sadaya ingkang sami mitulungi dateng sesami punika temtu inggih tampi sihing Pangeran, kanti maringi tanda pasaksen amuja barang lajeng dados emas, inten.” Tukang prau lajeng ngandel dateng mangunahipun raden Satmata. Raden Satmata lajeng dawuh supados kapalipun tigang iji sami dipun isenana padas, krikil, wedi tuwin klaras, badhe kabekta kondur. Sareng sampun kalampahan, Raden Satmata muja semedi nenuwun ing Pangeran. Wasana wedi wau dados uwos kaliyan kopi, padas dados emas saha krikilipun dados inten. Sadumuginipun ing Benang, barang-barang wau lajeng kaparing-paringaken. Barus Samsu kaparingan kathah piyambak, minangka pituwasing kangelanipun. Barus Samsu lajeng dados Sudagar. Raden Satmata tindak lelana malih.

Syeh Samsutabarit, kaleres paman misanipun Sunan Ngampel, ngajawi, lajeng dinunung imam agami ing Pranaraga.

Kacariyos Prabu Dayaningrat ing Pengging nglurug dateng Semarang, lajeng perang. Sang Syeh Waliyul Islam seda ing paprangan. Sang Syeh Sutamaharaja keplajeng, dumugi ing Demak lajeng seda. Dene putra-putranipun sami ngungsi gesang. Syeh kalkum dateng Benggala. Syeh Jatiswara dateng redi Merbabu. Syeh Abdurrahman wangsul dateng ngatas angin (Panggenan lami).

Siti Umikalsum, putrinipun Syeh Waliyul Islam tuwin putranipun Syeh Sutamaharaja nama Siti Jenab, sami keplajeng dateng Cirebon, sowan sunan Gunungjati. Ing ngriku lajeng kadawuhan narima saha nunuwun ing Pangeran murih rahayu.

Arya Damar ing Palembang kagungan putra kalih :

1.Raden Patah, putra Majapahit. (Betanipun Dewi Subanci),

2.Raden Kusen, putranipun dewi Subanci kaliyan Arya Damar.

Karsanipun Arya Damar, Raden Patah kadawuhan jumeneng Ratu, nanging raden Patah lenggana. Ingkang rama paring pitutur, kados ing ngandap punika:

Arya Damar ngandika : Gampang yen wus nglakoni, wantu wawawtoning nata, trape ingsun kang aniti :

 

 

PUPUH V (Kinanthi)

“Tataning wong dadi ratu kartane marta-martani, utama karatonira tumindak kalawan ngadil dadalane danar dana-dasih tan keneng kaswasih. Iderana reh rahayu, karahayoning sesami samoa sinamadan dimen dumadya usadi hardaning pra wadya-wadya tumindak dennya angabdi. Wadakanen tandukipun sambang liring na yen wadi kang widagda andelana dadi pandaming praja di kang sudama sinpada den bisa ambeda budi.”

“Rubeda widaning Ratu yen suda adating ngadil, para wadyane tan nedya ngaraspadeng sang wiryadi suda peneding parasdya mung ngudi badan pribadi. Sukur bisa tumlawung mawang palawanganing Gaib, wrin sakedep kridaningrat tumonton ing batin, bontos buntas tanpa kewran weweran warana apig”

Raden Patah saestu puguh, wusana lajeng lolos. Raden Kusen inggih nututi lolos saha sampun kapanggih ingkang raka. Satria kalih wau ing margi kapetuk Syeh Sabil (Inggih puniku anakipun Molana Kusen ing Malaka). Tiga-tiganipun lajeng kait badhe angajawi. Wonten ing margi kabegal, nanging angsal parmaning Pangeran rahayu tiga-tiganipun, lajeng terus dateng redi Rasamuka; wasana angsal pitulunganipun saudagar layar; jaka titiga wau saged dumugi tanah Jawi. Raden Patah nyuwita dateng Sunan Ngampel, winuruk agama Islam. Dene Raden Kusen tuwin Syeh Sabil nyuwita Prabu Brawijaya, kalih-kalihipun sami katrimah. Raden Kusen kadadekake dipati ing Terung, saha kaparingan nama Pecatanda, Syeh Sabil kadhawuhan dateng Ngampel, ing ngriku lajeng pinrenah ing Ngudung, lajeng karan Sunan Ngudung.

Raden Patah lajeng pinundut mantu pisan kaliyan Kangjeng Sunan Ngampel, daup kaliyan Ratu Panggung. Saha putranipun kakung Kangjeng Sunan Ngampel ingkang paparab Makdum Ibrahim lajeng dinunung ing Benang, karan Sunan Benang.

Kacariyos Raden Satmata ing Benang sumedya dateng Mekah, nanging mampir ing Malaka, njujug ing Molana Iskak, awit kabaripun pinunjul. Dados piyambikipun badhe puruita. Wasana ing ngriku sareng njalentrehaken sara silahipun, ceta manawi kaleres putunipun piyambak (anakipun Wali Lanang). Raden Satmata lajeng nyuwun pitedah dununganing Pangeran, Makaten:

 

PUPUH VI (Dhandhanggulo)

“Rehning amba maksih muda pingging, dereng wikan jatining Pangeran, mugi eyang ing mangke paringa sawab makmum anyamadi kawula yekti, dadosa padamaran pepetenging kalbu.” Kang eyang alon ngandika: “Bocah iki antuk nugrahaning Widdi, wajib sun wedarana. Kaki lamun sira kudu ngudi sajatining Pangeran kang Nyata, payo mring nggoning ngasepen supaya bisa kusus ingkang wayah sumanggeng kapti.”

Kang eyang lajeng kesah, kang wayah tumutur prapteng tebaning ngatiba Sang Syeh Iskak lenggah ing pupunjung mencir, satata lan kang wayah. Ingkang Eyang angandika aris: “Ingsun tuduh ing patakyanira, Pangeran iku nyatane wus ana ing sireku, aja mamang dennya ngencebi nanging semono uga nganggo kudu-kudu nasabi tanangsubira, pan kawula iku kudu angalingi pananing sisimpenan.”

Ingkang wayah alon turireki: “Kados pundi sabdane Jeng Eyang, teka amimindo gawe ngengkoki nyatanipun, salajenge mboten ngakeni dene mawi warana kang eyang nabda rum. Wus mangkono patrapira kudu nganggo empan papan angarani Gaib basa punika.”

Ingkang wayah nulya matur malih: “Lawan pundi jatining Muhammad lan Allah paran tunggale ucap-ucapanipun. Ya Allahe Rasulullahi, ulun kadununganan babar pisanipun.” Kang eyang alon ngandika: “Prakareku kocap kitab Johar Mukin gambuh Gaib babarnya.”

 

PUPUH VII (Gambuh)

“Rungunen wayah ingsun mbok kabuka bubukaning kawruh, kawruhana kikayating nukat gaib,  Gaibing Pangeran iku lan Rasul yekti yen elok. Kumpul lan pisahipun aneng karsa wisesa puniku  nukat gaib dadi kanyatahan yekti ana ing sira sireku, padha kakekan ing kono. Allah Muhammad iku. Dene tegese ingkang karuhun Allah iku jatining aran sayekti. Wujud mokal tegesipun jatining Pangeran kono. Dene ta tegesipun kang akyan kajariyah puniku sajatine wawayangan ana dening Allah Muhammad, liripun sajatining Allah kono. Ya sajatining Rasul anapon kang aran Allah iku pan sarira de kang aran sarireki nenggih rahsa ya rahseku. Dat’ullah ingkang kinaot ing Dat’Ullah puniku ya Dat Rasul, tegese ya Ingsun ingkang purba jati langgeng wiseseki ya iku sajatinipun nukat gaib pan mangkono. Dene dununganipun  iya ana Asma pipitu  kawruh ana pan puniku sajatining ing rupa Muhammad Rasul nenggih lam-lam kan swiyos. Mata ping kalihipun ping tri wajah niyat sipatipun kaping lima Iman kaping neme tokit sarengat kang kaping pitu, tegesipun winiraos. Lam-lam tunggal jujuluk, tegesing mata tunggal pandulu ingkang wajah tunggal ka-anan lirneki, tegese niyat puniku jenenging kaanan awor, tegese iman iku tunggal rahsa tokid tunggal wujud, tegese kang sarengat pan samektaning kaanan tunggal jatiku ya jatining salat kono.”

“Salat kang limang wektu ngadeg jenenging kaananipun, dene rukuk tunggale kaanan tuwin sujud pan mulyanipun ninggih ing kaanan kono. Kaanan jatinipun jati karsa purbawisesaku ening lungguh sampurna kaanan jati, nenggih tunggil rahsanipun tunggaling kananingong. Rahsa jati karseku karsa wisesa priyangganipun, tegesipun nyata yen ing jasad iki enggoning kak Subhanahu watangala kang kinaot dening kalipahipun ing ngekah nenggih Allah puniku kalipahing Allah pan Muhammad tuwin Muhammad kalipahipun pan Adam.”

“Adam gumantos Mukmin kalipahipun kalipahing kak satuhu, kalipah ing ngekak iya kak sayekti aja mamang den tuwajuh antep kang wus winiraos. Dene kaki sireku teka kadempalan laju kalaju kudu adreng nyatakaken munggah kaji. Lah apa kang sira buru tan liyan yekti mangkono. Mekah Madinah iku kakbatolah wus aneng sireku, yen wus urus erose eng sembah puji apa maneh pinaelu, kana kene ya ing kono luhung lamun pinuju, muliya maring tanah Jaweku tembe sira dadi damaring Rat Jawi, kang wayah nembah andeku rahsaning raos rumaos lan antuk sabda luhung kang tumekan tinakenan kalbu, lir sumleguk pangugering guru kaki, kang amikanaken ing kun, kaananing elok-elok.”

Ri sampuning dumunung sidi-sidaning kadadenipun, pan kasaru ing wanci wus enjing, Syeh Iskak lan wayah kondur, sampun prapteng depok karo.

————————————————————————————————————

Raden Satmata lajeng Ngajawi (dateng Benang), mboten saestu dateng Mekah. Boten lami lajeng pindah dateng Jipang. Wusana terus dateng Tandes, numpak praunipun Ki Panangsang, pinanggih Pangeran ing Nitih, saha kapendet putra. Wonten ing ngriku, kajumenengaken imam Agami, jujuluk Pangeran Kalifah. Boten dangu lajeng pindah dateng Girigajah. Wonten ing ngriku pitekur. Wasana lajeng sowan dateng Ngampel; ing ngriku kapanggih kaleres rama-paman piyambak, inggih punika Sunan Ngampel. Pangeran Kalifah matur:

“Duh pukulun kanjeng paman, den agung pangaksama, pan kawula mboten langkung, badhe sedya puruita.”

 

PUPUH VIII (Asmarandana)

“Rehning muda dameng budi wonten sihing paduka supados wonten kaote.” Jeng Sunan Ngampel ngandika: “Mengkono iku darma ingsun aparing pituduh atas saking paminta ta. Jangji mantep sira kaki.” Umatur Pangran Kalifah: “Saestu amba rumojong punapa sakarsa tuwan kikipu nglebur tapak. Jeng sunan luntur sihipun rumangsa kawogan tuwa.

Dupi ing ngantara ratri Jeng Sunan ing Ngampel Denta tedak mring nggening ngasepen. Pangeran Kalifah datan sah lajeng satata lenggah. Sunan Ngampel ngandika rum maring Pangeran Kalifah: “Apa wus lemek sireki, umatur sampun dedasar inggih sakawontenane.”

Jeng Sunan malih ngandika: “Apa patakonira?”

Pangran Kalifah umatur: “Pundi dununging Pangeran? Lan kawulane kang pundi? Dene Gusti lan kawula tan kena pinisahake wulanging guru kawula, Pangeran aneng kawula, dene kawula puniku pan ana ing Gustinira. Amba pan dereng mangerti yen kawula ngakenana, Pangeran paran dadine, dene tan langgeng neng dunya, lawan duk aneng dunya ewah gingsir darbekipun pundi tandane kanggonan?”

Jeng Sunan ngandika aris: “Iku minangka tersanda yen sira kawula tulen kasandangan apes dunya, iya dadi antara kalawan Gusti Maha Gung.”

Matur Pangeran Kalifah: “Kang makaten kados pundi upami bale kancana kanggenan ratu kinaot teka mawi angrurusak boten reksa rumeksa, saestu wengku-winengku, teka mawi beda-beda?”

Jeng Sunan ngandika aris: “Bener kaya wuwusira, nanging kurang panggilute. Pangeran Ratu umpama kawula sulihira owah gingsire puniku rumasa-a yen kawula. Naging rumasa-a Gusti trape aneng papan empan ing lahir batin ing kono apan kaanane ana tunggal kajatenira awit kaanireku solah tingkah saking Allah.”

“Pangeran kang angideni, lamun kurang panarima kasandangan coba gedhe kapurba karsa wisesa yen luput sinung dosa, yen ana panalangsamu yekti sinung kanugrahan. Marma den mantep sireki aja sira kumalamar ugeren sajroning batos.”

Matur Pangeran Kalifah: “Ulun sampun tumanja menggah pisah-kumpulipun Gusti kalawan kawula. Sasampuning wrin sajati erose ing dedunungan, kados pundi pratikele dene bab ing kasampurnan riricikane kathah lan kathah pralangbangipun. Tegesing Lajim Punapa, Lawan Subut kaping kalih. Pundi Asma-ning Pangeran? Ananing Widdi kapriye lawan pribadining Allah? Pundi sedyaning Allah deweking Hyang kang saestu lawan liripun punapa? Lan jatining Hyang kang pundi? Kaananing Widdi nyata Dat’ulllah paran dununge, lawan sedyaning Dat’Ullah, lawan ingkang akarsa, pundi wimbuhing Allahu, lan tunggaling Widdi uga. Lan jangka tigang prakawis, lan tan ana ing sarira, lan kang aneng sarirane tan adoh lawan sarira, lan Massallah katiga dene ta ingkang rumuhun nenggih imbar pawayangan, lawan kitab makuteki latar putih tanpa sastra pukulun artosna mangke.”

Jeng Sunan alon ngandika: “Lajim eneng tegesnya, subut pan gandenganipun lire kadi urip kita. Kang ngwikani ing pribadi ingkang kawasa priyangga lawan kang miyarsakake tan liyan pribadinira kang akarsa piyambak miwah kang andulu iku sayekti yen dhewekira ingkang anabda pribadi kang langgeng kekal priyangga kang maha mulya dheweke ingkang elok ya piyambak maka sukci priyangga kang asih pribadinipun ingkang asih ing piyambak.”

“Punika semuning lajim tegese rumambah ing rat. Pangeran kang sanyatane sinebut saking kawula yen kawula tan ana sayekti jagad lebur. Pangeran nora ana dene ta Asmaning Widdi yeku kang uwus den ucap kaananira Hyang Manon apan ta sedya priyangga pan pribadining Allah, ya sedya baka punika ajwa mundur ababakal.”

 

PUPUH IX (Durma)

“Pan sedyaning Allah alanggeng priyangga ingkang anguwasani murba amisesa ana ing urip kita, tegese karsaning ati sajatinira panunggaling pribadi. Ingkang nabda ingkang ningali tan liyan kaananing Hyang pasti pundi deweking Hyang anuli saurana Ingsun deweking Hyang Widdi ingsun Punika, tegesipun punapi.”

“Saurana iya mantep tegesira kang sedya Ingsun yekti, tegese pan iya nora nana kaanan  roro myang tingal kekalih pan nora nana ya pangucap kekalih. Ing tegese Ingsun iki kang anedya ya Ingsun ingkang urip Ingsun kang kuwasa Ingsun kang amiyarsa Ingsun ingkang aningali Ingsun kang wikan Ingsun kang maha suci. Ingsun ingkang maha agung maha mulya Ingsun kang anjatining  Ingsun kang nugraha Ingsun ingkang anabda Ingsun kang suksma linuwih Ingsun kang Tunggal Ingsun kang bestu jisim.”

“Iya Ingsun kang urip datanpa nyawa langgeng tan owah gingsir ingsun kang sampurna kang angsung kawisesa kang elok Ingsun sayekti pan Ingsun ingkang amuji kan pinuji. Ingsun ingkang tanpa enggon tanpa arah Ingsun kang tanpa warni Ingsun tanpa rupa Ingsun kang tanpa mangsa kang tanpa diyan Sun ugi tanpa muspah, tanpa tuduhan mami.”

“Ingsun ingkang mantep ananing Sun dewek malih yen den takoni endi jatining Hyang den enggal jawabira jatining Allah kang pasti kaananing Hyang sedya Ana pribadi. Tegesipun purba karuhun kang tanpa wiwitan lan tanpa wit pan inggih punika kang yekti jatining Hyang endi kaananing Widdi ingkang sanyata saurana den aglis.”

“Angestokken ing dirining Sun piyambak lir wus tan ngulati sakabehe mapan wus kawengku dening wang Jer Ingsun Ratu linuwih ratu kang tukang tunggal datan kakalih. Yekti Ingsun kang mantep ing dheweking wang madeg ratu pribadi ing karatoningwang  tan ana memada-a ing gunge karaton mami langgeng tan owah urip kang keneng pati. Lan malih yen tinakonan ing Dat ‘Ullah saurana den aglis iya tansah molah lawan tanpa wekasan ingkang aran Allah pasti jawaben enggal kaananira yekti kang akarsa lan pundi wimbuhing Allah saurana den aglis iya karsanira kang tan ana tuwangnya kang tan ana kirannreki lawan kang nora kena ing owah gingsir.”

“Lamun ana sujanma ingkang tatanya pundi tunggaling Widdi, enggal saurana aran kang ingaranan tunggal lan wujud kakalih wus nora mamang lan nora mindo kardi. Dene lamun tinakonan malih sira jangka tigang prakawis ingkang dingin uga tan adoh lan sariraki tan aneng sarira ping dwi ping tri kasrira saurana aglis. Kang tan adoh saking sarira sahadat tan aneng sira takbir kasrira sakarat kadya paran lirira saurana dipun aglis liring sahadat among winong pribadi.”

“Tegesipun takbir pan sira Pangeran anembah lan amuji ing pribadinira tegese kang sakarat dene tan esak ing pati lan nora mamang lan malih mbok manawi tinakonan Masallah tigang prakara dene ingkang rumiyin imbar wawayangan lan Kitab amakuta latar putih tanpa tulis liring dene ta kang Iman Mulya Suci.”

 

PUPUH X(Pangkur)

“Sasmitaning kawimbuhan kawruhana ya pangucapreki miwah ing pangrungunipun tuwin paningalira nora nana pangucap loro tetelu dadi solah tingkahira boja esak boya serik. Boya tasbeh mung Dat’Ullah, kewala den kerasa yen abukti den karasa yen anginum sembahyang den karasa den karasa iya Dzat’Ullah puniku ingkang wus awuru Allah yeku aran salat daim. Lawan malih ingaranan martabe ing kasdu takrul takjin kesdu nenggih artinipun mapan kareping niyat dadi cipta dene ta tegese iku pameksaning niyat panggraita dadineki. Lire ingkang takjin nyata wisesane ing niyat kang sayekti kang cipta pan dadosipun kasdu punika iman, takrul tokid takjin makripat liripun ingkang iman yen ana-a gumletek yekti tan serik, tan sak tingale ing Allah ingkang tokid enenge lawan mosik gleteking paningalipun pangucap pamiyarsa nyata ingkang angenengaken puniku kang nggletekaken Allah myarsakken ngucapken pasti Allah Tangala mapan kang amimbuhi dadi sampun sak serik tingalira mring Hyang Luhur nenggih ingkang makripat ing enenge asike paningalipun pangrungu pangucapira dadi dewekireki.”

“Tegese puniku nyata bila tasbeh, bila tasbeh lirneki tan loro kaananipun mapan Allah kewala kang angucap meneng mosik tuwin ngambu pan nyata mring ananira poma wus aja sak serik sasmitaning rahsanira kang den ucap kang angucap Hyang Widdi poma den awas den emut nora na liyan-liyan anadene yen tinakonan sireku punapa pangawruhira ing Allah jawaben aglis. Pangawruhingsun ing Allah kaananing kawimbuhan Hyang Widdi wonten malih sualipun apa ujar sakecap lawan laku satindak meneng nggonipun nuli enggal saurana  ujar sakecap puniki, iya kang ngucap Hyang Suksma dene laku satindak sarta Widdi kang aran meneng nggon iku ingkang wus nora susah angulati ing Allah lyan dirinipun pira martabating Allah saurana tri prakawis.”

“Nenggih tansip kang kapisan ingkang kaping kalihe Insan kamil kandil kaping tiganipun tansip liyep tegesnya Insan kamil kang sampurna artinipun kandil Rochilapi lirnya utawi semuning tansip tingal kang suluh sampurna iya wahyu iku tegese malih dadi paningal kang khusus tetepe wahyu nyata mila wajib sami den enengna iku pra bedanireng paningal ing Nabi Wali myang Mukmin. Nabi tetep tingalira para mundur tingaling Wali Mukmin pira martabating laku jawaben rong prakara kadi geni kang dihin ping kalihipun kadi angin tegesira semene kang kadi geni, pinten panase kewala tegesipun puniku amrih gelis panarimanira sampun kasuwen dene kang kadi angin pinet tan kena linuru tegese wus nora pisan susah angulati malih pinten martabate sarira saurana iya tigang prakawis ana dene kang karuhun kadya tanggal kapisan kaping kalih lir tanggal ping sanganipun ping tri lir tanggal patbelas de ta ingkang rumiyin.”

“Kang kadya tanggal kapisan iya dene atulis lair batin kang kadya ping sanganipun tegese luluh sirna kaanane ing kaananing Hyang Agung kang kadi tanggal patbelas dening panedyane sami, kadya kang andadekena tegese yen ping patbelas kang sasi wus prapta ing wangenipun tekane ing kawula nora ta yen dadya Gusti puniku nanging iya dadi uga inten martabate pamanggih. Jawaben limang prakara kang rumiyin geleteknya kang ati ya kang kapig kalihipun katepeking lumampah panjeriting anangis kang kaping telu ketuging nutu kapig pat ping lima coreking antih dening jeriting karuna lawan iya geleteking ing ati miwah katepeking laku puniku ing pangucap marmanipun iya dipun kadi latu ing tekad dening wus tampa iya coreking angantih.”

“Liring sipat Jamal Ullah dene ketuging anutu lirneki wedaling pangucapipun nyata pan nora mamang nora susah angulati ing Hyang Agung ya kang ngucap iku Allah pama aja pindho kardi. Martabating bumi pira saurana kehe tigang prakawis Dating Roch Ilapi iku nenggih ingkang kapisan kapindhone roch jasadi sadayeku kaping tiga tanpa prenah tanpa tuduhan sayekti.”

“Martabating kanugrahan lamun sira mbesuk den tatakoni pinten kanugrahanipun  sahadat saurana tri prakara nenggih ta ingkang rumuhun ngencengaken imanira neguhken ing tyas ping kalih. Ping tri mosikken gaota lamun sira iya tinakon malih nugrahaning salat iku pira kang ricikan saurana pan telung prakara iku dingin megataken karsa inggal cipta kaping kalih, madep kaping tiganipun lawan pira kanugrahaning takbir saurana den agupuh iya tigang prakara dingin kawruh weruh kaping kalihipun jatining weruh ping tiga.”

“Pinten nugrahaning budi, Jawaben tigang prakara sayektine, cipta ingkang rumiyin graita ping kalihipun sang cipta ping tiganya nugrahaning roch pira jawaben gupuh pan iya telung prakara dene ta ingkang rumiyin. Urip tan kalawan nyawa kaping kalih ananira kang pasti tan den anakaken liyanipun ping tri Allah kewala nora nana kang momorana puniku sayekti saking priyangga wong anom den amangerti.”

 

PUPUH XI (Sinom)

“Lamun sira tinakonan ya wadatil wujudi pira kehing kanugrahan nuli saurana aglis sakarat lire yekti dene kanugrahanipun iya telung prakara wus aneng ananireki dingin adep, idep kaping kalihira mantep ingkang kaping tiga lan pira kanugrahaning Iman enggal saurana pan iya tigang prakawis sukur ingkang rumiyin tawekal ping kalihipun kaping tigane sabar.”

“Pinten nugrahaning tokid, saurana pan amung kalih prakara, nenggih tetep kang kapisan wedi ingkang kaping kalih wonten malih sualira pinten ingkang nugrahaning makripat mangka nuli saurana den agupuh iya amung satunggal ana ing ngananireki nenggih karsa rahsa wisesa priyangga.”

“Pinten martabat kareman, saurana tri prakawis para mukmin karem apngal karem sifat para Wali dene kang para Nabi edat pakaremanipun liring karem dat’Ullah sok wontena Asya nenggih karem sifat sok wonten gumleteka. Lire karem apngal’Ullah, sok wontena obah osik yen sakit paningalira nenggih kabuka sayekti ing sifat Jalal tuwin Jamal Kamal Kaharipun dadine Imanira makbul gumleteking ati dadi antuk sampurna yakining gesang.”

“Pinten martabating nyawa, saurana den aglis katahing nyawa satunggal pan iya mung roch Ilapi marmane mung sawiji tegesing urip puniku pan iya satunggal tan ana urip kalih  ing pastine amung kaanan kang tunggal. Lamun sir tinakonan pundi Allah pada mangkin den na enggal saurana sapa ingkang ngucap iki aja ta sira dalih yen dudu sira Hyang Agung  sayekti kang den ucap kang ngucap tan lya Hyang Widdi nanging kudu weruha ing panarima.”

“Anapun ing panarima den kadi toya lan siti lawan dipun kadi udan miwah dipun kadi wesi lan den kadi jaladri kang kadi lemah lan banyu den rumesep tegesnya nora pegat kang rochani ana dene tegese kang kaya udan. Dene tan pegat tingalnya anapon kang kadi wesi sakarsa nira marentah den gaweya pangot lading  petel wadung utami nora owah sipatipun maksih wesi kewala dene kang kadi jaladri ya ing ngriku duduwa ing ngriku uga.”

“Punika pasti kang asa ing ujar sakecap tuwin laku satindak kawalawan kang meneng ing ngenggon nenggi yen wus kadi jaladri nora owah tingalipun dulu dinulu dawak tan ana tingal kekalih nora ana pangucap roro punik, dadi salate sampurna weruh paraning ngabekti weruh paraning sembahyang benering nyata tan sisi weruh paraning osik eruh paraning enengipun weruh paraning ucap weruh paraning pamiyarsi weruh paraning ngadeg  weruh paraning lenggah, weruh paraning anendra weruh paraning atangi  weruh paraning amangan  weruh paraning nginum warih  weruh paraning ngising  weruh paraning anguyuh  weruh paraning suka  weruh paraning prihatin  weruh paraning ngidul ngulon ngalor ngetan weruh paraning mangandap weruh paraning manginggil  weruh paraning ing tengah  weruh paraning ing pinggir  weruh paraning ngurip  weruh paraning patinipun  kabeh ingkang gumelar  kang gumremet kang kumelip  nora samar weruh paraning sadaya.”

“Tamat masalah kaanan poma estokena kaki, aja nganggo kumalamar rasuken rasane iki,  yen wus weruh den werit, den asasab ajwa umung  aja sawiyah-wiyah, nganggoa paran yen angling den kekera kerana sing sangkan paran. Yen maido temah kopar.”

Jeng Sunan ing Ngampel gading,  memejang wijanganira  tanjaning ngelmu sejati. Wau ta kang winisik  Pangran Kalipah ngrerasuk  rahsaning reh rinasa  papajar wiji-wiji  wus kagulung gumeleng golinganira. Aneng ing sarira suksma  kang gumelar aneng bumi  kang sinimpen kang den samar  wus munggwing sarira sami  lire wus angawruhi  ing gelar kukudanipun  pan saking manusa  ananing sakalir  dadi taler lelere wus kalampahan.”

Ya ta Pangeran Kalipah ngaraspada sang ngayogi pareng praptaning nugraha cahya gumilang nelahi munggwing antareng ngalis ing pangran Kalipah wau pratanda katarima  sihing guru sang sudyapti kang rumambah ing siswa tanpa wengenan.

————————————————————————————————————

Ri sampunira mangkana Jeng Sunan ing Ngampelgading kondur lan pangeran Kalipah.

Pangeran Kalipah lajeng kapendet mantu kaliyan Sunan Ngampel , angsal putra saking wingking. Wasana lajeng kondur sakaliyan dateng Tandes. Ing ngriku lajeng nggantosi kalenggahan Raja Pandita, saha jumeneng imam ing agami, terus dadalem ing Girigajah.

Kacariyos Tumenggung Wilatikta ing Japara, kagungan putra kakung nama raden Sahid, mursal sanget, damelipun main saha mbegal. Nuju satunggaling dinten ingkang dipun begal kaleresan Sunan Benang; ing ngriku Kangjeng Sunan lajeng masang cipta sasmita anon ing ler kidul, wetan kilen tuwin tengah. Raden Sahid sanalika lajeng kuwalik paningalipun saha boten saged nggulawat. Wasana lajeng nyuwun pangapunten saha prasetya bade sumadya utami. Kanjeng Sunan lajeng paring sosoroh kathah-kathah, saha anancepaken ecisipun kadawuhan anengga raden Sahid ngantos dumugi sarawuhipun Kangjeng Sunan│ Jeng Sunan lajeng terus tindak, sumedya dateng Crebon.

Kocap Raden Patah matur dateng Kanjeng Sunan Ngampel, nyuwun panggenan; lajeng kadawuhan dudukuh ing Bintara, inggih punika ingkang thukul Glagahipun wangi. Cekakipun sampun kelampahan, saha ing Bintara lajeng reja.

Putranipun Sunan Ngampel (Saderek Sunan Benang), nama Masakehmahmut, kadawuhan dudukuh wonten Redi Murya, angimani agami, ajujuluk Sunan Darat, ing ngriku lajeng rame.

Kangjeng Sunan Girigajah karsa agentur tapa, ing ngriku lajeng prasasat abadan suksma sajati, prasasat dumunung badan insankamil. Sasampunipun tapa, lajeng kondur. Wonten dalem angeneng-enengi putra ingkang saweg muwus. Ing sacelakipun ngriku wonten sela ageng. Supados kendel pamuwusipun putra wau, Kangjeng Sunan ngandika sela wau kaawadaken gajah, wasana lajeng dados gajah saestu, nanging lajeng karuwat malih dening Sunan akanti nalangsa ing Pangeran.

Sunan Benang mangsuli raden Sahid ing wana Jatisari, ingkang negga cis. Ing ngriku sareng raden Sahid katingal setya, lajeng winisik jatining ngelmi rahsa sasmita, Jeng Sunan lajeng kondur. Raden Sahid lajeng terus, ngluwat saha nglangut, amet kanyataan gaibing Hyang ingkang dumunung ing manungsa.

Kacariyos Sang Prabu Brawijaya midanget wartos manawa ing Bintara wonten tiyang dudukuh, ingkang semunipun badhe ngembari Sang Prabu. Mila sang Prabu dawuh nglurugi, sampun ngantos ngrebda. Dipati Pecatanda lajeng matur, manawi ingkang dudukuh wau saderekipun jaler tunggil Ibu sanes Bapa: saking Putri Cina. Sang Prabu lajeng enget manawi Putri Cina ingkang kaparingaken dateng Arya Damar kala rumiyin sampun ngandeg. Wasana Raden Patah kadawuhan nimbali. Ingkang dipun utus, dipati Pecatanda akatah-katah raden Patah lajeng sowan. Ing ngriku malah lajeng kajunjung Dipati, inggih wonten Bintara, kanti kakantenan prajurit 10.000. Dipati Bintara lajeng kondur. (Raden Patah inggih tampi dawuhipun engkang rama, manawi Bintara benjing bade dados kadaton).

Kacariyos Raden Sahid, sasampunipun tapa ngluwat ngeli, lajeng sowan Sunan Gunungjati. Ing ngriku lajeng kapundut mantu ipe, angsal Dewi Siti Jenap, saha kaparingan jujuluk Seh Malaya, kadawuhan dudukuh. Dukuh wau dipun wastani Kalijaga. Seh Melaya lajeng kawedal nyuwun kajaten ing bab kanyataning kawruh, kados ing ngandap punika :

Seh Melaya nembah matur mring Jeng Sunan Gunungjati: “Duh pukulun sang pinudya, amba minta tuduh jati singir kang sampun kinocap paran artosipun mangkin. Wontena ing sih pukulun rehning muda dameng budi sasat sato umpaminya.”

Jeng Sunan ing Gunungjati alon denira ngandika: “Rungunen mengko sun wisik. Tegese singir pan kidung kinarya pangeling-eling para syeh ing tanah Arab, yen pana winoring gending sadapur singir punika sakeh Syeh Ibrahim ngarki. Iya tatkalane pagut ing kaca ingkang bersih yeku lawan dipakara, mangka antarane dadi dahana akantar-kantar wus nyata tanpa ling-aling. Labawang sumilir iku iya kang sedya ngulati kalwan kang ingulatan iya kang nedya pinanggih yayi rasakna den krasa punika ujaring singir.”

“Wonten malih singiripun asale saking Syeh Sabli, satuhu makripatika tetep dadi aling-aling antarane kang tumingal, inggih mring kang den tingali. Kalamun yayi andulu lawan makripat pribadi yeku nyatane pan nyata kalingan ing aling-aling, kaling-kalingan paningal, inggih mring kang den tingali. Sirnakna ing tingalipun mring liya kang den tingali. Wonten malih singiran wang nenggih saking Syeh Mukdin, Kangjeng Syeh Muyidina pan kang putra Syeh ing Arabi. Yen mikir tanjek sireku dadiya kang banget, nuli yen amikir tasbeh sira ing wiwilange yen dadi,  yen katam karone sira dadi surasa sayekti.”

“Aningalana sireku ing Gusti kalawan Gusti, kalawan kumpule ika, aja pisahe den piker, yen uwis mangkono sira Maha Suci maring Gusti. Kalek kanyataning machluk, kalamun sira nduweni mata kalawan paningal kang makhluk puniku dadi kanyataning kalekan, yen sira iku nduweni angen-angan lawan kalbu, yen ora nduweni uwis aja kudu amicara tanpa gawe wong ngaurip, kalamun sira wus nyata duwe mata lawan ati, sayekti nora andulu liyan kang tingal sawiji, sawiji ing dalem rupa. Puniku singir pan maksih, kang saking Kangjeng Syeh nama Muhyidinaitnu Ngarbi. Padha nyirnakna puniku tutulisan kang tinulis, lan sakehing kitabira kang muni pangucap ngelmi. Lamun nora mangkono-a tan kagepok kang sayekti lawan ing tyas ateguh katungkul pijer ngulati, karana satemen uga ing sawuwus ingsun iki iya pangandikaning Hyang, raga iku amung dadi minangka kuta pikukuh. Ing kutha angungutani pan kutha kuthaning kutha, kederan kang angubengi ing lelaren pancandriya, tan kena binedah dening sasmita dang dananipun apan ora angentasi amung  binedah ing baka, yeku ingkang angubengi ageme Syeh Ngaribillah kang darbe kidung punika.”

“Lah punika kidungipun Syeh Abuyajid – Bestami tan ana paningalira. Amung ingkang angalingi pan nora na ingkang ilang, pan anging pandengireki. Sapa yun wruh ing sireku iya tingalana saking, saking sira sarta sira temuning sira sireki, pan dumeling ananira, ing sama sameng sasami, nora beda lawan ingsun. Yen beda-a iku sisip, yen Tunggala iku sasar, sasar sisip wujud siji, agawok ingsun tumingal ing wong angulati Gusti. Sun srahken birahiningsun marang ing ngeningsun iki, mangka geseng ngeskiningwang geni badan kang nggesengi sayektine nuli kena ingkang para biraheni. Sayekti badan kumelun, remuking reh manaputi, lah singir malah.  Punika kidungane Syeh Rudadi.”

“Mangkana pandita mulya Sujangi wakuwatihi, pangandikaning tyang Agung kalamun ingsun kapanggih, kelawan kekasehingwang, dadi kawula pan mami, kalamun ingsun kapisah kelawan kekasih mami, sun dadi ratuning ratu, ratu-ratuning sabumi, ratu angratoni jagad, ratu-ratu angratoni ing ratu-ratu sadaya. Mangkana Jeng Syeh Rudadi.”

“Lah puniku singiripun Syeh Samamu, ngasarani ing ngendi ananing ana, ananing beda, ing ngendi ananing beda lan ana, apa pisah apa tunggil? Lawan ngendi wohing banyu kang metu saking wiyati, tegese woh banyu ika saking wite ingkang mijil, yekti wenang saking tunggal pamoring woh lawan. Uwus yayi mung puniku mungguh babaraning singir, tarbukaning sangkan paran keni kinarya nyaringi panglimbanging budinira.”

Syeh Melaya anampani kanugrahan kang linuhung. Sarahsaning roh wus tamsil. Syeh Melaya ngaraspada mring jeng Sunan Gunungjati alon wau aturira: “Wong dadya guru sejati yen kurang waspadeng semu kasamaran temah mamring rahsane datan kecekap. Katah guru-guru silip kengser sire kabalasar, tulus amangeran tulis.”

Jeng Sunan ngandika arum: “Angel pratingkahing urip, sanadyan ahli ya ahli suluk, ahli piker, lamun ora puruita tatane kurang premati. Dene pra oliya sagung tulis mung mangka pengeling nanging rasane datan sah, sahe saking tinalesih, mangsuting musawaratan mrih mulyaning megat pati.”

 

PUPUH XII (Megatruh)

“Nabi Musa ngaku luhur tanpa guru, ngemungken ujaring tulis, ngandelaken tura dipun den nyana wus anguwisi tan wruh, lamun maksih adoh meh kalantur ing pratingkah, esmu puguh gya binendon ing Hyang Widdi. Nulya kinen angguguru guguru mring Nabi Kidir kang kari anut mangkono. Sajatine ingkang aran guru iku dudu guru muruk ngaji, dudu guru muruk ngidung, dudu guru muruk tulis, dudu guru muruk kedot. Dudu guru muruk kasekten puniku, dudu guru muruk dikir, paguron arane iku. Dene guru kang sayekti kang ngamejang ngelmu jatos. Aja sira ngguguru pandita besus, pandita sipat nameki lan falapat malihipun, teberen sasanja nenggih yeku pandita angomong. Tuwin aja ngguguru pandita lengus, yeku pandita sak serik lawan aja angguguru pandita kakehan piker, karya was uwasing batos. Lawan aja ngguguru pandita gundul, pan iku pandita lamis, apan Kangjeng Nabi Rasul remene amung sumunggi amirid lawan babahon, pan sakabat sakawan bela ing Rasul kapat pisan pan sumunggi. Kangjeng Rasul parasipun sajege mung sapisan til pan ora kongsi amindo.”

“Kang utama pandita ngaku balilu, sasolahe ambodoni jajinab saka puniku anenggih bil maksiyati. Solah tingkah kang mangkono dening jayinab saka pandita iku, tegesing bil maksiyati pandita kang ngingu rambut, paesing ngawak sayekti, dudu paesing panganggo. Debog bosok mrak kacancang gentong umus, iku pandita kasirik lawan tawan brana iku, bojakirana marsandi karo utama ginuron. Katigane pandita wiladi, iku kang utama den guroni, liring debog bosok iku lara geng kang panditeki mrak kacancang anyengu ngong. Tegesipun takabure keh kawetu, lumaku yen den guroni. Tegese kang gentong umus, gebreh tan bisa ngrawati wetune saenggon-enggon. Dening tawan brana pandita puniku kang analabet ing kanin lan sapapadane iku kang acacad kang aciri siriken aja ginuron. Pandita kang bojakirana puniku tan pegat amangun tapi yegah hawanipun, pakareman den buwangi, saciptane wus sayektos, pan waluya sadaya pangestunipun tan ana kawula Gusti. Wus karem ing ora iku. Dene pandita marsudi kang ngibadah lair batos nora pegat mulyakken sariranipun, pujine ngebeki bumi, saosike enengipun nora samar dadi puji, sembah pujine tan pedot. Dene ingkang pandita wiladi iku asareh wuwuse aris tan muruk sudi karyeku lakuning pandita supi, den antepi lair batos.”

“Wonten reke pandita salah ing ngelmu, wala hulam (wlohua’ alam), yen mati mengkono ing tekadipun besuk yen ingsun ngemasi mulih maring purwaningong. Maring Nukat ghaib pan pinangkanipun reremukan wujud dingin mati bali maring wujud. Iku pandita kasirik tan kena tinut wong bodho. Muridipun puniku dadi wong merdut. Pandita satengah malih orane Pangeran iku sapencare Nukat Ghaib jebule pasti nyatengong. Mbesuk Ingsun samengkone iya ingsun ngawal akhir misesani jagad kabeh. Ingsun tinut nora nana batal bitil, karam kerem mekrah mekruh. Lanang wadon nora nana waleripun, Allah nora marentah, gawe batal karam iku pan amung karsaning Nabi Rasulullah amakewuh. Panditeku dadi gujeng muridipun. Lan ana pandita malih tekade cahya tinunggu, mbesuk yen ingsun ngamsi atunggu cahya ing kono. Muridipun puniku dadi wong ngedul. Lan wonten pandita malih mbesuk yen ing patiningsun kawin lan Pangeran mami salekering wismaningong. Insun gawa kabeh aja na kang kantun. Mangkono kang panditeki sarupane muridipun iku dadi wong barjaki, tunggal lanang wadon kang wong. Wonten malih mangglingan ngelmunipun, patine ajebul malih, muride dadi wong kebur lawan wong ubeg,  puniki kabeh anggepe mangkono.”

“Wonten malih kang pandita ngelmunipun mbesuk yen ingsun ngemasi nampani sawarga agung widadari pitung keti, muride dadi wong ngegot. Pan puniku warnining wong salah ngelmu kang tan pantes tinut wuri, mungguh ing kapatenipun miwah ing ngurip samangkin kariya sak kang tan waspaos. Niniwasi ing wasana tanpa uwus, pangwasa tan misesani panuksmanireng pangestu ya ta ana salah malih ing tekad kawruh samengko. Satengahing pinandita ngelmunipun agogotan tan udani ing tarki lawan tanajul, muridipun den arani wong berwangkal lan berpugoh. Wonten malih wong pandita ngelmunipun panase den dalih Gusti, wus mengkono anggepipun  sarupane muridneki samya dadi tukang angob. Wonten malih kang pandita ngelmunipun sok mulya-a ing donyeki, pasti mulyeng akiripun, sarupane muridneki kabeh dadi wong pijangkoh. Wonten ingkang pandita durung satuhu kaselak pangakuneki toging ngendon wulangipun nyamut-nyamut, taksih tebih durung mantra-mantra gepok, maksih sarak kewala. Pralambangipun tuna bet kang samya amrih. Pandita mangkono iku umpamane muridneki wong ngimel mamah klasa moh. Wonten malih kang pendita ngelmunipun tekad batin den enggo lair para Nabi Rasul-Rasul miwah ingkang para wali kabeh samya pinaido. Tur kawetu ngakeh pamaidonipun, nora nana nabi Wali kuna-kuna Rasul-Rasul, pan iku muride dadi wong sumeca durung enjoh. Poma yayi estokna yen anggeguru, aliyane saking mami dene was wasananipun angele wong ngulah ngelmi yen kablender amalendo.”

Syeh Melaya denira umatur mring Jeng Sunan Gunungjati: “Sewu ing pamundi ulun, wrin rarancangan riricik, parabote amrih kawruh. Uninga lun mangkya kalilana matur lampahing para Nabi kang sampun kawartos wau. Nabi Musa Nabi Kilir dene teko sewu elok. Nabi Musa amengku sarengat agung tur ngiras dadi narpati. Nabi Kilir Nabi Rasul sarengat tan amengkoni, mung mungkul sareh ing lakon. Teka mawi Nabi Kilir kang linuhur asungsang buwana balik, asor angsaring ngaluhur kang luhur ngasor maladsih.”

Jeng Sunan ngandidka alon: “Ngelmu iku tan pasti neng janma luhur, tan pasti neng janma singgih, tan pasti neng janma sepuh. Ana nugraha pribadi terkadang ana wong anom.”

 

 

PUPUH XIII (Sinom)

“Kadang aneng sudra papa nora kena den gagapi tan kena kinayangapa papancenira pribadi yen rinilan ing Widdi, nadyan durung masanipun angulah kalepasan rarantame wus patitis angungkuli pangawikaning kukama. Kaya mau Nabi Musa kalwan Jeng Nabi Kilir kawruhe ing kasunyatan linuhurken Nabi Kilir marga wus angakoni akarem ing ora iku acegah nepsu hawa ing nala dumilah wening konang-ngonang kaanane kene kana. Mandar antuk kanugrahan panjenengan Nabi Kilir kinarya eb Nabi Ullah nartani nora ngemasi wus angenggoni Gaib lair batine kawengku, iku ujaring kitab. Embuh nyatane samangkin dene para wus kaleban ing prang jaman.”

Umatur sang seh Melaya: “Duh pukulun sang ngayogi, bilih makaten kang sabda ulun kapincut ing kapti kados Jeng Nabi Kilir kedah kesdu angguru, amba nuwun pitedah mangka dumunung ing pundi, nadyan tebih jangji kenging ingulatan. Saestu kawula ngkah lari-lari angulati numpal keli ngulandoro, ngreranggeh nugraha jati.”

Jeng Sunan ngandika ris: “Ujaring pawarta iku iya ing Bural Akbar, dumununge Nabi Kilir tanah Lutmat agaib panggonanira. Kaya nora kalampahan sira adreng anglelari, sasat ngupaya kumandang.”

Syeh Melaya matur aris: “Kenceng tyas ulun mangkin amung pangestu pukulun sageda kasembadan pinanggih Jeng Nabi Klir kalilana mangkat samangkin kewala.” Ngungun sakal miyarsa Jeng Sunan ing Gunungjati mring antepe Syeh Melaya winawas ing sambaing, liring dadya damar sejati. Wusana sewu jumurung lajeng ungkur-ungkuran. Jeng Suhunan Gunungjati mangu mulat angkate Sang Syeh Melaya. Kondur padalemanira Sang Syeh Melaya winarni lampahe alelancaran tan ana baya kaesti, amung nugraha jati inguger graning jajantung mangaler paranira prapteng pasisir Samawis  mangu mulat lirap-liraping samodra. Tan ana palwa katingal anuju kalaning ratri,  pakewed raosing driya dennirarsa numpal keli, kalanganing jaladri nanging mirang lamun wangsul nadyan datan kantenan telenge kang den ulati, mangsah mudya angeningaken wardaya.

Mepet gelaring hawa amung anyipta sawiji tanjane ingkang sinedya wonten parmaning Hyang Widdi sakala Nabi Kilir prapta aneng ngarsanipun. Apinda rare bajang ganda ngambar marbuk wangi duk mangeja lir pinda gebyaring kilat. Syeh Melaya tan Kumedep dennya umangsah semadi, Jeng Nabi Kilir ngandika: “Wudaren pardining budi aja tambuh sun iki jatine kang sira luru, Nabi Kilir ya ingwang ana paran amarsudi kudu temu lan jeneng ingsun samangkya.”

Syeh Melaya mudar asta gurawalan mangenjali alon wau aturira: “Sumangga karsa sang yogi saestu tuwan inggih tan kilap sasedya ulun.”

Nabi Kilir ngandika: “Bener atur ira iki, sadurunge sajarwa yekti Sun wikan. Sira kesdu puruita anenabet kaya mami. dumadya Gaib’Ullah, apa bisa anglakoni sumingkir ing ngasinggih.”

Syeh Melaya nembah matur: “Rehning sampun sinedya abot enteng den lampahi, janji antuk wewengan sih kawelasan dumateng jasat kawula, pinda sato saumpami angsala dedalan mulya.”

Jeng Nabi ngandika aris: “Ingsun darma njalari atas aneng kabegjanmu. Lah merema kewala sun tuduhken nggon kang ening supayane weruha ing panarima.”

Syeh Melaya tan lenggana, wau ta Jeng Nabi Kilir, sumebut saking panggenan pan kadya anampel wentis. Syeh Melaya tan kari tan adangu prapta sampun, ing nggen langkung ajembar lir ara-ara aradin, kinubeng ing samudra tanpa watesan. Wus kinen bukak paningal Syeh Melaya aningali panggenan kalangkung jembar myang samodra tanpa tepi, leng-leng rehning pangaksi, datan wrin elor myang kidul kulon kalawan wetan. Surya candra tan kaeksi penyanane dumunung jagag walikan.

Syeh Melaya matur nembah: “Pukulun sang maha yogi, kawula nyuwun atanya punika alam ing pundi, dene ta sarwa mamring lamat-lamat nyamut-nyamut nglangut tanpa watesan?”

Ngandika Jeng Nabi Kilir: “Kawruhanmu ya iku panggonan ingwang. Ora ana paran-paran mung asunya lawan luri, teka sira kapibrangta kaya raganingsun iki, apa kang den ulati ing kene sepen asamun.”

Umatur Syeh Melaya: “Makatena boten lirip, rehning sampun dados kekencengan kula sanadyan prapta ing pejah boten rumengkang pun patik.”

Jeng Nabi Kilir ngandika: “Sukur yen mantep ing kapti payo pada lumaris.” Sang Syeh Melaya jumurung lajeng mider lumampah tan adangu aningali cahya padang tri rupa andiwangkara, warna abang ireng jenar.

Syeh Melaya matur aris: “Punika cahya punapa?”

Ngandika jeng Nabi Kilir: “Pramana araneki. Upama aneng sireku endi kang den piliha?”

Syeh Melaya matur aris: “Langkung ajdrih yen boten saking pitedah.” Datan dangu katingalan cahya petak anelahi, parek lan cahya katiga.

Syeh Melaya matur malih: “Cahya punapa kari, perak lan cahya katelu?”

Jeng Nabi lon ngandika: “Mbok ana kang sira pilih?”

Syeh Melaya ature dahat tan arsa: “Yen tan kalawan pitedah?”

Ngandika Jeng Nabi Kilir: “Kabeh cahya iku tunggal, kacatur aneng sireki ya pada ananarik mamarah akarya, dudu kang rupa cahya abang atuduh napsu tan becik. Nganakaken penginan panas baranan. Ambuntone kaelingan ing kawaspadaning budi. Dene cahya kang akresna karyane ngubungi runtik, andedawa andadi ngadangi panggawe ayu. Dene kang cahya jenar naggulang cipta kang becik sayektine ngegungken panggawe rusak. Ingkang putih iku nyata mung suci tan ika iki, prawira ing karaharjan. Iku kang bisa nampani sasmita kang kalingling sajatining rupa iku anampani nugraha lestari pamoring kapti, nanging iku kinrubut napsu titiga. Yen kurang sabar santosa kena ginuling ing belis, kerut maring panasaran. Yen kuwat tan mindo kardi kasor dening kang putih. Katelu samya angratu luamah lan amarah, supiyah ginedong batin. Mutmainah jumeneng ratu utama.”

Kalegan raosing driya Syeh Malaya anganggepi tuduhing sang maha Yogya, marbudyeng ngrat Nabi Kilir nulya ngandika malih: “Eh Syeh Malaya sireku paran pangudinira endi kang sira antepi wahanane kang cahya patang prakara?”

Umatur sang Syeh Malaya: “Punapa sampun ngideki punika telenging paran teka kinen amimilih?”

Ngandika Nabi Kilir: “Sayekti puniku durung lagi aneng tresanda.”

Syeh Malaya matur malih: ”Sewu sisip yen anampik amiliya, mindak anggegadang lepat pan kawula sewu ajrih yen boten saking pitedah.”

Lajeng alelampah malih Syeh Melaya ningali urub siji angunguwung, wowolu kencarira, ana lir puputran gading weneh kadya wonten puputran mulyara. Dumeling abra markata.

Syeh Melaya matur aris: “Punika urub punapa, maya-maya angebati urub mung sawiji andarbeni cahya wolu?”

Nabi Kilir ngandika: “Pengarep urubing Budi, iya iku kang sajati wenang tunggal. Tegese saliring warna iya aneng sira kaki, tuwin isining pratala ginambar aneng ing diri jagad agung myang cilik tan ana prabedanipun, purwaning catur yogya lan cahya kapat pan sami iya dadi tanda uriping bawana. Tinimbangken aneng sira jagad agung jagad cilik, isen-isene tan beda kinarya wahana yekti, salwir rupa wus anis ngumpul mring rupa satuhu, kadya tawon gumana sawang putran mutyara di cahyanira kumilat tanpa wayangan.”

Syeh Malaya matur nembah: “Duh sang maha yogi suci, punapa inggih punika kang pinrih dipun ulati rupa ingkang sajati?”

Nabi Kilir ngandika rum: “Dudu kang sira sedya kang mumpuni ambeg jati nora kena kalamun winaspada-a. Tanpa rupa tanpa warna nanging bisa amanarni, tan gatra datan satmata tan dumunung nggen sawiji, dumunung neng rat narambahi ing dumadi kaanane yen dinumuk datan kena.”

Umatur sang Syeh Malaya: “Duh pukulun sang mahening, ulun nyuwun tuduh nyata dene dereng anggepoki nugraha kang sayekti.”

Nabi Kilir ngandika rum: “Eh kaki seh Melaya, ingsun papajar samangkin dene rencang pamucunge ing pangancam.”

 

 

PUPUH XIV (Pucung)

Kangjeng Nabi Kilir angandika arum: “Den wori pralambang umpamane rasa iki aneng loteng adi-adi punika. Pantesipun kang loteng umpamanipun kaya bumbu iwak winor lan iwakireki. Rasa iku ati suci ingkang nyata. Iya iku nur buah sajatinipun, ya iku duk ana sipat jamal araneki yen wus metu ingaranan Johar Awal. Di pase ku Johar achir aranipun, ingkang Johar Awal ingaku rasa sajati ingkang akhir sawujud ati uripnya. Johar iku duk wawujud rasa satu urip tunggal rasa tunggal johar awal singgih, johar achir sawujud ing uripira. Johar achir narima ing solahipun batin kang sinembah, miwah ta ingkang pinuji iya iku jatine Pangerranira. Iya iku pan nora loro tetelu,  iya iku nukat lan gaib ing nguni-uni, nukat gaib tan ana ing gantinira. Temenipun nukat pan jenengireku sawuse tumiba iku ingaranan napti, ngelmu iku sajatine panguripan. Naptu iku tinarik lan alipipun. Alip ingaranan jisim latip pan sayekti sajenenge ingaranan nananira. Naptu iku Johar awal aranipun ing sajenengira urip ingaranan sajati, sajatine ingaranan getih kang gesang. Getih urip ingaranan Rasul lulahu, ngalihe wa salam patemon rasa sejati, getih iya iku ingaranan sadat. Rasa jati rahsaning Dat sami wujud Jabrail Muhammad, lan Allah tunggal sajati, telu iku kapatipun lan angkara. Iya iku getih urip aranipun. Dene wong palastra tan ana getihireki, getih iku awor ilang lawan suksma. Suksma iku ilang anane kang wujud,  iya pada ana. Alip aran Rohilapi, rohilapi jisim latip jatinira. Aranipun jisim iku duk ing dangu. Alip ingaranan tanpa ngucap tan ningali, tan miyarsa tanpa tingal tanpa karsa. Iya iku kang Alip tibaning naptu, arane dadya na jinabaran Rohilapi-Rohilapi Dat Ullah tuwin kawawas. Rohilapi gegentining Dat satuhu, Alip iku uga aneng johar jabar jeri, pujinipun ran kalam birahi nama, birahine ingaranan Allah iku tan roro wujudnya sapa weruha yen dadi, yen weruha tan ngarani namanira. Sipatipun Jamal kang ngarani iku sipat jamal ingkang akon ngarani puniki, dene ingkang akon Allah angandika marang Rasul, yen tan ana sira iku ingsun nora nana, kang nebut Allah sayekti iya sira ingkang ngarani maring wang. Sira iku iya tunggal lawan ingsun ingsun iya sira, sira iku iya mami, iya iku tarbukaning rasaningwang. Ya sireku kang sawujud lawan ingsun, yen liyane sira lawan ingsun iku pasti nora nana kang ngarani araningwang.

Sira iku ing dunya ngakerat uwus amengku sadaya. Eh Syeh Malaya sireki dipun eling jabar jering Alif ika. Aja luput ing logat tan nangsubipun babaring kaanan aneng ing wujud ilapi, ilapate dan anggambuh ing wardaya.”

 

 

PUPUH XV (Gambuh)

“Mungguh ta takjinipun semuning Alip iku amengku budi jatining wicara, jroning budi nglairken birahinipun amicara, tunggal karo, kang ro tunggal sawujud lawan karone puniku dudu, iya iku budi johar araneki, iya budi iman iku. Alip Puniku sayektos tumiba maring naptu. Sajatine ingkang Alip iku sarwa ora, orane ingaken kadi, warnane kang asih iku. Alip puniku mangkono kaanane, satuhu kang johar awal sayektinipun, ingkang johar awal pan kaanan jati. Istinja junub puniku jabaning johar kinaot suganda lan warneku. Kang johar awal duk nguninipun iya iku tibaning neptum, sayekti urip tunggal jatinipun jroning johar awal kono.”

“Urip kalwan lampus ya sajroning awal iku, lah pagene sembahyang aneng donyaki liring ing donya puniku mangka purwaning dumados. Den kawangwang satuhu yen naptu gaib aneng sireku lan pagene sira ngadeg neng dunyeki sidakep kalwan mangu, marmane sidakep kang wong tunggal kaananipun, tunggal solah paribawanipun, wicarane tunggal pangucapireki. Wedar tangan nuli rukuk kasaru duk tibeng kono. Tumetese kang banyu, banyu kang suci wening umancur eningipun madi urip sakalir. Yen rukuk karasa iku iman saderah kinaot sasamine, puniku kaananing rasa. Mengko iku lah pagene asujud ana ing bumi, marmane sujud puniku panuksmaning cahya. Kaot ingkang cahya puniku ana paran ta sasmitanipun iya iku patemoning rupa jati. Rupa iku Dat satuhu, Dat ing Hyang Suksma kang elok. Dene ingkang rumuhun sadurunge bumi langitipun ingkang ana dingin pan ananireki ing dunya kerat sireku,  mangkono lire sayektos.”

“Nanging lamun wus weruh den awerit warananireku, ati ening enenge ingkang premati yen gebreh kuwur balawur, ati was waskitaning don. Awit basa puniku nora kena linair yen durung papan empan apan neng pasepen sepi, supaya wenganing kayun angganteng manteng gumatok. Wus kaki mung puniku tanggapan wahyuning Hyang Agung.”

Syeh Melaya tyasira padang nampani kanugrahan kang dumawuh sanalika: jleg : salin nggon. Bale kencana luhung mawa cahya adi angunguwung, sen isene jagad wus tan ana keksi papadang tumalawung.

Syeh Melaya matur alon: “Duh sang amaha wiku, bale punapa kang katon mancur dene wau sepa sepi suwung mamring tan wonten bale kadulu teka mangke angerobong rosing badan ulun. Nikmat manpangat ingkang tinemu, boten arip tan lesu datan angelih?”

Nabi Kilir ngadika rum: “Enggoning batin ing kono. Sajatine ya iku karaton kang nugraha linuhung, lamun katarima rinilan ing Widdi, nora sarana linuru. Iku sajatining kawruh. Yen janma kang wus putus tetes patitis terus rumasuk bisa ngrasuk angrasa kang den ranggoni, sangkan paran wus kawengku ngalih nggon boyong kadaton. Kang binoyong puniku yekti kadaton kang wus dumunung aneng sira karana jatining pati, kang mati iku napsu, suksmane murba maring don. Ing mula mulanipun beda lawan janma kang durung wruh, migeg-migeg begegeg tan duwe budi, melulu kasambah watu, wantere tan nganggo waton. Jedog ing jebulipun, upamane simbar aneng kayu bisa bali maring kaananing urip araket awowor sambu nging dadi ama kemawon. Ananing urip iku yen kalarap mbok kaliru. Surup surupane ginered marang ing belis, embuh-embuh kang binuru kadi kapaten ing sato.”

 

Syeh Malaya umatur: “Yen mkaten ing sabda pukulun ulun sampun tan nedya awangsul malih, pedah punapa donyeku amung susah lan rekaos. Kathah rubedanipun. beda-beda temah karya dudu, balik ngriki riribed tan anglabeti, nikmat manpangat tinemu, karaos-raos rumaos.”

 

Jeng Nabi ngandika rum: “Nora kena mangkono karsamu pan kasiku maring Hyang kang Murbeng pati, durung masakalanipun datan kena anggege nggon. Iku anyupet tuwuh, awit kenane sarana lampus, marma sira kena dumunung ing ngriki pratanda nampani wahyu, mbesuk bisa kaya ingong. Nanging tan kena mbanjur, sarehning sira iki wus weruh rasahning gaibing Hyang Maha Suci, wus mung samono puniku, pada andum karahayon.”

 

Ya ta sasampunipun Bale Kencana datan kadulu, bareng musna kalawan Jeng Nabi Kilir, Syeh Malaya apan sampun wanangsul alame kang nganggon.

————————————————————————————————————-

 

Seh Malaya ngungun deleg-deleg wonten tepining saganten. Wasana lajeng kondur, saha lajeng misuwur karan Sunan Kalijaga.

 

Kacariyos ing nalika Kanjeng Sunan Benang muruk dateng Sunan Kalijaga kasebut ing nginggil, sayid Ngalimukid, inggih punika saderekipun Jeng Sunan Ngampel sanes ibu, angajawi, njujug ing Ngampel wasana lajeng pinrenah wonten Majagung dening Sunan Ngampel. Wasana lajeng karan pangeran Majagung, nanging boten kalebet golonganing wali, namung kalebet wali nukba kemawon, tegesipun wali tututan (sambungan, wali anakan). Dene ingkang kapetang wali wali ing ing tanah Jawi punika, inggih punika ingkang sami sinebut sinuwun, tegesipun pupunden ekak, kadosta 1. Sunan Nganpel, 2. Sunan Gunungjati, 3. Sunan Ngudung, Sunan Giri ing Giri Gajah, 5. Sunan Makdum ing Benang 6. Sunan Ngalim ing Majagung, 7. Sunan Mahmut ing Drajat, 8 Sunan Kali, (Wali pamungkas). Wolu wau dipun wastani “Wali Sana” tegesipun “dununganing Wali”.

 

Dene ingkang kaetang wali nukba, ing tanah Jawi punika, kadosta 1. Sunan Tembayat, 2. Sunan Giri parapen, 2. Sunan Kudus, 4. Sultan Sah Ngalam Akbar, 5. Pangeran Wijil ing Kadilangu, 6. Pangeran Ngawongga, 7. Ki Gede Kenanga di Pengging; 8. Pangeran Konang; 9. Pangeran Cirebon; 10. Pangeran Karanggayam; 11. Ki Ageng Sela; 12. Pangeran Panggung; 13. Pangeran ing surapringga; 14. Kyai Juru Martani ing Giring; 15. Kyai Ageng Pamanahan; 16. Buyut Ngerang; 17. Ki Gede Wanasaba; 18. Panembahan Palembang; 19. Ki Buyut ing Banyubiru; 20. Ki geng Majasta; 21. Ki Ageng Gribig; 22. Ki Ageng ing Karotangan; 23. Ki Ageng Toyajene; Ki Ageng Toyareka; 25. Tuwin Pamungkasing Wali Raja, inggih punika Kangjeng Sultan Agung.

 

Kacariyos Kangjeng Sunan ing Girigajah kagungan murid saking Sitijenar, Nama Kasan Ngali Ansar, (Katelah nama Sitijenar) Gancaripun kados ing ngandap punika.

 

Mangkya mangsuli carita; uruting Walisana│ mulya geng karamatipun, Djeng Sunan ing Girigajah.

 

 

 

PUPUH XVI (Asmarandana)

Ageng paguronireki, sinuyudan pra ngulama, pan wonten sabat sawiyos, saking tanah Sitijenar nama San Ngaliansar, katelah dununganipun winastanan Seh Lemahbang. Ya Lemhabang lemah Kuning tan ana prabedanira. Syeh Lemah-bang salamine anunuwun dudunungan rahsaning ngelmu rasa, uger-ugering tumuwuh Jeng Suhunan Girigajah. Dereng lega ing panggalih wrin semune Steh Lemah-bang watek wus akeh sikire, marmane datan sinungan, mbok sak sok mbuwang sasab, ngilangken ling-aling agung tan anganggo masakala.

 

Tyasira dahat rudatin sira wau seh Lemah-Bang anuwun nuwun tan poleh, rumasa tuna ing gesang. dadya sedya nempuh byat namur amet momor sambu atindak karti sampeka. Duk samana Sunan Giri nuju ing ari Jumungah pan arsa mejang muride, Syeh Lemah-bang angrarepa “Duh pukulun Jeng Sunan, bilih kapareng saharyu ulun bela puruita?”

Ngandikan Jeng Sunan Giri: “Allah durung pasang yogya, amejanga dina kiye marang ing pamintanira.”

 

Wau ta Syeh Lemah-bang angrasa yen pinakewuh, buteng eru kabatinan. Lajeng kesah maring Jawi, locitanira ing driya. yen mengkono tanpa gawe, ngawat-awati wus lawas tiwas dan datanpa, tuwas met wasana pijer kawus rewa-rewa ingewanan. Mejang miji para kaji saben ing ari Jumungah tan kena manjing sraos, rumasa yen tan kinarsan becik sun cidranana tan ana durhakanipun mimikani pangawikan.

 

Syeh Lemhabang wus udani pangenan pamejangira, amatek aji sikire sanalika malih warna arupa dindang seta manggon ing panggenanipun pamejanging Jeng Sunan. Ciptane wus tan udani denira tingkah mangkana. Jeng Sunan Giri kedaton yekti datan kikilapan solahe Syeh Lemahbang.

 

Angandika Jeng Sinuwun mring sagung para sakabat: “Eh ta kawruhana sami, ingsun tan sida amejang, nora enak atiningwang, mbesuk ing Jumungah ngarsa sida pamejangingwang.”

 

Dadya bubaran pra kaum praptaning ari jumungah kadatengan para wli, sedya paguneman rahsa angumpulaken kawruh, sampun amanggih salaya dadining rembagira.

Sunan Giri aturipun: “Iinggih sumangga ing karsa, nanging ulun nuwun alim sedya amejang sekabat.” Sarehning sampun masane kang para wali sadaya jumungah ngayubagya Sunan Giri tedak gupuh maring pemjanganira, angumpulaken ngulami.

 

Wau ta sang seh Lemahbang datan kandeg panedyane, denyarsa metet sarahsa nulya mancala warna pan arupa cacing kalung senetan soring pratala. Tan ana janma udani, mung Jeng Sunan Girigajah kang wrin sasolah tingkahe, nanging tan den munasika, rehning wus jangjinira maringken nugraha agung marang sakabat taruna.

 

 

 

PUPUH XVII (Sinom)

“Eh ta padha kawruhana dununge kang Nukat Gaib, pan aputih warnanira, dene gedhene rininci mungguh ing jagad iki, tinandinga pirang ewu yuta alam tan timbang. Tegese kang nukat gaib apan saking gaibing kang kanyataan. Istingarah tan kajaba, istingarah tan umanjing. istingarah tan kawedal, tan kajro, istingarah ing sayekti luwih gaib, tan owah gingsir puniku langgeng tanpa karana, kang jumeneng ki rohani. Apa rupanira duk nalikeng dunya nora owah sebutira.”

 

“Cahya mancorong nelahi, lir emas binakar anyar, dene ta ingkang Rochani pan Muhammad sajati. Aja esak aja masgul, ananging kawruhana sahe tekad kang premati pan lilima prakara rubedanira. Ingakang dingin katon pisah, katon tunggal kaping kalih, kaping tri katon tan pisah, ping pat metu katon yekti, kaping limanireki, katon metokaken iku, lah padha den budiya sakabehe para murid, aja pegat nggenira musawaratan.”

 

“Yen darbe panemu sira samantakena mringmami, lah maneh kawruhana asma pipitu puniki. Allah ingkang rumiyin, ping ro wujud mokal iku, wujud ilapi trinya, kaping paten roh ilapi, kaping lima pan iya Akyan sabitah. Kaping nem Akyan Kajiyah, kaping pitune winarni pan Allah lawan Muhammad iku den budya sami.”

 

Matur kang para murid: “Pukulun saestunipun kajarwanana pisan kantenanipun nampeni boten beda dadining pambudinira.”

 

Jeng Sunan Giri ngandika: “Mungguh artine kang yekti, Allah pan jatining aran liring wujud mokal neggih. Pangeran kang sajati liring wujud Ilapi ku jatining warna rupa, dene aran Rohilapi sajatine iya urip kita. Denen ta Akyan Sabitah sajatining ana yekti, mungguh Akyan Kajriyah lire wayangan kang pasti. Allah Muhammad liring ya Allah Rasulullah, ing bedaning panunggal Allah sarira sayekti ing tegese sarira puniku rahsa. Iya sajrone kang rahsa iku mapan Dat ‘Ullahi,  Dat ‘Ullah lah Dat Rasul’Ullah karo pan dadi sawiji, artine kang sajati kang apurba langgeng. Insun purba jati wisesa, sajatining Nukat Gaib den pracaya tan liyan yekti punika.”

 

Pra sakabat duk miyarsi sabdane Jeng Sunan Giri, tanggap atampi nugraha mantep denira mumuji, wasana matur malih: “Duh pukulun Jeng Sinuwun, balik ingkang punika pan sampun tuwan logati, kang rumuyin rubeda gangsal prakara. Kawijangna babar pisan supados lajeng gumlinding, boten rendet angalendang, saged bunar suci wening.”

 

Ngandika Sunan giri: “Iku tan kena winuwus, kudu kanti nugraha temune sira pribadi mengko lagi durung kena kabuka-a. Pada anggiten priyangga, kasaru sampun byar enjing.”

 

Jeng Sunan ing Giripura kondur ing dalemireki. Bubaran para murid sowang-sowangan umantuk warnanen. Syeh Lemahbang neggih kang alaku sandi lajeng medal saking sajroning pratala. Wus awarna Syeh Lemahbang tamsil sarahsaning ngelmi. Yen Pangeran ingkang tanya yekti sajatining urip dadya sedya nandingi. Jumeneng paguron agung datan purun anuta maring Jeng Suhunan Giri mandar kedah amungsuh ing kabatinan. Murtat marang tekad praja, tan ajrih yen keneng sarik, katatangi driyanira denira boya antuk sih. Gya kesah saking Giri mantuk mring dunungipun tanah ing Sitijenar lajeng ngubalaken ngelmi. Kathah janma kacarjan apuruita maring sira Syeh Lemahbang, wijange tanpa riricik lan wus atinggal sembahyang. Rose kewala liniling meleng tanpa ling-aling. Wus dadya paguran agung misuwur kadibyannya denira talabul ngelmi wus tan beda lan sagung para Oliya.

 

Sangsaya kasusreng janma akeh kang amanjing murid ing praja-praja, myang desa, malah sakehing ngulami kayungyun ngayum sami. Kasoran kang wali wolu gunging paguranira pan anywungaken masjid, karya suda kang maring agama mulya. Santri kathah keh kabawah mring Lemhbang manjing murid. Ya ta sang Syeh Sitijenar sangsaya gung kang adasih, dadya iman pribadi mengku bawahipun paguroning ngelmu kak, kawentar prapteng nagari, lajeng karan sang pangeran Sitijenar.

 

Pan tedaking Majalengka kalawan darah ing Pengging, keh prapta apuruita mangulap kawruh sajati. Nenggih ki Ageng Tingkir kalwan Pangeran Panggung, Buyut Ngerang ing betah lawan Ki Ageng Pengging samya tunggil paguron mring Sitijenar. Ing lami-lami kawarta maring Jeng Suhunan Giri. Gya utusan tinimbalan, duta wus anandang weling, mangkat ngulama kalih datan kawarna ing ngenu, wus prapta ing Lemahbang, duta umarek mangarsih, wus kapanggih lan pangeran Sitijenar.

 

“Nandukken ing praptanira dinuteng Jeng Sunan Giri lamun mangkya tinimbalan sarernga salampah kami wit Jeng Sunan miyarsi yen paduka dados guru ambawa imam mulya, marma tuwan den timbali terang sagung kang para wali sadaya. Perlu amusawaratan cunduking masalah ngelmi, sageda nunggil serepan sampun wonten kang sak-serik nadyan mawi riricik. Apralambang pasang semu jwa nganti saling singan pangran Sitijenar angling: “Ingsun tinimbalan Sunan Girigajah? Apa tembunge maring wang?”

Ature duta kekalih: “Iinggih maksih Syeh Lemahbang.”

Pangran Sitijenar angling: “Matura Sunan Giri, Syeh Lemahbang yektinipun ing kene nora nana among Pangeran sajati.”

Langkung ngungun duta kalih duk miyarsa andikane Syeh Lemahbang, wasana umatur aris: “Kadospundi karsa ndika, teka makaten kang galih paran ingkang pamanggih.”

Pangeran ngandika arum: “Sira iku mung darma, aja nganggo memadoni, ingsun iki jatining Pangeran mulya.”

 

Duta kalih lajeng mesat, lungane datanpa pamit. Sapraptaning Girigajah marek ing Jeng Sunan Giri, duta matur wotsari: “Duh pukulun Jeng Sinuwun, amba sampun dinuta animbali Syeh Sitibrit, aturipun sengak datan kanti nalar.”

 

PUPUH XVIII (Kinanthi)

Makaten wiraosipun: “Eh sira duta kekalih, ingsun mengko tinimbalan ing ngarsa Jeng Sunan Giri, matura yen nora nana, kang ana Pangeran Jati. Sakala kawula rengu paran kang dados pamanggih. Dene angaken Pangeran ulun nunten den wangsuli, sira iku mung sadarma ngaturake ala becik.”

Wau sapamyarsanipun legeg Jeng Suhunan Giri, jajabang mawinga-winga dadya age den tedaki rinapu pra auliya: “Duh Sang ambeg wali mukmin, den sabar panggalihipun, inggih katonda rumiyin. Kakencengane ing tekad gampil pinanggih ing wingking yen sampun kantenan dosa kados boten bangkalahi.”

Leleh ing panggalihipun, myarsa sabdaning pra wali, Jeng Sunan ing Giri Gajah, duta kinen wangsul malih animbali Syeh Lemahbang.

Uujare: “Kinen nuruti jangji seba ngarsaningsun, ujanen ywa mindo kardi.”

Duta lajeng nembah mesat, sampun prapta ing Sitibrit panggih lawan Syeh Lemahbang, nandukken dennya tinuding mring Sunan Giri kedaton.

“Pangeran dipun timbali sarenga salampah kula.”

Pangran Sitijenar angling: “Mengko Pangeran tan ana, ingkang ana Syeh Sitibrit.”

Duta tan saleweng wuwus: “Sarehning sampun wineling inggih mangkya Syeh Lemahbang kang wonten dipun timbale.”

Nngandika Syeh Sitijenar: “Pangeran tan amarengi, awit Syeh Lemahbang iku Wajihing Pangeran Yati, nadyan sira ngaturana ing Pangeran kang Sajati lan Syeh Lemahbang ora  mangsa kalakon yekti.”

Duta ngungun lajeng matur: “Inggih kang dipun aturi Pangeran lan Syeh Lemahbang, rawuha dateng ing Giri, sageda musawaratan lan sagung para Wali.”

Pangran Sitijenar nurut, lajeng kering duta kalih praptane ing Girigajah. Pepekan kang para wali Pangeran ing Sitijenar anjujug Jeng Sunan Giri lajeng ingandikan arum: “Bageya Pangran kang prapti, rawuhe ing ngarsaningwang.”

Pangran Sitijenar angling: “Duh pukulun sama-sama, tumeka suka basuki.”

Jeng Sunan ngandika arum: “Marma sanak sun aturi kasok karoban ing warta yen andika teki-teki makiki nengkar ngelmu kak dadi paguron sabumi. Ngasoraken wali wolu, mandar bawa iman suci datan asuci Jumungah, saestu ngong anjurungi pira-pira sira bisa ngalim ngelem para wali.”

Pangran Sitijenar matur: “Nggen amba purun mbawani medar gaibing Pangeran awit Allah sipat asih, asih samaning tumitah, saben titah angragoni. Nganggowa ugering ngelmu kang abuntas den patitis sampun ngantos selang sebat mindak ambibingung piker, amet Ansar dadi sasar sarana kirang baresih. Pedah punapa mbibingung ngangelaken ulah ngelmi.”

Jeng Sunan Giri ngandika: “Bener kang kaya sireki, nanging luwih kaluputan wong wadeh ambuka wadi. Telenge bae pinulung, pulunge tanpa ling-ling, kurang waskita ing cipta. Lunturing ngelmu sajati sayekti kanti nugraha tan saben wong anampani.”

Pangran Sitijenar matur: “Paduka amindo kardi, ndadak amerangi tatal, tetelane ing dumadi, dadine saking nugraha, punapa mboten ngulami.”

Sunan Giri ngandika rum: “Yen kaya wuwusireki tan kena den nggo rarasan, yen gebreh amedar wadi Pangeran nora kuwasa, anane tanpa ling-aling. Endi kang ingaran luhur, endi kang ingaran gaib, endi kang ingaran purba, endi kang ingaran batin, endi kang ingaran baka, endi kang ingaran latip. Endi kang ingaran besus, endi kang ingaran birahi, yen baka babar balaka, bakal bubur tanpa bibit. Mangka Pangeran kang nyata nora kena den rasani, lan nora kena dinumuk  anane wahana gaib.”

Matur Pangran Sitijenar: “Sedya purun amabeni bantahan masalah rasa sinapih kang para wali. Duh sanak sakalihipun, ywa tansah aben prang sabil, prayogi kanyatakena wonten ing nggen kang asepi, sampun sepen sepi hawa sarahsa saged anunggil. Wonten kawekasanipun yen mukid yekti karadin.”

Jeng Sunan ing Girigajah wrin kedaping sambang liring sabdaning para uliya lajeng angandika aris: “Eh Syeh Lemahbang, sireku aja pijer amadoni, mbesuk ing ari Jumungah pada musawarat batin yekti katonda kang nyata lelere asmareng Ngelmi.”

 

 

PUPUH XIX (Asmarandana)

Syeh Lemahbang nayogyani, prapta ing ari Jumungah nuju Ramelan wulane marengi tanggal ping lima kumpul para Oliya, anedeng kalaning dalu, ngrakit papan kang prayoga. Sakathahing para wali samya paguneman rahsa, ing Girigajah enggone. Kang karsa musawaratan ing bab masalah tekad den waspada ing Hyang Agung wajib sami nyatakena. Kang samya angulah ngelmi, lamun bijaksaneng driya dadi wejang sayektine tan beda lan puruita. Mungguh rahsaning rasa, pralambanging pasang semu tan liya saking punika. Nadyan akeh kang wiwisik, wosing wasana wus ana mung kari met pratikele ing sawusira pepekan.

 

Kangjeng Sinuwun Benang ingkang miwiti karuhun lan Sinuwun Kalijaga, Sunan Carbon myang kang rayi, Pandanarang Syeh Lemahbang lan Suhunan Majagunge. Suhunan ing Banten lawan │ Suhunan Girigajah samya agunem ing ngelmu. Jenging masalah tekad. Jeng Sinuhun Ratugiri │ amiwiti angandika: “He sanak manira kabeh, pratingkahe wong makripat aja dadi parbutan dipun sami ngelmunipun padha peling-pelingan.”

 

Wong wowolu dadi siji, aja na wong kumalamar dipun rujuk ing karepe, den waspada ing Pangeran nenggih Sinuhun Benang ingkang miwiti karuhun amedar ing pangawikan. “Ing karsa manira iki Iman Tokid lan makripat weruh ing kasampurnane lamun maksiya makripat mapan durung sampurna dadi batal kawruhipun pan maksih rasa-rinasa.”

Sinuwun Benang ngukuhi: “Sampurnane wong makripat suwung ilang paningale tan ana kang katingalan, iya jenenge tingal mantep Pangeran kang Agung, kang anembah, kang sinembah, pan karsa manira iki. Sampurnane ing Pangeran kalimputan salawase tan ana ing solahira pan nora darbe seja wuta tuli bisu suwung, solah tingkah saking Allah.”

 

Sinuwun Benang anuli ngandikani wali samya: “Eh sanak manira kabeh, punika kekasih ngalam, yen mungguhing manira jenenging roh semunipun ingkang roh Nabi Mochamad, nora beda ing roh iki. Yen nedya mutabangatan tan beda ing panunggale, dadya paran karsa ndika matur wali sadaya, boten sanes kang winuwus sampun atut sabda tuwan. Pundi ingkang aran Nabi jenenging roh ing semunya, mapan iku kekasihe sadurunge dadi jagad, mapan jinaten tunggal den dadekaken karuhun kang minangka kanyatahan.”

 

Sinuwun Majagung nenggih amedar ing pangawikan: “Iing karsa manira dene Iman Tokid lan Makripat tan kocap ing ngakerat, mung pada samengko wujud. Ing ngakerat nora nana nyataning kawula Gusti iya kang muji kang nembah, apan mangkono lakune. Ing ngakerat nora nana, yen tan ana Imannya tan weruh jatining ngelmu, nora cukup dadi jalma.”

 

Jeng Sunan ing Gunungjati amedar: “Ing pangawikan jenenging makripat mengko awase maring Pangeran tan ana ingkang liyan, tan ana loro tetelu, Allah pan amung kang tunggal.”

Jeng Sunan Kalijaga ngling amedar: “Ing pangawikan den waspada ing mangkene, sampun nganggo kumalamar den awas ing Pangeran kadya paran awasipun. Pangeran pan nora rupa, nora arah nora warni, tan ana ing wujudira tanpa mangsa tanpa enggon. Sajatine nora nana lamun nora nana-a, dadi jagadipun suwung nora nana wujudira.”

 

Syeh Bentong samya melingi amedar: “Ing tekadira kang aran Allah jatine tan ana liyan kawula. Kang dadi kanyatahan nyata ing kawulanipun kang minangka katunggalan.”

Kangjeng Molana Machribi amedar: “Iing pangawikan kang aran Allah jatine Wajib’ulwujud kang ana.”

Syeh Lemahbang ngandika: “Aja na kakehan semu, iya ingsun iki Allah. Nyata ingsun kang sejati jujuluk Prabu Satmata tan ana liyan jatine. Ingkang aran bangsa Allah.”

Molana Machrib mojar: “Iku jisim aranipun.”

Syeh Lemahbang angandika: “Kawula amedar ngelmi angraosi katunggalan. Dene jisim sadangune mapan jisim nora nana, dene kang kawicara mapan sajatining ngelmu ami amiyak warana. Lan malih sadaya sami sampun wonten kumalamar, yekti tan ana bedane, salingsingan punapa dening sedya kawula. Ngukuhi jenenging ngelmu sakabehe iku padha.”

 

Kangjeng Syeh Molana Machrib sarwi mesem angandika: “Inggih leres ing semune, punika dede wicara lamun ta kapirsa-a dening wong ngakatah saru. Punika dede rarasan. Tuwan ucapna pribadi aja na wong amiyarsa anuksma ing ati dewe, punika ujar kekeran yen ta kena-a tuwan amalangi jenengingsun mbok sampun kadi mangkana.”

 

Neggih Jeng Sinuwun Giri amedar: “Ing pangandika pastining Allah jatine jujuluk Prabu Satmata sampun pancas wicara tan ana papadanipun. Anging Allah ingkang tunggal.” Ya ta sakathahing wali angestokaken sadaya mapan sami ing kawruhe, namung sira Syeh Lemahbang tan kena pinalangan cinegah wali sadarum, tan owah ing tekadira.

Angandika Syeh Sitibrit: “Pan sampun ujar manira dennya nututi kapriye dasare ingkang amedar pamejange maring wang, punika wuruking guru datan kenging ingowahan.”

Ameksa tan kena gingsir sinuwulan ing ngakathah tan kena owah tekade sampun ujar linakonan. Pan wus jangjining Suksma, Sunan Carbon ngandika rum: “Sampun ta tuwan, punika ujaring jangji yekti tinuduh ing kathah, nenggih sampun ing kukume wong ingkang angaku Allah.”

Ngadika Syeh Lemahbang: “Lah mara tuwan den gupuh sampun ngannge kaloreyan. Dasar kawula labuhi, ngulati pati punapa pan pati iku parenge, parenging sih kawimbuhan pan tansah kawisesa kang teka jatine suwung, ana kadim ana anyar. Ngulati punapa malih nora nana liyan-liyan, apan apes salawase anging Allah ingkang tunggal, ya jisim iya Allah. Tokid tegese puniku apan tunggal kajatennya.”

 

Sakathahing para wali pra samya mesem sadaya miyarsa ing pamuwuse kukuh tan kena ingampah, saya banjur micara amiyak waranipun nora nganggo sita-sita. Angaku jeneng pribadi andadra dadi rubeda, ngriribedi wekasane, nerang anenerak sarak, rembuge angaliga. Mawali pra wali wolu winulun kurang walaka. Lajeng abubaran sami, kang para wali sadaya kondur marang ing daleme. Mung Jeng Sunan Girigajah kang kawogan anglunas kang murang saraking ngelmu mumpung dereng ngantos lama. Jeng Sunan Giri nyagahi ing sirnane Syeh Lemahbang yen sampun prapteng mangsane. Adeging nata ing Demak, bedhahing Majalengka, sadaya samya jumurung, lajeng samya pakumpulan.

 

Sagunging kang para wali mrih bedahing Majalengka dene kang jinago-jago sira wau Raden Patah, Lembupeteng Madura lan sakulawarganipun. Kang wus samya tumut Islam. Jeng Sunan Ngampel mambengi mring para wali sadaya lawan putra sadayane. Rehning Prabu Brawiyaya among sasedyanira mring para wali sadarum pinardikaken kewala. Raden Patah matur aris: “Inggih nadyan makatena jer tan nunggil agamine pangangkah kula ing mangkya inggih sanuswa Jawa. Sampun ngantos owor sambu sageda nunggil agama.”

————————————————————————————————————-

Kacariyos Kangjeng Sunan Ngampel seda, kasarekaken ing sa eler masjid Ngampel. Dene ingkang nggantosi dados Imam Mulya inggih punika Sunan Ratugiri, kaliyan Sunan Benang. Sunan Ratugiri karsa jumeneng nata, inggih jujuluk Sunan Ratu, saha sampun sinuyudan ing ngakathah. Dene ingkang dados papatihipun inggih punika anakipun dipati Terung, ingkang wonten ing Tandes gantos nama Pangeran Palembang.

 

Sunan Benang sareng mireng pawartos manawi Sunan Giripura jumeneng Nata wau, panggalihipun boten sakeca. Wusana lanjeng tindak dateng ing Tandes, pinanggih kaliyan ingkang rama paman (Pangeran Patih ing Tandes ingkang mundut putra dateng Sunan Girigajah (-pura). Sunan Benang anetah dateng ingkang paman, dene Sunan Giripura jumeneng ratu ingkang sanes mestinipun, makaten: “Boten dipun elikaken.” Aturipun Sunan Benang wau kanthi pangundat-undat, makaten:

 

“Lamun saestu mangkono kula pan sewu ngamini jangji mantep rehning sedya nanging kang ulun calangi wonten daredah wingking. Kocapane langkung saru, wus aran Waliyollah ngulama bangsaning ngalim temah lali kalingan ing solah salah. Melik mbalela ing Nata, destun temen den arani, wiku-wikuning ngatigan, putih nyaba ing jro abrit. Yen sisip-sisip sembir damel pamurunging laku, lelakon kacugetan maring ingkang adarbe bumi, dados ndadra ngembeti daging awaras.”

———————————————————————————————————-

Dawuh wangsulipun Pangran Patih, inggih boten kirang-kirang anggenipun ambebolehi. Ananging sarehning Sunan Girigajah sapunika saweg jinurung ing Pengeran saha ageng mangunahipun, dados tanpa damel. Mila Sunan Benang kadhawuhan kapanggih kaliyan Sunan Girigajah piyambak, saha inggih sampun kalampahan kapanggih. Sunan Benang matur kaliyan ingkang raka, kadospundi nalar-nalaripun dene karsa jumeneng Nata punika. Di nalar-nalaripun dene karsa jumeneng Nata punika. Sunan Giri ngadika bilih anggenipun jumeneng Nata wau saking karsaning Allah. Sunan benang boten ngandel sarta nyuwun seksi ingkang nyata. Sunan Giri anyagahi. Sunan Benang lajeng dipun ayak dateng Mekah, anerangaken saksi wau lajeng dateng Ingkang Maha Suci, ngenengaken eneng, wonten ing Bet ‘Ullah. Sunan Benang nderek kemawon. Tindakipun lajeng mampir ing Malaka, sowan dateng ingkang eyang Syeh Molana Iskak. Ing ngriku Sunan Giri dipun dangu saha matur balaka. Wasana Syeh Molana dawuh supados kalih-kalihipun sami wangsul dateng tanah Jawi kemawon, boten susah mendet saksi dateng Mekah (Bet’Ullah), cekap piyambakipun kemawon ingkang ndadagi dados seksinipun Pangran (Molana Iskak). Wasana Molana Iskak lajeng angandika manawi anggenipun Sunan Giri jumeneng ratu wau, amung minangka sarat amrih rahayunipun ingkang bade anggentosi Nata ing wingking-wingking, tegesipun ingkang bade nggentosi jumeneng nata wau sampun ngantos katawis manawi anggentosi ratu kapir. Sunan Giri kaliyan Sunan Benang sami mituhu. Malah sunan Benang inggih lajeng nyuwun Idi jumeneng nata angembari ingkang raka (Sunan Giri). Seh Molana inggih amarengaken Sunan Giri kadhawuhan angratoni para ngulama. Sunan Benang kadhawuhan angratoni agami tuwin ngelmi. Sunan kakalih lajeng kondur Ngajawi dateng dalemipun piyambak-piyambak. Sunan benang lajeng jumeneng Nata ing Ngampel, sisilih asma Prabu Nyakrakusuma, paparab Ratu Wahdat.

 

Kacariyos ing tanah Majapahit pailan (musibah) ageng, kathah ingkang pejah. Sang Prabu lajeng utusan Kyai Bubak kalih Jenal Ngabidin, nyuwun sarat dateng Sunan Ratu Girigajah, nanging Jeng Sunan Giri mboten rena panggalihipun. Dhawuh pangandikanipun: manawi Prabu Majapahit sowan piyambak saha amasrahaken kaprabonipun, inggih karsa nyarati, awit sampun karsaning Pangeran, manawi kaprabon wau kedah sinerenaken (dateng Giri). Kyai Bubak lajeng enggal-enggal matur daten Sang Prabu Brawiyaya, punapa ingkang dipun pangandikakaken Sunan Giri wau. Dene Jenal Ngabidin taksih kantun wonten ing Giri, titindihipun nama Arya Leka. Arya Leka sakawit menang perangipun. Sunan Giri lajeng nyipta kalam dados keris, saha ngamuk punggung piyambak. Keris wau dipun wastani Kalamunyeng. Arya Leka kaplajeng matur sang Prabu Brawijaya. Keris Kalamunyeng cinipta dados kalam malih dening Jeng Sunan.

 

Kacariyos Prabu anom ing Palembang inggih punika putranipun Adipati Pecatonda, ingkang kala rumiyin kaangkat dados papatihipun Kanjeng Sunan Giri, sapunika dateng Tandes malih akanti wadya sawatawis. Kangjeng Sunan Giri midanget wartos saha lajeng tinimbalan. Ananging sang Prabu Anom semu mbalela. Atur wangsulanipun: “Inggih purun ugi sowan ing ngarsanipun Jeng Sunan, ananging nyuwun lenggah satata.”

 

Kangjeng Sunan Giri duka nanging sinamun, mila prabu Anom inggih dipun lilani satata lenggah saha tinimbalan tumunten. Cekakipun sampun kalampahan sowan, saha inggih satata lenggah kaliyan Kangjeng Sunan. Kangjeng Sunan Giri ing ngriku duka sanget. Prabu Anom dipun uwus-uwus. Prabu Anom androdog mboten mangsuli punapa-punapa, malah lajeng mlorod saking palenggahanipun, saha sumujud. Wasana Prabu Anom lajeng kapundut putra kaliyan Kangjeng Sunan, saha malah dipun tresnani sanget, kaanggep putra sepuh piyambak, saha kaparingan paparab Sang Prabu Anom Suradireya.

 

Prabu Anom matur kaliyan ingkang rama, nyagahi angrurah mumukul dateng para kapir, nanging Kanjeng Sunan Giri mboten nyondongi, amargi rumaos dede kuwajiban, saha dede warisipun. Dados ajrih sisikuning Pangeran. Prabu Anom nyuwun pamit mantuk dateng Palembang. Kangjeng Sunan inggih anjurungi, malah dipun paringi kanti Pecatonda (sesepuhipun ing Surawesti). Pecatonda wonten Palembang lajeng ginanyar tanah maospura tuwin Balitung. Ingkang makaten wau dipati Terung (Ramanipun Prabu Anom) inggih sampun midanget wartos, mila inggih sakalangkung karenan ing panggalih.

 

Kacariyos ing tanah Pati mbalela ing sarak agami malih. Kangjeng Sunan Giri lajeng utusan ki Pangsang, anyirep ananging ki Panangsan karoban tanding, lajeng keplajeng dateng Giri. Kangjeng Sunan lajeng dhawuh supados ing Pati kakendelaken rumiyin, awit ing wektu punika dereng mestinipun dumawah ing apesipun, mila mundak tanpa damel.

 

Kacariyos malih dipati Tuban kaliyan Daha, mbalela ing sarak ugi. Ki Panangsang lajeng dipun utus Sunan Giri anglurugi. Tiyang Tuban sarehning rumaos karoban tanding, boten purun nglawan malih dipati Tuban lajeng utusan dateng Giri ngatureaken panungkul. Sunan Giri kalangkung suka. Ki Panangsang lajeng kadawuhan wangsul, pinapag ing bujakrama, saha jinunjung Ariya. Mila lajeng nama Ariya Panangsang.

 

Kacariyos Sunan Giri Seda, ugi kasarekaken ing Giri. Saking karsanipun Jeng Sunan Benang, sasurudipun Kangjeng Sunan Giri, ingkang kakarsakaken anggentosi putra ingkang sepuh piyambak, asma Pangeran Dalem lajeng gantos asma nunggak semi: Sunan Giri kaping kalih.

 

Sang Prabu Brawijaya midanget wartos, manawi Sunan Giri sampun seda saha ingkang gumantos putranipun. Sang Prabu lajeng duka, dene rumaos dipun singkur kaliyan Sunan Giri kaping kalih, tandanipun ing runtek runtengipun Giri boten atas saking kauninganipun Sang Prabu, dados kaanggep tansaya kiyat pangramanipun. Mila lajeng dhawuh nglurugi. Ingkang dipun utus arya Gajah Pramada. Cekakipun Sunan Giri kaplajeng dateng gisiking saganten, kaliyan sakaluwarganipun, saha wonten sakabat nama Wanalapa keplajeng dateng wana Krendhawahana, lajeng dedekah wonteng ing ngriku. Sareng Giri sampun suwung, griya-griya lajeng dipun obongi dening Gajah Pramada, malah pasareyanipun Kangjeng Sunan Giri I kadhawuhan ndunduk, nanging mboten wonten ingkang saged, awit lajeng sami semaput.

 

Ing pasareyan ngriku wonten tiyang Giri kakalih satunggalipun ina, satunggalipun pincang. Tiyang kalih wau dipun peksa kaliyan Gajah Pramada, supados nduduk pasareyanipun Kanjeng Sunan. Sarehning tiyang wau ajrih manawi pinejahan, mila inggih nurut. Pandudukipun mboten wonten sangsayanipun. Sareng blabagipun sampun katingal, lajeng medal tawonipun awendran yutan saking pasareyan ngriku; tawon ngentupi saha mbujeng dateng tiyang Majapahit. Sadaya sami lumajeng dateng Majapahit, nanging tawon wau inggih nututi, malah Sang Prabu dalah putra santana sa-abdi pisan inggih dipun bujeng-bujeng dening tawon. Cekakipun Sang Prabu lajeng lolos dateng Wirasaba. Kadaton kasuwungaken.

 

Kacariyos Kangjeng Sunan Giri II, sareng Giri sampun tentrem lajeng kondur Naging sarehning griya-griya telas sami kobong, mila dhawuh ngusungi griya-griya saking Majapahit ingkang suwung. Cekakipun inggih kalampahan, Giri sampun reja malih. Sang Prabu Brawijaya sareng tawon sampun ical, inggih lajeng kondur angadaton. Paseban tuwin griya-griya sanesipun ingkang dipun usungi dateng dateng Giri dipun santuni. Ing ngriku inggih lajeng tata tentrem malih.

 

Para wali tuwin putra Majapahit, Prabu Jaranpanolih ing Sumenep, Sri Lembupeteng ing Madura, Dewa Kethut ing Bali, Batara Katong ing Panaraga sami pepakan wonten ing Bintara, rembagan badhe mbedah Majapahit. Ingkang dados pangajeng (Senapati) Kangjeng Sunan Benang. Dipati Bintara namung kangge narendra. Sang Prabu Bintara lajeng utusan mbekta serat dateng Dipati Terung. Caraka sampun mangkat. Sapengkeripun ingkang mbekta serat, para wali lajeng karsa yasa masjid, saha bubuh-bubuhan, Sunan Kalijaga kabubuhan saka satunggal, nanging dereng sadiya, mila Kangjeng sunan lajeng nglempakaken tatal sinabda lajeng dados saka. Cekakipun masjid sampun dados, nanging para wali sami kewran kuwatos manawi mboten cocok keblatipun kaliyan Kakbat’Ullah ing Mekah. Kangjeng Sunan Kali mbenggah astanipun ingkang satunggal ngasta Kakbat’Ullah Mekah, satunggalipun ngasta masjid enggal, lajeng kaleresaken keblatipun sampun leres. Para wali lajeng sami sembahyang. Sareng enjing, ing masjid ngriku wonten barang gumantung tanpa cantelan, lajeng dipun pendet kaliyan para wali. Sareng dipun buka, jebul wujud rasukan takwa, saha wonteng cirinipun, manawi rasukan wau kangge Kangjeng Sunan Kalijaga. Mila Kangjeng Sunan inggih sakalangkung sukur ing Pangeran. Sunan Benang dhawuh manawi rasukan wau tilas pasalatanipun Kangjeng Nabi Muhammad, nama Antakusuma, saha ingkang pantes gadhah inggih punika sinten ingkang dados ratunipun tanah Jawi.

 

Sunan Ngudung tinedah mucuki nglurug dateng Majapahit saha sampun sinadiyan bala, kempal ing Surabaya. Dipati Terung dipun rencang-rencangana sawetawis. Cekakipun Sunan Ngudung pangkat, mbeto kyai Antakusuma (Kyai Gondil). Prabu Braiwijaya sampun mireng manawi dipun lurugi, lajeng dawuh metukkaken dateng Patih Gajahmada. (red. Mungkin yang dimaksud Gajah Permana)

 

Kacariyos dipati Terung sampun anampani serat saking Kangjeng raka: bab badhe panggebagipun dateng Majapahit. Dipati Terung inggih anjurungi saha badhe amengani kori, namung tindakipun makaten badhe sinamun, supados boten ngatawisi. Aturipun dipati Terung ingkang makaten wau ndadosaken kiyat saha bingahipun Jeng Sunan Benang, mila inggih lajeng ambidhalaken bala saking Demak.

 

Dipati terung tampi dhawuh saking Prabu Brawijaya, kadhawuhan mapagaken mengsah, dipun kanthi ingkang putra pambajeng nama Prabu Anom Atmawiyaya, sampun sowan lajeng pangkat. Cekakipun: Kangjeng Sunan Ngudung lajeng perang ayun-ayunan kaliyan Dipati Terung. Kangjeng Sunan kalindih, lajeng seda, layon sinarekaken ing kilen masjid Demak. Dene ingkang mbanjarel dados tutungguling perang: Kangjeng Sunan Kudus, dipati Bintara sakadangipun inggih tumut dateng Surabaya. Ing ngriku lajeng sami tata-tata ngrampit Majapahit. Dipati Bintara sakanca pinrenah jagi pasisir ler. Kangjeng Sunan Benang tuwin para Uliya sisih kilen. Narendra Panaraga (Sri Bathara Katong) tuwin Prabu Dewa Ketut wonten sisih kidul. Sri Lembupeteng Madura tuwin Prabu Jaranpanolih wonten ing sisih wetan.

 

Sang Prabu Brawijaya dhawuh amepak bala para pinunjuling prang, sami dados pangajeng. Cekakipun lajeng kalampahan perang campuh. Dipati Bintara lajeng mbeber serban wasiyat saking Sinuwun Gunungjati, lajeng medal tikusipun awendran. Tiyang Majapahit lajeng sar-saran. Let sadinten lajeng ngedalaken keris Kalamunyeng, wasiat saking Giri. Saking ngriku lajeng medal tawon, ogi wendran, ngentupi dateng mengsah. Lajeng ngedalaken pethi ingkang saking Palembang, lajeng mungel jumegur kados baledeg, ngedalaken bayubraja, bumi dados gonjing. Kanjeng Sunan Benang lajeng ngedalaken ecis, saking ngriku lajeng medal gagaman, ugi wendran, saha ngamuk piyambak. Pethi saking Palembang wau lajeng medal lelembatipun anggigili, neluh tiyang Mayjpahit. Tiyang Majapahit sami kaplajeng. Sang Nata lajeng lolos dateng Panaraga. Wonten ing ngriku angirupi para tiyang ingkang celak ing ngriku, saha ngempalaken bala ingkang sami sar-saran.

 

Dipati Bintara sarembag kaliyan Prabu Panaraga, ngaturi serat saking rama, suraos dipun aturi kondur ngadaton, dipun aturi mukti dados pupunden. Samantara wau manawi karsa malik Agami. Manawi mboten, amung nyumanggakaken. Sang Prabu nampi seratipun dipati Bintara makaten wau, dukanipun saya sanget. Cekakipun lajeng kalampahan perang malih. Tiyang Majapahit karoban tanding. Sang Prabu kaplajeng, pisah kaliyan garwa putra, sami sar-saran, angungsi gesang piyambak-piyambak. Dipati Bintara terus angulad ingkang rama, wasana wonten ing margi kapethuk ingkang Ibu Putri Dwarawati, nedha gesang. Sang Putri lajeng binoyongan dateng Benang. Sang Prabu Brawiyaya kantun piyambakan, puteking galih tansah ngranuhi wasana lajeng ndelik dateng Redi Sawar. Ing ngriku akarsa ngukud jagad, lajeng seda saha mawa prabawa tidem angemu truh tuwin mawa cahya manter. Cahya wau dipun purugi dening dipati Bintara. Sareng uninga manawi ingkang rama seda, lajeng ngrungkebi asambat. Wasana lajeng kauningan Sunan Benang. Sang dipati dipun rerapu. Lajeng kadhawuhan nyarekaken dateng Demak, saha inggih kalampahan. Ingkang mikul layu wau: Kangjeng Sunan Benang kaliyan dipati Bintara piyambak. Pasareyanipun wonten ing Demak lajeng kangge pupunden.

 

Sasampunipun layon kasarekaken, para wali lajeng kempalan. Dipati Bintara kajumenengaken Nata Krayan Demak dipun elih nama Ngawitanipura. Nanging kangge sarat: Kangjeng Sunan Giri II kajumenengaken Nata rumiyin 40 dinten, perlunipun kangge nyelani ratu kapir kaliyan Islam. Sareng sampun tetep 40 dinten, Kangjeng Sunan Giri lengser kaprabon, lajeng dipun gantosi dipati Bintara, jujuluk Sultan Sah Ngalam Akbar Brawijaya Sir’Ullah Kalipatu Rasulullah Waha Amiril Mukminin, Tajuddin Ngabdul Kamitchan. Dene ingkang dipun dadosaken patih, putranipun: Ki Ageng Wanapala, nama Patimangkurat. Ingkang dados pangulu Kangjeng Sunan Benang. Dene para Wali sanesipun jumeneng pujangga. Kangjeng Wanapala dados yaksa pradata.

 

Kacariyos garwanipun Sang Prabu Brawijaya Dewi Erawati seda ngenes, saha lajeng kasarekaken ing dusun Karangkajenar dening para Wali.

 

Kacariyos malih Prabu Anom Atmawiyaya (Putra Brawiyaya) ambalela malih, kait kaliyan dipati Terung, lajeng dipun lurugi Sunan Kudus. Prabu Anom Atmadiwirya kaplajeng lajeng mandita wonten ing redi Lawu, santun jujuk Ki Ageng Gugur. Dene Dipati Pecatanda ing Terung lajeng nungkul, terus sowan dateng Bintara, dipun irid Kangjeng Sunan Kudus. Salajengipun katetepaken dados dipati wonten ing Terung, ugi amencaraken Agama Islam.

 

Anakipun Dipati Terung Ayu Linuwih kapundut ing Sang Prabu, lajeng kaganjaraken dateng Sunan Kudus, saha ugi sampun atut.

 

Kacariyis ki Ageng ing Sela. Ki Ageng Sela wau putranipun Seh Ngabdullah ing Getaspandawa. Ki Ageng Getaspandawa punika putranipun Lembupeteng ing Tarub. Dene Lembupeteng putranipun Sang Prabu Brawijaya, patutan saking Pandankuning. Dados Ki Ageng Sela saweg turunan ingkang kaping 4 kaliyan Sang Prabu Brawijaya. Kyai Ageng Sela saderekipun wonten kalih welas, kados ta:

 

1.Ki Ageng Ngadullah ing Tarub.

2.Ki Ageng Sela (Paneggak).

3.Nyai Ageng Amadanom ing Purna.

4.Medal priya lajeng seda, (saderek sanes ibu turun saking Sukawati).

5.Nyai Ageng Jayapanatas ing Kare (Idem).

6.Nyi Geng Wiradi (idem)

7.Nyai Ageng Sampudin ing Bongkang (Id)

8.Nyai Ageng Wangsaprana ing Bali (id)

9.Nyai Wirawangsa ing Bongkang (id).

10.Dereng nama (Seda timur ) (id).

11.Nyai Ageng Mukmin ing Ngadibaya (idem)

12.Naskah asli hanya menulis 11.

 

Saderek samanten wau sami ngayum dateng Ki Ageng Sela sadaya. Dene sambenipun Ki Ageng namung tani.

 

Anuju satunggaling dinten Ki Ageng Sela nyepeng tiyang nini-nini wonten sabin, lajeng katur Kangjeng Sultan Demak, sarta lajeng kinunjara. Boten dangu lajeng wonten tiyang nini-nini malih dateng pakunjaranipun nini-nini ingkang rumiyin, mbekta toya, wusana lajeng wonten suwanten jumegus, saha nini-nini kakalih wau sami musna. Wiwit punika Kyai Ageng Sela lajeng kawentar saged nyepeng gelap.

 

Kacariyos, wonten dalang saking Demak nama Kyai Bicak, bojonipun langkung ayu, dateng ambarang dateng Tarub. Bojonipun dalang wau dipun karsakaken kaliyan ki Ageng Sela. Kyai dalang dipun pejahi, dados prabotipun ngringgit, inggih lajeng dados kagunganipun ki Ageng Sela. Ki Ageng Sela kasengsem sanget dateng kempulipun, malah lajeng kasupen dateng tiyang estri wau. Kempul wau lajeng dipun nameni Kyai Bicak, malah lami-lami lajeng dipun astreni kaliyan Kangjeng Sunan Kalijaga, manawi bendhe wau dados pratandaning perang. Manawi dipun tabuh taksih ngangkang, punika pratanda badhe unggul perangipun. Dene sinten ingkang gadhah punika, benjing saturunipun badhe anurunaken ratu, ngereh tanah Jawi.

 

Kacariyos, putranipun Ki Ageng Sela wonten 14, inggih punika :

1.Nyai Ageng Lurungtengah ing Wanasaba,

2.Nyai Ageng Sungeb ing Wanasaba, lajeng pindah dateng Pakeringan, karan Nyi Ageng Pakeringan.

3.Nyi Ageng Mondalika ing Bangsri.

4.Nyai Nur Muhammad ing Jati (karan Nyai Ageng Jati).

5.Nyi Ageng Suleman ing Patanen (karan Nyi Ageng Patanen). Angka 1 -5 punika turun saking garwa sepuh, asli Wanasaba).

6.Priya seda timur.

7.Nyai Ageng Jakariya ing Pakis dadu.

8.Nyi Amatkahar ing Pakisdadu.

9.Nyi Ageng Mukibat ing Pakisaji.

10.Bagus : Anis, krama angsal ing Sela ugi

11.Estri seda timur.

12.Seda Timur

13.Seda Timur

14.Wuragil medal kakung nama Bagus Bayi, medal saking garwa enem kang saking Warung, sareng diwasa sisilih asma Kyai Ageng Pasuson.

 

 

PUPUH XX (Sinom)

Nian gantya kan winarna, wonten panjenengan wali alul ing ngelmu makripat sarana sarak den sirik kasukbireng wawangi. Anenggih Pangeran Panggung kadangira panenggak lan Sunan Ngudung ing nguni, atmajaning kalifah Kusen ing kina. Dadya paguroning kathah winuruk ngelmu sajati, tebih ing sembahyangira mung winulang salat Daim sembahyang jroning batin.

Keh samya mangsud ngguguru darbe ameng-amengan para kirik cilik-cilik pan kinarya sasmita anteping tekad, satunggal nama pun Iman, satunggal nama pun Tokid. Kakalih saged anjilma tan keneng sah sari-ari.

 

Sareng ing lami-lami saya kasusra misuwur, kapiyarsa saking Demak tinimbalan mring nagari Pangran Panggung wus amarek Sri Narendra, njujug kamar pamidikan kapareng ngarsa Sang Aji Jeng Sultan alon ngandika: “He kisanak paran kapti, dene kula miyarsa yen andika dados guru ngririsak rukun Islam, ngorakaken saraking Nabi. Llah jawaben paran ta anteping tekad.”

 

Tekadipun Pangeran Panggung:

“Kula dipun sulangena.” Pangeran Panggung duk miyarsi sabdaning Nata mangkana sumungkem umatur aris: “Ulun tadah ruruntuk, makaten saestunipun, inggih kauningana mila mbucal sarak Nabi, wit ki murid met jatining susurupan.”

 

“Patrape ing sangkan paran tajehing tanajultarki kang kocap dalem hidayat amung sajatining ngelmi mrih santosaning ati, nggayuh geyonganing kayun. Yen mbicara sarak saengga paksi sulindit. Tiwas polah salah pakolih ing nalar. Karananing solah salah pan sarak punika inggih dumunung sorah papalang jyatining ngelmi kang pundi marma yen pinarsudi cinundukaken ing ngelmu amanggung salawana prapteng jangji mbalenjani tan tuwajuh tyasira uwas sumelang. Wateking tyas sumelangan ancasing ka-anan jati, dadi ratuning rancana rubeda angriribedi embuh-embuh den rukti wedi lamun nemu dudu dedalaning delahan terlen anetepi jangji sadayanya pinuja mrih don asmara.”

 

 

PUPUH XXI (Asmarandana)

“Jagad sakurebing langit salumah ing bantala saisen-isene kabeh pan amung cinipta tunggal tan nganggo karoneyan lair batine kawengku mantep anetepi tekad. Gumilang tanpa ling-aling, pineleng telenging nala, teleng tan kena kalalen.”

 

Ngadika Sultan Bintara: “Kalamun makaten anteping tekad saestu kula nuwun cuculikan. Nenggih sarahsaning ngelmi caritane Kitab Kuran kang ewed rapal murade punika den pajarena tekeng rasane pisan. Punapa jumbuh ing kawruh, pangrasa krasa ing karsa.”

 

Pangran Panggung matur aris: “Duh Sultan, ing bab punika pan gampil minangka angel. Gampil yen sampun nugraha, angel yen tan kabuki. Ing pralambine ing ngelmu kang kangge ing kene kana, mung rasa. Maknaning ngelmi miwiti wruhing sarira, sapisan wruh ing ajale. Wekasan marang kamulyan, kapindo wruh sangkannya, ananira kang satuhu, anane pan saking ora-orane kang pasti dadi. Dadine kinarya tlada wujud mokal, pratandane minangka paesan wrana warananing dunya kang pasti Datira suwung. Sapisan pan nora nana, lan aja angaku yekti narimaha dene nora. Iku pakone kang gawe wong tinitah aneng dunya, mung siji pakewuhnya tan wenang darbe  karseku, mung ngarah rilahing Allah.”

“Den eling-eling sayekti, sakatahe kang tumitah mokal yen ana-a dewe, wujude kalawan Suksma, badan kalawan nyawa. Puniku warana agung sipat cahya roh lan jasad kang tan wruh tata kakalih. Puniku sanget cidranya amung sawiji kawruhe. Kaliwating sang utusan kawruhe isih bakal mokal den arani setu, uripe den aku Allah. Sampun ta urip puniki tan kena ingaku Allah, suksmaning urip ta mangke kupur yen ingaran Allah, kupur yen ngorakena suksma lawan uripipun tan antara lawan Allah.”

 

Sultan Demak duk miyarsi paturan ingkang mangkana pakewed angrusake, wasana alon ngandika: “Yen makaten kisanak, kula ngudi babaripun salat kang mungguhing badan dununge sawiji-wiji, cunduke lawan ngelmu khak, teka kathah ricikane.”

Pangran Panggung aris mojar: “Menggah wektuning salat cunduke ngelmu linuhung mangke tuwan piyarsakena. Salat luhur kang rumiyin, marmane patang rekangat duk sira dinadekake tangan suku papat pisan. Dene ta salat ngasar sakawan rekangatipun, inggih kadadehanira tangkep padha kalih pan talaga kalkaosar lawan gigirira karo gigir kering lawan kanan. Salat Mahrib punika ulun jarwa dunungipun, marmane tigang rekangat, elenging grana kakalih miwah ta elenging lesan, jangkep titiga, dununge ana. Dene Salat Ngisa, mila rekangat papat, ulun jarwa dunungipun inggih dumunung ing karna, kalih pisan bolongneki kalawan paningalira, jangkep papat rekangate. Dene Salat Subuh ika mila kalih rekangat, dadine badanireku kalawan nyawa rochayat. Ananing Sunat talwitri punika sunat mupangat, tan kena atinggal reka, kakalih rekangatira dadi kang winicara tukule alis punika. Alis kanan alis kiwa. Sunat rakaatawitri jayedun kadibunira, mangkyamba amayarake. Dene kang neptu lilima punika den waspadha kang ndarbeni. Salat wetu tan ndarbeni beda-beda.”

 

“Pan Shalat Subuh kang wajib, kang ndarbeni Nabi Adam. Duk kala tinurunake saking suwarga dimulya apisah lawan garwa, langkung susah galihipun. Dene tan ana rowangnya. Wonten parmaning Hyang Widi, Jabrail ngemban parentah dhawuh mring Jeng Nabi, ‘Reke padhuka tampi sihing Hyang ing mangke asalata rong rekangat salat Shubuh.’ Jeng Nabi matur: ‘Sandika.’ Pukul lima pajar sidik, Nabi Adam nulya salat kalih rekangat salate, uluk salam kering kanan, kang garwa aneng wuntat nauri salam ngalaikum. Kalih pareng rarangkulan. Karantam karuna sami. Jeng Nabi alon ngandika: ‘Nora kaya Ingsun kiye kapanggih kalawan sira, Dewi Kawa tur sembah, inggih karsaning Hyang Agung ulun panggih lan paduka.’”

 

“Salat Luhur kang ginupit, Jeng Nabi Ibrahim kina, duk kataman coba gedhe linebokken aneng tulang pan pininda kunarpa tampi dhawuhing Hyang Agung: ‘Jeng Nabi kinen asalat Luhur Arbangarakatin.’ Jeng Nabi Nulya asalat dahana sirep kemawon anadene. Salat Ngasar, Nabi Yunus kang karya. Kala Jeng Nabi merahu, baita inguntal mina. Jeng Nabi susah tan sipi aneng jroning weteng mina, wonten parmaning Hyang Manon. Jeng Nabi kinen asalat Ngasar patang rekangat, Jeng Nabi asalat gupuh kang mina tan kelar nyangga. Bubrah awake ngemasi, Jeng Nabi anulya luwar saking jro weteng minane. Salat Mahrib winicara kang ngadani ing kina panjenengan Nabi Enuh. Pan topan keleming Jagad, Jeng Nabi tobat tan sipi. Rumasa yen kaluputan gya tinari martubate, anulya kinen asalat Mahrib tigang rekangat. Wus Salat Jeng Nabi wau hernawa suh sirna gempang.”

 

“Salat Ngisa kang sayekti Nabi Musa ingkang karya. Duk kala asor yudane amungsuh raya arkiya para kaum sadaya, bingung tan wruh ing lor kidul, kulon wetan miwah ngarsa. Jeng Nabi susah tan sipi, anulya asalat kajat datan antara praptane Jibril ngemban parentah uluk salam angucap: ‘Jeng Nabi paduka iku dinawuhan salat Ngisa.’ Matur sandika Jeng Nabi, tumulya asalat ngisa. Pra kaum waluya kabeh, Jibril aturira: ‘Ingsun kang malesena marang sang pandita Balhum telas prakawising salat.”

Sultan Demak matur malih: “Inggih sampun katanggelan kawula nuwun artose menggah nganasir punika. Pinten kang pitedhahan?”

Umatur Pangeran Panggung: “Wijiling pajar sajarwa.”

 

 

 

PUPUH XXII (Mijil)

Nganasiring Gusti, Roh tuwin Kawula:

Pangran Panggung aturira aris: “Pukulun Sang Katong. bangsa nganasir catur kathahe. Ingkang dingin nganasiring Gusti wekasan winilis, kasampurnanipun Edat Sipat Asma Apngal yekti dununge rinaos, basa Edat wujudira angger, apadene wujuding kumelip tan ana ndarbeni mung Pangran kan Luhur. Ingkang gedhe miwah ingkang cilik pasanging pasemon, iku kagunganing Allah kabeh. Ananira nora darbe urip, mung Allah kang urip, kang tunggal pandulu. Dene basa sipat kang sayekti, rupane kang katon barang rupa gede myang cilice, saisining bumi lawan langit tan ana ndarbeni, mung Pangran kang Agung. Basa asma punika sayekti ananing dumados saisining bumi pan beda jenenge, inggih sadaya tan andarbeni mung Pangran kang luwih, kang darbe jujuluk. Tegesipun apngal puniki panggawe kang katon, sining bumi seje pakaryane, seje jeneng seje kang pakarti, kabeh tanpa osik mung Allah kang luhur.”

 

“Sampun telas anasiring Gusti gantya nganasir Roh, inggih sakawan ricikane wujud ngelmu Nur Suhud raneki, yen dereng mangarti wiji-wijinipun. Lwiring wujud sajatining ngurip, urip kang sayektos ingkang aran manungsa jatine yen wadona sejatining estri, pan ingkang ngalinggih Bandar ‘Ullah tuhu. Kaping kalih pan ingaran ngelmi, pangrawuhing batos, basa Enur punika tegese ingkang ingaran roh Ilapi cahya kang nelahi, kadya lintang wuluh. Dene basa asuhud puniki panedyaning batos den kaesti cengeng paningale. Dipun awas ing sajroning takbir nganasir roh enting den pracajeng kayun.”

 

“Nganasiring kawula winarni dipun amangertos, bumi geni angin lan banyune. Bumi punika dadining jisim, dahana pan dadi cahya kang umuncar. Angin dados napas, mijil manjing banyu getihnya wong, kapat samya molah ngosikake tarik tinarik kalawan Gaib. Telas bab nganasir dipun awas emut.”

 

Sultan Demak dahat sukeng galih, winarneng wawados awasana alon andikane: “Yen makaten kularsa ngyakteni tekad kang premati maring sang ngaulun.”

Pangran Panggung aturira aris: “Duh-duh Sang nga-katong, inggih lamun makaten karsane adhawuha arerakit geni, amba arsa besmi munggwing geni murub.”

Sultan Demak kalegan ing galih, parentah punang wong tan andangu wus miranti kabeh. Gunung kayu eduk lenga agni wus rinakit mungwing aneng alun-alun. Lawan anyuruhi para wali kang waspadeng wados, pra ngulama mukmin sabangsane wus apepak ander samya prapti. Sang Prabu ngawanti miyos ngalun-alun. Pangran Panggung kinanti ing kering wuri kirik karo Iman Tokid datan pisah nggene. Sultan ing Bintara abibisik: “Kinen anglekasi umanjing ing latu.”

 

Pangran Panggung lajeng nyadikani ngatag kirik karo cinetetan ana ing ngarsane, nenggih pun Iman lawan pun Tokid pan kinen umanjing sajeroning latu. Dyan umesat kang canela kalih, manjing agni karo sareng lawan kirik kakalihe, manjing dahana arda mawerdi aneng jroning api. Kirik lan caripu, awentala malah kirik kalih samya abuburon ngalor ngidul asuka solahe, wulunira salamba tan gigrig kalis aneng api.

 

Wus antaraning dangu, siningsotan kang kirik kakalih pan kadi inguwuh, gurawalan medal sakarone sarwi agem tarumpah ginigit, lir dabe pangerti tunduk munggeng ngayun. Ngaturaken kan trumpah kalih ingandikan alon: “Patrapena ing ngendi enggone sona kalih amatrapaken aglis ing palangkan adi kang punang caripu.”

Kang umiyat legeg tan kenangling leng-leng ngungun ndongong pratingkahe pan ngengeramake mangunahe teka mratandani. Sang Prabu Ngawanti angandika arum: “Duh ta paman sampun nyumerepi ing reh lampah elok nanging maksih kirang utamine. Lamun boten andika pribadi kang umanjing agni kirang antepipun. Dene amung asusulih kirik lan tarompah karo.”

 

Pangran Panggung alon ing ature: “Duh Jeng Sultan pan sampun kuwatir, manira pribadi kang umanjing latu.” Pangran Panggung saksana anyangking kamot asta karo ingkang tengen mangsi lawan epen. Ingkang kiwa dalancang sajilid dyan umanjing api. Jeng Pangran Panggung manteping tekad tan was kuwatir saprapatanireng jro, lajeng lenggah lawan angasta pen punang papan dalancang tinulis, sasmita inganggit pan dinapur suluk. Purwakannya sekar dhandhanggendis,  tanduking pasemon sariranya kang mangka talere sayektine mring Prabu Ngawanti, palimping pepeling lamating tyas limut. Suluk Malangsumirang wus dadi, mung sasekar pangkon, pitulikur pada saricike aprelambang sarasaning ngelmu pupuntoning budi tekad kang tuwajuh.

 

Teteladan carita ing nguni, uwosing cariyos Prabu Panji kang dadya totonden, duk maksihe Pangeran Dipati murca kesah anis namar momor sambu. Neng gegelang lumampah angringgit pan asandi wados dalang Yaruman ing paprabe, kang umiyat kasamaran sami ing mangkya rinicik sarkaraning kidung.

 

 

 

PUPUH XXIII (Dhandhanggulo)

 1. Malangsumirang amurang niti, anrang denira monggita, rariyan nom tan wruh dudone, anggelar ujar luput, manrang baya tan wrin ing westi, angucap tan wruh ing trap, kaduk andalurung, kaduk andalurung pangucape laya luya, ambalasar dahat amalang sengiti, tan kena winikalpa.
 2. Andaluya kang dadawan angling, datan patut lan uyaring sastra, amurang dadalan gede, ambawur tatar tutur, anut marga kang den simpangi, anasar ambalasar, amegati kukuncung, tan ana lampah den rewa, darma aji kewingking tan den rasani, liwuhan kaya wong edan.
 3. Idep adepe kadi rariya lit, tan angrasa dosa yen dinosan, tan angricik tan angrowe, wus datan etang etung, batal karam den eti-iti, wus manjing abirawa, liwung tanpa tutur, anganggge kawenang-wenang, wus kalabu alame wong kupur kapir, tan kena sinantaha
 4. Amurang sarak ujar sarehning, asawengah lan sabda pandita, asuwala lan wong ngakeh, winangsit adalurung, kedah anut marga tan yukti, mulane ambalasar, sawab sampun antuk, jatining igapuruita, karantene tan ana winalang ati, tan keneng pringgabaya.
 5. Pangucap wus tanpa kekering, tan ana bahyaning wong wikana, ing kajatene awake, tan ana bahyaning wruh, yekti aja tinari-tari, pan jatining sarira, tan loro tetelu, kadyangganing riringgitan, duk lungane Sang Panji ngumbara singgih, kesah saking Negara
 6. Aneng gegelang lumampah ngringgit, silih aran ki dalang Jaruman, amendem kulabasane, tan ana ingkang wruh, lamun Panji ingkang angringgit, baloloken ing rupa, pan jatine tan wruh, padha ngarani dadalang, dahat tan wruh yen iku putra ing Keling, kang aminda dadalang
 7. Adoh kadohan tingale pangling, aparek pan mangke kaparekan, tan wikan panji rupane, den sidep iku dudu, lamun reke panji angringgit, baloloken ing warna, sakeh kang andulu, lir wisnu kalawan Kresna, nora Wisnu nanging Kresna Dwarawati, kang mumpuni Negara.
 8. Wisesa Kresna jati siniwi, kang pinudjeng jagad pramudita, tan ana wruh ing polahe, mung Kresna jati Wisnu, kang amangih datan kapanggih, pan iya iku tunggal, ing kajatenipun, prakarane ana jagad, ametokken kawignyan Sang Wisnu Murti, nyata kang aran Kresna.
 9. Kathah wong karem dening kajatin, ciptaning wong durung puruita, den pisah-pisah jatine, den sengguh sanes wujud, lan jatine kang angulati, tan wruh kang ingulatan (Kirang empat padalingsa, bokmenawi ical)
 10. Brahalane den gendong den indit, malah kabotan maring dangdanan, tur durung wruh sajatine, ciptane tanpa guru, ngemunganken ujaring tulis, awimbuh jatining Hyang, den tutur anggalur, den turut kadya dadalan, sajatine dheweke nora kalingling, katungkul amimilang.
 11. Dosa geng alit kang den kawruhi, ujar kupur kapir kang den tulad, iku wong mentah kawruhe, sembahyange tan surut, puwasane den aji-aji, tan kena kaselanan, kalimput ing kukum, kang wus teka ing wisesa, sembah puji puwasa kang den inggati, muthung sangkan lan paran.
 12. Dosa gung alit tan den rasani, ujar kupur kapir tan den ulah, wus liwung pasikepane, tan andulu dinulu, tan angrasa tan angrasani, tan paran-pinaranan, wutane wong iku, pastine den sidep nora, nora idep den sengguh ana kakalih, kang amurba wisesa.
 13. Yen ingsun Nyipta kang kadyeki, angur matiya duk maksih jabang, tan angetang tan angame, kathah kawongan prelu, tata lapal kang den rasani, sembahyang den gugulang, puwasa tan surud, den sidep anelamena, sumbalinga awuwuhan murbayani, akeh dadi brahala.
 14. Pangrengeningsun duk rare alit, nora Islam dening wong sembahyang, tan Islam dening pangangge, tan Islam dening wektu, datan selam dening kulambi, tan selam dening tapa, ing pangrunguningsun, ewuh tegese wong Islam, datan selam dening anampik amilih, ing kalal klawan karam.
 15. Kang wruh tegese wong Islam iki, mulya wisesa jati kamulyan, sampurna tekan omahe, wulune anggelepung, brasta geseng tan ana kari, anggane aneng dunya, kadya adudunung, lir sang Panji Angumbara, sajatine wus manthuk Koripan malih, mulya Putreng Jenggala.
 16. Tembene manira manggih warti, warta anyar ambubar wicara, kawiled ujare mangke, tutur datan kawengku, baya kuna iku kinunci, dadya ingsun tan wikan, kagyat Sun Angrungu, mrih ilang angaji basa, salawase durung wruh tegesing Alip, dadya abukakrakan.
 17. Apadang kadi tampaning esih, esihe mangke panunggalira, awor pawor pan ing sihe, anggelarena tuwuh, sastra kabeh sampun kalingling, Nukat gaib pinangka, sastra kabeh iku, kang alip iku panutan, sastra kabeh kang Alip sastra kariyin, nukat pinangkanira.
 18. Alip iku pan badaning lapi, Nugrahane mangke jenengira, dudu Allah sakarone, Alip tibaning naptu, dene datan na momori, jeneng Alip ilapat, sadurunge iku, jagad dumadi wus ana, ingkang Alip dene kinarya gegenti, ananing wujud tunggal.
 19. Tunggal rasa tunggal wujudneki, tunggale mangke dinama-dama, tan ana ngaken polahe, Alip wujud kang agung, wujud mutlak kang Alip iki, iku jatining rasa, kadedere iku, kadeder iku lilima, ingkang Alip mata wayah niyat jati, Iman lawan sarengat.
 20. Jabare Allah mangke puniki, ejere pan maha mulya, pese ing kasucihane, nora na Allah iku, pan wusira Allah puniki, nora-a dudu Allah, Allah kabeh iku, lair batin iku sira, sastra kabeh gentining aksa Alip, Allah iku lah sira.
 21. Kariyin kadedering kang Alip, wiwitane mangke ing paningal, tingal kang nyata tinggale, paningaling Dat iku, paesane tunggaling jati, tumurun jatinira, cahya kang tumurun, mungguhing utek punika, ananira gumelaring jagad iki, cahya gumillang-gilang.
 22. Satus pitulikur dadineki, dadi tingal lawan pamiyarsa, napas pan tunggal dununge, napas kajatenipun, ingaranan panji puniki, panji wayanganing Dat, ing wuwus puniku, dateng sakathahing Iman, pan sakehe nebuta kaanan jati, Laila lailolah.
 23. Ana paksi mangku bumi langit, manuk iku endah ingaranan, saderah uripe mangke, uripe manuk iku, amimbuhi ing jagad iki, netranipun sakawan, warnane wowolu, akulit sarengat ika, getihipun tarekat puniku singgih, ototipun kakekat.
 24. Dagingipun makripat puniki, cucukipun sajatining sadat, eletan Tokid wastane, atinipun luk enun, pupusuhing Tembolo) Supiyah nenggih, emeperune katijah, jantung budinipun, acucuk emas punika, sungsumipun sakawan warnanireki, anyawa papat ika.
 25. Uninipun Jabrail puniki, socanipun ya isi sakawan, anetra wulan srengenge, napas nurani iku, grananipun tursina nenggih, angaus soring ngaras, kuping karo iku, wasta ing gunung Jabalkat, socanipun rahara tarwiyah singgih, ing gunung manik maya.
 26. Dada gigir lambung tengen iki, ingaranan macapat punika, angombe rabani mangke, awak Nabi Puniku, asuwiwi malekat iki, mencok ing Nabi Adam, kepala puniku, bagenda Ibrahim ika, utekipun betal makmur iku singgih, pujine nem prakara.
 27. Iya iku den kawikan kaki, manuk iku tutungganira, munggah ing Swargantareke, pilih kang wruh puniku, pan kinunci ing para Wali, manuk iku pan Suksma, tanpa warna iku, tutunggangane kang awas, manuk iku ya urip tan keneng pati, tekeng dunya ngakerat.
 28. Titi tamat panganggiting nguni, nenggih kang suluk malangsumirang, kawruh ananing kajaten, ya ta Pangeran Panggung, nulya medal saking ing geni, sarya mundi pustaka, pan sampun pinetuk, mring Sultan Sah Ngalam Akbar, lawan sagung para wali myang ngulami, gumuruh uluk salam.
 29. Sinauran salame pra sami, lan pra wali ajawab asta, atur pudJeng kaharjane, dennya manjing ing latu, teka tabek Nabi Ibrahim, suka sukuring Allah, Jeng Pangeran Panggung, ya ta Jeng Sultan Bintara, gurawalan nedya marek mangenjali, supe lamun Sri Nata .

 

 

 

PUPUH XXIV (Sinom)

Pangeran panggung semana, dahat denira mambengi, marang Jeng Sultan Bintara, dennya kedah mangenjali, jawaban asta kalih, samya arsa Jeng tyasipun, sadaya kang umulat, leng-leng ngungun tan kenangling, dene katon tingkah ing reh kaelokan.

 

Risampunira mangkana, pustaka kaatur sang aji, kang Suluk Malangsumiran, tinanggapan asta kalih, lawan dahat pinuji. Wau ta Pangeran Panggung, datan antara kesah saking ing Demak nagari alalana mesisir sakarsa karsa. Kirik kakalih tut wuntat, saparanira lalari, pun Tokid lan pun Iman, warnanen wau kang kari, Jeng Sultan ing Ngawanti, kesahe Pangeran Panggung, dahat pangunguning tyas, lan sanggyaning para Wali.

 

Tan uninga kesahe saking panggenan. Samya gegetun kalintang, dene mentar tanpa warti, tan anganti tata lenggah, lawan Jeng Sultan Ngawanti, amung atur kinteki, anggitan sajroning latu, ingkang kinarteng basa, rinakit sekar hartati, asasmita titining reh kasunyatan. Lan lare kang kalunyatan rinentes tutur angenting yena tan antuk utama. Kininditan anartani katartamtoning jati laksiteng sawarti putus, puntuning tyas abuntas, bontosing lair myang batin, jangji mantep netepi sarta prayitna.

Mangkana punang pustaka binuka sarahsaneki mring Jeng Sultan ing Bintara. Sangsaya ngungun tan sipi, tingkahira ing nguni kados rumaos kaduwung. Ing mangke kataliwang sinawung rahsaning kawi kawada-kawada wadining wacana. Kang ngaweca temah murca, paran dennya murcitani, ecane datan cancala, acela sawengah kapti, cacalanging abecik, oncate kang wus kabacut, cacatuning catokan, cakep kacakuping budi, pencarane gancare kang binicara.

 

Sanalika katarbuka pangawikaning kinteki, tinakeneken kang mardi kak, kukama ingkang makiki, pustaka gya winingkis winikanken para marchum kinen mupakatana pustaka kang sinung kawin, amrih karya langkas laksikaning kata.

 

Ya ta kang para Oliya nanggapi punang kinteki kang suluk Malangsumirang, ganti-ganti nupiksani, sarahsane ginigit, pralampitane ing ngelmu, raja putra Jenggala amurca saking nagari neng Gegelang laju anamur andalang. Aran ki dalang Jaruman tan ana wruh. Lamun Panji ingkang lagya angumbara, sinegguh dalang sajati. Tekaning don ing nguni mantuk maring purwanipun nenggih pureng Koripan purna waluya sajati, pan wus nyata yen raja putra Jenggala.

 

Duk samana tinarbuka keplasing rasa ginaib maring Jeng Suhunan Benang: “Eh kanca pralambang iki menggah gagapen mami, tansube kalawan ngelmu pupuntoning makrifat, neggih putra raden Panji ing Jenggala pralambang jaman kaanan. Awit adarbe paparab Panji Inu Kertapati. Jenggala darbe umpakan ing praja Jenggala manic, manik rahsaning mani, lire Pramana puniku ngembara minda dalang nggennya nggelaraken osik ajujuluk sira ki dalang Jaruman. Punika pralambanging Dat ija anane kang pasti, nanging tansah mawa wrana manggen ing Gegelang nguni. Prelambange ing ngurip sayekti Wajib Ulwujud langgeng tan kena owah, tan ana kang ngudaneni. Lire janma arang kang ngrasa kanggonan. Antuke marang Jenggala mring dalem Koripan, malih pralambange ing manusa urip tan kena ing pati, urip netepi urip. Nanging aya seling surup, tegese tetepira maring wijang kang sejati, lair batin satuhune iku tunggal. Iya Wisnu iya Kresna jatining kawula Gusti, kawulane pamayang gustine dalang sajati ngibarate puniki lir nyawa lan raganipun pasti tan kena pisah. Gumelaring lair batin nadyan panggulange golong nora gilang.”

 

Kendel wau Sunan Benang, denira amardikani Jeng Suhunan Giripura sumambung: “Dyan anglogati Islam ingkang sayekti, tegese ingkang dumunung tan saking samubarang lungguhe jatining eling kalal iku kalebu ing tegesira. Kang tan kalebdeng ku karam sanadyan ahli ngabekti lan nganggo cara ngulama, mangsa wektu rina wengi, mawa jubah kalambi, tapane dahat anggentur, yen sepen kaelingan keneng pambangusing eblis timah wida tan widada, dadinira. Sanadyan ahli sarak nganggowa walering Nabi acegah panggawe karam, mung kandeg ing aling-aling nora terus ing batin tan dumunung Islamipun marma arang andungkap, ing tegese Islam iki wose uwus kawawas wong kang waspada.”

 

Ya ta anambungi sabda Jeng Sunan ing Gunungjati: “Kang kocap Malangsumirang, paksi endah ingkang warni amangku bumi langit saderahing uripipun. Uripe kang kukila amimbuhi jagad iki netra catur wowolu ing warnanira. Akulit sarengat ika, getihe tarekat singgih, dene otote kakekat, makripat dagingireki cucuk sadat sajati. Tokid eled-ledipun luk enun atinira pupusuh supiyah nenggih amperune katijah jantung budinya. Acucuk emas punika sekawan sungsumireki anyawa papat kathahnya. Uninipun Jabrail soca sakawan isi netra srengenge sitangsu, napas nurani ika kang grana tursina nenggih pan angaub aneng sasore ing ngaras. Kuping karo ing Jabalkat, socanya tarwiyah nenggih ing gunung ran Manikmaya. Dada gigir kanan iki macapat araneki, rabbani pangombenipun, awak Nabi Punika suwiwi malekat iki pancikane aneng badan Nabi Adam. Kepala Ibrahim ika utek Betalmakmur. Singgih pujine enem prakara, mungguh pralambanging peksi iya pramana jati, sajati-jatining ngelmu, dene panggonanira aneng jagad sunya ruri, ngadam makdum alanggeng tanpa karana. Nanging ngurip punika sayektine nukat gaib, wardine basa mangkana kaole para musanip nenggih karaton batin, sawenehing para makmum ana negesi sotya, sotyaning wiji sejati kang saweneh jarwani wiji kang samar.”

 

“Mungguh basa tri prakara pan wus pada anggepoki poking papan kang pratela, mangsa borong ing pamikir. Kekeran iku ugi den arapet den aserung, rarasan kang karasa, rasakna rasikaning sih aywa tansah wor suh mung seng ngado ngesah.”

 

Kendel wau sabdanira Jeng Sunan ing Gunungjati, sadaya mangayubagya. Ya ta Sang Prabu Ngawanti, wusnya den pardikani eros sarahsaning suluk, sulek ing tyas nirmala, ngumala dumilah wening, manggung onang uninga kaananing kak.

 

Ri sampunira mangkana Sultan ing Bintara mangkin anebar kang wadya bala nenggih kinen amondongi saenggene kapangih Sang Guru Pangeran Panggung, katurana mring praja. Enggaling carita nguni, wus kapanggih prapta ing prajeng Bintara. Tinunggilken pra Oliya angimamana agami, mangka tutuwaning praja pinardika ulah ngelmi. Sinungan pancer sabin nenggih siti uyun-uyun pan sampun kalaksanan, sih nugrahaning Narpati.

 

Pangran Panggung tetep kawaleyanira Samana angalih aran Jeng Sunan Geseng wawangi. Mangka pepengetanira ing kamulyan saking agni ya ta kang para wali tan lami marsudi kawruh pan saking karsa Nata ambawa kidung kakawin, angingimpu caturing cariteng kuna. Amrih dumadi darsana rumesep dennya ngungudi, dadalaning kawidadan apan sampun den ayati ingkang ambuka anggit lalaguning tembang kidung. Jeng Sunan Giripura minangka rengganing kawin sinung nama kang tembang Asmarandana.

 

 

 

 

PUPUH XXV (Asmarandana)

Sadaya sami naidi, laju kabyawareng katah kinarya tembang lalagon. Nulya amurwa ruwiya para wali sadaya den urut pinatut tembung tinegran srat Walisana. Lan pawukon wurijeng nguni lepiyaning jaman buda maksih linestarekake, yen pawukon pananggalan dina lawan pasaran wuku sarta dewanipun pendangon lan paringkelan. Apadene Widadari sengkan turunan lilima, pancasuda panungale lawan petung pa-arasan akarsa winewahan sangkala Nabi pipitu sinung aran pana-asan.

 

Nenggih kinarya ngembari lawan etang pasangaran lawan wonten panganggite pesangatan kang lilima, anut jam-jaman dina minangka kembaranipun. Nenggih dewa ari panca cinundukaken ing nguni lawan kitab Nujum ramal. Nadyan beda saraose nanging sami darbe tanda, awon saening dina samya kinarya babaku, ngelmu wirasat dan piyafat.

 

Dene pawukoning bayi, wuku lawan dewanira apa dene kakayone lawan manukane pisan, candra pralambangira miwah pangapesanipun tuwin tulak paliyasan. Mumulya asaput prapti mawi winewahan donga mrih munpangat karahayon lan sarana mangka tulak condong ing pujidina.

Sawusira Jeng Sinuwun anganggit namaning warsa saking sastra bukaning wit amiturut basa Arab: Alip Ehe Jimawal Je Dal Be Wawu Jimakirnya, nganggit windu sakawan angrisak windu sapuluh ing kina windu sangkala. Umurnya sadasa warsi riningkes catur kewala, pan wolung warsa ngumure kinasaya watakira. Wahyaning masa kala geni bumi angin banyu ingkang samya winahanan.

 

Kang rumiyin windu Adi watake akeh dahana akarya bilai gede anulya windu Kuntara watak akeh maruta, pancawara angin riwut ingkang akarya sangsara. Windu Sangara kaping tri wateke amirah toya, ping pat windu Sancayane watake karya sangsara, oreg ruging bantala temah anuwuhaken lindu pan windu catur punika.

 

Kinarya patokan mangkin, pamuryaning pananggalan kinanten rolas sasine, kinarya kembaran masa. Kang rumiyin Mukaram Saparin ping kalihipun, ping tiga Rabingulawal, kaping pat Rabingulakir, kalima Jumadilawal, Jumadilakir ping neme, kaping pitunya Rajab, kaping wolu Sakban, Ramelan ping sanganipun, kaping sadasa Sawal, kaping sewelas kang sasi winastanan Dulkangidah, Dulkijah kaping rolase. Cunduke lawan dina wuku miwah pasaran pan samya sinungan kurup parenganing windu warsa.

 

Ing satusrongpuluh warsi umuring kurub satunggal nguni saking Sunan Ngampel asal saking tanah Arab. Awit kurup Kadiyah nenggih akat tegesipun petang patokaning dina. Gantine kang kurup malih amulya kurup Sabtiyah, dina Sabtu patokane. Gantinya malih Jumngiyah, lire kurup Jumungah papatokaning pangetung anulya kurup Kamsiyah. Ing tegese kurup Kamis papatokane ing dina gaganti Arbangiyah, awit Rebo ing pangetang malihnya Salasiyah. Salasa ing tegesipun awit angetang dina. Saline ing kurup malih nulya kurup Inesniyah, saking Senen pangetange. Jangkep kang kurup kasapta, risampuning mangkana malihing panganggitipun Jeng Suhunan Giripura.

 

PamiJen sandang rijeki lan panjang celaking yuswa, srat Pal Nabi pamirite lawan petang Sri Sadana, gineleng patang warsa. Aju undure ing petung keh kediking sandang pangan, kalawan anganggit malih etang tiberaning teja lindu banjir panunggale lan tiberaning grahana, candra kalawan surya. Sampuning panganggitipun lajeng kalimrahing kathah, sumebar dumadya anggit purwakan Asmarandana tinerusaken logade kasmarandana punika, lire karem dadana labet tarbukaning kalbu saking Hyang kang sipat murah.

 

Keplasing asmara kingkin, lambanging Asmarandana asma aran, ing tegese aran namaning Pangeran andana weweh lirnya, dadya tan pegat tur atur sembah puji mring Pangeran. Jeng Sunan enjange malih manganam-anam ing driya, nulya nganggit tembang Sinom, tegesing Sinom punika pradapa roning kamal, teruse ing tegesipun sinom pan enur punika sayekti cahyaning urip anom tan kena ing tuwa, kang pinujeng salawase alanggeng tanpa karana amimbuhi ing Jagad.

 

Nulya Suhunan Majagung nganggit tembang Maskumambang. Lire pralambang ngelmi ka-antepaning manusa, tekad kang maring pupunton lir gabus sileming toya, yekti tansah kumambang. Kang utama abegipun mas kinum tansah kumambang. Peteng dadya padang bangkit cekak bisa amamanyang kang awrat kinarya entheng, entheng sangsaya tan kawran angendem myang andudah sadaya sampun kawengku wewengkone kang ginelar.

 

Sunan Kalijaga nuli nganggit tembang Dandanggula angajap manis tegese, pralambanging Dandanggula sayekti pancadriya ati lilima punika sajati-jatining sipat. Pramana ingkang rumiyin nganakaken kabijaksanan pakarti ingkang kinaot. Kaping kalih munggwing karna nganakken kalepasan, kaping tigane ing irung nganakaken kasantosan, kaping cature ing lathi nganakaken kalaksanan, kalaksananing lalakon. Kaping limane ing boya paliwaraning karsa anganakaken puniku ing wisesaning panunggal.

 

Suwanya nuli anganggit suluk kidungan pujian pralambanging ngelmu jatos, lawan anganggit carita jamaning MaJalengka. Ki Sutakarsa kasebut Suta misik dusun Jombang, lan Jaka Sumantri Pengging timure Andayaningrat, ginancarken lalakone. Kalawan anganggit petang kikiyasaning dina dadya pralambang yen nuju janma ana kang kelangan. Lamun nuju Dite ari kalawan ing ari tumpak, yen kelangan tulus angles bali ta. Ing lamun Soma Anggara pada rowang Buda senetan puniku, yen Respati datan ilang. Sukra ngadang dalan yekti. Jangkep kang kasapta wara warah awon lawan sae, anulya Jeng Sunan Benang anganggit sekar Durma. Nenggih macan tegesipun pralambanging sekar Durma.

 

Pan Naptu kawan prakawis, kang dingin naptu Amarah, anenggih abang cahyane. Ping kalih naptu Luamah, ireng ing cahyanira, naptu supiyah tetelu andarbeni cahya jenar. Mutmainah cahya putih. Sasampunira mangkana nulya anganggit cariyos jaman prajeng Majalengka lampahan Damarwulan, praptaning antuk Ratuayu dumugi antuk kamuksan.

 

 

 

PUPUH XXVI (Gambuh)

Paparenganing catur Sunan Muryapadha nganggit Pankur, lire buntut keplase pralambang ngelmi, nenggih punika pangukut pambirating manah awon. Kanepson dunungipun munggwinganeng wisesaning kayun. Sunan Giri parapen tumut anganggit, pan punika kadangipun Jeng Sunan Giri Kedaton. Nganggit sekar Megatruh, tegesipun pan anerang jawuh keplasipun ing jarwa terus ing ngelmi, amegat eroh puniku pangracuting alam katon, mrih ening dunungipun aneng ka-ananing enengipun. Parenganya yen Suhunan Gunungjati pan anganggit sekar Pucung wit kluwak artining raos. Lawan pangraos iku yekti mangka pupucuking kayun, panunggale kawula kalawan Gusti asipat kalawan wujud winawas saking waspaos. ing kaprasidanipun sidining driya kang amrih sadu awidada panduk padoning dumadi kawaspadan tan kadaut dyatmika tekaning maot.

 

Sawusnya Jeng Sinuwun ing Gunungjati gupiteng kidung, jamanira prajeng Pajajaran nguni ing ngurut lulurinipun salahsilah ing karaton. Awit jumenengipun Sri Maesa Tandreman ing dangu praptanira adege ing Majaphit. Jeng Sunan Geseng winuwus anganggit tembang pamiyos. Medal ing tegesipun den murade terusing ngelmu, basa mijil sayektinira tajali, apan manusa puniku sawahanane sawiyos. Wiyos sayekti wektu, wektu ka-ananing urip iku, urip iku jatining wiji sajati den awas wasananipun tartamtuning kang pupunton.

 

Sawusnya Jeng Sinuwun nulya nganggit cariyos winangun paparengan jaman prajeng Majapait Jaka Sujanma ing dangu suteng Brawiyaya Katong. Dadapan dukuhipun, wusing mangkana tembang sadarum pan kinarya rerenggan kidung kakawin, sinungan aran puniku tembang macapat lalagon.

 

Parenca, tegesipun warna-warna seje etungipun, temah lajeng sumebar dumadya anggit, sawenehing para markum nenggih tan darbeni kaol. Macapat, tegesipun ugi petikan pan etung catur,  ingkang dihin ngraras saking sekar kawi. Sekar ageng, tegesipun kasing slisir kang kapindho. Tengahan kaping telu, kaping pate macapat puniku, yekti kena ingaranan tembang cilik nenggih wonten kaulipun saking pandita kinaot. Tembung macapat mau apan kaliru ing sastranipun, ing benere mancarpat artinireki manca lilima puniku. Arpat tegese sumaos lawan sekawan iku dadi siwakaning limang tembung keng den adu ngedongken pinda gending, dingin lagnyana puniku ulu ingkang kaping pindho. Suku kang kaping telu, dene kaping pate iku terung, kaping lima talingan samya ndarbeni dirga antaraning tembung panengeraning lalagon.

 

Nulya wali sadarum pan angangit pangkataning ngelmu, beda-beda dadining delahan nunggil kanumpulken ing kawruh susurupan kang kinaot. Sunan Giri rumuhun ananing Dat gegelaranipun. Susunan ing Tandes anggelarken ngelmi nenggih ing pambukanipun tata Malige rinaos. Susuhunan ing Majagung ka-aning Dat wejanganipun Sunan Benang anggelaraken ing ngelmi nenggih ing pambukanipun tata malige rinaos.

 

Ing dalem Betalmakmur Sunan Muryapada wejangipun pambukane tata malige ing nguni. Dalem Betal Mukaramu kuneng malih winiraos. Anenggih Jeng Sinuwun Kalinyamat weweyanganipun pembukaning tata malige sejati. Betal Mukadas jronipun Jeng Suhunan ing Cirebon, weyanganipun ngelmu ing panetep kasantosanipun Iman Kangjeng Suhunan Kajenar nguni nenggih gegelaranipun sasahidaning dumados.

 

Kalih pangkat winuwus wonten wejangan gelaran ngelmu pan wowolu panjenengan para Wali ingkang ginita rumuhun nenggih tarbukaning sinom.

 

 

 

PUPUH XXVII (Sinom)

Babaran pangiketira nenggih Jeng Suhunan Giri Parapen wejanganira jatining raos wiwisik ananing Dat tajali. Kang alanggeng wujudipun sinasmiteng pralambang. Jeng Suhunan Ngatasangin pan amejang gelaran ka-ananing Dat, Jeng Sunan ing Kalijaga wewejanganira ngelmi tata malige Punika.

 

Iing dalem Betalmakmuri lan ambabar riricik parabotira sadarum patrap jenenging Edat nanging dereng den rarakit patrap pratikele ing satunggal-tunggal. Dene Jeng Sunan Tembayat kalayan Jeng Sunan Kali miridaken kang wejangan anata malige jati.

 

Ing Betal mukarami Sunan Padusan nggelar kawruh tata maligenira, ndalem Betalmukadasi Jeng Suhunan Kudus wewejanganira.

 

Tetep santosaning Iman Jeng Sunan Geseng inguni nggelaraken sasahidan panganggiting para wali eros rahsaning ngelmi anunggil suraosipun karana ngelminira. Wiwiridannya anunggil sami saking Jeng Suhunan Ngampel denta. Kumpule kang susurupan gineleng dadya sawirid wiji wijanging weyangan jinejer sajroning tulis. Dene kang den calangi cancalane anak putu yen tan dadya mukmin kas mbok tibeng kawula langip, pan minangka pikukuh karkating tekad.

 

Ri sampuning kalampahan panganggiting para wali, karsaning Sultan Bintara kang samya ulah agami sinung wawasan sami saking Kuran nukilipun amrih angestikena kamulyaning para Nabi dadi sidik sidaning ngudi ngibadah. Kang kocap layang Ambiya pan ayating Kangjeng Nabi kang sinungan Hidayat ilham rinilan akardi kitab watoning tulis. Panjenengan Nabi wolu rumuhun Nabi Adam katarbuka saking gaib pan akarya kitab kathahe sadhasa

 

Nabi Esis kan akarya, waton kitab seket iji. Nabi Edris pan akarya kitab kehe tigang desi, dene Nabi Ibrahim akarya kitab sapuluh. Pan Kangjeng Nabi Musa mung karya kitab sawiji. Kitab Toret paneteging kasantosan. Nabi Dawud pan akarya kitab Jabur mung sawiji, dene Kangjeng Nabi Ngisa pan akarya kitab Injil gegelengan sawiji. Dene Kangjeng Nabi Rasul Muchammad karya Kuran myang kitab gunggungireki, pan ingetang cacah satus kawandasa. Denen Nabi kang sinungan wahyu Nurbuwating Widi kang samya mengku sarengat katrahan Malekad. Nabi pan amung den winarni. Nabi Adam kang rumuhun nenggih kaping sawelas, Nabi Musa kaping kalih katurunan Malekad ping kawandasa. Nabi Nuh kang kaping tiga katurunan limang desi, dene ping pat Nabi Ngisa kaping rowelas nuruni. Kangjeng Nabi Ibrahim kaping sawidak anunurun ping nem Nabi Muchammad, ping rong leksa den turuni pan kinarya beda budhi kang utami.

 

Dene ta sarengatira ing Nabi sawiji-wiji, sarengat Nabi Adam ngalalken salaki-rabi lan sadulur pribadi. Sarengate Jeng Nabi Nuh angalalken amangan ing kirik gemelo kaki, Nabi Brahim ngalalken inuman keras. Sarengati Nabi Musa dosa pati den pateni, sareate Nabi Ngisa kukum pati nora mati. Jeng Nabi Mochammadin mustapa ingkang rinasul, winenang rabi papat.

 

Dene panjenengan Nabi ingkang sinung mengku ing Nur Buat lan mengku wahyu kukummah katiga kocap ing tafsir, ingkang dingin Nabi Adam, Nabi Musa kaping kalih, Nabi Rasul kaping tri. Nabi kang umadeg ratu nenem kathahira, kang tampi hidayat jati lan amengku wahyu kukumah titiga. Nabi Yusup purwanira, Jeng Nabi Dawud ping kalih, ping tiga Nabi Suleman.

 

Nabi kang madeg narpati, Nabi Adam rumiyin Malebari prajanipun kalebet tanah arab. Nabi Yusup nagri Mesir pan Jeng Nabi Muchammad nagri Madinah. Nabi kang mengku agama pan nenem kathahireki. Ingkang dingin Nabi Adam, Nabi Nuh kang kaping kalih, ping tiga Nabi Brahim, Nabi Musa kaping catur, ping lima Nabi Ngisa, kaping nem pang Kangjeng Nabi kita ingkang Rinasul nayakaningrat.

 

Kang binuka karya Kur’an mangka pemuting dumadi pan pinara tigang dasa ejus surate rininci. Kur’an kathahireki, satus patbelas babipun, dene sirahing surat ing Kur’an tanjul ngarasi apan kehe pan iya satus nembelas. Atining surating Kur’an satus rowelas kehneki, dene ta ayating Kur’an nem ewu rong atus nenggih punjul pitulas iji. Kalimahe Kur;anipun kathahe telung lekso nem ewu rong atus luwih pan sadasa lan pitu sirahing Kur’an. Arane surat  Patekah sirahing patekah nenggih dumunung aneng Bismillah, sirahing Bismillah Alip, Alip nokat kang dadi. Sakehing leksara iku kang aneng jroning Kur’an kasebut Nur Muchammadin wiwijange sawiji-wiji den uyat.

 

 

Alip tamsur jenengira aneng kitab Toret dadi Erabe, ing kur’an Jabar tuduh Muchammadiyati loro aksara Alip. Istibah jujulukipun jenenge aneng kitab Injil irabe pan dadi Kur’an dadi jer tuduh Johar Muchammad.

 

Ping tri Alip aranira pan mutakalimunwakid, kitab Jabur jenengira Erabing Kur’an pan dadi epes tuduhireki aneggih jumenengipun Kangjeng Nabi Muchammmad kapat arane kang Alip pan kurupul luwakit ing jenengira.

 

Aneng Kitab Ambiya erabe ing Kur’an dadi tanwin sayekti atedah Muchammad Adan Sarpin sirahing sastra Alip. Adege ing Iman iku naptu Gaib Sirullah, ya Allah Rasulullahi kawuwusan pan tatakraning Tatakrama Kur’an.

 

Kang rumuhun iku Kir’at kaping pindo aran Jais Matlajim kang kaping tiga Emat, kaping patireki jaka ping limaneki, Hartartil ping enemipun, Matpupasil ping sapta, kaping wolu Matmutamsil, ingkang kaping sanga aran Billagonah. Mangagonah ping sadasa, Ilham sawelasireki, kaping rowelase ilhar, ping triwelas ikhhar, nenggih patbelas Eklap malih, kaping gangsalwelasipun Ilpa, kaping nembelas ikpa, pitulase mangkin pan itikla, dene kang kaping wolulas pan ingaranan Kalkalah.

 

Kabeh iku den arani bangsane ing tata swara gantya leksara winilis ingkang aneng ing diri pinardika wardinipun dunungnya sowang-sowang kang rumuhun aksara lip pan punika murwani jeneng ing Iman. Lungguhing sasoring grana munggwing saluhuring lathi, kabeh kang anandang Iman sayekti mangkono sami. Kewan sabangsaneki miwah buburu sawegung tan ana kang sinungan marma micara tan bangkit sayektine muhung aneng ing manungsa.

 

Mungguh tegesing manusa kaoling para utami murade awarna-warna. Yen Sunan Ngampel ing nguni denira anjarwani basa manusa puniku pinilah kalih pangkat. Man tegese linuwih, dene tambung Nusa jinarwanan jagad. Keplase ing kumpulira kaluwihaning ing bumi apadene tapel Adam manusa asale bumi. Yen Sunan Ngatasangin basa manusa puniku sanadyan kalih kalpa sanes tarkaning nguni, manu iku mani pan satunggal. Keplase rasane pisan pan cahya ingkang pinuji, pinuji miyeni jagad tan pae lan Muchammad, murade iku sami. Manusa panutanipun  yekti Nabi Muchammad, terus lan duk maksih gaib purwaning roh pan saking enur Muchammad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isbating Alip punika wenang lair lawan batin. Aaksara ebe (bak), winarna lambe wiwitan kang wardi, lambe ngisor lirneki marmane ingaran iku iya lambe wiwitan, dene  mosikaken uni mila wani wedare ing pangandika.

 

Aksara ete (tak) punika mungguh talesihing wardi pan iya ilat wekasan. Kulure marang ing sentil marma acecek kalih marga, rong prakara iku sawiji mring tetedan samubarang kang binukti, kaping pindo inuman basaning toya.

 

Aksara ese (sak) punika mufakating para mukmin, tegese rahsa ganjaran dumunung tigang prakawis, asalira ing diri yekti saking betalmakmur lawan betalmukaram, telu betal mukadasi, iya iku pasamoning triloka.

 

Aksara ejim punika jantung, tegesireki enggon enggon gebenganing karsa anggelaraken ing budi, dene akeh winarni kang urip ing tegesipun, jatine iku cahya pangarep urubing budi, iku uga ingaran kantining Atma.

 

 

 

 

 

PUPUH XXVIII (Kinanthi)

Ake (khak) gedhe kang winuwus, ujaring para musanip tegese urip mulya, ya iku raga, sayekti kang kanggonan pancandriya antuk karenteging osik. Edal cilik malihipun, lire pandhadha ing kering, edal gedhe dhadha kanan, Re gigir kiwa ningali, Je gigir tengen punika artine malih ngawruhi.

 

Sin cilik ing tegesipun ambekan maha sucining, ya iku yatine napas. Esin gedhe rasa jati, Esad pan lamating netra ya iku pramana ening. Lad (thad) paningal ati subur, Ete (thak) ati angulati, Le (dhak) angen-angen, tegesnya sajati-jatining eling. Engin (‘ain) lire lambung kiwa ing lambung tengene. Ogin (ghin). Epe (fak) ati putih iku, (qaf) Mutmainah kang sajati. Ekap (kaf) dhadha kang apadhang.  Lam sawelah rehing kapti. Mim iku sikiling suksma. Nun tegese ora serik.

 

Dene ta aksara Wawu logate aweh rijeki. Aksara Ehe (ha) punika murade mungkul ing ngaurip. Lamalip pan tunggak badan, Ambyah roh, Ya jasad jati.

 

Tamat papatokanipun, mungguh wong laku agami pan samya angugemana dadya agemaning ngelmi, aweh makmum amanpangat temen kataman utami, dadi prabot satuhu kena minangka sasaring sarana saking sarengat, pepengetaning wong langip, nadyan ngelangut kaliwat lawas-lawas angawruhi.

 

 

 

 

 

 

Nihan mangkya kan winuwus Syeh Sitijenar ing nguni, sangsaya kariya sandeya maring sagung para wali. Jeng Sunan ing Giripura matur: “Sang prabu Ngawanti sapratingkahnya sadarum denira angorak-arik saruning sarak sarengat, jumeneng guru-gugurit rosing saraseng rarasan, akarya suwunging masjid. Lamun aweta tumuwuh ical bituwah ing nguni tan wonten purun sembahyang ical caraning nagari. Anggering guru den arah sumarah anut kang murid. Lawan cariyos ing dangu, nalimpet anglempit ngelmi tan saking wiji winejang arda marsadu anilib nilem silumaning lampah milalah amalih warni. Mangka adat kukumipun punika dipun pejahi.”

 

Ngandika Sultan Bintara: “Inggih rinembaga sami manira sampun pracaya ing pratingkah gampang rumpil.” Jeng Sunan Giri agupuh anyuruhi para wali pan sampun prapta sadaya.  Sunan Giri anulya glis medarken karsaning Nata, wali sadaya ngamini.

 

Pangran Sitijenar sampun tinimbalan marang Giri, sapraptanira samana lan sabat kapitu ngiring ginedeg geduging tekad tan owah kadya ing nguni. Sunan Kalijaga gupuh sinasmitan Sunan Giri saksana anarik pedang  pan sariya ngandidka aris: “E kisanak iki paran.”

 

Pangran Sitijenar angling: “Gaib arane puniku yekti dumunung ing pasti. Apreng ing sih Rahmatollah, yen tumama karya lalis, pan dadya sawarga mulya, wasananing alam akir.”

 

Asru kineker sinerung rosing sarahsa sajati, mangkya arsa babarpisan sampurna ing eneng-ening kaonang-onang kanangrat paran kang dipun upadi. Pedang tinibakken sampun mring Pangeran Siti Kuning, pedot jangga kapisahan, kang rah sumamburat mijil dinulu abang-baranang.

 

Sunan Kali mesem angling: “Lah ta iki warnanipun kang wanter amuntu pati, pan maksih lumrah kewala, getihe nora putih, jisime pan maksih wantah, wujude maksih kaeksi.”

 

Punang ludira tan dangu pan amalih warna putih, kang jisim kinukut nulya kinebat saking sakedhik, tan kumedap idepira, panoning rat kang umaksi. Dupi wus meh pasang surud kantuk katon sakemreki kacaryan mancala cahya gumilang-gilang nelahi, awarna catur prakara, abang ireng kuning putih. Tan antara gya rinacut byar cahya panca kawarni, cahya wungu kang kapisan, cahya biru kaping kalih, cahya ijem kaping tiga, dadu kaping patireki. Cahya jingga limanipun, tan dangu kinukud malih adaya cahya gumilang prabanira anelahi pan kadya puputran denta, tan antara nulya gaib.

 

Sampurna ka-ananipun punang rah kang warna putih sakala ista seratan winaca ing pra Wali ungele punang aksara “Laila haillolahi.” Sawusnya kang rah sumebut rinacut datan kaeksi Jeng Sunan ing Kalijaga pangandikanira wengis: “Pan kaya patining setan, jisim ilang tanpa lari.”

 

“Wau kang murweng don luhung atilar wasita jati he manusa sesa-sesa, mungguh ing jamaning pati ing reh pepuntoning tekad santa santosaning kapti. Nora saking anon rungu riringa rengat siningit, labet asalin salaga salugune den ugemi, ing pangageming raga suminggah ing sangga runggi. Marmane sarak siningkur karana angriribedi manggung karya was umelang, embuh-embuh den andemi, iku panganggoning dunya yen ing pati nguciwani. Sajati-jatining ngelmu lungguhe cipta pribadi, pustining pangestinira, gineleng dadya sawiji wijanging ngelmu dyatmika neng ka-anan eneng-ening.”

Kenedel swara kang karungu, wau ta Suhunan Giri alon denira umuyar: “E kanca wasiteng wangsit, yen rinasa sarahsanya puntoning pati patitis. Tan kewran waraneng kawruh, nanging tanduke awadi pan donning murweng delahan sidi sidaning don adi dumadi ywa kawadaka linintu wanda samangkin.”

 

Wali sadaya jumurung saksana Suhunan Giri anyipta kadebog lupah, wus antuk sinabdan aglis mangka lintuning kuwanda pangeran ing Sitibrit. Wus awarna jisimipun, para murid den timbale, kapitu wus prapteng ngarsa tinodi reh paran kapti. Murid kapitu aturnya kedah melu bela lalis, labuh labeting guru angugeri lahir batin abantu babanten atma para wali tan nedyapti, rehning tan kadresan dosa sangsara yen misesani. Adreng andarung tyasipun sabat kapitu rumanti tumutur sang puruita mantep nedya bela pati dyan musti kanang curiga sadaya wus angemasi.

 

Para Wali langkung ngungun, wonten malih ingkang prapti sabat satunggal kumedah ngudi ambelani mati ing guru kang wus sawarga. Sunan Giri lingnya manis.

 

 

 

PUPUH XXIX (Dhandhanggulo)

“Aywa sira adreng reh ing kapti, gurunira kaliwat druhaka amunggung sinangga-a dhewe. Ya apa pedahipun nglabuhi wong doseng Widi, marmane kawisesa trang karsane Ratu, lupute ambubrah sarak kang wus padha ingimanake. Narpati laku ing kuna-kuna, angugemi ageme ing ngelmi, ngorak aken ing sarak sarengat wus ana angger-anggere. Ingkang muni ing Kukum, anemahi ukuman pati. Ing Arab, Syeh Mubarab tepane ing dangu iya kokum ing nagara, dene wani lan ngimanaken agami uger ageming Nata.”

 

Sabat kang liningan matur aris: “Suhunan dawuh kang mangkana, sanadyan nista patine yen sampun jangjinipun boten kenging den sengguh, nenggih puniku pati siya marma mba umatur cumantaka tan wrin angga. Awit seserepan yen sampun den esti ngelmune boten ical. Pupuntoning tekad wus karakit tekaning tokid sampun pinasang sumarah sarahsaning reh lair batin kawengku, pangawikan kang den wikani sumambung.”

 

Jeng Suhunan ing Carebon gupuh: “Bener wuwus mau mangkana nanging ka-ananing alam kudu ngudi dadining kanyatahan. Katrimane wong ngimanaken ngelmi mara payo jisime den enggal paripurnanen. Becike pinetak, kang pakantuk antarane ing telung bengi enyange den duduka, yen gandanira rum mratandani katarima antuk swarga, yen gandane arus bacin yekti tan katarima.”

 

Sabat siji anut rehing kapti, layon debog pan sampun pinetak. Sampuning ngantawisake jangkeping tigang dalu layon pindan dinudhuk malih, mring sabat kang anonda gandanira arus badeg penguk balerongan, atur tobat wekasan tumut anyantri. Pra wali langkung suka.

 

Wus pinendem wau punang jisime ya ta praptaning antara dina kapiyarsa ing garwane, yen lakinira lampus aneng Giri. Pangran Sibrit patine tanpa dosa, langkung masgulipun sanalika lajeng dangdan lawan bekta kulawarga sawatawis prapta neng Giripura. Njujug ngarasaning Sunan Giri tembung anggugat tan anarima sapatine lakine tan wonten dosanipun anemahi pati. Tan yukti, kalamun makatena punapa Sinuwun ical denira kinariya wali mulya lampah asiya ing dasih ngarenah nganiaya. Dados kasebut yen kirang sidik mangka pantese ambeg sagara.

 

Sunan Giri andikane: “Ni mbok, mung darma ingsun anglakoni karsaning Aji, marmane kawisesa somahira iku labete anandang dosa ngrusak sarak nggorohi rehing nagari.

Ni Lemahbang aturnya: “Kadospundi karsane sang Aji, teka damel karenahing wadya, amisesa sakarsane, pan ratu Sipat Luhur sipat maklum lan sipat asih. Apan laki kawula mung memeyang ngelmu kasampurnaning ngagesang. Yen cidra dados lepating nagari, lah inggih punapa para wali sami den lilani mijangaken mejang ing ngelmu kak, mawi beda pandume. Yen lakya mba kang lampus nerak sarak lan anggorohi ngelmunipun abatal, jindik wekasipun sayekti para Oliya boten sanes inggih makaten pinanggih kados laki kawula.”

 

Sunan Giri kewran ing pangalih, kendel manganam-anam ing driya, katarbuka wangsulane manu ara ngingimur: “Yayi aywa sandeyeng galih, patining lakinira manggih Swarga luhur wit wus dadya patembaya nora nista mandar utama ing pati. Putusing kasunyatan yekti ingsun mung minangka margi, anjalari ngater ing delahan cangcut pacanding kapaten lair batin jumurung.”

 

Ni Lemahbang duk amiyarsi tanduking pamindaka ragi darbe lipur wasana alon turira: “Yen makaten nyuwun pratanda ing mangkin swarganing katarima.”

 

Sunan Giri kendel mesu budi, budi daya dadining mangunah mangeningaken enenge, gya mudar ing sabda rum: “Lah ta nini mara den aglis, tumengoa ing wiyat apa kang kadulu angetokken.” Ni Lemahbang sanalika lajeng tumenga manginggil, katon kang langit bedah. Saha katon sawarga sawardi tanpa timbang yen ing alam donya lakine lungguh ing bale kang rinengga raras rum nunggil lawan kang para Nabi.

 

Sawusnya ni Lemahbang pan lajeng tumungkul langkung suka anarima: “Mung ing benjang yen amba nusul ing laki mantuk ing rahmat ‘Ullah, Kadongakna sageda anunggil wonten ka-anan ingkang minulya.” Sunan Giri ngestokake, pangestining tyasipun. Ni Lemahbang anulya mulih lawan sakulawangsa wuwusen kang kantun. Jeng Suhunan Giripura duk samana sampun ngaturi udani lunase Syeh Lemahbang.

——————————————————————————————————————–

Kangjeng Sunan Giri lajeng munjuk dateng Kangjeng Sultan manawi ingkang nglunasi Syeh Lemahbang wau, Kangjeng Sunan Kalijaga. Amila Kangjeng Sunan Kalijaga lajeng kaganjar siti ingkang dipun remeni, inggih punika ing tanah Kadilangu. Kangjeng Sunan Kali lajeng boyong dateng Kadilangu.

 

Gantos kacariyos, Buyut Paningrat kaleres mantu kaliyan Prabu Brawijaya, sabedahipun Majapahit lajeng lolos kaliyan putranipun estri nama Dyah Nawarwulan njujug ing redi Enduk, saha mretapa wonten ing ngriku (Buyut Paningrat punika putranipun Ayar Parida terah saking Pariya). Buyut Paningrat wau kala taksih nama Buyut Tandreman, katarima ing Sang Nata anggenipun mitulungi Sang Nata nalika badhe tinempuh ing duratmaka wonten ing wana. Buyut Tandreman wau lajeng kaganjar dados panongsong, saha kaparingan nama Buyut Paningrat (tegesipun paningrat = anebar sorat). Dangu-dangu putra nata Dewi Retna Marsandi gerah sanget, inggih lajeng saras dipun usadani dening Buyut Paningrat. Sang Putri wau lajeng katarimakaken dateng Buyut Paningrat. Saweg patutan satunggal Dyah Nawarwulan kasebut ing nginggil sang putri lajeng seda. (Redi Enduk panggenanipun mretapa Buyut Paningrat kasebut inginggil, sareng sampun reja lajeng kaelih nama dukuh Kadilangu). Dukuh Kadilangu punika dumunung sapinggiripun lepen Bagawanta. Anuju satunggaling dinten, Retna Nawarwulan adus wonten ing lepen, kapregokan kalian baya putih, ratuning baya, nama Jalasengara (Jalasengara punika, kala rumiyin anama Butaijo, putranipun Prabu Tunjungseta ing Pengging. Raden Butaijo wau angremeni ingkang bibi, saha dipun delikaken ing lepen. Sareng konangan ingkang rama, ingkang rama duka. Raden Butaijo kaesotaken lajeng dados baya putih, ngratoni sakathahing baya wonten ing saganten. Dene ingkang bibi dipun sedani dening ingkang rama, saha kalarung).

 

Jalasengara gadhah melik dateng sang dewi, sang dewi lajeng kasaut. Sang Dewi boten rumaos kasaut baya, nanging rumaosipun dipun pondong jaka bagus. Cekakipun kalih-kalihipun sampun kapadan karsa, mangun asmara. Sareng sampuna rampung, sami badhe dateng pinggir sagaran, wasana lajeng byar katingal, sang putri wonten ing pinggir lepen malih. Sang Putri rumaos, saha namung nalangsa ing Pangeran, lajeng kondur. Dangu-dangu ingkang rama uninga, nanging sang putri dipun dangu boten blaka. Sareng jabang bayi lair, medal jaler. Ingkang rama saking lingsemipun, lajeng seda nglampus. Sang Putri kantun anggana melas asih kaliyan ingkang putra. Tangga tepalihipun sami dateng mbekta pisungsung sakadaripun.

 

Kacariyos malih, Prabu Jalasengara mbekta rencang sekawan sami aminda manungsa, lajeng martuwi dateng sang dewi, sempunipun kados petinggi desa, nanging lampahipun radi anyalawadi, awit sanajan kanca-kancanipun dusun ingkang sami martuwi, sampun sami mantuk, tiyang gangsal wau boten purun kesah. Sang dewi boten pangling manawi salah satunggal saking tiyang gangsal wau, ingkang kala rumiyin anyidra asmara dateng piyambakipun. Mila tiyang wau lajeng dipun gumateni, saha sang putri sampun lajeng kaaken bojo dening tiyang wau. Kacariyos tiyang gangsal wau kungkulan kisi, lajeng badar dados baya malih, dipun busuh-busuhaken kalian tetiyang ingriku, lajeng musnah, namung tilar weling kaliyan sang Dewi, manawi anakipun wau kapurih namakaken Jakasengara. Sang putri inggih mituhu, saha wontenipun namung sumende ing takdir. Sareng Jakasengara kinten-kinten wanci salare angen agengipun, lajeng taken bapa dateng ibunipun. Ibunpun mituturi manawi bapakipun ical musnah wonten ing lepen sacelakipun ngriku. Wasana Jaka Sengara lajeng mretapa wonten ing lepen ngriku, niyatipun sumeja manggihi ingkang rama. Manawi ki Jaka badhe nggagyuh kamulyan, kadhawuhan nyuwita dateng Demak. Jaka Sengara lajeng mantuk, matur dateng ingkang ibu saha pamit badhe nyuwita dateng Demak. Ingkang ibu mambengi, nanging ki Jaka meksa  kemawon, lajeng mangkat nilapaken ingkang ibu. Ingkang ibu lajeng nututi, nanging katilingsingan ing margi. Sang Putri gerah kesrakat wonten ing margi, lajeng seda.

 

Kacariyos Jakasengara wonten ing Demak tansah kadungsang-dungsang, margi mboten wonten tiyang ingkang purun kanggenan, awit sinten ingkang kanggenan, sami lajeng nandang pagering. Jaka Sengara lajeng pepe wonten ing alun-alun, saha kauningan ing Jeng Sultan, sarta katimbalan katampen pasuwitanipun. Dangu-dangu katarimah, lajeng kaparingan pangkat mantri, kaparingan nama Ermaya.

 

Kacariyos Tumenggung Mataun mbalela ing Jeng Sultan. Ermaya lajeng kautus nimbali tumenggung Mataun, saha manawi mopo kadhawuhan angrampung. Cekakipun Ermaya kalampahan perang rame kaliyan Tumenggung Mataun. Ki Tumenggung kasor, lajeng katigas jangganipun, katur Kangjeng Sultan. Kangjeng Sultan karenan ing panggalih. Ermaya lajeng kagentosaken dados Tumenggung wonten Mataun, saha gantos nami Tumenggung Jayasengara, saha tinariman putri saking Kudus.

 

Kacariyos kyai Ageng Kebokenanga, sasedanipun ingkang rama Prabu Dayaningrat, mboten saged anggentosi. Kyageng Kebokenanga kagungan saderek jaler satunggal nama Kebo Kanigara. Kebokanigara wau tetep angugemi Kabudanipun, atutruka wonten Redi Merapi. Dene Kyai Kebokenanga anglampahi agami suci, maguru dateng Pangeran Sitijenar. Kacariyos kiyai Ageng Pengging (Kebokenanga) gentur tanipun, mila inggih ageng kramatipun, saha niyat badhe wahdat. Anuju satunggaling dinten wonten tiyang saking tanah Kedu, nama karan anak Pak Kadim, sowan perlu nyuwun jampi kangge anakipun ingkang nama Pun Kadim wau, awit sakit bisu wiwit alit mila. Cekakipun Pun Kadim saged saras, mila pak Kadim inggih sakalangkung sukuripun. Lajeng nyuwita dateng Kiyai ageng dalasan anakipun pisan.

 

Kyageng Pengging sowan ingkang raka tunggil guru. Kyai Ageng Ngerang ingkang depok ing ardi Purwa. Ing ngriku, wektu dalu kyageng Pengging tampi sasmitaning dewa supados daupe kaliyan rara Alit ing Gugur, ingkang sumedya wadat ugi, sabab badhe anurunaken wiji calon ratu. Sareng tampi sasmita makaten. Kyai ageng Pengging kaliyan kiyai ageng Tingkir, lajeng tindak dateng Gugur, angluru Rara Alit, ingkang kasebut ing wangsit. Tindakipun sami mampir ing Butuh, saha kaleresan kiyai ageng Butuh saweg katamiyan kiyai Ageng Ngerang. Kiyai ageng Pengging sampun pajar punapa ingkang sinedya. Wusana sakawan pisan sami sumedya dateg Gugur. Sareng lampahipun dumugi ing wana Jatisari, kapethuk tiyang lalampah sakawan, inggih punika kiyai ageng Gugur, putri wadat ingkang kalebet ing weca sarencangipun Kyageng Butuh mboten samar, lajeng nyuwun pitaken dateng kyai ageng Gugur, pundi ingkang sineddya, dene semunipun mawa perlu. Kyai ageng Gugur apajar, manawi badhe mituhu wangsiting Pangeran ingkang dipun tampeni, inggih punika manawi ingkang rayi rara Alit pinasti ajatukrama kaliyan kyai ageng Pengging, saha badhe anurunaken ratu linangkung. Kyageng Butuh rena ing panggalih, dene wastanipun ndaradsihi. Wasana lajeng sami dateng Gugur sadaya. Cekakipun kyageng Pengging sampun kalampahan daup kaliyan rara Alit. Kyai Butuh tuwin Ngerang lajeng kondur. Kyageng Pengging tuwin Tingkir ugi kondur, mampir ing Pengging sawatawis.

 

(Masih ada 3 pupuh lagi yang belum kami muat . . . . .mohon maaf akan kami sertakan selanjutnya)

Advertisements

Raden Sahid

Sudah banyak orang tahu bahwa Sunan Kalijaga itu aslinya bernama Raden Said. Putra Adipati Tuban yaitu Tumenggung Wilatikta. Tumenggung Wilatikta seringkali disebut Raden Sahur, walau dia termasuk keturunan Ranggalawe yang beragama Hindu tapi Raden Sahur sendiri sudah masuk agama Islam. Sejak kecil Raden Said sudah diperkenalkan kepada agama Islam oleh guru agama Kadipaten Tuban.Tetapi karena melihat keadaan sekitar atau lingkungan yang kontradiksi dengan kehidupan rakyat jelata maka jiwa Raden Said berontak. Gelora jiwa muda Raden said seakan meledak-ledak manakala melihat praktek oknum pejabat Kadipaten Tuban di saat menarik pajak pada penduduk atau rakyat jelata.

Rakyat yang pada waktu itu sudah sangat menderita dikarenakan adanya musim kemarau panjang, semakin sengsara, mereka harus membayar pajak yang kadangkala tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Bahkan jauh dari kemampuan mereka. Seringkali jatah mereka untuk persediaan menghadapi musim panen berikutnya sudah disita para penarik pajak.

Raden Said yang mengetahui hal itu pernah mengajukan pertanyaan yang mengganjal di hatinya. Suatu hari dia menghadap ayahandanya.

“Rama Adipati, rakyat tahun ini sudah semakin sengsara karena panen banyak yang gagal,” kata Raden Said, “mengapa pundak mereka masih harus dibebani dengan pajak yang mencekik leher mereka. Apakah hati nurani Rama tidak merasa kasihan atas penderitaan mereka?” Adipati Wilatikta menatap tajam kea rah putranya. Sesaat kemudian dia menghela nafas panjang dan kemudian mengeluarkan suara,

“Said anakku, saat ini pemerintah pusat Majapahit sedang membutuhkan dana yang sangat besar untuk melangsungkan roda pemerintahan. Aku ini hanyalah seorang bawahan sang Prabu, apa dayaku menolak tugas yang dibebankan kepadaku. Bukan hanya Kadipaten Tuban yang diwajibkan membayar upeti lebih banyak dari tahun-tahun yang lalu. Kadipaten lainnya juga mendapat tugas serupa.”

“Tapi, mengapa harus rakyat yang jadi korban?” Sahut Raden Said.

Tapi Raden Said tak meneruskan ucapannya. Dilihatnya saat itu wajah ayahnya berubah menjadi merah padam pertanda hatinya sedang tersinggung atau naik pitam. Baru kali ini Raden Said membuat ayahnya marah. Hal yang selama hiduptak pernah dilakukannya. Raden Said tahu diri. Sambil bersungut-sungut dia merunduk dan mengundurkan diri dari hadapan ayahnya yang sedang marah. Ya, Raden Said tak perlu melanjutkan pertanyaan. Sebab dia sudah dapat menjawabnya sendiri. Majapahit sedang membutuhkan dana besar karena negeri itu sering menghadapi kekacauan, baik memadamkan pemberontakan maupun terjadinya perang saudara.

Walau Raden Said putra seorang bangsawan dia lebih menyukai kehidupan yang bebas, yang tidak terikat oleh adapt istiadat kebangsawanan. Dia gemar bergaul dengan rakyat jelata atau dengan segala lapisan masyarakat, dari yang paling bawah hingga yang paling atas. Justru karena pergaulannya yang supel itulah dia banyak mengetahui selukbeluk kehidupan rakyat Tuban. Niat untuk mengurangi penderitaan rakyat sudah disampaikan kepada ayahnya. Tapi agaknya ayahnya tak bisa berbuat banyak. Dia cukup memahaminya pula posisi ayahnya sebagai adipati bawahan Majapahit. Tapi niat itu tak pernah padam.

Jika malam-malam sebelumnya dia sering berada di dalam kamarnya sembari mengumandangkan ayat-ayat suci Al-Qur’an, maka sekarang dia keluar rumah. Di saat penjaga gudang Kadipaten tertidur lelap, Raden Said mengambil sebagian hasil bumi yang ditarik dari rakyat untuk disetorkan ke Majapahit. Bahan makan itu dibagi-bagikan kepada rakyat yang sangat membutuhkannya. Tentu saja rakyat yang tak tahu apa-apa itu menjadi kaget bercampur girang menerima rezeki yang tak diduga-duga. Walau mereka tak pernah tahu siapa gerangan yang memberikan rezeki itu, sebabnya Raden Said melakukannya di malam hari secara sembunyi-sembunyi.

Bukan hanya rakyat yang terkejut atas rezeki yang seakan turun dari langit itu. Penjaga gudang Kadipaten juga merasa kaget, hatinya kebat-kebit, soalnya makin hari barangbarang yang hendak disetorkan ke pusat kerajaan Majapahit itu makin berkurang. Ia ingin mengetahui siapakah pencuri barang hasil bumi di dalam gudang itu. Suatu malam ia sengaja sengaja mengintip dari kejauhan, dari balik sebuah rumah, tak jauh dari gudang Kadipaten.

Dugaannya benar, ada seseorang membuka pintu gudang, hampir tak berkedip penjaga gudang itu memperhatikan, pencuri itu.Dia hampir tak percaya, pencuri itu adalah Raden Said, putra junjungannya sendiri. Untuk melaporkannya sendiri kepada Adipati Wilatikta ia tak berani. Kuatir dianggap membuat fitnah. Maka penjaga gudang itu hanya minta dua orang saksi dari sang Adipati untuk memergoki pencuri yang mengambil hasil bumi rakyat yang tersimpan di gudang. Raden Said tak pernah menyangka bahwa malam itu perbuatannya bakal ketahuan.

Ketika ia hendak keluar dari gudang sambil membawa bahan-bahan makanan, tiga orang prajurid Kadipaten menangkapnya beserta barang bukti yang dibawanya. Raden Said dibawa kehadapan ayahnya.

“Sungguh memalukan sekali perbuatanmu itu!” hardik Adipati Wilatikta, “kurang apakah aku ini, benarkah aku tak menjamin kehidupanmu di istana Kadipaten ini? Apakah aku pernah melarangnya untuk makan sekenyang-kenyangnya di Istana ini? Atau aku tidak pernah memberimu pakaian? Mengapa kau lakukan perbuatan tecela itu?”

Raden Said tidak mengeluarkan suara. Biarlah, bisik hatinya. Biarlah orang tak pernah tahu untuk apa barang-barang yang tersimpan di gudang Kadipaten itu kuambil. Biarlah ayahku tak pernah tahu kepada siapa barang-barang itu kuberikan. Adipati Wilatikta semakin marah melihat sikap anaknya itu. Raden Said tidak menjawabnya untuk apakah dia mencuri barang-barang hasil bumi yang hendak disetorkan ke Majapahit itu. Tapi untuk itu Raden Said harus mendapat hukuman, karena kejahatan mencuri itu baru pertama kali dilakukannya maka dia hanya mendapat hukuman cambuk dua ratus kali pada tangannya. Kemudian disekap selama beberapa hari, tak boleh keluar rumah.

Jerakah Raden Said atas hukuman yang sudah diterimanya? Sesudah keluar dari hukuman dia benar-benar keluar dari lingkungan istana. Tak pernah pulang sehingga membuat cemas ibu dan adiknya. Apa yang dilakukan Raden Said selanjutnya? Dia mengenakan topeng khusus, berpakaian serba hitam dan kemudian merampok harta orang-orang kaya di kabupaten Tuban. Terutama orang kaya yang pelit dan para pejabat Kadipaten yang curang. Harta hasil rampokan itupun diberikannya kepada fakir miskin dan orang-orang yang menderita lainnya.

Tapi ketika perbuatannya ini mencapai titik jenuh ada saja orang yang bermaksud mencelakakannya. Ada seorang pemimpin perampok sejati yang mengetahui aksi Raden Said menjarah harta pejabat kaya, kemudian pemimpin rampok itu mengenakan pakaian serupa dengan pakaian Raden Said, bahkan juga mengenakan topeng seperti topeng Raden Said juga.

Pada suatu malam, Raden Said yang baru saja menyelesaikan shalat Isyá mendengar jerit tangis para penduduk desa yang kampungnya sedang dijarah perampok. Dia segera mendatangi tempat kejadian itu. Begitu mengetahui kedatangan Raden Said, kawanan perampok itu segera berhamburan melarikan diri. Tinggal pemimpin mereka yang sedang asyik memperkosa seorang gadis cantik. Raden Said mendobrak pintu rumah si gadis yang sedang diperkosa.

Di dalam sebuah kamar dia melihat seseorang berpakaian seperti dirinya, juga mengenakan topeng serupa sedang berusaha mengenakan pakaiannya kembali. Rupanya dia sudah selesai memperkosa gadis itu. Raden Said berusaha menangkap perampok itu. Namun pemimpin rampok itu berhasil melarikan diri. Mendadak terdengar suara kentongan di pukul bertalu-talu, penduduk dari kampung lain berdatangan ke tempat itu. Pada saat itulah si gadis yang baru diperkosa perampok tadi menghamburkan diri dan menangkap erat-erat tangan Raden Said. Raden Said pun jadi panik dan kebingungan. Para pemuda dari kampung lain menerobos masuk dengan senjata terhunus.

Raden Said ditangkap dan dibawa ke rumah kepala desa. Kepala desa yang merasa penasaran mencoba membuka topeng di wajah Raden Said. Begitu mengetahui siapa orang dibalik topeng itu sang kepala desa jadi terbungkam. Sama sekali tak disangkanya bahwa perampok itu adalah putra junjungannya sendiri yaitu Raden Said. Gegerlah masyarakat pada saat itu. Raden Said dianggap perampok dan pemerkosa. Si gadis yang diperkosa adalah bukti kuat dan saksi hidup atas kejadian itu. Sang kepala desa masih berusaha menutup aib junjungannya. Diam-diam ia membawa Raden Said ke istana Kadipaten Tuban tanpa diketahui orang banyak. Tentu saja sang Adipati menjadi murka. Sang Adipati yang selama ini selalu merasa sayang dan selalu membela anaknya kali ini juga naik pitam. Raden Said diusir dari wilayah Kadipaten Tuban.

“Pergi dari Kadipaten Tuban ini! Kau telah mencoreng nama baik keluargamu sendiri! Pergi! Jangan kembali sebelum kau dapat menggetarkan dinding-dinding istana Kadipaten Tuban ini dengan ayat-ayat Al-Qur’an yang sering kau baca di malam hari!”

Sang Adipati Wilatikta juga sangat terpukul atas kejadian itu. Raden Said yang diharapkan dapat menggantikan kedudukannya selaku Adipati Tuban ternyata telah menutup kemungkinan ke arah itu. Sirna sudah segala harapan sang adipati. Hanya ada satu orang yang tak dapat mempercayai perbuatan Raden Said, yaitu Dewi Rasawulan, adik Raden said. Raden Said itu berjiwa bersih luhur dan sangat tidak mungkin melakukan perbuatan keji. Hati siapa yang takkan hancur mengalami peristiwa seperti ini. Raden Said bermaksud menolong fakir miskin dan penduduk yang menderita tapi akibatnya justru dia sendiri yang harus menelan derita. Diusir dari Kadipaten Tuban. Orang tua mana yang tak terpukul batinnya mengetahui anak dambaan hati tiba-tiba berbuat jahat dan menghancurkan nama dan masa depannya sendiri. Tapi itulah peristiwa yang memang harus dialami oleh Raden Said.

Seandainya tidak ada fitnah seperti itu, barangkali Raden Said tidak bakal menjadi seorang ulama besar, seorang Wali yang dikagumi oleh seluruh penduduk Tanah Jawa. Raden Said betul-betul meninggalkan Kadipaten Tuban. Dewi Rasawulan yang sangat menyayangi kakaknya itu merasa kasihan, tanpa sepengetahuan ayah dan ibunya dia meninggalkan istana Kadipaten Tuban untuk mencari Raden Said untuk diajak pulang. Tentu saja sang ayah dan ibu kelabakan mengetahui hal ini. Segera saja diperintahkan puluhan prajurit Tuban untuk mencari Dewi Rasawulan tak pernah ditemukan oleh mereka. Di dalam Babad Tanah Jawa dikisahkan bahwa Dewi Rasawulan pada akhirnya telah ditemukan oleh Empu Supa, seorang Tumenggung Majapahit yang menjadi murid Sunan Kalijaga. Dewi Rasawulan kemudian dijodohkan dengan Empu Supa. Dan kembali ke Tuban bersama-sama dengan diantar Sunan Kalijaga yang tak lain adalah Raden Said sendiri.

Kemanakah Raden Said sesudah diusir dari Kadipaten Tuban? Ternyata ia mengembara tanpa tujuan pasti. Pada akhirnya dia menetap di hutan Jatiwangi. Selama bertahun-tahun dia menjadi perampok budiman. Mengapa disebut perampok budiman? Karena hasil rampokannya itu tak pernah dimakannya. Seperti dulu, selalu diberikan kepada fakir miskin. Yang dirampoknya hanya para hartawan atau orang kaya yang kikir, tidak menyantuni rakyat jelata, dan tidak mau membayar zakat. Di hutan Jatiwangi dia membuang nama aslinya. Orang menyebutnya sebagai Brandal Lokajaya.

Pada suatu hari, ada seorang berjubah putih lewat di hutan Jatiwangi. Dari jauh Brandal Lokajaya sudah mengincarnya. Orang itu membawa sebatang tongkat yang gagangnya berkilauan. “Pasti gagang tongkat itu terbuat dari emas,” bisik Brandal Lokajaya dalam hati. Terus diawasinya orang tua berjubah putih itu. Setelah dekat dia hadang langkahnya sembari berkata,

“Orang tua, apa kau pakai tongkat? Tampaknya kau tidak buta, sepasang matamu masih awas dan kau juga masih kelihatan tegar, kuat berjalan tanpa tongkat?”

Lelaki berjubah putih itu tersenyum, wajahnya ramah, dengan suara lembut dia berkata, “Anak muda, perjalanan hidup manusia itu tidak menentu, kadang berada di tempat terang, kadang berada di tempat gelap, dengan tongkat ini aku tidak akan tersesat bila berjalan dalam kegelapan.”

“Tapi, saat ini hari masih siang, tanpa tongkat saya kira kau tidak akan tersesat berjalan di hutan ini.” Sahut Raden Said.

Kembali lelaki berjubah putih itu tersenyum arif, “Anak muda tongkat adalah pegangan, orang hidup haruslah mempunyai pegangan supaya tidak tersesat dalam menempuh perjalanan hidupnya.” Agaknya jawab-jawab yang mengandung filosofi itu tak menggugah hati Raden Said. Dia mendengar dan mengakui kebenarannya tapi perhatiannya terlanjur tertumpah kepada gagang tongkat lelaki berjubah putih itu.

Tanpa banyak bicara lagi direbutnya tongkat itu dari tangan lelaki berjubah putih. Karena tongkat itu dicabut dengan paksa maka orang berjubah putih itu jatuh tersungkur. Dengan susah payah orang itu bangun, sepasang matanya mengeluarkan air walau tak ada suara tangis dari mulutnya. Raden Said pada saat itu sedang mengamat-amati gagang tongkat yang dipegangnya. Ternyata tongkat itu bukan terbuat dari emas, hanya gagangnya saja terbuat dari kuningan sehingga berkilauan tertimpa cahaya matahari, seperti emas. Raden Said heran melihat orang itu menangis. Segera diulurkannya kembali tongkat itu,

“Jangan menangis, ini tongkatmu kukembalikan.”

“Bukan tongkat ini yang kutangisi,” ujar lelaki itu sembari memperlihatkan beberapa batang rumput di telapak tangannya.

“Lihatlah! Aku telah berbuat dosa, berbuat kesiasiaan. Rumput ini tercabut ketika aku aku jatuh tersungkur tadi.”

“Hanya beberapa lembar rumput. Kau merasa berdosa?” Tanya Raden Said heran. “Ya, memang berdosa! Karena kau mencabutnya tanpa suatu keperluan. Andaikata guna makanan ternak itu tidak mengapa. Tapi untuk suatu kesia-siaan benar-benar suatu dosa!” Jawab lelaki itu. Hati Raden Said agak tergetar atas jawaban yang mengandung nilai iman itu.

“Anak muda sesungguhnya apa yang kau cari di hutan ini?”

“Saya mengintai harta?”

“Untuk apa?”

“Saya berikan kepada fakir miskin dan penduduk yang menderita.”

“Hemm, sungguh mulia hatimu, sayang caramu mendapatkannya yang keliru.” “Orang tua, apa maksudmu?”

“Boleh aku bertanya anak muda?”

“Silahkan!“

“Jika kau mencuci pakaianmu yang kotor dengan air kencing, apakah tindakanmu itu benar?”

“Sungguh perbuatan bodoh,” sahut Raden Said, “hanya manambah kotor dan bau pakaian itu saja.” Lelaki itu tersenyum,

“Demikian pula amal yang kau lakukan. Kau bersedekah dengan barang yang di dapat secara haram, merampok atau mencuri, itu sama halnya mencuci pakaian dengan air kencing.” Raden Said tercekat. Lelaki itu melanjutkan ucapannya, “Allah itu adalah zat yang baik, hanya menerima amal dari barang yang baik atau halal.”Raden Said makin tercengang mendengar keterangan itu.

Rasa malu mulai menghujam tubuh hatinya. Betapa keliru perbuatannya selama ini. Di pandangnya sekali lagi wajah lelaki berjubah putih itu. Agung dan berwibawa namun mencerminkan pribadi yang welas asih. Dia mulai suka dan tertarik pada lelaki berjubah putih itu.

“Banyak hal yang terkait dalam usaha mengentas kemiskinan dan penderitaan rakyat pada saat ini. Kau tidak bisa merubahnya hanya dengan memberi para penduduk miskin bantuan makan dan uang. Kau harus memperingatkan para penguasa yang zalim agar mau merubah caranya memerintah yang sewenang-wenang, kau juga harus dapat membimbing rakyat agar dapat meningkatkan taraf kehidupannya!” Raden Said semakin terpana, ucapan seperti itulah yang didambakannya selama ini.

“Kalau kau tak mau kerja keras, dan hanya ingin beramal dengan cara yang mudah maka ambillah itu. Itu barang halal. Ambillah sesukamu!” Berkata demikian lelaki itu menunjuk pada sebatang pohon aren. Seketika pohon itu berubah menjadi emas seluruhnya. Sepasang mata Raden Said terbelalak. Dia adalah seorang pemuda sakti, banyak ragam pengalaman yang telah dikecapnya. Berbagai ilmu yang aneh-aneh telah dipelajarinya. Dia mengira orang itu mempergunakan ilmu sihir, kalau benar orang itu mengeluarkan ilmu sihir ia pasti dapat mengatasinya. Tapi, setelah ia mengerahkan ilmunya, pohon aren itu tetap berubah menjadi emas. Berarti orang itu tidak mempergunakan sihir.

Raden Said terpukau di tempatnya berdiri. Dia mencoba memanjat pohon aren itu. Benar-benar berubah menjadi emas seluruhnya.Ia ingin mengambil buah aren yang telah berubah menjadi emas berkilauan itu. Mendadak buah aren itu rontok, berjatuhan mengenai kepala Raden Said. Pemuda itu terjerembab ke tanah. Roboh dan pingsan. Ketika ia sadar, buah aren yang rontok itu telah berubah lagi menjadi hijau seperti arenaren lainnya. Raden Said bangkit berdiri, mencari orang berjubah putih tadi. Tapi yang dicarinya sudah tak ada di tempat. “Pasti dia seorang sakti yang berilmu tinggi. Menilik caranya berpakaian tentulah dari golongan para ulama atau mungkin salah seorang dari Waliullah, aku harus menyusulnya, aku akan berguru kepadanya,” demikian pikir Raden Said.

Raden Said mengejar orang itu. Segenap kemampuan dikerahkannya untuk berlari cepat, akhirnya dia dapat melihat bayangan orang itu dari kejauhan. Seperti santai saja orang itu melangkahkan kakinya, tapi Raden Said tak pernah bisa menyusulnya. Jatuh bangun, terseok-seok dan berlari lagi, demikianlah, setelah tenaganya terkuras habis dia baru sampai di belakang lelaki berjubah putih itu. Lelaki berjubah putih itu berhenti, bukan karena kehadiran Raden Said melainkan di depannya terbentang sungai yang cukup lebar.Tak ada jembatan, dan sungai itu tampaknya dalam, dengan apa dia harus menyeberang.

“Tunggu!“ ucap Raden Said ketika melihat orang tua itu hendak melangkahkan kakinya lagi.

“Sudilah Tuan menerima saya sebagai murid?“ pintanya.

“Menjadi muridku?” Tanya orang itu sembari menoleh.

“Mau belajar apa?”

“Apa saja, asal Tuan menerima saya sebagai murid!”

“Berat, berat sekali anak muda, bersediakah kau menerima syarat-syaratnya?”

“Saya bersedia!“

Lelaki itu kemudian menancapkan tongkatnya di tepi sungai. Raden Said diperintahkan menungguinya. Tak boleh beranjak dari tempat itu sebelum lelaki itu kembali menemuinya. Raden Said bersedia menerima syarat ujian itu. Selanjutnya lelaki itu menyeberangi sungai. Sepasang mata Raden Said terbelalak heran, lelaki itu berjalan di atas air bagaikan berjalan didaratan saja. Kakinya tidak basah terkena air. Setelah lelaki itu hilang dari pandangan Raden Said, pemuda itu duduk bersila, dia berdo’a kepada Tuhan supaya ditidurkan seperti para pemuda di goa Kahfi ratusan tahun silam. Do’anya dikabulkan.

Raden Said tertidur dalam samadinya selama tiga tahun. Akar dan rerumputan telah membalut dan hampir menutupi sebagian besar anggota tubuhnya. Setelah tiga tahun lelaki berjubah putih itu datang menemui Raden Said. Tapi Raden Said tak bisa dibangunkan. Barulah setelah mengumandangkan adzan, pemuda itu membuka sepasang matanya. Tubuh Raden Said dibersihkan, diberi pakaian baru yang bersih. Kemudian dibawa ke Tuban. Mengapa ke Tuban? Karena lelaki berjubah putih itu adalah Sunan Bonang. Raden Said kemudian diberi pelajaran agama sesuai dengan tingkatnya, yaitu tingkat para Waliullah.

Di kemudian hari Raden Said terkenal sebagai Sunan Kalijaga. Kalijaga artinya orang yang menjaga sungai. Ada yang mengartikan Sunan Kalijaga adalah penjaga aliran kepercayaan yang hidup pada masa itu. Dijaga maksudnya supaya tidak membahayakan ummat, melainkan diarahkan kepada ajaran Islam yang benar. Ada juga yang mengartikan legenda pertemuan Raden Said dengan Sunan Bonang hanya sekedar simbol saja. Kemanapun Sunan Bonang pergi selalu membawa tongkat atau pegangan hidup, itu artinya Sunan Bonang selalu membawa agama,

(Diambil pupuh-pupuh dari Babad Tanah Jawa yang berkaitan dengan riwayat Sunan Kalijaga.)

Petikan Pupuh Babad Tanah Jawa

Dandanggula.

1. ………………………………….., ………………………………., …………………………., ………………………….., kawuwusa Dipati Tubin, Ki Rangga Wilwatikta, lawan garwanipun, Kusuma Rêtna Dumilah, putri adi tariman saking Narpati, Brawijaya ping tiga.

2. Majalengka Sang Dyah wus sasiwi, jalu estri nggih pambajêngira, Ki Mas Sahid jêjuluke, abagus warnanipun, gagah grêgêk dêdêge inggil, calungan saya lantas, alus sriranipun, tan nggethek tan cirinya, amung siji cacade Rahaden Sahid, asring rêmên kasukan.

3. Kang taruna wanudya yu luwih, kêkasihe Dewi Rasawulan, kadya Ratih Dyah citrane, rêmên tapa Sang Ayu, wimbuh cahya anawang sasi, amrik ati sêmunya, jatmika ing têmbung, alon tindak-tandukira, sasolahe akarya kêpyuring galih, samya estri kasmaran.

Asmaradana

1. Samana Sang pindha Ratih, tinimbalan mring kang Rama, munggwing keringe ibune, tanapi kang putra priya, Dyan Sahid munggwing ngarsa, Sang Dipati ngandika rum, Angger sira akrama-a.

2. Pilihana para putri, putrane para Dipatya, yen ana dadi karsane, matura ing ibunira, ingsun ingkang anglamar, kang putra datan umatur, lajêng kesah ngabotohan.

3. Angling malih Sang Dipati, marang kang putra wanudya, Rasawulan putraningong, sira bae akrama-a, pan sira wus diwasa, Dyah Rasawulan umatur, Benjang kula arsa krama.

4. Yen sampun kakangmas krami, kawula purun akrama, ing mangke dereng masane, taksih rêmên amratapa, nênêpi guwa sunya, Kang ibu tansah rawat luh, tan sagêd malangi putra.

5. Kuneng Sang Dipati Tubin, warnanên wau kang putra, kang kesah mring kalangane, ngabên sawung sampun kalah, kêplêk kecek tan mênang, prabote têlas sadarum, sawunge kinarya tohan.

6. Muring-muring Ki Mas Sahid, pan lajêng angadhang dalan, ambêbegal pakaryane, lan sabên-sabên mangkana, yen kalah ngabotohan, angrêbut aneng marga gung, tan ajrih rinampog tohan.

7. Wus kaloka putra Tubin, digdaya angadhang marga, ambêbegal pakaryane, katur Kangjêng Sunan Benang, yen putra Tuban mbegal, mêjahi lêlurung agung, Jêng Sunan alon ngandika.

8. Marang sagung para murid, Payo padha anggêgodha, mring bakal Wali kinaot, Ki Sahid putra ing Tuban, iku kêkasihing Hyang, nanging durung antuk guru, mulane maksih ruhara.

9. Nulya pêpak para murid, Jêng Sunan Benang siyaga, apan endah busanane, angagêm srêban rinenda, dhêstare sutra bara, atêkên jungkat sinêlut, kênana tunggal mutyara.

10. Jêng Sunan nulya lumaris, ingiring murid sahabat, kalih dasa dharat kabeh, arsa salat marang Mêkah, samana prapteng marga, ing prênahe Sang Binagus, putra Tuban kang mbêbegal.

11. Ki Mas Sahid aningali, yen ana wong alim liwat, atêkên jungkat mencorong, ablongsong tunggal mutyara, anulya tinututan, Ki Mas Sahid asru muwus, Paman êndi jungkatira.

12. Dene mencorong sun ambil, yen tan aweh ingsun rêbat, yen arsa nyuduk maring ngong, lah mara nyuduka sira, ing wuri lan ing ngarsa, Jêng Sunan mêsem amuwus, Jêbeng sira salah karya.

13. Sira njaluk jungkat mami, tiwas ambutuhkên lampah, datan akeh pangajine, yen sira rêmên ing dunya, intên miwah kancana, lah iya ambilên gupuh, kancana intên ganjaran.

14. Ya ta ponang kolang-kaling, tinudingan Kangjêng Sunan, malih dadi mas mêncorong, pan dadya intên kumala, gumlar pating gêlêbyar, Ki Mas Sahid gawok ndulu, mitênggêngên tanpa ngucap.

15. Jêng Sunan nulya lumaris, alon denira lumampah, den jarag nggodha karsane, sêmu ngênteni kang mbegal, dhuh lagya saonjotan, Ki Mas Sahid nulya emut, ngraos lamun kaluhuran.

16. Ki Mas Sahid wus pinanthi, mring Hyang Suksmana Kawêkas, ngriku prapta nugrahane, osik marang kaluhuran, pratandha trah kusuma, kêpencut ilmu pitutur, kramatnya ingkang sarira.

17. Akêbat dennya tut wuri, mring lampahe Sunan Benang, tan matur anginthil bae, wus prapta madyaning wana, kendêl Kangjêng Suhunan, angandika mring kang nusul, Lah ki jêbeng paran karsa.

18. Anusul mring laku mami, anginthil wong arsa salat, apa arsa makmum angger, Mas Sahid matur anêmbah, Mila kula tut wuntat, ing Paduka Sang Awiku, amba arsa puruhita.

19. Kapengin kadya Sang Yogi, mandi cipta kang kahanan, nuwun winêjang wakingeng, kêdah amba tuduhêna, ilmu kadya Jêng Sunan, anuwun wêjanging ilmu, kawula atur prasêtya.

20. Kangjêng Sunan mangkya angling, Apa têmên jêbeng sira, ora dora mring Hyang Manon, sira sanggup puruhita, kapengin kadya ingwang, mandi cipta kang satuhu, yen têmên ya tinêmênan.

21. Ning abot patukoneki, wong dadi Wali utama, dudu brana panukune, mung lila setya lêgawa, tan mingsêr yen wus ngucap, sih mring Guru jrih Hyang Agung, sun tan ngandêl basa swara.

22. Yen ora kalawan yêkti, yêktine wong sanggup sêtya, apa wani sira jêbeng, sun pêndhêm madyaning wana, lawase satus dina, yen wani sira satuhu, jumênêng Syeh Waliyullah.

23. Nêmbah matur Ki Mas Sahid, Kawula sumangga karsa, tan nêdya cidra Hyang Manon, sanadyan tumêkeng lena, kawula tan suminggah, Jêng Sunan nulya angrangkul, sarwi mesêm angandika.

24. Ingsun darmi angsung margi, mring sira Ki Syeh Malaya, satuhune sira dhewe, ing sakarsa-karsanira, anrima Ingkang Murba, heh murid sahabat gupuh, ki jêbeng karyakna luwang.

25. Samana Ki Jaka Tubin, pinêndhêm madyaning wana, wana Gêmbira namane, kang pinêtak wus tinilar, Jêng Sunan lajêng salat, mring Mêkah sakêdhap rawuh, bakdane salat Jumungah.

26. Nulya kondur panggih murid, pan lajêng nganglang buwana, ………………………………, …………………………….., ……………………….., ………………………………, …………………………………-

 

1. ……………………………………, …………………………….., ………………………………., …………………………., Ingkang kocapa malih, Kangjeng Sunan Benang iku, enget pendhemanira, putra ing Tuban rumiyin, Kangjeng Sunan alon denira ngandika.

2. Mring sahbat murid pinepak, kinen mbekta wadung kudi, Jeng Sunan nulya lumampah, aglis prapta ing wanadri, waringin wus kapanggih, ngrempoyok yode ngrembuyung, anulya binabadan, tinegor punang waringin, wus dhinudhuk pendheman putra ing Tuban.

3. Pinrenah amben-ambenan, lir gana warnane putih, binekta mantuk ing Benang, tan winarna aneng margi, wus prapta pondhok wukir, kinutugan sakul baru, emut Jaka ing Tuban, pepungun nulya ngabekti, glis rinangkul Ki Jaka mring Jeng Suhunan.

4. Langkung sih Jeng Sunan Benang, maring Ki Jaka ing Tubin, ingaken kadang taruna, pinanggihaken kang rayi, pinaringan kekasih, Syeh Malaya wus misuwur, panggihe tan winarna, sampun atut palakrami, Syeh Malaya andangu Jeng Sunan Benang.

Pangkur

1. …………………………………………, ……………………………….., ……………………………, kocapa putra Tuban, Syeh Malaya kang abrangta mring Hyang Agung, kalintang bêkti Hyang Suksma, tan tolih mring anak rabi.

2. Saenggon-enggon martapa, midêr ing rat aneng wana lan wukir, nênêpi guwa kang samun, keh guwa linêbêtan, mring pasantren sadaya jinajah sampun, wus tinarima mring Suksma, tan samar tingal kang gaib.

3. Samana ngidêri jagad, Syeh Malaya ngubêngi kang pasisir, wus prapta pasisir kidul, mênangi janma tapa, aneng guwa guwa Langse wastanipun, nênggih namane kang tapa, Syeh Maulana Maghribi.

4. Wus lami dennya martapa, aneng guwa tapakur tanpa muni, ngantos panjang remanipun, kukune ting carongot, datan nyandhang jarikipun ajur mumur, Syeh Malaya gawok mulat, kaelokaning Hyang Widdhi.

5. Mangkono osiking nala, luwih têmên kaelokaning Widdhi, kang tapa sandhange mumur, kuku remane panjang, tanpa mangan suprandene nora lampus, luwih têmên kinasihan, mring Hyang Suksma Kang Linuwih.

6. Ing ngêndi pinangkanira, kang martapa ragane den sakiti, kang tapa angling ing kalbu, unandikaning nala, Syeh Malaya aja ngrêgoni maringsun, tan kobêr nampani sira, lagi ngandikan Hyang Widdhi.

7. Syeh Malaya datan samar, ing osike kang tapa wus udadi, ngraos kasoran pandulu, kaluhuraning cipta, Syeh Malaya saking guwa nulya mundur, lêstati ing lampahira, nurut ereng-ereng wukir.

8. Wus lepas dennya lumampah, Syeh Malaya prapta ing Crêbon Nagri, kendêl aneng ing lêlurung, nuju marga prapatan, sêsareyan ambathang aneng lêlurung, dakare ngadêg lir naga, wong liwat merang ningali.

9. Katur mrang Pangeran Modhang, lamun wontên tiyang tilêm ing margi, kang dakar ngadêg kalangkung, Pangran nulya marentah, mring garwane kinen nggodha kang neng lurung, garwa sakawan tumandang, milih ingkang lindri manis.

Dandanggula 

1. Kawarna-a samana wus mijil, Prapteng lurung prênahing kang tapa, ginugah aneng ênggone, Sadalu neng lelurung, garwa catur anggodha sami, nanging datan rinasa, ingkang tapa turu, dakare malah anendra, amangkêrêt nggalinting langkung dennya lir, kang garwa mundur merang.

2. Prapteng Pura matur marang laki, tur uninga solahe anggodha, tan pêpayon panggodhane, malah dakar kang wungu, dadi alum sacabe aking, Jêng Pangran angandika, Yen Wali kang turu, Jêng Pangran apan tumindak, mring lêlurung ingiring kang para murid, prapteng nggon Syeh Malaya.

3. Uluk salam Pangeran duk prapti, Syeh Malaya nauri kang salam, nanging taksih eca sare, Jêng Pangran malah tunggu, aneng lurung angsal sapta ri, nulya wungu kang nendra, sêsalaman sampun, Syeh Malaya aris nabda, Sun aturu aneng ing marga puniki, tan idhêp yayi prapta.

4. Matur nuwun Pangran Wukirjati, Dhuh kakangmas suwawi katuran, mampir aneng jro kadhaton, Syeh Malaya lon muwus, Sun tarima sihira yayi, pun kakang mbujang lampah, apan arsa laju, anusul mring guruningwang, Panêmbahan Sunan Benang munggah kaji, lah wis kantuna mulya.

5. Syeh Malaya pan lajeng lumaris, Pangran Crêbon kondur mring kadhatwan, klintang ngungun jroning tyase, ya ta malih winuwus, Syeh Malaya kang arsa kaji, sampun nabrang sêgara, Pulo Upih rawuh, lampahe nulya kapapag, lawan Kangjêng Syeh Maulana Mahgribi, Syeh Mlaya tinakonan.

6. Heh ya jêbeng arsa mênyang ngêndi, dene sira anabrang sagara, Syeh Malaya alon ture, Manira arsa nglangut, maring Mêkah amunggah kaji, Angling Syeh Maulana, Bêbakal sireku, wong wus antuk kanugrahan, tingal padhang ciptanira pan wus dadi, arsa kaji mring Mêkah.

7. Basa Mêkah dudu Kakbah jati, Mêkah tiron têngêrane sela, kang gumantung tanpa centhel, iya tilasanipun, Nabi Ismail kala lair, Nabi Brahim kang yasa, sariat kang tinut, dene wong ahli Makripat, nut ing keblat Kakbah iku sale sami, asline Jati Suksma.

8. Ya wus aneng ing sira pribadi, Kang Linuwih Purba Amisesa, aneng sira paesane, pama ngilo sireku, ing carêmin katon kêkalih, Jatine mung Satunggal, Wayangan kadulu, Ana ndulu Wêwayangan, saking tan wruh marang ingkang ngilo carmin, lah jêbeng awangsula.

9. Syeh Malaya kascaryan sabdaning, asru mêndhak arsa ngaras pada, Sang Wiku njawat tangane, Syeh Maulana muwus, Aja nêmbah jêbeng tan kêni, sira padha lan ingwang, lan Wali Panutup, sagung kang Wali atapa, tan madhani brangtane marang Hyang Widdhi, lan wis ingsun tarima.

10. Syeh Malaya matur atanya ris, Tuwan pundi sintên kang pinudya, amba ayun andhêdherek, Ngandika Sang Awiku, Sun Syeh Maulana Maghribi, ngasrama Pamancingan, Arab asalingsun, aja susah melu mring wang, sira arsa anggêguru maring mami, Ki jêbeng ora kêna.

11. Lamun sira ora den lilani, marang gurunira kang kawitan, wênang sun mlambangi bae, Bêcik wong setya tuhu, Tinarima marang Hyang Widdhi, Tuhu amêrtapa-a, Aneng kali tunggu, Wot Galinggang aneng alas, Aneng alas ndhêkukuwa guruneki, Pêrak tanpa gêpokan.

12. Iya têbih tan wangênan nênggih, Nyatakêna den kanthi satmata, Yen karasa ing dheweke, lah uwis tuturingsun, Njawat tangan lajêng lumaris, Kascaryan Syeh Malaya, Kantun neng dêlangggung, Saksana uwit Galinggang, ……………………………., ………………………………………..

13. Satus dina kramatira mijil, kayu Glinggang ngrêmbuyung ronira, ngaubi nggenira sendhen, saking marma Hyang Agung, kayu mati sinendhen urip, wuwusên Sunan Benang, wau kang alangkung, anguwot aneng Galinggang, nulya mirsa kang rayi sare neng kali, winungu uluk salam.

14. Syeh Malaya kaget aningali, mring kang raka gupuh njawat asta, Jêng Sunan Benang wuwuse, Paran karsanireku, tapeng alas JAGA ing KALI, yen mangkono ta sira, sun wehi jêjuluk, SUSUHUNAN ING KALIJAGA, Para sahbat sadaya samya ngêstreni, Syeh Mlaya nama Sunan.

15. Wus kaiden sira aneng ngriki, adhêdhukuh aneng Kalijaga, garwane sinusulake, lamine tan winuwus, Sunan Benang milwa mbabadi, tumut karya pratapan, dhepoke apatut, wus mangkana Sunan Benang, angandika mring kang rayi Sunan Kali, Payo mring Giri Pura.

16. Kang ng-Lurahi sakeh Para Wali, Sunan Giri ya Prabhu Satmata, kang angreh Wali Jawane, payo nyuwun pangestu, Tur sandika Sinuhun Kali, tandya samya lumampah, pra murid tut pungkur, ing marga datan winarna, sampun lêrês Jêng Sunan dennya lumaris, prapteng Giri Kadhatwan.

17. Sampun cundhuk mring Suhunan Giri, tandya sami anjawat astanya, pêpak Para Wali kabeh, Jêng Sunan Benang muwus, mring kang raka Suhunan Giri, Kawula tut uninga, jangkêp Wali Wolu, pun adi ing Lepenjaga, kang jumênêng Wali Panutup ing Jawi, sinihan mring Hyang Suksma.

18. Sunan Giri angling angideni, jumênênge Sunan Kalijaga, mupakat Pra Wali kabeh, Jêng Sunan Kali matur, mring kang raka Benang Sang Yogi, Kawula nama Sunan, dereng angsal tuduh, amba nuwun pangawikan, Sunan Ampel ngandika barêng lan siwi, Lah nuli kawêjanga.

19. Sunan Benang anulya apamit, mring kang raka Sang Prabhu Satmata, tuwin mring Jêng Sunan Ampel, wus salaman gya mundur, lajêng njujug pakuwon masjid, Sunan Benang neng rawa, anitih pêrahu, lajêng Sunan Kalijaga, nunggil palwa dhuk anitih palwa alit, palwa rêmbês tinambal.

20. Sunan Benang angling mring kang rayi, Kae jêbeng rêmbês kang baita, popokên ing êndhut bae, Kang rayi glis anyakup, êndhut pinopokkên palwa glis, mantun rêmbês kang palwa, winêlahan sampun, baita sampun manêngah, sirêp janma marêngi purnama siddhi, Sunan Lepen winêjang.

21. Pamêjange sinêmon kang rayi, Damar mati yen mati urub-nya, urube nyangdi parane, Kang rayi aris matur, Kalêrêsan dennya nampeni, lêrês kang panggrahita, duk sarta kang wau, sinêksen marang Hyang Suksma, pratandhane sinihan marang Hyang Widdhi, coblong datanpa cahya.

22. Langkung nuwun Kangjêng Sunan Kali, atur sêmbah mawi ngaras pada, Jêng Sunan Benang sabdane, Yayi den awas emut, aja kongsi kawêdhar nglathi, Iku sabda larangan, yen kawêdhar ngrungu, mring sagunging kang tumitah, yen mangrêti dadi Manusa Sejati, Kapir Kupur Sampurna.

23. Nulya wonten cacing lur mangrêti, mring wangsite Sunan kang wasita, cacing katut lêmpung popok, duk Sunan Kali iku, ngambil êndhut katutan cacing, wor popoking baita, mangrêti kang sêmu, nulya ruwat dadya janma, aglis matur Kawula inggih mangrêti, ajênga puruhita.

24. Sunan Benang kagyat amiyarsi, ngandika Sapa ingkang angucap, dene tan katon warnane, Ponang cacing umatur, Kawula lur mangrêti wangsit, duk wau asasmita, tinampenan sêmu, sêmune Jati Manusa, pan kawula tumut tampi sewu wadi, ngraos dados kawula.

25. Sunan Benang angandika aris, Wus pasthine kodrating Hyang Suksma, cacing ngrungu dadi uwong, Mandi sabda Sang Wiku, Iya uwis tarima mami, sêtyanira maring wang, karsane Hyang Agung, datan kêna sumingkira, sêtyanira iya marang ingsun iki, arana SITI JÊNAR.

26. Ya arana SYEH LÊMAHBANG bêcik, de asale saka ing Lemahbang, Kang liningan tur sêmbahe, angling malih Sang Wiku, mring kang rayi, Susuhunan Kali, iku yayi pratandha, luwihing Hyang Agung, tan kêna kinayangapa, kaki sira duk durung winulang bangkit, sinihan ing Hyang Suksma.

27. Duk kalane sira arsa kaji, kinen wangsul mring Syeh Maulana, sira neng kali arane, tigang candra pan antuk, krasanira sakêdhap guling, yen aja sinêlira, pasti ajur mumur, yayi jiwaraganira, prabhawane sira brangta ing Hyang Widdhi, tanpa guru tindaknya.

28. Luhung yayi sira wus sinêlir, mring Hyang Suksma langgêng Ananira, badan tan langgêng anane, Urip tan kêna lampus, Urip datan ana nguripi, dunya prapteng akherat, langgêng Ananipun, sagung kang para Oliya, durung ana anyabrang sagara pati, patitis kaya sira.

29. Ingsun iki upamane yayi, ngadhêp madu aneng jroning gêdah, mung wêruh maya-mayane, durung wruh rasanipun, sun kêpingin kaya sireki, nyabrang sagara rahmat, yen kêna riningsun, ingsun yayi pirsakêna, basa lêmbu nusu ing anakireki, nggêguru marang sahbat.

30. Alon matur Kangjêng Sunan Kali, Pan sumangga ngaturkên kewala, marginipun gampil angel, tan kenging was ing kalbu, langkung rungsit dhêmit kang margi, Sigra madêg kalihan, Jêng Sunan manêkung, asta ngrangkul samya madya, suku jajar kêrêp katingal kang Jati, sakêdhap prapteng Mêkah.

31. Siti Jênar tumut anututi, nut ing guru ngadêg suku tunggal, mateni pancadriyane, sakêdhap netra rawuh, prapteng Mêkah anulya panggih, lan sagunging Waliyullah, ing Kakbatullahu, sagunging Wali sadaya, munggah Kakbah Wali Wolu sinung wangsit, kasanga Siti Jênar.

32. Wali Wolu wus wênang nimbangi, masjid Mêkah ginambar ing Dêmak, pinaring surat kutbahe, bakda jawat amantuk, Para Wali sakêdhap prapti, ing Jawa njujug Dêmak, anulya kapangguh, lan Dipati ing Bintara, Natapraja gupuh gupuh angaturi, Pra Wali nuli lênggah.

33. Adipati midêr angawaki, Para Wali pan asih sadaya, angsung pandonga luhure, Adipati jrih lulut, gung Pra Wali den kawulani, rinojong sakarsanya, pamangsulnya arum, sadaya samya nênêdha, mring Hyang Suksma tulusa Sang Adipati, mangkuwa ing rat Jawa.

34. Sunan Giri angandika aris, mring kang rayi Dipati Bintara, Yayi saosa kayune, kinarya masjid agung, Para Wali ingkang ngideni, anepa masjid Mekah, sira kang katêmpuh, angkat junjunge kang wrêksa, usuk sirap reng blandar lawan têtali, pangrêt lawan wuwungnya.

35. Sun tempuhkên maring sira yayi, dene kanca sagung Pra Oliya, sun bubuhi sêsakane, sagung kang saka guru, sun têmpuhken kang Para Wali, dene kang saka rawa, pra Mukmin sadarum, sun bubuhi saka rawa, kayu jati milihana kang prayogi, nuli padha ngambila.

36. Kang liningan sandika wot sari, Para Wali wus rêmbag sadaya, nulya bubar mring alase, pan sami ngambil kayu, Para Wali lan Para Mukmin, mring alas ting salêbar, na ngalor angidul, ana ngulon ana ngetan, kawarna-a lampahe Jêng Sunan Kali, wus prapta wana pringga.

37. Madik kayu lurusa kang uwit, tinêngêran kang badhe sêsaka, pan sakawan bubuhane, Jêng Sunan nulya ndulu, wontên kodhok ginondhol wêling, Kangjêng Sunan sang sabda, wijiling sabda HU, kang sarpa glêpeh mangsanya, kang canthoka ucul manculat atêbih, matur kang punang sarpa.

38. Punapa Jêng Susuhunan Gusti, ngandika HU hucul mangsan kula, de ta paran ing artine, Jêng Sunan ngandika rum, Ya HULUNEN mangsanireki, punang sarpa glis kesah, canthoka lon rawuh, muwus matur Punapa-a, ngandika HU luwar kawula asakit, langkung nuwun sih tuwan.

39. Lon nauri Kangjêng Sunan Kali, Artine HU HUCULA kang sarpa, aja mangsa salamine, Punang canthoka nuwun, Datan sagêd mangsuli kang sih, amung pakarya tuwan, arsa ngusung kayu, kula sagah ndhatêngna, mring Bintara yen sampun glondhongan Gusti, kawula kang ambêkta.

40. Kacarita Jêng Suhunan Kali, nulya lajêng denira lumampah, akapêthuk lan arine, Rasawulan Dyah Ayu, kang atapa ngidang wus lami, tan engêt ing wardaya, supe prajanipun, wus amor lan kidang sangsam, supe kadi cinêluk lumayu nggêndring, ngungun Kangjêng Suhunan.

41. Nulya tindak tan dangu kêpanggih, lan muride kang aran Ki Supa, turune Empu kinaot, angsal sih gurunipun, mila Supa sêkti linuwih, lan malih muridira, wong mukmin satuhu, Iman Sumantri wastanya, inggih sêkti kinasihane pan sami, binêkta mbujung kidang.

42. Kinen sangu kêpêlan sacêngkir, pan kinarya mbalang kang atapa, Jêng Sunan wangsul pan age, glis prapta prênahipun, kidang estri kang neng wanadri, Sang Rêtna Rasawulan, kêpanggih lumayu, binujung cinêgat-cêgat, binalangan kêpêlan sêga kaping tri, tutut nuli kacandhak.

43. Jaka Supa kang nyêkêl Sang Dewi, Rasawulan supe tanpa sinjang, budi cinêkêl astane, aglis nuli tinimbul, mring Jêng Sunan pinudya eling, bêntinge Jaka Supa, tinapihkên sampun, apan sampun kinêmbenan, mring Ki Supa Sang Rêtna cinêluk eling, eling manusanira.

44. Kangjêng Sunan Kali ngandika ris, Luwih bangêt ing tarimaningwang, sira bisa nyêkêlake, marang ing ariningsun, Rasawulan kang wus alali, mring kamanusanira, saiki wus emut, lawan sira wehi sandhang, iya sira mangkuwa Nagari Tubin, Supa karyanên krama.

45. Tur sandika Sang Rêtna ing Tubin, Kangjêng Sunan angatêring Tuban, datan winarna lampahe, Nagri Tuban wus rawuh, panggih Rama lan Ibuneki, Sang Dyah Rêtna Dumilah, asru tangisipun, rinangkul kang putra kênya, angarangkul marang putrane kêkalih, tan nyana maksih gêsang.

46. Dene titi lami tan kawarti, tata tita kang nangisi putra, kalih wus atur sêmbahe, mring Rama lawan Ibu, Sang Dipati ngandika aris, Dhuh nyawa putraningwang, ingsun pan wus sêpuh, sira aja lunga-lunga, ngadhêpana nagaranira ing Tubin, sun meh prapteng sêmaya.

47. Tur sandika Kangjêng Sunan Kali, nulya matur ngaturi pariksa, ing lampahe sarirane, katur sadayanipun, saking purwa wasana prapti, myang salahe arinya, katur Rama Ibu, langkung ngungun Ki Dipatya, myarsa atur kalintang ngêrêsing galih, dhumatêng ingkang putra.

48. Sang Dipati angandika aris, Luwarana kulup arinira, tumuliya ing dhaupe, lan Ki Supa puniku, tumuliya dhaupna nuli, lan rinta Rasawulan, Enggale wus dhaup, sampun panggih kang pangantyan, tan winarna panggihanira Sang Putri, atut apalakrama.

PEMBAHASAN:

Dari ke-dua cerita di atas tidak bisa dianggap sebagai cerita yang valid, tetapi bisa dibuat sebagai acuan. Pertama dalam cerita versi bahasa Indonesia maka pada awalnya R. Sahid memang orang yang berbudi-pekerti baik dan bisa dibilang sangat baik, karena mampu mengalahkan semua ke-egoan diri sendiri. Cerita itu menjadi tidak valid, karena hal itu. Tidak ada seorangpun anak Adipati yang mau dihukum begitu saja, sedangkan merasa dirinya benar.

Kemudian cerita tersebut membebankan semua kesalahan terhadap Negara Majapahit, yang sedang memungut pajak besar-besaran untuk keperluan Negara. Hal ini jelas sekali si pembuat cerita adalah orang yang tidak mengerti tentang Majapahit dan bahkan membencinya. Kebencian karena apa, bisa ditebak sendiri.

Dalam cerita versi Pupuh (Jawa) diceritakan dengan gamblang, bahwa R. Sahid pada masa kecilnya memang anak yang suka berpesta-pora layaknya orang-orang kaya. Dan hal ini adalah lebih masuk akal. Tetapi pada akhirnya bisa menyadari atas kekeliruanya dalam menempuh kehidupan, akhirnya bisa mengikuti jejak-jejak para ulama (pembawa ajaran Islam) dan bahkan akhirnya ilmunya dapat disejajarkan dengan mereka.

Beberapa hal lagi yang menjadi tidak masuk akal adalah guru R. Sahid sendiri Sunan Bonang. Dalam catatan saya Sunan Bonang, adalah anak dari Sunan Ampel dari istri Dewi Rosowulan (adik R. Sahid). Dengan ini cerita dibuat sangat muter-muter tidak berujung-pangkal. Tetapi dari crita yang manapun kita setuju bahwa R. Sahid (Sunan Kalijaga) mempunyai banyak andil di negri Nusantara ini:

 1. Berhasil meng-Islamkan raja Majapahit yaitu R. Kretabhumi (P. Brawijaya V)
 2. Berhasil mem-visualisasikan tokoh-tokoh dalam cerita Mahabarata dan Ramayana sehingga menjadi Wayang, sebagai salah satu warisan dunia.

Sebelumnya mohon maaf kepada yang tulisannya termuat disini, saya tidak bermaksud seperti itu. Tetapi saya sudah berusaha menyembunyikan identitas.

 

Tuhan-Tuhan Buatan Manusia dan Aturan-aturan Hidup Buatan manusia. Merdeka atau Terjajah.

Ketika manusia memperhatikan dirinya, memperhatikan manusia lain, memperhatikan alam semesta, dan kehidupan ini, dia akan sampai pada kesimpulan bahwa manusia, alam semesta, dan kehidupan ini semua diciptakan oleh Sang Khalik/Sang Pencipta, sedangkan semua yang diciptakan Sang Khalik disebut mahluk. Manusia sebagai salah satu mahluk yang diciptakan oleh Sang Khalik kemudian dapat dikelompokan menjadi dua golongan saja, yaitu golongan Manusia yang Taat dan golongan Manusia yang Maksiyat. Tanpa melihat suku, bangsa, warna kulit, gender, kekayaan, usia, derajat dll.

 

Taat atau maksiyat pada siapa?

Manusia akan taat pada Khalik-nya/Penciptanya, atau manusia akan bermaksiyat kepada Penciptanya sendiri. Taat atau maksiyat pada Penciptanya bagaimana?Manusia yangTaat tentunya mereka beriman kepada eksistensi/keberadaan Penciptanya, lalu mereka akan menjalani seluruh perintah/aturan yang berasal dari Penciptanya.

Manusia yg Maksiyat ada yang beriman kepada eksistensi/keberadaan Penciptanya, dan ada juga yang tidak beriman kepada eksistensi/keberadaan Penciptanya, mereka akan mengingkari sebagian atau mengingkari seluruh perintah/aturan yang berasal dari Penciptanya

 

Manusia akan taat atau akan maksiyat pada SangKhalik, siapa Sang Khalik?

Sang Khalik atau Sang Pencipta adalah Alloh Swt. Alloh Swt adalah Pencipta alam semesta beserta segala isinya. Sedangkan semua ciptaanNya disebut mahluk. Diantara mahluk ciptaan Alloh Swt yang sangat banyak, terdapat manusia, dan diantara manusia2 ini ada yang taat pada Khalik dan ada yang maksiyat.

 

Manusia akan taat atau maksiyat pada aturan2 Alloh Swt, apa itu aturan Alloh Swt?

Aturan Alloh Swt adalah aturan-aturan untuk menjalani kehidupan yang diciptakan oleh Alloh Swt. Aturan2 kehidupan ini dituangkan dalam bentuk Kitab-kitabNya yang disampaikan kepada seluruh manusia melalui para Nabi dan Rasul. Aturan ini bukan hanya urusan ritual saja. Aturan kehidupan ini mengatur manusia ketika berhubungan dengan Khaliknya, mengatur diri manusia itu sendiri, mengatur hubungan manusia dengan manusia lain, mengatur manusia dengan mahluk lainnya misalnya dengan binatang atau alam sekitarnya.

Para Nabi dan Rasul adalah penyampai dan penjelas mengenai aturan kehidupan ini agar dapat diterapkan oleh manusia saat menjalani kehidupan yang telah diciptakaan Alloh Swt. Aturan Alloh Swt yang terakhir dan paripurna adalah Islam (Syariat Islam) yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw.Aturan-aturan Alloh Swt inilah yang disikapi berbeda oleh manusia, yaitu ada yg mentaatinya dan ada yang mengkufurinya, baik sebagian atau seluruhnya.

Manusia yang Taat adalah yang beriman kepada Alloh Swt dan akan melaksan seluruh aturan Alloh Swt, sedang manusia yang Maksiyat bagaimana?

Manusia yang Maksiyat akan beriman atau ingkar total kepada keberadaan/eksistensi Alloh Swt, seraya mereka mentaati sebagian sambil mengkufuri sebagian ayat-ayat Alloh Swt, atau mengkufuri total seluruh ayat Alloh Swt.

Saat mereka mengkufuri keberadaan atau eksistensi Alloh Swt mereka akan membuat Tuhan-tuhan sesuai kesenangan mereka sendiri, sebagian malah mengangkat dirinya menjadi Tuhan atau mengangkat diri menjadi ‘para nabi dan rasul’. Tuhan-tuhan Buatan manusia inilah yang disebut Berhala. Para Pembuat Tuhan akan dikenal dengan istilah Thogut.

Tuhan-tuhan Buatan ini akan mereka simbolkan atau mereka bentuk dengan mahluk-mahluk ciptaan Alloh Swt, karena mereka tidak mau menyembah Alloh Swt. Ada yang dengan bentuk manusia, binatang, manusia campur binatang, atau benda-benda mati lainnya, seperti matahari, bulan, bintang, api, petir, pohon, angin, laut, batu dsb. Tuhan-tuhan ini akan mereka rangkum dalam bentuk simbol-simbol gambar, gambar timbul, patung-patung, panji/ bendera-bendera ,atau cerita-cerita/kisah-kisah baik tulisan atau film dewasa ini.

Setelah mereka membuat Tuhan-tuhan atau mengangkat diri menjadi Tuhan, manusia-manusia maksiyat ini akan membuat aturan-aturan hidup yang disenderkan pada Tuhan-tuhan buatan mereka. Akan lahir aturan dari Tuhan-tuhan mereka. Mereka akan berkata : “Ini adalah Aturan Tuhan”. Ini dikarenakan mereka mengkufuri sebagian atau mengkufuri total aturan-aturan Alloh Swt, mereka akan mengganti aturan-aturan Alloh Swt dengan aturan-aturan diluar aturan Alloh Swt. Aturan-aturan selain aturan Alloh Swt ini adalah aturan yang mereka reka sendiri sesuai hawa nafsu mereka. Mereka akan membuat aturan berdasarkan keinginan atau kesenangan mereka sendiri dan/atau berdasarkan manfaat sebesar-besarnya untuk mereka sendiri.Aturan Tuhan ini sebenarnya adalah aturan-aturan buatan Manusia Maksiyat itu sendiri, karena mereka sendiri yang membuat Tuhan-tuhan itu, atau karena mereka telah mengangkat diri menjadi Tuhan.

Akibatnya, manusia akan dihadapkan pada dua kenyataan yaitu Pertama, adanya Sang Khalik yaitu Alloh Swt yang bersanding dengan Tuhan-tuhan Buatan Manusia (Berhala) yang beragam nama dan bentuknya disesuaikan dengan pembuatnya.Lalu, Kedua, adanya Aturan Alloh Swt yang bersanding dengan Aturan Tuhan Buatan Manusia (Aturan Manusia) yang juga beragam sesuai para pembuatnya.Singkatnya, akan ada Alloh Swt Sang Khalik dengan Tuhan-tuhan lainnya buatan manusia, beserta Aturan Alloh Swt, dengan Aturan-aturan Manusia yang lahir dari Tuhan-tuhan buatan manusia.

Berikutnya, Tuhan-tuhan mereka ini beserta juga ‘aturan-aturan Tuhan’ akan mereka sebarkan ke seluruh penjuru dunia kepada manusia-manusia lain diluar dirinya atau diluar kelompoknya dengan segala cara mulai dari propaganda, penipuan, penyesatan, pemaksaan, ancaman-ancaman, sampai dengan perang dan penindasan agar manusia lain menerima dan mengikuti “Tuhan-tuhan mereka beserta Aturan-aturannya”.

Proses penyebaran dan pengadoptasian Tuhan-aturan dan aturan Tuhan inilah yang disebut dengan ‘penjajahan’. Karena melalui Tuhan-tuhan buatan beserta aturan-aturan Tuhan inilah manusia maksiyat pada akhirnya akan mengeruk manfaat sebesar-besarnya dari manusia lain, karena dibalik Tuhan dan aturan Tuhan, ini adalah hawa nafsu para manusia maksiyat.

 

 

Maksudnya penjajahan ?

Penjajahan adalah perampasan hak hidup manusia oleh manusia lain.hak hidup sebagian orang hilang diambil paksa oleh sekelompok orang lain. Hak hidup apa? Manusia akan kehilangan hak hidupnya, yaitu hak untuk hidup menyembah Alloh Swt yang menciptakan mereka, karena mereka dipaksa hidup menyembah Tuhan-Tuhan yang dibuat oleh manusia maksiyat.

Dan manusia akan kehilangan hak hidupnya untuk hidup dengan aturan hidup yang berasal dari Alloh Swt, Sang Pencipta Kehidupan, karena mereka sekarang harus hidup mengikuti aturan-aturan hidup yang berasal dari Tuhan-Tuhan buatan manusia, sedangkan aturan ini tidak lain dan tidak bukan hanya berisi keinginan-keinginan atau kehendak-kehendak hawa nafsu para manusia maksiyat. Sehingga bila manusia sebagai mahluk tidak hidup hanya menyembah Alloh Swt dan mentaati semua aturanNya, maka manusia akan terjebak ke dalam penyembahan mahluk terhadap/kepada mahluk. Karena Tuhan-tuhan buatan manusia atau berhala dengan aturan-aturan berhala tersebut, sesungguhnya adalah buatan para mahluk yang bermaksiyat kepada Khaliknya sendiri.

Jadi penjajahan adalah penyembahan mahluk kepada mahluk? Manusia sebagai mahluk wajib menyembah Penciptanya yaitu Alloh Swt.Manusia juga wajib hidup dengan aturan hidup yang berasal dari Sang Pencipta Kehidupan. Sedangkan penjajahan adalah penyembahan dengan paksa mahluk terhadap mahluk, dimanamanusia dipaksa menyembah Tuhan-tuhan buatan (berhala), bukan lagi penyembahan mahluk terhadap Khaliknya. Manusia juga dipaksa untuk mengikuti aturan berhala dengan dalih “atas nama Tuhan”, bukan lagi aturan-aturan Alloh Swt. Dibalik Tuhan buatan manusia berhala ini dengan segala aturannya adalah para manusia (mahluk) maksiyat.Maka, penjajahan adalah penyembahan mahluk terhadap mahluk.

 

Bukankah penjajahan itu perampasan wilayah dengan segala isinya?

Manusia-manusia maksiyat ingin memenuhi semua keinginan-keinginannya dan hawa nafsunya baik itu berasal wilayah mereka sendiri atau dari wilayah lain diluar wilayahnya, sehingga mereka akan merampas wilayah-wilayah lain diluar wilayahnya. Caranya adalah memaksakan peratruran-peraturan mereka apada manusia lain baik yang berada diwilayahnya atau yang berada di luar wilayahnya. Perampasan wilayah lain adalah logis dari sudut pandang penjajah, yaitu memenuhi hawa nafsu mereka.

 

Contoh dari Tuhan-tuhan buatan manusia atau contoh-contoh atauran buatan manusia apa saja?

Banyak, apa-apa saja yang dianggap Tuhan selain hanya Alloh Swt adalah Tuhan-tuhan buatan manusia. Tuhan-tuhan buatan manusia ini pasti bukan Alloh swt, tetapi mahluk-makhluk Alloh Swt yang diangkat sebagai Tuhan, karena yang pembuat Tuhan palsu ini adalah manusia-manusia yang ingkar kepada Alloh Swt. Maka, mahluk apa saja yang dipertuhankan karena dianggap punya kekuatan-kekuatan atau kesaktian-kesaktian diluar Alloh Swt adalah berhala, baik itu disimbolkan/dibentuk sebagai manusia-manisia, binatang-binatang, manusia campur binatang, atau benda-benda mati yang ada disekitar manusia dan yang berada di alam semesta ini.

Di India kita mengenal binatang sapi di sembah, ular disembah, juga gajah. Di Yunani kita mengenal manusia-manusia yang daianggap dewa baik laki atau perempuan, Di Cina pun sama. Di Jepang matahari disembah. Lalu di Mersir binatang kucing dianggap keramat, harimau serta singapun pun dijadikan berhala. Di tempat lain manusia menyembah petir, api, juga bintang-bintang bahkan UFO. Di Indonesia binatang burung dijadikan simbol negara, laut sebelah Selatan ditakuti, pohon beringin dijadikan simbol partai, begitu juga senjata keris dianggap mempunyai kekuatan, serta mata-mata air yang dipercaya membawa berkah. Agama-agama diluar Islam pun menuhankan dengan simbol manusia seperti Budha, Hindu juga Kristen pun Katolik juga Yahudi, semua penuh dengan symbol-simbol kemahlukan.

 

Contoh-contoh aturan-aturan buatan manusia?

Banyak. Semua aturan selain aturan yang berasal dari Alloh Swt yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul adalah aturan buatan manusia, apapun namanya. Aturan manusia ini selalu disenderkan kepada Tuhan-tuhan buatan manusia yang lahir dari manusia-manusia maksiyat itu sendiri. Hukum atau aturan manusia ini banyak bertentangan atau bertentangan seluruhnya dengan aturan yang berasal dari Alloh Swt, karena dibuat oleh orang-orang yang ingkar kepada sebagian atau seluruh aturan Alloh Swt.

Di tiap-tiap daerah kita mengenal hokum-hukum adat. Ini berarti ada manusia maksiyat di tiap daerah yang membuat hukum untuk wilayahnya masing-masing. Adat Sunda, adat Jawa, Adat Padang, dll. Di tiap negara kita mengenal hukum negara masing-masing. KUHP, UUD 45 contoh untuk wilayah Indonesia.

Lalu kita mengenal hokum-hukum yang bersifat International yang nilai-nilainya atau hokum-hukumnya akan dianut oleh sebagian besar wilayah dunia. Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Emansipasi, Globailisasi, untuk wilayah International dsb, adalah contoh-contohnya. Untuk wilayah ritual kita kenal hukum Hindu, Budha, Yahudi, Kristen, Kejawen, dll.

Ketika terjadi perampasan wilayah baik itu wilayah daerah atau negara, maka daerah atau negara yang kalah harus(dipaksa) mengikuti atauran atau hukum si Pemenang, ini yang kita kenal sebagai Penjajahan. Kita mengenal 3G dari Kristen Gold, Glory, Gospel, rampas kekayaan daerahnya, berkuasa didaerah taklukan, lalu ganti agamanya menjadi Kristen.Kita mengenal juga Protokol Zion dari Yahudi, Indonesia menganut Hukum-hukum Belanda sampai sekarang. Budaya Barat disebarkan melalui 4F: Food, Fashion, Festival, Films atau 3S: Sex, Song, Sport melalui para tangan Kapitalis, dsb. Selain itu kita kenal para Dewan Perwakilan Rakyat yang membuat Undang-undang, juga para senator dengan tugas yang sama, yaitu membuat aturan hidup untuk para rakyat jajahannya.

Melihat contoh-contoh diatas, kalau begitu manusia sekarang dalam keadaan terjajah? Ya, karena manusia saat ini sedang dipaksa untuk menyembah Tuhan-tuhan buatan manusia beserta aturan-aturannya.

 

Bagaimana kalau begitu agar manusia merdeka?

Manusia harus meninggalkan seluruh Tuhan-tuhan buatan manusia lalu kembali menyembah hanya kepada Alloh Swt, dan manusia harus segera membuang seluruh aturan-aturan buatan manusia yang sedang berlaku sekarang dan kembali kepada hanya aturan Alloh Swt yaitu Syariat Islam.Maka manusia akan kembali menjadi hamba Alloh Swt bukan menghamba kepada sesama mahluk, merdeka dalam menyembah Alloh Swt dan melaksanakan semua aturan-aturanNya.

Tulisan ini jauh dari kata sempurna. Mohon masukan teman-teman semua, karena saya biasa berdiskusi panjang bukan, menulis panjang.

 

 

 

Patung Burung Garuda Pancasila dan Gempa 7 SR

Ketika terjadi Gempa 7 SR, Burung Garuda Pancasila tetap terpaku di dinding yg sedang bergetar hebat, dia tidak dapat terbang menyelamatkan dirinya karena sayapnya hanyalah kayu kaku. Kakinya tetap menggengam pita bertuliskan Bhineka Tunggal Ika, padahal ingin rasanya dengan kaki itu ia berlari, tapi sayang kakinyapun terbuat dari kayu kaku.

Dinding sebelah depannya rubuh duluan dari pada dinding tempat ia bertengger, debunya mengenai mukanya, ingin rasanya membalikkan muka untuk menghindar debu, apadaya lehernya pun dari kayu kaku. Akhirnya dinding tempat bertenggernya pu rubuh, Burung Garuda yang katanya sakti ikut jatuh bersamaan dengan tempat bertenggernya. ia tidak dapat berbuat apa-apa, ia jatuh dalam posisi telentang di lantai.

Beberapa sesaat kemudian sebuah batu besar jatuh kearahnya, mudah-mudahan tameng didadaku dapat menahan batu ini, kata Pancasila dalam hati (karena paruh dan lidahnya pun dari kayu kaku). Prakk!! Batu besar memecahkan Burung Garuda Pancasil hingga terpecah tiga, lehernya patah, dadanya belah, sayap kirinya entah mental kemana, kakinya retak besar menunggu menjadi patahan berikutnya…

Benda lemah hina inikah yang selalu dianggap simbol sakti oleh orang Indonesia? Lalu dimana Alloh Swt? Kenapa kita menduakan Alloh Swt? Kenapa kita membela  Patung Berhala? Kenapa kita tidak takut kepada Alloh Swt yang dengan mudah membuat Gempa 7 SR?

Waktu saya ke Cirebon beberapa waktu lalu, saya mampir sholat di Masjid Agung Cirebon. Ada yang aneh, di salah satu pintu keluar Masjid ada Kotak Kencleng bertuliskan AG Bank Artha Graha Cirebon. Oh rupanya “sumbangan” dari Bank itu yang ada di seberang jalan Masjid Agung. Bagaimana ini DKM Masjid Agung Cirebon? Menerima bantuan dari insititusi riba, padahal riba adalah sesuatu yang dilaknat keras oleh Alloh Swt. Hanya memandang manfaat bukan Syariat?

 

 

Jemaah Islamiah Liberal (JIL)

Muslimin tidak butuh jaminan Guntur Romli JIL terhadap Kafir Ahmadiyah…Alloh Swt sudah menjamin mereka ke Neraka kok. Orang Liberal JIL sekarang lagi kebanjiran order yah sebagai pembela dan juru damai kafir Ahmadiyah, nambah kapling di Neraka dong?

Besok-besok JIL itu akan berubah juga jadi JAL (Jaringan Ahmadiyah Liberal) lumayan lah diversifikasi usaha buat nabung di Neraka.

 

 

Lain-lain

Salah satu kebiasaan kita adalah suka menghiasi zahir kita sehingga orang tidak melihat kita dg penampilan yang buruk. Kita sering resah bila materi duniawi tidak terpenuhi tapi kita tidak bersedih bila iman kita berkurang. Kita berikan jiwa kita segala yang disukai tapi kita tidak menuntutnya melaksanakan hak-hak Allah. Kita takut pada penguasa & meremehkan penentangan pada Allah. Padahal ada perolehan yg lebih baik, takut kepada Allah & mencari keridhaanNya.

Beginilah sistem Pancasila yang Demokratis melayani si Miskin yang ingin berobat ke Rumah Sakit Umum. Fotokopi KTP, Kartu Keluarga, Surat Rujukan dari Dokter terkait, Surat Rujukan Puskesmas setempat, dulu malah sampai ke Biro statistik BPS. Pengantar RT/RW, Surat Keterangan Miskin dari KeLurahan dan Kecamatan (setelah disurvei dan disetujui kemiskinannya) semua rangkap 4 dan jangan lupa “amplop” untuk memperlancar segala surat-surat tsb.

Kenapa si mampu dapat bebas dari pe-rumit-an ini? Apakah salah ketika si mampu pun ingin mendapat Pelayanan Umum Gratis?

 

 

Seri Berpikir Singkat

Bagaimana angka-angka itu bisa menentukan nasib manusia? Angka 13 berarti sial, angka 8 atau angka 9 berarti beruntung atau baik, angka 4, berarti kematian, dst. Siapa mereka yang berani-berani menetapkan arti seperti itu? Dan banyak manusia percaya begitu saja.

Dua lempeng dunia bertemu bertumbukan di selatan Pulau Jawa, terbentuklah deretan pegunungan di Pulau Jawa dan palung/jurang dalam di bawah laut di Selatan Pulau Jawa. Arus air laut di banyak titik di Pantai Selatan Pulau Jawa mengalir ke dalam palung/jurang bawah laut itu sehingga menyebabkan banyak manusia hilang karena tersedot ke arah palung tersebut. Lalu apa hubungannya dengan Ratu Cantik Pantai Selatan Nyai Roro Kidul dan istana bawah lautnya? Rupanya ada pihak-pihak yang ingin berkuasa dan kaya dari dikarangnya cerita sang Nyai itu.

Menurut primbon tanggal sekian bulan dan tahun sekian itu adalah hari baik untuk melaksanakan pernikahan. Menurut primbon tanggal sekian bulan dan tahun sekian itu harus di hindari untuk memulai bisnis. Buku apa itu primbon? Siapa yang buat ketetapan-ketapan itu? Berdasarkan apa ketetapan-ketapan itu dibuat? Pertanyaan-pertanyaan itu belum dijawab tetapi manusia langsung mempercayainya.

Kalau posisi rumah/toko menghadap ke arah tertentu maka kehidupan/usaha akan lancar.

Kalau posisi rumah/toko menghadap ke arah lain maka kehidupan/usaha akan seret. Kalau bentuk depan rumah/ toko lebih kecil dan dari bagian belakang rumah/ took maka rejeki akan banyak tertampung. Kalau pintu dan jendela rumah itu pada posisi itu maka rumah tangga akan langgeng, dst. Hong Shui adalah kepercayaan animisme primitive, tapi anehnya diterapkan juga oleh mereka yang katanya insinyur dan arsitek modern.

Pola kerja Dukun pada korban-korbannya: memberikan harapan, membuat penasaran, mengancam, menjerat dan mencengkram, duit. Tetapi masih banyak manusia yang percaya.

Keris-keris dimandikan, diberi sesaji, didoakan, diarak. Padahal keris itu hanya terbuat dari bentukan logam besi. Kalau begitu, mandikan juga palu, paku, gegep, obeng, sepeda, mobil, dan jembatan besi. Toh dibentuk dari bahan yang sama, yaitu logam besi.

Imbangi berjalan ke Mall/Mart, Waterboom, Hotel, Resto dengan berkunjung ke Rumah Sakit dan kuburan agar dapat bersyukur.

Ketika upacara bendera digelar, maka dapat diperhatikan 3 isu sentral: pembina/inspektur upacara, bendera, peserta upacara. Yang harus diperhatikan, ketika Pembina/inspektur upacara memerintahkan menghormat bendera kepada segenap peserta upacara, kepada siapakah sebenarnya peserta upacara tunduk? Tunduk pada Pembina/inspektur upacara yang memberi perintah manusia untuk menghormat benda mati? Atau kepada bendera yang berupa helaian kain benda mati?

Wilayah abu-abu itu tidak ada. Yang ada hanya wilayah hitam dan wilayah putih. Yang mengaku dari wilayah abu-abu itu adalah mereka yang berasal dari wilayah hitam tetapi ingin terlihat dari wilayah putih.

Ketika musuh mengembangkan Bom Nuklir, Bom Fosfor, Bom Kimia, Rudal-rudal by laser/satelite guide, malah Bom Sonar, seharusnya kita menyiapkan diri dengan senjata yang sama selevel dengan para musuh dan lebih baik bila level teknologi persenjataan kita diatas musuh. Tetapi kenapa masih ada orang yang percaya akah mistisnya senjata keris? Keris lawan Nuklir?

Jangan hanya melihat ke arah Real Estate, apartment, Condo atau Lapang Golf. Coba pandang juga ke bantaran sungai, bantaran rel, gang sempit nan becek, kampung kumuh dan kolong jembatan, agar pikiran menjadi luas tidak hanya memikirkan diri sendiri.

Harga emas Rp100ribu/gr, lalu jadi Rp250ribu/gr, kemudian Rp350ribu/gr dan terus ke Rp450ribu/gr. Apakah harga emas naik? Tidak! Harga emas adalah tetap, yang sebenarnya terjadi ialah nilai uang Rupiah yang turun terhadap emas. Nilai uang kertas terhadap emas diseluruh dunia terus turun melemah terhadap emas. Ini karena sistem ribawi, sistem uang kertas, transaksi non riil judi valas/forex dll. Ini adalah sistem ekonomi liberal yang gagal. Mau beli emas Rp1 juta/gr besok-besok?

Silahken bicara apaaaa saja pada orang-orang bodoh. Mereka akan menerima saja tanpa menyanggahnya. Makanya para Penguasa dzolim akan terus menerus memelihara kebodohan rakyatnya, agar tetap dapat menjajah mereka, toh mereka tidak sadar sedang ditindas.

Manusia mau pergi kemana? Pertanyaan sederhana yang akan dijawab berbeda oleh setiap orang. Jawaban akan tergantung pada tinggi rendahnya seseorang dalam memandang hidup.

Ketika upacara bendera digelar, Pembina/inspektur/komandan upacara memerintahkan menghormat bendera kepada segenap peserta upacara. Bukankah lebih baik kita beri hormat saja pada Pembina/inspektur/komandan upacara yang manusia daripada menghormat bendera yang berupa helaian kain benda mati? Siapa yang lebih tinggi derajatnya, manusia atau benda mati? Tetapi bagaimana sebenarnya derajat manusia yang memerintahkan manusia lain untuk menghormat benda mati? Derajatnya lebih rendah dari benda mati.

Bermuka ramah, tersenyum lebar, berkata-kata menyejukkan, memberi perhatian kepada mereka yang menjadi konsumennya, karena konsumen adalah Raja. Bagaimana kalau mereka sedang tidak jadi konsumen? Itulah kosep menjilat dan berpura-pura baik ala kapitalisme. Islam mengajarkan agar bersikap sama baiknya kepada setiap manusia tanpa melihat kondisi apakah mereka konsumen atau bukan.

Agama A membuat patung A, kepercayaan B membuat patung B, keyakinan C membuat patung C, dst. Lalu pemuka agama mereka masing-masing menyuruh umatnya menyembah patung-patung itu. Maka umat A tidak akan menyembah patung B, umat B tidak akan menyembah patung C, dst. Kenapa mereka tidak mau menyembah patung yang berbeda? Padahal sebenarnya patung A, B dan C dibuat dari bahan yang sama yang itu-itu juga. Kalau tidak kayu, batu, pasir campur semen atau logam-logam, cuma berbeda bentuk.

Ketika Sang Khalik memerintah untuk berpaling dari amalan mereka yang menyimpang, mereka akan bicara saat ini kita berbuat adalah sesuai kebiasaan Nenek Moyang, warisan para Leluhur, orang-tua kita, Karuhun, para pendahulu kita. Padahal sebenarnya, Nenek Moyang, Leluhur, Karuhun dsbnya adalah diri mereka itu sendiri. Hanya mereka terlalu pengecut untuk mengakui kesalahan-kesalahannya juga karena terganggu kesenangannya dan pundi-pundi uangnya. Makanya mereka bersembunyi dibalik nama  Nenek Moyang, Leluhur, Karuhun dan para Pendahulu.

Mereka menyembah patung yang terbuat dari batu, dari kayu, semen, logam. Mereka lakukan penyembahan itu ditengah hingar bingar tehnologi jaringan internet 4G, laptop, i pad, tablet, dll. Dari segi benda, teknologi elektronik itu lebih banyak manfaatnya daripada batu, kayu, semen, atau logam yang dibentuk tuhan. Memberi manfaat apa patung-patung itu? Kenapa tidak disembah gadget-gadget itu sekalian?

Menghormat bendera yang benda mati itu pasti ada pencetusnya. Kemudian mereka mendikte manusia untuk menghormat benda mati dengan semua cerita patriotik bombastis terkait benda mati bendera itu yang tentunya mereka Sang Pencetus yang membuatnya sendiri. Aneh, banyak orang yang terdikte untuk menghormat benda mati itu. Sang Pencetus pun manggut-manggut senang. Ah mereka mau saja mentaati kata-kata kita walau disuruh menghormat benda mati sekalipun, ujar mereka. Kita menguasai mereka, tambahnya.

Sebuah paku 4cm tergeletak melintang di tengah jalan. Seseorang melihatnya. Pilihan ada ditangannya apakah akan menyingkirkan paku itu atau berlalu cuek saja. Bagaima kalau sekian menit kemudian dijalan itu akan lewat sebuah mobil yang mengantar seorang Ibu yang akan melahirkan, atau mobil Pemadam Kebakaran yang akan bertugas, atau seseorang yang sedang mengejar dead line? Manusia sering meremehkan amalan kecil, padahal setiap amalan akan memiliki chain reaction yang dia tidak tahu ke depannya seperti apa.

Sebuah baut di ban mobil Ferrari, orang banyak yang meremehkannya. Bagaimana jadinya bila baut itu terlepas dari ban pada mobil yang dapat dipacu sampai dengan kecepatan 350 km/jam? Orang sering tidak bersyukur ketika dirinya hanya menjadi “baut ban” pada sebuah mobil Ferrari. Padahal kehidupan itu adalah sebuah sistem yang saling kait mengkait…

Dari seberang sana manusia berkeyakinan bahwa ketika manusia banyak berkumpul maka manusia dapat menetapkan kebenaran. Bagaimana manusia dapat menetapkan kebenaran? Manusia itu lemah dan terbatas walau berkumpul sebanyak-banyaknya tidak menjadikan mereka kuat dan menetapkan kebenaran. Dapatkah manusia membuat diri mereka sendiri apalagi membuat alam semesta dan kehidupan? Anehnya, ide mereka itu diterima disini.

Aturan yg berkaitan dengan patung-patung yg sekarang disembah sebagian manusia adalah aturan-aturan yg dibuat & berasal dari para pencetus patung itu. Para pencetus patung berlindung di balik patung yg dibuatnya. Maka ketika manusia taat pada peraturan yg berkaitan dgn patung-patung itu. Sebenarnya manusia sdg mentaati peraturan atau keinginan-keinginan Sang Pencetus patung. Dan masih banyak manusia yang tertipu.

Saya yang benar, kami yang paling benar. Semua meyakini diri atau kelompoknya yang benar, padahal kebenaran itu harus hanya satu, bukan banyak. Melalui pengamatan fakta dan perantaraan akal yang dirangkai dengan informasi, nilai, atau standard yang berasal dan yang bersumber dari Dzat Yang Maha Benar, maka manusia akan menemukan kebenaran yang haqiki.

Ketika manusia mengimani keberadaan Alloh Swt yg tidak terlihat mata, manusia akan memiliki tataran kesadaran baru mulai dari kesadarn indivdu, social & Negara. Maka pegawai tidak perlu ditatap Boss supaya bekerja baik, pelajar/mahasiswa tidak menyontek, tidak perlu pedagang mengurangi timbangan, pembohong akan belajar jujur, Pemerintah melayani rakyatnya bukan menipunya. Karena semua manusia sadar bahwa Alloh Swt Maha Melihat. Sudahkah kita?

Kulit putih,langsing,tinggi smampai,rambut htam lurus,wajah merah mrona,kulit kencang mulus tanpa bulu,payudara&bokong besar adl standar cantik wanita saat ini.Standar siapakh ini? Rupany nilai in dbentuk o/Prdusen Kapitals yg mmbuat prduk2 yg brhubungn dg wanita.Spy produk laku mrk mncuci otak wnita dg nilai mrk itu.Apkh nilai2 in akn trus diikuti?Bukankh wanita sholehah itu adl sbaik2ny prhiasan dunia?

Prhatikn bentuk tubuh manusia lalu prhatikn bntk tubuh ular,prhatikan ikan lalu burung,gajah,laba2,lintah,ubur2,kalajengking,jerapah dstMahluk2 tsb mmiliki prbedaan bntuk yg sngat kontrasYg mperhatikn kragamn ini harusny trgugah brpikir hingga pd ksimpuln bhw smuanya dciptakn oleh Sang KhalikSayang msh bnyk mnusia yg sombong krn kbodohanny u/mngakui kberadaan Sang Khalik dn taat pd syariatNya

Bebatuan dipinggir jalan, siapa yang melirik? Tapi begitu batu-batu itu di bentuk menjadi tuhan-tuhan oleh pengrajin patung, ditaruh di tempat ibadah, lalu disertakan cerita ketuhanan karangan si pemesan patung, aneh, manusia segera menyembahnya. Padahal patung tuhan-tuhan itu berasal dari bebatuan yang dipinggir jalan…

Manusia sering berbuat sesuatu hanya utk orang lain..Berbuat baik utk dipuji orang lain..membeli barang2 supaya diperhitungkan orang lain..menolong agar dihargai orang lain..banyak berbicara utk dipandang orang lain..berprestasi supaya mengundang decak kagum orang lain..malah keinginan diri di selaraskan dngn orang lain..lalu..apakah manusia sudah mempersembahkan sesuatu utk Sang Khalik semata..atau..jangan-jaringan itupun supaya dinilai orang lain? Mau sampai kapan?

Makanan minuman yg halal, saat Ramadhon saat siang tiba2 haram krn perintah Alloh Swt..lalu yg siang td haram saat malam halal lg..lalu jd haram lg disiang esokny dn jd halal lg saat malamny..bgtu trus slama 1 bln penuh..prubahan stat halal haram yg drastis trjadi stiap hr saat Ramadhon..sharusny lepas Ramadhon yg sdh jelas haramny dn tdk akan brubah jd halal sperti umbar aurat..riba Bank..Judi valas forex..aturan2 demokrasi dst akan mudah dtolak..siapkah qta jd orang brtaqwa?

Sikap sseorang ktk mrasa ada yg mngawasiny akn brbeda dgn sikap sseorang yg mrasa bebas dr pngawasn,apkah murid saat ujian dg adany Pengawas…Maling mau maling rumah yg brkamera CCTV dg rumah yg tanpa pngamanan..atw Bawahan saat Boss ada atw saat Boss pergi..dstKetika sseorang mngimani kberadaan Sang Khalik yg tdk trlihat mata..maka sikap nya akn brbeda dg manusia yg tdk mpercayai Sang Penciptanya sendiri..Lalu qta mau berurusan dg manusia yg mana…yg briman atau yg kufur?

Manusia licik mbuat tuhan2..mbuat agama2 palsu..mbuat aturan hidup u/ bkuasa..Bsembunyi dbalik tuhan&agama buatan mrk u mnipu mnusia lain mrusak alam dg aturn buatan mrk sndiri a/n tuhan&agama buatan mrk sndir mdikte mnusia myembah tuhan2 yg mrk bentuk dg sgl bentuk..Hnya kmbali dg kberpikirn..prenungn yg mdalam,pmaksimaln akal dg mperhatikn fakta hidup,akn mgeluarkn mnusia keluar dr pyembahn manusia thadap mnusia kpd pyembahn sejati mnusia kpd Sang Khalik Pencipta mnusia&alam semesta

Bebijian yg benda mati…dilempar ke tanah yg benda mati…di siram dengan air yg benda mati…lalu biji itu hidup…!! Tumbuh kembang mjadi tanaman baru&siap mjadi bakal tanaman berikutnya dan mjadi bahan bagi kehidupan mahluk lainny trmasuk manusia..Siapakah yg mghidupkannya kalau bukan Sang Khalik Pencipta Alam Semesta..? Lalu kenapa manusia masih myembah dan mbela patung2 yg dipajang/digantung yg dibuat dari benda mati&tidak pernah akan dapat hidup?

Konsekuensi penyembahan adalah taat pada aturan…Sekiranya menyembah pada Sang Khalik…maka kita harus taat pada seluruh aturan-Nya…Atau jangan-jangan kita sedang menyembah manusia…karena mematuhi aturan-aturan buatan manusia dan tidak taat pada aturan Sang Khalik…??Sekarang kita sedang menyembah siapa?

Mustahil Sang Khalik hny mbuat aturan bgmn manusia myembah-Nya saja&tidak mbuat aturan hidup brmasyarakat s/d mngurus negara jg sumber daya alamny…krn mnusia yg brinteraksi dg ssamanya mulai dr kluarga,msyarakat&negara hidup di alam ini.Smuany adlh ciptaan Sang Khalik.Tdk mngkn ada ciptaan tanpa aturan.Jadi tdk ada tmpat u manusia mbuat aturan hidup krn khidupan ini adlh ciptaan Sang Khalik bukan ciptaan manusia.Manusia hny tinggal mlaksanakn aturn hidup dr Sang Khalik

Seorang misal mpunyai ilmu/skill dg nilai 40 ia brbuat salah 50x shari,lalu ia ikut pelatihan.Usai latihn ia ilmuny brnilai 60 &mlakukn ksalahan 35x shari,mk platihn it bhasil utkny.Tapi bila usai platihn ilmu&skill tidak btambah dn kesalahan tdak bkurang,maka tujuan platihan gagal diraihnya.Apalgi kl ksalahn brtambah banyak.Mari instropeksi diri lalu prhatikan jg msyarakat dn negara ini,apkah khidupan smakin baik? Kejahatan brkurang atau tetap atau malah brtambah? Berhasilkh?

Orang-orang Kafir yang ingkar kepada Alloh Swt itu adalah ciptaan Alloh Swt. Memangnya mereka ciptaan gambar atau patung-patung berhala yang mereka sembah itu?

Ketika seorang dihadapkan pada satu masalah yang ditanggapi berbeda oleh 2 belah pihak/kubu, maka seharusnya ia cerdas untuk mencari mana yang benar, bukan hanya ikut-ikutan, karena tidak mungkin ada dua kebenaran. Kebenaran itu cuma satu, tidak lebih. Pada akhirnya ia akan mengambil keputusan yang sesuai dengan salah satu pihak atau kubu, tetapi ia telah mengambil keputusan melalui usaha mencari kebenaran, bukan ikut-ikutan.

Sikap seorang yg mpunyai tujuan akan bbeda dg orang yg tidak brtujuan.Yg btujuan akan bsiap diri dg bekal pjalanan, pelajari peta atw alamat tujuan, bpikir bgmn sampai dsana, taat aturan djalan spy slamatd tujuan.Yg tidak bertujuan, hal-hal persiapan dsb-nya tidak akn dpikirkn, semuanya sesuka hati, pergi tdak pergi sama saja.Apalgi kalo tujuany adalah Kampung Akhirat? Akn terrlihat perbedaan antr sikap orang yg myakini hari akhir dgn yg tdk percaya. Kita mau berurusan dgn kelompok yg mana?

Para Pemilah Ketaatan. Mereka akan taat bdasarkn waktu tertentu, misal taat saat Ramadhon, maksiyat sesudahnya.  Mereka taat melihat tempat, taat di masjid atau di Mekkah, di luarnya kembali maksiyat. Mereka taat sesuai kondisi, ketika sempit mdadak taat, pas lapang banyak maksiyat. Mrk taat kalo ada manfaat, misalnya kumpul zakat siap jd panitia, waktu ada seruan jihad entah kemana. Mereka memilah sebagian ayat-ayat aturan & larangan, padahal Alloh Swt akan meminta pertanggungjawaban semua aturanNya. Kenapa setengah-setengah?

Sang Khalik Alloh Swt menciptakan mahluk manusia dan menetapkan aturan baginya. Barang siapa yang mentaati aturan tersebut maka ia adalah mahluk manusia seutuhnya. Sayang, banyak manusia yang mengingkarinya. Maka ia bukanlah mahluk manusia walaupun berbentuk manusia. Ia dapat turun ke derajat lebih rendah dari binatang ternak.

Manusia itu mahluk ciptaan yang tidak dapat mencipta. Mencipta adalah hak Sang Khalik mengadakan dari yang tidak ada, tanpa bahan, tanpa sarana apapun, tanpa bantuan siapapun, tanpa persetujuan siapapun. Manusia hanya dapat mengolah hasil ciptaan yang sudah ada dari Sang Khalik, mengkombinasikannya, dst. Contohnya mengolah nasi dari tanaman padi yang sudah disediakan tanahnya, airnya, udarannya, sinar mataharinya dst. Membuat rumah, jalan, pesawat, dll, dari bahan yang sudah ada di alam ini dengan kecerdasan yang sudah dititipkan. Manusia yang tidak mampu mencipta tapi kemudian membuat kerusakan ciptaan di daratan dan dilautan dengan kerakusannya, dikarenakan manusia berjalan dengan melepaskan diri dari aturan mengenai seluruh ciptaan Sang Khalik.

Ban mobil itu bukan mobil, tapi bicara mobil pasti harus membahas ban mobil. Akan berbeda orang yang cuma tahu ban mobil tanpa paham (atau tidak mau paham) mobil secara utuh, dengan orang yang sudah memahami mobil secara sistematis kemudian mengambil spesialisasi ban mobil. Apakah kita akan mempercayai orang yang paham setengah-setengah atau orang yang sudah memahami keseluruhan system sambil mengambil spesialisasi? Atau jangan-jangan kita ini termasuk orang berpikir dengan cara setengah-setengah, menerima sebagian sambil menolak sebagian yang lain?  

Patung adalah benda mati, ia tidak sedikitpun dapat melangkah dari tempat ia dipancang atau dipaku, ia kaku. Tetapi begitu banyak aturan hidup yang berasal dan berkaitan dengan patung-patung kaku ini. Sekali lagi, mana mungkin patung kaku dapat membuat aturan hidup, menoleh saja ia tidak mampu. Lalu dari mana aturan hidup itu berasal? Rupanya dari manusia-manusia para Pencetus Patung kaku itu. Mereka ingin meguasai dan ingin disembah manusia lain sambil berlindung di belakang patung kaku yang mereka cetuskan dan mereka bentuk.

Seorang dapat dikatakan memiliki pemikiran yang tinggi ketika ia tidak hanya memikirkan diri sendirinya lagim ia memikirkan orang lain, saudaranya, tetangganya, sahabat-sahabatnya, masyarakat, Negara, sampai dunia ia juga memikirkan alam sekitar tanaman, binatang, tanahm, air, rumput, energy dan sumber-sumbernya dll. Maka dari itu ketika seorang hanya memikirkan dirinya, ia dikatakan berpikiran rendah, walaupun pada saat itu ia dapat menahan diri untuk tidak mengambil hak orang lain. Hinalah seseorang ketika ia tidak pernah memikirkan orang lain, dll, kecuali dirinya sendiri, sambil merampok dan merugikan hak hidup orang lain, merusak alam semesta dan menghancurkan peradaban? Di kelompok manakah kita berada?  

Sekiranya dapat melihat dan membaca Seri Berpikir Singkat yang terakhir ini, siapakah yang memberi penglihatan ini, apakah Alloh Swt, atau patung-patung kaku yang dibentuk dari benda mati itu? Mengapa mereka masih mempertuhankan dan tetap berhukum pada aturan Patung yang tidak bisa melihat, apalagi memberi penglihatan, bukan berhukum kepada aturan Alloh Swt yang telah memberi mereka penglihatan?

 

 

Keris apa hubungannya dengan Maulid Nabi?

Keris, tombak, benda-benda pusaka, dll dikeluarkan, dimandikan, diarak, terus dimasukkan kembali ke tempatnya sampai tahun depan. Lalu proses itu diulang lagi, begitu seterusnya. (Apa itu benda pusaka?)

Benda-benda mati itu dikemas dengan cerita-cerita ghoib, sakti mandraguna, suci, berkemampuan supranatural, dst sehingga membuat yang (terjebak) percaya kepadanya akan “menuhankan” benda-benda mati tsb (dan pastinya tunduk pada si pembuat cerita-cerita bohong tsb). Itulah fenomena pembodohan yang terjadi, demi melanggengkan kekuasaan yang tinggal sehelai demi helai pada sisa-sisa kesultanan di (sebagian) tanah Jawa. Dan kelicikan mereka bertambah-tambah dengan menambal sulam kekusaan mereka dengan mengambil Islam (hanya sebagian-sebagian saja) untuk terus menjaga kekuasaan mereka karena sebagian besar pengikutnya sudah meninggalkan animisme yang selama ini mereka andalkan kerena hijrah ke jalan Islam dan untuk tetap mempertahankan “pasar” mereka itu, maka Islam pun dimanfaatkan. Salah satunya yang menonjol adalah Tahun Baru Islam/Satu Muharam/Satu Syuro dan Maulid Nabi.

Islam turun untuk menghancurkan segala kebodohan, keberhalaan, penjajahan manusia terhadap manusia, penuhanan manusia selain kepada Sang Khalik. Islam turun agar manusia kembali menuhankan Alloh Swt sebagai satu-satunya Tuhan yang layak disembah melalui perantaraan para Nabi dan Rasul, terutama Rasul terakhir Muhammad Saw.

Tetapi manusia-manusia licik itu hanya menggunakan Islam untuk terus melanjutkan kebodohan, keberhalaan dan penyembahan manusia terhadap mereka para Penguasa Dzolim, dengan menjual ayat-ayat Alloh Swt dengan harga murah. Mencampuradukkan Islam dengan nilai-nilai dan aturan hina buatan mereka sendiri. Sekali lagi hanya untuk mempertahan kekuasaan mereka yang durjana.

Masihkah akan ikut-ikutan perayaan-perayaan buatan mereka yang sudah tidak ada relasinya dengan Islam? Keris-keris yang benda-benda mati itu, apa hubungannnya dengan Maulud Nabi?  Lebih hina lagi adalah perebutan najis/tahi Kerbau Putih pada perayaan Satu Syuro, apalagi hubungannya dengan penganggalan Islam, kalau bukan hanya cerita-cerita bohong rekayasa Penguasa Dzolim. Dan semua ini didiamkan saja oleh Patung Berhala yang lebih besar yaitu Burung Durjana Pancasila. 3

 

Apakah kita akan menitipkan uang kita pada orang yang baru pertama kita lihat (kenal pun tidak)?

Apakah kita akan menitipkan Hp atau laptop kita pada orang yang baru kita lihat (kenal pun tidak)?

Apakah kita akan menitipkan kendaraan kita pada orang yang baru kita lihat (kenal pun tidak)?

Apakah kita akan menitipkan rumah kita kita pada orang yang baru kita lihat (kenal pun tidak)?

Apakah kita akan menitipkan keluarga kita pada orang yang baru kita lihat (kenal pun tidak)?

Tapi kenapa kita begitu mudah menitipkan hidup kita, mewakilkan hidup kita pada orang-orang yang baru kita lihat hanya dari papan kampanye, yang kenal pun tidak, kepada mereka yg sok akan menjadi wakil hidup kita, penyelamat, pemberi kesejahteraan, melayani, mengayomi, dan segala bahasa yg membiusnya agar kita memilih mereka (yang sekali lagi kita tidak sama sekali kenal dengan mereka kecuali lewat papan dan media kampanye)?

Dan terbukti (berulang-berulang) mereka itu akhirnya memang menipu umat/rakyat yang memilihnya. Mereka tidak mewakili, tidak melayani, tidak melindungi, tidak mensejahterakan seperti yang mereka janjikan dahulu. Apakah kehidupan rakyat lebih baik setelah mereka terpilih?

Terbukti setelah menyapa umat saat kampanye, mereka hilang entah kemana, malah asik korupsi memperkaya diri dengan segala kemewahan tanpa ingat (dan berniat) mewakili dan mengurus umat yang (terjebak) memilihnya kecuali hanya melayani majikan-majikan mereka yang menjadi sponsornya ketika kampanye. Dan kemudian akan mengulang aksinya kembali kembali mendekati umat, untuk memperkaya dirimereka sendiri lagi, dan menipu umat lagi.

Kini, gambar-gambar mereka sudah terpampang dimana-mana dengan senyum dan slogan licik khas para pegiat demokrasi. Masihkah kita akan percaya dengan mereka yang selalu umbar janji tanpa bukti? Inilah Pancasila yg katanya Demokratis sakti mandraguna (dalam menipu umat)? Masih akan ikut memilih dan tertipu lagi?

 

 

Pecah Belah Muslim Indonesia dengan Malaysia melalui kasus hilangnya organ tubuh pada mayat TKI yang meninggal di Malaysia.

Kok di blow up kasus ini? Kasus hilangnya organ tubuh pada mayat di Indonesia untuk dijual juga banyak kok, malah kasus penculikan hidup-hidup lalu diambil organ tubuhnya juga banyak. Lalu saya ngobrol langsung sama Mahasiswa yang sedang kuliah Otopsi dimana mereka bisa harus membeli mayat tanpa identitas untuk kuliah praktek yg seharusnya mayat ini di urus oleh Negara tapi justru dijual Rumah Sakit Pemerintah Pancasila Berhala sebagai tambahan pendapatan mereka. Dan berbagai kejahatan lainnya yang terjadi di Indonesia sini.

TKI itu pergi keluar negri akibat Pancasila Patung Berhala tidak mengurus kesejahteraan rakyatnya ditanah airnya sendiri kok, kalau sudah sejahtera disini ngapain jauh-jauh keluar negri? Lalu lucunya kenapa justru cuma menyalahkan Malaysia yang tidak bisa urus TKI, emang Pancasila sudah urus kesejahteran rakyatnya disini?  

Selain memecah belah Muslim Indonesia dengan Malaysia, kasus ini sekaligus mengalihkan isu video porno DPR (yang kesekian kalinya) atau Geng motor yang dibecking-i aparat (kenapa Geng motor tidak ditembak mati Densus 88 yang tukang nembakin orang yang baru DISANGKA sbg teroris) atau kasus bentrok rebutan jatah wilayah antar Polisi dan TNI (yang harusnya mengamankan rakyat) atau kasus yang menyeret istri si Anas Demokrat. Inilah wajah Burung Pancasila si Patung Berhala Sakti Indonesia. Masih betah?

Jangan sebut Ahmadiyah itu: Islam Ahmadiyah. Karena Ahmadiyah itu bukan Islam.

Jangan sebut Sufi itu: Islam Sufi. Karena Sufi dengan Tasawuf-nya itu bukan Islam.

Jangan sebut Syi’ah itu: Islam Syi’ah. Karena Syi’ah itu bukan Islam.

Jangan sebut Jaringan Islam Liberal ( JIL ) itu: Islam Liberal. Karena JIL itu bukan Islam.

Jangan sebut Pancasila itu sejalan dengan Islam. Karena Pancasila itu tidak dikenal dalam Islam.

 

 

Saya dapet berapa.?

Inila adalah pertanyaan dari seorang Aparatur Pancasila Patung Berhala tingkatan Lurah kepada temanku saat dia meminta tanda tangan/acc Sang Aparatur sebagai salah satu proses cairnya dana untuk Pengadaan Fasilitas Umum bagi orang miskin!

Sang Lurah Aparatur Patung Berhala Pancasila tanpa malu-malu lagi, tanpa basa-basi lagi, tanpa tedeng aling-aling, langsung face to face secara 4 mata, minta bagian sekian persen dari dana Pengadaan Fasilitas Umum untuk orang miskin kalau dia sampai membubuhkan tanda tangannya sebagai salah satu proses cairnya dana tersebut.

Temanku itu bersikeras memegang Islam yang menentang riswah/suap dalam bentuk dan cara apapun. Sang Aparatur pun berputar-putar, mengulur-ngulurkan waktu, berharap temanku itu mengabulkan keinginannya. Temanku tetap memegang Islam. Dan akhirnya, tanda tanganpun tidak diberikan.

Ini adalah kisah nyata (true story) dan ini adalah sangat b i a s a terjadi di kalangan Sistem dan Aparatur Pancasila Patung Berhala Kapitalis. Perhatikanm ini baru di level Lurah, belum diatasanya, dan yang paling atas. Dan ini adalah dana untuk orang miskin mereka pun tega melakukannya. Belum lagi proyek-proyek yang sifatnya umum.

Tidak aneh Indonesia tidak pernah maju dan sejahtera karena sistem busuk dan manusia-manusia bejat Pancasila Patung Berhala yang katanya sakti dan selalu menggaung-agungkan kesejahteraan bagi Rakyatnya. Masih percaya dan bela?

Hari Senin ini, sebagian besar murid sekolahan kembali masuk sekolah setelah kemarin berlibur. Dan pelajaran pertama yg dilakukan adalah Upacara Penghormatan Benda Mati Dua Helai Kain Beda Warna Bendera Sang Saka Merah Putih Berhala Indonesia! Menghormat benda mati, benda mati dua helai kain, dua helai kain yang beda warna, dihormati?

Inilah program cuci otak yang terus diulang-ulang dan tetap dilakukan dimulai dari usia TK disekolahan sampai tua di kantor atau instansi-instansi. Mau sampai kapan keberhalaan ini dijaga dan dilestarikan? Ingat dan perhatikan, kain berwarna itu adalah benda mati! Kenapa dihormat? Kenapa menghormat benda mati?

 

 

 

 

(Maaf saya tidak mengedit sedikitpun, saya hanya ingin mencantumkan apa adanya di sini)

 

Arab/Islam sumber kerusakan bangsa

Kaji Dullah

Sat,16 Dec 200612:26:39-0800

 

Dalam refleksi kosong, kadang-kadang saya jadi geram ketika mengingat sejarah tentang penyebaran virus Islam keIndonesia.

 

Parapenjahat itu adalah Wali Songo dan mereka-mereka yg membuka jalan bagi masuknya virus Arab ke nusantara. Dulu, pada abad ke-8 saja leluhur kita sudah berteknologi tinggi dan mampu membangunBorobudur(salah satu bukti peradaban paling maju pada zaman itu).

 

Abad ke-13 Gajah Mada menjelajahi dan menyatukan sebagian besar kawasan Asia Tenggara, dan sebagai bangsa kita mencapai masa keemasan.

 

Abad berikutnya, mulai para pembawa virus Arab (bukan orang Arab) datang (yakni antara abad 14-15) yang akhirnya pelan-pelan menggerogoti kerajaan Majapahit dan hancur tinggal puing-puing. Dari kerajaan adi-kuasa di Asia Tenggara dengan bangunan2 megahnya (pura, candi-candi), menjadi kerajaan tengu di Yogja & Solo yg istananya aja cuma dari kayu dan udah mau roboh ditiup angin.

 

Coba kalau Islam tidak masuk keIndonesia, barangkali kita sudah lebih maju saat ini dan cara berfikir kita pasti lebih advanced. Kalau sejak abad ke-8 saja sudah bisa bikin Borobudur, membangun kota-kota seindah Bali, menguasai kawasan seluas Asia Tenggara harusnya pada abad ke-16 menara Eifel ada di Jawa, bukan di Paris.

 

Terkadang saya jadi bertanya, Islam sudah memberi apa sih kpd

Indonesia? Kecuali terorisme, budaya jenggot, dan jilbab? Sementara meskipun hanya sisa-sisa, kita sampai sekarang masih bisa menikmati hasil warisan leluhur kita melalui industri pariwisata Borobudur & Bali. Ironisnya, Islam bukan saja telah merusak mental bangsa kita, bahkan telah beberapa kali berusaha menghancurkan warisan budaya asli kita.

 

Thn 85-an teroris muslim beberapa kali mengebomBorobudurdan belakangan ini mau menghancurkanBali.

 

Saya sampai sekarang belum bisa melihat sisi baik apa yang sudah disumbangkan oleh orang Arab ? Kecuali duit2 recehan dari Saudi ke masjid-masjid yang pro Wahabi. Itu pun dampaknya lahir para pasukan jihadi yang siap menjadi relawan perang membela orang Arab yg berantem dengan sepupunya sendiri (Yahudi).

 

Justru, setelah bangsa kita digerogoti oleh virus Arab (mulai abad 14-15),

akhirnya (pada abad ke-16) bangsa kecil seperti Belanda bisa menguasai kita. Demikianlah seterusnya sampai hari ini. Dengan kata lain, penyebaran virus budaya jahiliyah Arab (melalui Islam) telah merusak banyak tatanan sosial budaya lain yang tanpanya barangkali malah bisa lebih maju.

 

Jika salah satu kriteria bangsa yg maju/modern adalah bangsa yg telah

memperkenalkan budaya-budaya unggul, maka seberapa majukah bangsamu hari ini? Ukurannya ada di organ bagian atasnya Muslim Melayu yang mereka tutupi dengan peci bau minyak pelet atau jilbab penutup ketombe..

_________________

MURTADINKAFIRUN

MURTADIN KAFIRUN exMUSLIMINDONESIABERJAYA 11 SEPTEMBER Hari Murtad Dari Islam Sedunia

admin

ADMINISTRATOR

 

Number of posts: 938

Age: 11

Reputation: -13

Points: 2612

Registration date: 2008-12-18

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 Re: Islam Meruntuhkan Nusantara

  gusti_bara on ThuJul 01, 201011:15 pm

 

.HEHEHEHEE

 

 

SI ADMIN LAGI NGLINDUR…..UNTUNG GAK HIDUP DI JAMAN PENJAJAHAN….KALO HIDUP DI JAMAN PENJAJAHAN PASTI DAH MENJADI CENTENG BELANDA KARENA TERTARIK DENGAN KRISTEN DAN MAKANAN GRATIS   .

gusti_bara

BLUE MEMBERS

 

 

 

 

 

Number of posts: 818

Location: samping yesus

Job/hobbies: yang penting seneng

Humor: pantaskah saya menjadi anak yesus?

Reputation: 26

Points: 1787

Registration date: 2010-04-29

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 Re: Islam Meruntuhkan Nusantara

  answering-ff onFri Jul 02, 20106:35 am

 

.gusti_bara wrote:

HEHEHEHEE

 

 

SI ADMIN LAGI NGLINDUR…..UNTUNG GAK HIDUP DI JAMAN PENJAJAHAN….KALO HIDUP DI JAMAN PENJAJAHAN PASTI DAH MENJADI CENTENG BELANDA KARENA TERTARIK DENGAN KRISTEN DAN MAKANAN GRATIS  

 

waduh min….. yang bener aje, masa borobudur dibangun abad 8? katanya borobudur di buat oleh sulaiman as? .

_________________

“Kafir sadar, kafir diem, kafir nglawan, kafir kedalam, kafir keluar, kafir kelompok, kafir tahu, kafir nubuat, kafir penutup, kafir terakhir ”

answering-ff

MUSLIM

 

 

 

 

Number of posts: 2268

Location: ruang humor

Humor: “gile ada yang ngrampok baju gw, Tuhan elu”, kata Yesus

Reputation: 28

Points: 3091

Registration date: 2009-11-13

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 oh admin, pantess aja

  jesus christ onFri Jul 02, 20106:41 am

 

. .

_________________

” Dialah Allah Yang tiada Tuhan selain Dia, Raja, Yang Maha Suci, Yang Maha Sejahtera, Yang Mengaruniakan Keamanan, Yang Maha Memelihara, Yang Maha Perkasa, Yang Maha Kuasa, Yang Memiliki segala Keagungan, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.” (Q.S 59:23)

jesus christ

MUSLIM

 

 

 

 

 

Number of posts: 1465

Age: 16

Job/hobbies: menanti tampilnya kebodohan shaggy, yhowshua, taro, dkk

Humor: ada idioot forum yang sakit hati sama tuhan jesus christ

Reputation: 47

Points: 2075

Registration date: 2010-01-15

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 Re: Islam Meruntuhkan Nusantara

  gusti_bara onFri Jul 02, 20107:27 am

 

.jesus christ wrote:

 

 

namanya juga admin…mana mungkin dia apal sejarah bangsa kita…sejarah ketuhanan yesus aja gak hapal kok..dia cuma main sembah yang gak pada tempatnya…

 

 

dikiranya si admin sulaiman hidup bereng raja2 jawa kali…jadi ikut bantu bikin borobudur…

.

gusti_bara

BLUE MEMBERS

 

 

 

 

 

Number of posts: 818

Location: samping yesus

Job/hobbies: yang penting seneng

Humor: pantaskah saya menjadi anak yesus?

Reputation: 26

Points: 1787

Registration date: 2010-04-29

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 Re: Islam Meruntuhkan Nusantara

  dewa_bayangan on ThuApr 28, 201111:05 am

 

.Islam tdklah menghancurkan nusantara. Pemikiran diatas bersandarkan pada sebuah kesemuan,hakikatnya tidaklah demikian.. asumsi pmikiran itu sgt prematur dan tdk memandang pada kenytaan..Yg menghancurkan nusantara itu adalahsebagian umat Islam,sebagian umat hindu,kristen,budha,katolik dan umat beragama lain yg tdk memahami ajaran dan melaksanakan perintah agama tsb. Jadi yg mnghancurkan itu bukan agama Islamnya.. dan ini bsa berlaku pada semua agama.. Spt yg kita ketahui bahwasannya semua agama itu mengajarkan kebaikan.. Dan para pengikutnya lah yg menghancurkan nilai2 keindahan agama yg diautnya..

Agama itu mengajarkan kebaikan,cinta kasih…

dewa_bayangan

RED MEMBERS

 

 

 

 

 

Number of posts: 48

Location: Dalam Samudra Ketidaktahuan

Humor: yang bisa bikin ketawa

Reputation: 0

Points: 122

Registration date: 2011-04-28

 

 

 

 

 Similar topics.

 Similar topics

» Pengertian, Tujuan & Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

» Politik agama atau agama politik?

» Nostradamus dan Ramalannya

» NASKAH KUNO ISLAM NUSANTARA, TERNYATA BANYAK

» PELESETAN KRISTEN DAN BABI

 

.

——————————————————————————–

 

MURTADIN_KAFIRUN  :: Kejawen/Aliran Kepercayaan

Page 1 of 1Permissions of this forum:

 

Tarekat

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas (Belum Diperiksa, Artikel ini adalah bagian dari seri Islam)

Tarekat (bahasa Arab: Ṭarīqah طريقة; jamak طرق; ṭuruq) berarti “jalan” atau “metode”, dan mengacu pada aliran kegamaan tasawuf atau sufisme dalam Islam. Ia secara konseptual terkait dengan ḥaqīqah atau “kebenaran sejati”, yaitu cita-cita ideal yang ingin dicapai oleh para pelaku aliran tersebut. Seorang penuntut ilmu agama akan memulai pendekatannya dengan mempelajari hukum Islam, yaitu praktik eksoteris atau duniawi Islam, dan kemudian berlanjut pada jalan pendekatan mistis keagamaan yang berbentuk ṭarīqah. Melalui praktik spiritual dan bimbingan seorang pemimpin tarekat, calon penghayat tarekat akan berupaya untuk mencapai ḥaqīqah (hakikat, atau kebenaran hakiki).

Arti tarekat

Kata tarekat berasal dari bahasa Arab thariqah, jamaknya tharaiq, yang berarti: (1) jalan atau petunjuk jalan atau cara, (2) Metode, system (al-uslub), (3) mazhab, aliran, haluan (al-mazhab), (4) keadaan (al-halah), (5) tiang tempat berteduh, tongkat, payung (‘amud al-mizalah).

Menurut Al-Jurjani ‘Ali bin Muhammad bin ‘Ali (740-816 M), tarekat ialah metode khusus yang dipakai oleh salik (para penempuh jalan) menuju Allah Ta’ala melalui tahapan-tahapan/maqamat.

Dengan demikian tarekat memiliki dua pengertian, pertama ia berarti metode pemberian bimbingan spiritual kepada individu dalam mengarahkan kehidupannya menuju kedekatan diri dengan Tuhan. Kedua, tarekat sebagai persaudaraan kaum sufi (sufi brotherhood) yang ditandai dengan adannya lembaga formal seperti zawiyah, ribath, atau khanaqah.

Bila ditinjau dari sisi lain tarekat itu mempunyai tiga sistem, yaitu: sistem kerahasiaan, sistem kekerabatan (persaudaraan) dan sistem hirarki seperti khalifah tawajjuh atau khalifah suluk, syekh atau mursyid, wali atau qutub. Kedudukan guru tarekat diperkokoh dengan ajaran wasilah dan silsilah. Keyakinan berwasilah dengan guru dipererat dengan kepercayaan karamah, barakah atau syafa’ah atau limpahan pertolongan dari guru.

Pengertian diatas menunjukkan Tarekat sebagai cabang atau aliran dalam paham tasawuf. Pengertian itu dapat ditemukan pada al-Thariqah al-Mu’tabarah al-Ahadiyyah, Tarekat Qadiriyah, Tarekat Naksibandiyah, Tarekat Rifa’iah, Tarekat Samaniyah dll. Untuk di Indonesia ada juga yang menggunakan kata tarekat sebagai sebutan atau nama paham mistik yang dianutnya, dan tidak ada hubungannya secara langsung dengan paham tasawuf yang semula atau dengan tarekat besar dan kenamaan. Misalnya Tarekat Sulaiman Gayam (Bogor), Tarekat Khalawatiah Yusuf (Suawesi Selatan) boleh dikatakan hanya meminjam sebutannya saja.

Empat tingkatan spiritual

Bagan yang menggambarkan kedudukan tarekat dalam empat tingkatan spiritual (syari’ah, tariqah, haqiqah, dan ma’rifah yang dianggap tidak terlihat)

Kaum sufi berpendapat bahwa terdapat empat tingkatan spiritual umum dalam Islam, yaitu syari’at, tariqah, haqiqah, dan tingkatan keempat ma’rifat yang merupakan tingkatan yang ‘tak terlihat’. Tingkatan keempat dianggap merupakan inti dari wilayah hakikat, sebagai esensi dari seluruh tingkatan kedalaman spiritual beragama tersebut.

Tarekat-tarekat di dunia:

Berikut ini adalah tarekat-tarekat tradisional yang utama:

 1. Tarekat Idrisiyah
 2. Tarekat Khalwatiyah
 3. Tarekat Naqsyabandiyah
 4. Tarekat Rifa’iah
 5. Tarekat Qodiriyah wa Naqsyabandiyah
 6. Tarekat Qodiriyah
 7.  Tarekat Samaniyah
 8. Tarekat Shiddiqiyyah
 9. Tarekat Syadziliyah
 10. Tarekat Syattariyah
 11. Tarekat Tijaniyah

 

Lihat pula:

 1. Mistisisme
 2. Suluk
 3. Salik
 4. Sufisme

 

Tariqa

From Wikipedia, the free encyclopedia  (This article is part of the series Islam)

A tariqa (Arabic: طريقة‎ Ṭarīqa; pl. طرق; ṭuruq, Persian: tariɢat, Turkish: tarikat; alternate spelling, tariqah meaning “way, path, method”) is an Islamic religious order. In Sufism one starts with Islamic law, the exoteric or mundane practice of Islam and then is initiated onto the mystical path of a tariqa. Through spiritual practices and guidance of a tariqa the aspirant seeks ḥaqīqah – ultimate truth.

Meaning

A tariqa is aschoolofSufism. A tariqa has a murshid (guide) who plays the role of leader or spiritual director of the organization. A tariqa is a group of murīdīn (singular murīd), Arabic for desirous, desiring the knowledge of knowing God and loving God (also called a faqīr Arabic: فقير‎, another Arabic word that means poor or needy, usually used as al-Faqīr ilá l-Lāh, “the needy to God’s knowledge (الفقير إلى الله)).

Nearly every tariqa is named after its founder and is referred to by a nisba formed from the founder’s name. For example, the “Rifai order”, named after Sheikh Ahmad ar-Rifai, is called the “Rifaiyyah”, the “Qādirī order”, named after Shaykh `Abd al-Qādir al-Jīlānī, is called the “Qadiriyya”. Often, ṭuruq are offshoots of another tariqa. For example, the Qadri Al-Muntahi order is an offshoot of the Qadiriyya order founded by Riaz Ahmed Gohar Shahi, the Jelveti order is an offshoot of the Bayrami order founded by Hacı Bayram-ı Veli who are an offshoot of the zahidiyye founded by Pir Zahid al-Gaylani. The Khalwati order are a particularly splintered order with numerous offshoots such as the Jerrahī, Sunbulī, Nasuhī, Karabashiyya and others, the Tijaniyyah order prevalent in West Africa also has its roots in this ṭarīqa.

Khalif

In most cases the sheikh nominates his khalīf or “successor” during his lifetime, who will take over the order. In rare cases, if the sheikh dies without naming a khalīf, the students of the ṭarīqa elect another spiritual leader by vote. In some orders it is recommended to take a khalīf from the same order as the murshid. In some groups it is customary for the khalīfa to be the son of the sheikh, although in other groups the khalīfa and the sheikh are not normally relatives. In yet other orders a successor may be identified through the spiritual dreams of its members.

Tarīqas have silsilas (Arabic: سلسلة‎) “chain, lineage of sheikhs”. Almost all orders except the Naqshbandi order claim a silsila that leads back to Muhammad through ‘Alī. (The Naqshbandi Silsila goes back to Abu Bakr the first Caliph of Sunni Islam and then Muhammad.) Many silsilas contain the names of Shī‘ah Imams.

Every murid, on entering the ṭarīqa, gets his ‘awrād, or daily recitations, authorized by his murshid (usually to be recited before or after the pre-dawn prayer, after the afternoon prayer and after the evening prayer). Usually these recitations are extensive and time-consuming (for example the awrād may consist of reciting a certain formula 99, 500 or even 1000 times). One must also be in a state of ritual purity (as one is for the obligatory prayers to perform them while facingMecca). The recitations change as a student (murid) moves from a mere initiate to other Sufi degrees (usually requiring additional initiations).

Being mostly followers of the spiritual traditions of Islam loosely referred to as Sufism, these groups were sometimes distinct from the ulema or officially mandated scholars, and often acted as informal missionaries of Islam. They provided accepted avenues for emotional expressions of faith, and the Tarīqas spread to all corners of the Muslim world, and often exercised a degree of political influence inordinate to their size (take for example the influence that the sheikhs of the Safavid had over the armies of Tamerlane, or the missionary work of Ali Shair Navai in Turkistan among the Mongol and Tatar people).

Tariqas around the world

The tariqas were particularly influential in the spread of Islam in the sub-Sahara during the 9th to 14th centuries, where they spread south along trade routes betweenNorth Africaand the sub-Saharan kingdoms ofGhanaandMali. On the West African coast they set up Zāwiyas on the shores of the riverNigerand even established independent kingdoms such as al-Murābiṭūn or Almoravids. The Sanusi order were also highly involved in missionary work in Africa during the 19th century, spreading both Islam and a high level of literacy into Africa as far south as Lake Chad and beyond by setting up a network of zawiyas where Islam was taught. Much of centralAsiaand southernRussiawas won over to Islam through the missionary work of the ṭarīqahs, and the majority ofIndonesia’s population, where a Muslim army never set foot, was converted to Islam by the perseverance of both Muslim traders and Sufi missionaries.

Tariqas were brought toChinain the 17th century by Ma Laichi and other Chinese Sufis who had studied inMeccaandYemen, and had also been influenced by spiritual descendants of the Kashgarian Sufi master Afaq Khoja. On the Chinese soil the institutions became known as menhuan, and are typically headquartered near the tombs (gongbei) of their founders.

A case is sometimes made[who?] that groups such as the Muslim Brotherhoods (in many countries) and specifically the Muslim Brotherhood of Egypt (the first, or first known), are modern inheritors of the tradition of lay tariqa in Islam. This is highly contentious since the turuq were Sufi orders with established lineages while the Muslim Brotherhood is a modern, rationalist tradition. However, the Muslim Brotherhood’s founder, Hassan al Banna, did have a traditional Islamic education (his family were Hanbali scholars) and it is likely that he was initiated into a tariqa at an early age.

Certain scholars, e.g., G. H. Jansen, credit the original tariqas with several specific accomplishments:

1.Preventing Islam from becoming a cold and formal doctrine by constantly infusing it with local and emotionally popular input, including stories and plays and rituals not part of Islam proper. (A parallel would be the role of Aesop relative to the Greek mythos.)

2.Spreading the faith in east Asia and sub-SaharanAfrica, where orthodox Islamic leaders and scholars had little or no direct influence on people.

3.Leading Islam’s military and political battles against the encroaching power of the Christian West, as far back as the Qadiri order of the 12th century.

The last of these accomplishments suggests that the analogy with the modern Muslim Brotherhoods is probably accurate, but incomplete.

Orders of Sufism

It is important to note that membership of a particular Sufi order was not exclusive and cannot be likened to the ideological commitment to a political party. Unlike the Christian monastic orders which are demarcated by firm lines of authority and sacrament, Sufis often are members of various Sufi orders. The non-exclusiveness of Sufi orders has important consequences for the social extension of Sufism. They cannot be regarded as indulging in a zero sum competition which a purely political analysis might have suggested. Rather their joint effect is to impart to Sufism a cumulant body of tradition, rather than individual and isolated experiences.

 

 

 

Definisi: tirakat

1. 1 Menahan hawa nafsu (spt berpuasa, berpantang); 2 mengasingkan diri ke tempat yg sunyi (di gunung dsb): ia mempunyai kegemaran — dan bergaul dng masyarakat kecil; ti·ra·kat·an v melakukan tirakat: malam itu ia tidak hadir dl acara ~ di kampungnya

#1. tirakat

Usaha menyucikan diri dengan puasa dan ibadah secara terus-menerus selama beberapa waktu. tujuannya adalah untuk meraih ketenangan batin, mendapatkan pencerahan dalam menjalani hidup atau untuk maksud-maksud tertentu.

Mantan Preman: “Saya mau kembali ke jalan yg benar, Pak”

Pak Haji: “Kamu harus tirakat, puasa seminggu berturut-turut dan tinggal di mesjid agar hati kamu kembali bersih”

#2. tirakat

Tirakat itu asalnya dari bahasa arab thariqah yang artinya jalan. Atau bisa juga tindakan atau amalan rutin seperti bacaan doa, mantra, pantangan, puasa atau gabungan dari kelima unsur tersebut sebagai jalan untuk mencapai pencerahan spiritual atau elmu tertentu

Kakek menjalani tirakat puasa setiap hari jum”at kliwon.

 

 

 

TIRAKAT

Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar istilah tirakat yang bermaksud mendekatkan diri kepada tuhan, berupa perilaku, hati dan pikiran.

Tirakat adalah bentuk upaya spiritual seseorang dalam bentuk keprihatinan jiwa dan badan untuk mencapai sesuatu dengan jalan mendekatkan diri kepada tuhan.

Berpuasa temasuk salah satu bentuk tirakat , dengan berpuasa orang menjadi tekun dan kelak mendapat pahala, orang jawa kejawen menganggap bertapa adalah suatu hal penting. Menurut kesusastraan jawa orang yang bertahun-tahun berpuasa dianggap sebagai orang keramat. Karena dengan bertapa orang dapat menjalankan kehidupan yang ketat ini dengan tinggi. Serta mampu menahan hawa nafsu sehingga tujuan-tujuan yang penting dapat tercapai, selain puasa kegiatan tirakat lainnya adalah meditasi dan semedhi.

Menurut Koentjaraningrat meditasi dan semedi biasanya dilakukan bersama-sama dengan tapa brata , yang dilakukan ditempat-tempat yang dianggap keramat missal gunung, makam leluhur, ruang yang memiliki nilai keramat dsb. Pada umumnya orang yang melakukan meditasi adalah untuk mendekatkan diri dengan tuhan.

Adabeberapa bentuk puasa dan tirakat misalnya:

 1. tidak tidur semalam suntuk/ pati geni tidak boleh keluar kamar semalam suntuk, tidak boleh tidur dan makan minum.
 2. puasa senin kamis
 3. mutih mulai dari kemampuan satu hari hingga 40 hari hanya makan nasi putih dan minum air putih sedikit pada saat matahari terbenam.
 4. ngeruh yaitu hanya boleh makan sayur dan buah , dilarang yang bernyawa.
 5. ngebleng yaitu tidak keluar kamar sehari semalam , tidak ada lampu, hanya keluar saat buang air kecil, tidak boleh tidur, makan dan minum
 6. nglowong hanya makan tertentu dengan waktu tertentu tidur hanya 3 jam
 7. ngrowot hanya boleh makan satu jenis buah maksimal 3 buah dari subuh sampai magrib.
 8. nganyep/ ngasrep boleh makan sembarang tapi yang tidak ada rasanya dan harus didinginkan sedingin dinginnya.
 9. ngidang hanya boleh minum air putih dan daun. Lainnya tidak boleh.
 10. ngepel hanya makan nasi sehari satu kepal sampai 3 kepal saja.
 11. wungon tidak boleh makan minum dan tidak tidur selama 24 jam
 12. ngalong , puasa ngrowot sambil menggantung di atas pohon dengan posisi kaki diatas kepala dibawah / sungsang.
 13. topo jejeg yaitu tidak boleh duduk selama 12 jam
 14. lelono melakukan perjalanan malam jam 12 sampai jam 3 untuk mawas diri atas kesalahan yang diperbuat selama ini.
 15. kungkum yaitu puasa bersila dalam sungai yang ketemu dua arusnya mulai jam 12 malam sampai jam 3 atau jam 4 pagi.
 16. topo pendem / ngluwang yaitu puasa dikubur hidup-hidup hanya deberi jalan nafas, biasanya selama 3 hari atau 7 hari, pertaruhannya nyawa dan hasilnya adalah mampu menghilangkan tubuh dari pandangan orang atau melihat jelas dengan mata telanjang orang/ mahluk – mahluk ghoib.

Secara umum bertirakat / berpuasa harus dimulai dengan mandi keramas / bersuci dan niat dalam hati untuk mendekatkan diri pada tuhan. (budaya jawa)

 

 

 

Tirakat

Hari pertama puasa. Bukan hari yang istimewa karena saya telah dua puluh tahun melakukannya. Kalaupun ada yang berbeda (meniru apa yang biasa ditampilkan infotainment) ini puasa pertama saya bersama suami. Bedanya ya hanya terletak pada urusan masak-memasak. Hal-hal lain tetap saja tidak berbeda dengan apa yang saya lakukan tahun-tahun sebelumnya.

Tadi malam saya tidur jam dua belas dan sudah terbangun jam setengah dua. Padahal rencanaya saya baru akan bangun jam setengah empat untuk memasak sebentar lalu makan sahur. Hari ini imsak jatuh jam setengahlima. Tapi ternyata suara teriakan-teriakan orang sudah terdengar sejak jam setengah dua. Suaranya dekat, karena mereka berkeliling di depan rumah di Kalibata. Teriakan “Sahur! Sahur!” sahut menyahut tak karuan. Diselingi dengan suara bambu dan tiang listrik yang dipukul-pukul.

Tiga tahun lalu, saat saya pertama kali tinggal di Jakarta, saya terkejut dengan cara penanda sahur yang menurut saya berlebihan. Di Rawamangun, masjid kompleks perumahan sudah memberikan penanda sejak jam dua malam. Melalui pengeras suara masjid, suara laki-laki terdengar ke semua rumah di kompleks, mengingatkan kalau sekarang sudah jam dua dan sebentar lagi waktu sahur tiba.

Saya membandingkan dengan penanda sahur di desa saya. Orang di masjid mengingatkan sahur saat sudah jam tiga. Anak-anak yang berkeliling juga baru berkeliling jam setengah tiga. Semuanya dengan suara yang lembut, enak didengar. Padahal penduduk desa saya mayoritas adalah muslim. Teriakan sahur tidak akan pernah dianggap sebagai gangguan oleh orang-orang. Tapi justru di Jakarta, kota dimana orang-orang dengan berbagai kepercayaan bercampur seperti salad, penanda sahur dilakukan dengan begitu agresif dan memakan banyak waktu. Saya berpikir, kalau saya saja yang melaksanakan puasa terganggu, bagaimana dengan orang-orang yang tidak melaksanakannya?

Bagi saya, puasa adalah sebuah kontemplasi. Perenungan dan juga meditasi. Ini adalah sebuah kegiatan pribadi, dimana saya sedang berdialog dengan diri saya sendiri sambil meyakini ada kekuatan Ilahi yang sedang membimbing kami. Semuanya dilakukan diam-diam, lirih berbisik-bisik, bahkan seringkali sembunyi-sembunyi.

Besar dalam keluarga Jawa yang masih memegang tradisi, puasa telah menjadi bagian kental dalam kehidupan keluarga kami. Puasa adalah laku spiritualitas untuk mencapai kekayaan batin, juga tirakat sebagai bagian dari perjuangan mencapai apa yang diinginkan. Puasa bagi kami bukan hanya sebulan saat Ramadan, tapi sepanjang waktu.

Ketika ajaran agama memberikan pengaruh besar dalam kehidupan kami, puasa di luar Ramadan salah satunya menjelma dalam puasa yang dilakukan di hari Senin dan Kamis. Semuanya dilakukan diam-diam, kadang sembunyi-sembunyi. Sungguh, saya berulang kali menolak ajakan makan di hari Senin dan Kamis dengan berkata, “Saya sudah makan.” Ada rasa malu dan kikuk kalau saya harus menjawab, “Saya sedang puasa,” karena kalimat itu akan sama artinya dengan, “Saya sedang tirakat.”

Sebagai laku tirakat, dalam puasa saya dengan sadar mengendalikan segala diri dan keinginan. Saya dengan sadar, mengambil posisi meditasi dan berkontemplasi di saat sekitar saya begitu berisik dan penuh godaan. Puasa justru menguatkan saya untuk menantang semuanya. Bukan dengan manja meminta orang di sekitar saya untuk tidak makan, tidak berpesta, demi menghormati puasa saya.

Puasa, sebagaimana ibadah-ibadah lain yang diajarkan dalam kitab suci, merupakan cara yang diajarkan Tuhan agar manusia bisa meningkatkan kualitasnya. Baik kualitas dalam mengolah rasa, mengolah pemikiran, dan mengasah religiusitas. Saya puasa dan sholat, agar saya senantiasa ingat saya hanya bagian kecil saja dari sebuah kekuatan yang maha dahsyat. Puasa dan sholat, membantu saya untuk bisa lebih menahan emosi, berkonsentrasi, memandang setiap hal dari sisi yang berbeda. Puasa dan sholat menjadi cara saya untuk mengendalikan diri, mempertimbangkan setiap apa yang saya maui.

Konsep puasa Ramadan sendiri menurut kitab suci adalah sebuah ibadah untuk Tuhan. Tapi alih-alih bisa ikhlas melakukanya untuk Tuhan, kadang saya malah ikut terjebak dalam hitung-hitungan pahala dan dosa. Berpuasa sembari berhitung banyaknya pahala yang telah saya kumpulkan.

Padahal, saya tak terlalu percaya pada rumusan pahala dan dosa. Karena jika pahala atau dosa bisa dihitung sebagaimana saya menghitung simpanan uang di bank, tentu akan sangat gampang untuk melakukan perhitungan dengan Tuhan. Saya akan bertanya, berapa pahala minimal agar saya bisa masuk sorga. Kalau Tuhan berkata seribu, saya tinggal mengumpulkan angka itu sepanjang hidup saya, lalu sim salabim saya akan masuk surga.

Sungguh, saya tidak sedang berhitung soal pahala dan dosa. Saya hanya sedang melakukanya untuk diri saya. Sembari menunggu rasa ikhlas untuk Tuhan itu datang dengan sendirinya. Entah kapan.

 

 

Tirakat Mbah Muqoyyim saat Hijrah ke Buntet Pesantren

Nama Buntet Pesantren sudah cukup dikenal. Setidaknya oleh kebanyakan masyarakat pesantren diIndonesia. Bahkan pesantren besar di Jawa Barat jika ditelusuri terkait dengan Buntet. Padahal jika mau jujur Buntet itu sendiri sebuah tempat yang sangat kecil, sebuah dusun bahkan bukan desa seperti disangka orang.Adasebuah tirakat (doa) yang dilakukan oleh pendiri Buntet saat hijrah ke tanah ini dan diduga kuat berusaha meniru hijrah Rasulullah saw dalam membangunkotaMadinah. Masa sih?

Sebelum kami membahas tirakat Mbah Muqoyyim, kita perlu mengingat kembali sejarah duakotayang paling banyak dikunjungi karena kemuliaannya: Makkah dan Madinah. Nabi Muhammad saw menyebut duakotaini dengan sebutan “tanah haram” seperti ditulis Syekh Maliki Al Husaini, mengutip hadits Rasulullah saw:

Inna ibrahim harrama makkah wainni harromal madinah. ” Sesungguhnya, Nabi Ibrahim A.S. memiliki Mekkah sebagai tanah haramnya, dan Madinah sebagai tanah haramku (Nabi saw). Jadi tanah haram itu bukan bikinan atau sebutan orang belakangan tetapi dari sabda Rasul saw. Baru kemudian orang menyebutkan dua tanah mulia itu dengan sebutan haromain.

Yastrib bermakna fasad (rusak)

Menurut penuturan Habib Maliky (ibid), dunia itu ada tiga titik. Satu titik ada di Madinah yang dulunya disebut Yatsrib. Rasulullah saw bersabda: “Orang yang sekarang menyebut kata Yatsrib harus istighfar kepada Allah. (al-hadits riwayat Imam Ahmad ). Karena penyebutan Yatsrib itu tidak dikehendaki oleh Rasulullah. Sebab Yatsrib searti dengan rusak, celaka, caci maki.” Karenannya digantilah Yatsirb itu dengan Madinah.Kotaagama,kotahijrah dan lain-lain.

Ketika Nabi hijrah kesana, ada dua kelompok besar:

 1. Orang yang hijrah ke Madinah karena menghindar
 2. Karena mencari wanita. (ada yang cari wanita ada yang dunia dll)

Dari hal itu kemudian Nabi saw “menyindir” seperti yang tertulis dalam hadis yang sangat tenar, innamal a’malu binniyati … waman kanat hijrotuhu … Lahirnya hadits ini, konon, karena ketka itu di Madinah ada seorang janda yang cantik sekali. Kemasyhurannya itu hingga ke Makkah. Makanya rame sekali saat Nabi Hijrah. Namanya adalah Umruul Qois.

Barang siapa yang datang di Madinah. Kemudian memakan makanan darisana, banyak minum maka ia mendapatkah keberkahan. Bukan tanpa alasan, menikmati makanan dari Madinah itu memiliki keberkahan dari tanah disana. Salah satu yang adalah korma ajwah. Orang yang makan hingga 7 butir maka dijamin.

Kenapa Berkah

Karena Nabi saw secara khusus berdoa untuk “keberkahan”kotaMadinah sendiri secara langsung.

والمدينة المنورة بلدة مباركة الطعام والشراب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لاهلها بالبركة في صاعهم ومدهم ومكيالهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدجال لا يطاء مكة ولا المدينة وأنه يجيء ينزل في ناحية المدينة، فترجف ثلاث رجفات، فيخرج إليه كل كافر ومنافق”

Buntet Pesantren

Adakah kaitan antara tirakat (doa) Mbah Muqoyim bagi tanah Buntet Pesantren dengan cara Nabi saw ketika pertama kali hijrah kekotaMadinah. Dari beberapa cerita menuturkan bahwa kampung Buntet (bukan desa Buntet yang memiliki struktur pemerintah desa) sebelum didirikan pesantren dulunya merupakan tempat yang dianggap “angker”, “jelek” banyak kejahatan di sana. Seperti pesantren lain, berdirinya pondok itu biasanya di atas tanah yang penuh dengan nuansa kejatahan.

Sebagai tokoh ulama yang berdakwa di kerajaanCirebon, namun karena tidak cocok dengan cara-cara petinggi kerajaanCirebonyang terkesan pro penjajah, akhirnya Mbah Muqoyim mengundurkan diri dan mendirikan pesantren di Buntet.

Salah satu upaya yang dilakukan beliau saat hijrah ke Buntet itu mirip seperti yang dilakukan oleh Nabi saw, saat awal-awal datang ke Kota Madinah, yang semula disebut Yatsrib. Jika Nabi saw berdoa untuk Madinah agar diberkahi tanah disana, maka cara Mbah Muqoyim pun juga sama beliau berdoa dan bertirakat namun dengan berpuasa 9 tahun.

Tentu saja karena Mbah Muqoyim merasa doif dibanding Nabi saw. Karenanya, puasa 9 tahun dijalaninya sebagai tirakat doa, penuh kepahitan. Masing-masing tiga tahun itu terdiri dari : puasa 3 tahun untuk keberkahan para santri yang ada di Buntet, 3 tahun berikutnya untuk keluarga dan dan terakhir untuk keberkahan tanah Buntet sendiri.

Yang menarik dari cerita yang berkembang di kalangan keluarga Buntet adalah cara puasan Mbah Muqoyim. Beliau katanya, berbuka dengan “sega aking”, nasi yang dikeringkan. Caranya cukup unik, beliau kalau mau berbuka, dengan pena cocor bebak, pena khas santri zaman dahulu, dimasukkan pena itu ke dalam wadah untuk mengambil nasi aking. Dalam satu kali mengambil berapapun yang didapatnya itulah yang dipakai untuk berbuka.

Dalam pandangan kyai Buntet, perbuatan Mbah Muqoyim ini untuk meghilangkan rasa nikmatnya nasi sehingga menggunakan sega aking yang kering. Karena beliau tidak mau memanjakan jasad. Tapi dalam rangka memanjakan ruh.

Apabila memakan 7 butir qorma ajwa, sihir pun tidak bakal mempan, serperti ditulis dalam satu kitab, maka begitulah Mbah Muqoyim dengan hanya memakan segelintir nasi aking sehingga ruhnya yang lebih sehat ketimbang jasadnya. Namun jangan heran, jika sihirpun juga tidak mempan kepada beliau.

Kehebatan Madinah

Salah satu kehebatan Madinah adalah dari ungkapan Rasulullah saw: Inna daajjala la yaqou ilaa makkah wamadinah: Dajjal tidak akan berani menginjak Makkah dan Madinah. Orang yang pergi haji biasanya satu paket dengan berziarah ke Madinah untuk berkunjung ke Makbaroh Rasulullah saw. Sebab disanakita akan “setor muka” dengan kanjeng Nabi Muhammad saw. Mereka yang mendatangi Rasulullah saw, Insya Allah pasti mendapat syafaat.

Kedua, Madinah itu tidak akan terkena wabah yang ditakutkan di dunia. Misalnya kalau dulu orang menyebut cacar sekarang bernama AIDS/HIV. Penyakit ini tidak bakal ada … sebab Rasulullah saw pun telah bersabda: Laa yadhuluhaa at to’uun, penyakit toun tidak akan sampai disana.

Menurut catatan kitab, penyakit-penyakit itu keluar dari kawah-kawah gunung di sekitarkota. Makanya gunung-gunung di sekitar Madinah sudah dijamin tidak menyebarkan penyakit sebab sudah ditongkrongi oleh para Malaikat. Sampai kapanpn tidak akan pernah menjamahkotamadinah.

Hal ini karena Nabi saw secara langsung berdoa agar gunung itu tidak mengeluarkan penyakit dan menyebarkan penyakit kepada penduduk madinah: Allahumma….. hai penyakit jauhlah kamu hingga 7 kilo.

Keistimewaan lainkotaMadinah adalah Nabi Muhammad saw sangat gemar sekali pergi ke Kubah. Sabda Rosul saw: assolatu fi masjidi quba ka umroh. Solat di masjid quba laksana umroh.

Hikmah Sejarah

Dari catatan tersebut kita mendapatkan sebuah pelajaran yang sangat berharga. Dari kasus Hijrahnya Rasulullah saw ke Madinah telah merubah Madinah sebagaikotayang diberkati. Hal ini karena Rasulullah saw benar-benar peduli dengan tanah yang ditempatinya agar memperoleh keberkahan, terjga dari penaykit dan siapaun yang datang kesanajuga memperoleh berkah.

Hal demikian yang dilakukan oleh Rasulullah saw itu kemudian pada abad ke-18 M ditiru oleh ulamaIndonesiabernama Mbah Moqoyim ketika berhijrah menempati tempat baru bernama Buntet Pesantren. Di tempat baru ini, beliau berdoa untuk keberkahan Buntet: tanahnya, keluarga dan para penduduknya (santri). Beliau berodoa hingga 9 tahun dengan berpuasa.Adapula yang menyebutkan hingga 12 tahun berpuasa untuk dirinya sendiri, namun rasanya tokoh semodel Mbah Muqyim tidak akan memerdulikan kepentingan dirinya. Dirinya sudah kuat, sehingga yang dipikirkan beliau adalah orang lian, dan lingkungannya.

Dari pelajaran tersebut, jika ada orang alim di suatu wilayah lalu wilayah sekitarnya itu tidak ada apa-apa dalam hal bahaya dan segala macam gangguan bagi pendudduknya, itu kita harus yakin, bahwa ulama di wilayah tersebut sudah mendoakannya seperti yang dilakukan Nabi saw. Namun jika ulama (pemimpin) itu tidak mendoakan wilayah sekitarnya maka tentu derajatnya belum mencapai sebutan ustadz/kyai/ulama. Justru kalau bisa mereka itu hendaknya mau meniru akhlaq rosululllah saw.

Tentu bukan bermaksud menyamakan Buntet dengan Madinah, namun kata kunci dari tulisan ini adalah seorang alim yang berada dalam satu wilayah maka ia akan peduli pada lingkungannya. Semata-mata untuk keselmatan umatnya.

Namun kita semua berharap keberkahan yang diupayakan oleh Mbah Muqoyim ratusan tahun yang lalu itu bisa terus bersinergi di Buntet Pesantren hingga sakarang.  Sehingga siapaun yang ada di Buntet Pesantren: kelurganya, santri dan penduduknya, di tanah ini terus memberikan siraman kedamaian, baik lahir maupun batin.

Demikian pula, orang-orang yang memasuki Buntet Pesantren menjadi aman, damai dan tentram. Disamping itu, berkat doa-doa para ulama disana, diharapkan keberkahan yang diupayakn Mbah Muqyim dahulu terus-menerus menguat sehingga tidak ada penyakit berhaya baik penyakit fisik maupun batin yang menyebar ke pesantren tercinta kita. Wallahu a’alam.

 

 

Tirakat untuk anak agar menjadi anak yang sholeh

Adapepatah yang mengatakan: “Ajarlah anakmu sebaik-baiknya dan berikanlah bekal yang secukupnya untuk menghadapi masa depan, karena masa yang dihadapi anakmu kelak akan sangat jauh beda dengan masamu sekarang ini.” Kurang lebih begitulah bunyi pepatah itu. Apakah artinya ya?

Memang pendidikan anak melalui jalur formal saja tidak cukup. Bahkan kalau menurut Om Bob Sadino, sekolah itu hanya membuat anak semakin bodoh, karena hanya mengajarkan barang basi berupa informasi. Tapi bagaimana kita bisa lepas dari sekolah. Semua orang tua berlomba-lomba menyekolahkan anaknya ke sekolah yang tinggi, dengan harapan suatu saat menjadi orang yang sukses. Tentu saja salah satu ukuran orang sukses adalah kaya secara materi dan dihormati di masyarakat. Apakah itu saja ukuran sukses?

Ya memang saat ini hampir semua orang mengejar materi dalam hidupnya adalah satu-satunya tujuan hidup. Akibatnya mereka melupakan hal paling mendasar yang sebenarnya dicari oleh manusia yaitu kebahagiaan. Akibatnya apa?

Banyak penyakit kejiwaan yang menghinggapi manusia. Rasa kehampaan yang luar biasa, rasa keterasingan dan rasa stress yang berat. Akibatnya banyak diantara mereka yang lari ke narkoba, seks bebas dangayahidup hedonisme, hura-hura dan semau gue.

Sekarang aja gejala seperti itu sudah sangat terasa dan terlihat terang. Apalagi 10 sampai 20 tahun mendatang! Untuk itu anak kita harus mendapat bekal yang lebih baik lagi. Perlu diajarkan caranya berlaku sabar, santun, percaya diri, hormat dan patuh dan tawakal kepada Allah swt. Dan yang nggak kalah pentingnya yaitu kita perlu melakukan tirakat untuk anak-anak kita. Gimana caranya ya?

Salah satu caranya adalah dengan melakukan puasa senin kamis dan sholat malam. Sambil terus berdoa kepada Allah agar anak kita menjadi anak yang sholeh dan berguna bagi banyak orang. Nah gimana pendapat anda?

 

 

Tirakat Satu Malam

Hari ini kugariskan hidupku atas perihal yang ingin ku kenang dan yang tak ingin ku ulang. Disini kutorehkan akumulasi kegeramanku atas serentetan kebodohan yang berhasil kuciptakan. Inilah perwujudan dari kontemplasiku yang tak pernah sempurna.

Kuikhlaskan buah dari ikhtiarku menguap seperti butiran keringat yang menghempas gurun karena Dia menginginkannya kembali. Kuizinkan mimpi yang menghadiahiku bahagia dan perih untuk tidak pernah menjadi kenyataan. Kumaafkan semua pihak termasuk diriku sendiri, yang berkonstribusi dalam menyakitiku dan membuat kutukanku mengalir atas ketololanku, demi membasuh luka yang hampir membuatku percaya bahwa Dia sedang bermain kejam denganku. Tundukku pada rencana Sang Pembolak Balik Hati yang selalu penuh tanda tanya besar, walaupun ketetapan Nya sempat menuai protesku.

Demi air mata ibunda yang tumpah pada hari ini aku bersumpah untuk menjadikannya bangga atas setiap hela nafas yang dia habiskan untuk menyebut namaku. Tetap dengan caraku. Cara yang tak pernah dia mengerti. Cara yang hanya aku dan orang-orang yang bersedia melihat jalan pikiranku dari sudut yang berbeda yang bisa memahaminya.

Hari ini kuletakkan apa yang menjadi itikadku kedepan agar kalian, orang-orang yang mengagungkan kepedulian, berhenti menghakimi apa yang kutinggalkan.

 

 

Tirakat Untuk Selamat

(By: Sendang Mulyana)

Bila ingin menggembleng diri, yang dilakukan adalah bermacam-macam laku tirakat, biasanya juga disebut puasa atau pasa, misalnya pasa mutih, ngrowot, patigeni, ngebleng 40 hari 40 malam, dan sebagainya. Biasanya disesuaikan dengan tujuan, baik yang bersifat sekadar olah kanuragan maupun rasa-spiritual.

Puasa, tirakat, atau jenis laku lain yang asketik sebenarnya adalah laku personal-spiritual yang tidak mudah dinilai dan dibandingkan tingkat keberatannya. Masing-masing ada aturan mainnya, serta terpulang pada niat dan tujuannya. Berat-ringannya laku spiritual itu  bergantung pada kebulatan tekad sejak awal. Fenomena saat ini, banyak orang suka membentur-benturkannya, padahal yang suka membentur-benturkannya itu justru tidak menjalankan keduanya.

Puasa Ramadan tidak dilakukan, tirakat bermacam-macam juga lewat. Pilih yang paling ringan dan enak. Maka, para pinisepuh menilai, generasi sekarang adalah generasi cengeng yang suka menerabas dalam mencapai tujuan. Benar atau tidak, ungkapan tersebut dapat dijadikan sebagai bahan introspeksi.

Fenomena saat ini, nuansa puasa didominasi keriuhan lahir daripada kekhusyukan batin. Memang kita perlu berbangga, budaya menyemarakkan Ramadan di negeri kita lebih hebat daripada di Timur Tengah. Akan tetapi, keriuhan, kesemarakan, dan kemuliaan itu tentu lebih indah bila linambaran semangat zikir dan tirakat, bukan semangat rutinitas menjalankan syariat.

Ujian

Pada waktu ingin berguru pada Sunan Bonang, Raden Said disuruh untuk menunggui sebuah tongkat di pinggir kali. Ia harus tirakat, tidak boleh minum bila tak ada minuman yang iseng ke bibirnya, tidak boleh makan bila tak ada makanan yang hinggap sendiri ke tenggorokannya, dan pantangan lain yang tidak ringan.

Raden Said sukses menjaga tongkat itu sampai tubuhnya dililit semak-belukar. Kesetiaannya yang luar biasa menjaga tongkat di pinggir kali menjadikan Sunan Bonang bersedia mengangkatnya sebagai murid kinasih, dan Raden Said mendapatkan julukan baru Sunan Kalijaga.

Cerita rakyat tentang Sunan Kalijaga itu sudah sangat populer di masyarakat Jawa. Kecerdasan, kesaktian, kebijaksanaannya meramu ajaran dogmatis dengan nilai-nilai budaya bercampur-baur dengan mitos. Geertz memandang Sunan Kalijaga berhasil menjadi ikon spiritual Islam Jawa.

Berbeda dari masyarakat yang suka mengedepankan mitos daripada mengurai tanda, Pramudya Ananta Toer dalam novel Arus Balik justru menafsirkan simbolisme dalam cerita asal-muasal nama Sunan Kalijaga sebagai ”penjaga Khalik”. Artinya, penjaga nilai ketauhidan, keesaan dan kemahakuasaan Tuhan. Ia dipandang sebagai orang yang konsisten, istikamah, pada tugas keulamaannya.

Intinya adalah diperlukan pembelajaran dan penempaan diri yang kuat untuk bisa menjadi manusia hebat. Dengan demikian, tidak ada faedahnya saling mendiskreditkan satu sama lain yang hanya menghabiskan energi. Puasa Ramadan hakikatnya dapat dikatakan juga sebagai laku tirakat karena sifatnya yang sangat personal. Pada jenis ibadah ini, malaikat tidak ikut campur tangan memberikan penilaian, tidak sibuk mencatat, urusan puasa sangat eksklusif, yakni langsung dengan Tuhan.

Puasa dan tirakat adalah momentum menguji diri. Dalam menguji diri itu tidak diperlukan dewan juri dan tim pengawas yang menakut-nakuti. Suara hati benar-benar menjadi mahkamah paling tinggi. Uniknya, justru saat ujian itu, menjadi kesempatan terindah untuk bermesraan dengan Tuhan, sumber segala gerak dan pemilik segala kekuatan.

Siasat

Pada saat jadi presiden, BJ Habibie dikecam para kritikus gara-gara berkomentar agar masyarakat berpuasa sebagai salah satu solusi menghadapi krisis yang menderaIndonesia. Ia dianggap telah menyabot peran ulama karena  tugas pemerintah mestinya adalah membuat formulasi kebijakan strategis untuk mengatasi krisis, bukan khotbah.

Sebenarnya, Habibie berkata jujur. Ia bercermin dari sejarah kehidupannya sendiri. Pada masa sekolah ia suka berpuasa karena keterbatasan dana. Pada saat berkomentar itu, mungkin ia mengalienasikan asumsi bahwa belajar itu perlu makanan bergizi, fasilitas yang memadai, untuk dapat menyerap ilmu dengan baik. Dengan cara berpuasa, banyak tirakat, yang mungkin dianggap konvensional, nyatanya, ia bisa menjadi profesor dan presiden.

Anak sekolah harus berani tirakat, itu doktrin zaman dulu. Penggemblengan rasa dan mentalitas dikedepankan ketika seseorang berguru. Pemanjaan makan dan fasilitas justru akan menghasilkan kebebalan. Pandangan itu tentu tidak bisa ditelan mentah-mentah di era sekarang. Akan tetapi, memadukan pandangan modern dengan nilai-nilai lama  yang konstruktif perlu dilakukan.

Penyediaan fasilitas yang memadai dan makanan yang bergizi ditambah dengan penggemblengan mental yang baik, misalnya berpuasa atau jenis tirakat lain akan dapat menghasilkan generasi yang benar-benar tahan-banting. Fenomena sekarang sungguh sangat menyedihkan. Kenakalan, bahkan kebejatan moral, justru sebagian besar dilakukan oleh manusia-manusia yang makan sekolahan. Informasi dari Badan Narkoba Nasional, sebagian besar pengguna narkoba adalah mahasiswa dan anak-anak sekolah.

Bagaimana halnya dengan berpuasa dengan niat menyiasati keadaan, ngirit, berhemat untuk dapat bertahan, atau lebih halus lagi mengelola perekonomian diri?

Sudah dapat diprediksi, setelah pesta demokrasi pasti harga-harga akan berlomba-lomba merangkak naik.Parapolitisi telah berhasil mencapai tujuan, tak perlu lagi menebar rayuan, tak penting lagi berstrategi merebut hati, menaikkan harga-harga terasa sangat ringan. Ditambah lagi momentum  bulan Ramadan dan menjelang hari raya menjadi penyulut naiknya harga-harga.

Dalam kondisi seperti itu, berpuasa dengan niat pertahanan tentu bukan kenaifan. Sengaja lapar dan benar-benar lapar karena tak ada yang dimakan memang berbeda. Akan tetapi, lapar bukan tujuan berpuasa. Sengsara tentu bukan tujuan tirakat. Penghayatan atas lapar memunculkan energi luar biasa untuk mengenal diri dan peduli pada sesama.

Berpuasa karena ketidakberdayaan tidak mengurangi nilai keikhlasannya. Tuhan membuka pintu lebar-lebar bagi hamba-Nya untuk berpamrih pada-Nya. Siapa tahu dengan tirakat, berpuasa, Tuhan sudi memberikan rahmat berlimpah di kemudian hari. Bandingkan dengan penggunaan logika berlebihan, misalnya  karena miskin lantas tidak mau berpuasa. Miskin dijadikan alasan untuk menanggalkan perintah. Energinya ditumpahkan untuk mengejar kekayaan.

Baik yang benar-benar lapar maupun yang sengaja lapar, kiranya menarik piweling dalam ”Suluk Saridin”, yakni ngatos-ngatos ampun lena, mugiyo kasil ingkang dipun seja, tentreming ati urip kang mulya. Berhati-hatilah dalam menjalankan berpuasa, jangan terlena. Semoga benar-benar berhasil sesuai tujuan yang diidamkan. Hati yang tenteram dan hidup yang mulia. Jadi, tak apalah tirakat sebagai siasat untuk selamat.

 

 

 

KASKUS

Saudariku yang kuhormati, semoga keselamatan berserta berkat rahmat Allah selalu tercurah atasmu. Mari kita kaji satu persatu tentang kegiatan seperti yang diatas: Puasa mutih, puasa dengan memakan makanan tertentu, tidak tidur dalam beberapa hari, ataupun tidak keluar kamar. Mari kita bahas melalui hadits-hadits. Di bawah ini adalah puasa-puasa sunnah yang ada tuntunannya dari Rasulullah shalallahu’alayhi wassalam.

1. Puasa enam hari di Bulan Syawwal

Dari Ayyub al Anshari radhiyallaHu `anHu, Rasulullah SAW. bersabda, “Barangsiapa berpuasa Ramadhan, kemudian diikuti dengan berpuasa enam hari di bulan Syawwal, maka ia seperti berpuasa setahun” (HR. Muslim II/82, Abu Dawud no. 2416, at Tirmidzi no. 756 dan Ibnu Majah no.1716)

2. Puasa Hari `Arafah dan Hari `Asyura (hari kesepuluh bulan Muharram atau hari kesembilannya)

Dari Abu Qatadah radhiyallaHu `anHu, dia berkata, “Rasulullah pernah ditanya tentang puasa hari `Arafah, beliau menjawab, `Ia menghapus dosa-dosa setahun yang lalu dan yang akan datang’. Beliau juga ditanya tentang puasa hari `Asyura, beliau menjawab, `Ia menghapus dosa-dosa tahun lalu'” (HR. al Bukhari no. 1988, Muslim no. 1123 dan Abu Dawud no. 2424)

Dari Abu Ghathfan binTharif al Muri,iaberkata, “Aku mendengar Ibnu Abbas berkata, `Ketika Rasulullah berpuasa `Asyura dan beliau menganjurkan para sahabat untuk berpuasa, mereka berkata, `Wahai Rasulullah, sesungguhnya ini adalah hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani’. Kemudian beliau berkata, `Kalau begitu, pada tahun depan yang akan datang kita akan berpuasa pada hari kesembilan (tasu’a) insya Allah’. Ibnu Abbas berkata, `Akan tetapi belum sampai tahun depan, Rasulullah telan meninggal dunia'” (HR. Muslim no. 1134 dan Abu Dawud no. 2428)

3. Puasa di Bulan Muharram

Dari Abu Hurairah radhiyallaHu `anHu, Rasulullah SAW. bersabda, “Sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadhan adalah puasa pada bulan Allah, bulan Muharram dan sebaik-baiknya shalat setelah shalat fardhu adalah shalat malam” (HR. Muslim no. 1163, Abu Dawud no. 2412, an Nasai III/206 dan at Tirmidzi)

4. Puasa di Bulan Sya’ban

Dari Aisyah radhiyallaHu `anHa, dia berkata, “Aku tidak pernah melihat Rasulullah menyempurnakan puasa sebulan penuh kecuali bulan Ramadhan dan aku tidak pernah melihat beliau berpuasa dalam suatu bulan lebih banyak daripada bulan Sya’ban” (HR. al Bukhari no. 1969, Muslim no. 1156 dan Abu Dawud no. 2417)

5. Puasa Senin dan Kamis

Diriwayatkan dari Usamah bin Zaid radhiyallaHu `anHu, dia berkata, “Sesungguhnya Rasulullah selalu berpuasa pada Hari Senin dan Kamis, manakala beliau ditanya tentang hal tersebut, beliau menjawab, `Sesungguhnya amal-amal hamba dihadapkan pada hari Senin dan Kamis'” (HR. Abu Dawud no. 2419, dishahihkan oleh Syaikh al Albani dalam Shahih Sunan Abi Dawud no. 2127)

6. Puasa tiga hari dari setiap bulan Hijriyyah Dari `Abdullah bin `Amr radhiyallaHu `anHu, Rasulullah SAW. bersabda, “Puasalah tiga hari dari tiap bulan. Sesungguhnya amal kebaikkan itu ganjarannya sepuluh kali lipat, sehingga ia seperti puasa sepanjang masa” (HR. al Bukhari no. 1976, Muslim no. 1159, Abu Dawud no. 2410 dan an Nasai IV/211)

Dan disunnahkan untuk menjadikan tiga hari tersebut hari ketiga belas, empat belas danlimabelas. Berdasarkan riwayat Abu Dzar radhiyallaHu `anHu, Rasulullah Rasulullah SAW. bersabda, “Wahai Abu Dzar, jika engkau ingin berpuasa tiga hari dari suatu bulan, maka puasalah pada hari ketiga belas, empat belas dan lima belas” (HR. at Tirmidzi no. 758 dan an Nasai IV/222, dishahihkan oleh Syaikh al Albani dalam Shahih al Jaami’ ash Shaghiir no. 7871)

7. Puasa Nabi Dawud `alayHis sallam

Dari `Abdullah bin `Amr radhiyallaHu `anHu, Rasulullah SAW. bersabda, “Puasa yang paling dicintai Allah adalah puasa Nabi Dawud, beliau berpuasa sehari dan berbuka sehari” (HR. al Bukhari no. 1131, Muslim no. 1159, an Nasai III/214, Abu Dawud no. 2431 dan Ibnu Majah no. 1712)

8. Puasa pada hari kesembilan Bulan Dzul Hijjah

Diriwayatkan dari Hunaidah bin Khalid, dari istrinya, dari sebagian istri Nabi ShallallaHu `alayHi wa sallam, dia berkata, “Rasulullah berpuasa pada hari kesembilan Dzul Hijjah, Hari `Asyura, tiga hari dari setiap bulan, Hari Senin pertama dari suatu bulan dan Hari Kamis” (HR. Abu Dawud no. 2420 dan an Nasai IV/220, dishahihkan oleh Syaikh al Albani dalam Shahih Sunan Abi Dawud no. 2129)

Puasa mutih tidak termasuk di dalamnya, begitupun halnya puasa hanya dengan memakan makanan tertentu, tidak ada tuntunannya.

Jadi janganlah dilakukan apalagi ditambah-tambah dengan kepercayaan akan menambah keharmonisan keluarga, kepintaran, kebahagiaan, kebathinan, dll.

Hiduplah dengan cara Islam bukan seperti adat istiadat dan perbuatan mengada-adakan ibadah baru dengan tanpa tuntunan Al-Quran dan Hadits, maka perbuatan mengada-ada tersebut biasa kita namakan “Bid’ah”.

Apakah hadits tentang Bid’ah?Adaterdapat empat hadits shahih tentang Bid’ah yang saya ketahui.

1. ‘Irbadl bin Sariyah ra. mengutarakan, Muhammad Rasulullah SAW. bersabda, “Berpeganglah kalian pada sunnahku dan sunnah Khulafaur Rosyidin (Abu Bakar, Umar bin Khotob, Ali bin Abi Tholib, dan Utsman bin Affan) yang terpimpin. Peganglah dia dengan gigi-gigi taringmu, dan jauhilah oleh kalian mengada-adakan urusan baru. Sebab sesungguhnya setiap bid’ah adalah sesat”. (HR. Empat Ahli Hadits, kecuali Nasa’i)

‘peganglah dengan gigi taringmu adalah peganglah sunnah Rasulullah SAW.’

2. ‘Aisyah ra. menuturkan, Muhammad Rasulullah SAW. bersabda, “Barangsiapa mengamalkan sesuatu dalam agama ini yang tidak ada asal-usulnya dari agama ini maka tertolaklah”. (HR. Bukhari dan Muslim)

(tertolak disini adalah tidak diterima oleh Allah SWT.)

3. Rasulullah SAW. bersabda, “Barangsiapa mengamalkan sesuatu (ibadah) yang tidak ada perintahnya dari kami maka tertolaklah”. (HR. Muslim)

4. Hudzaifah ra. memberitahukan, Rasulullah SAW. bersabda, “Allah tidak akan menerima puasa ahli bid’ah, juga tidak menerima sholatnya, hajinya, umrohnya, dan jihadnya. Ia keluar dari Islam laksana seutas rambut yang keluar dari tepung”. (HR. Ibnu Majah)

Masih adakah alasan untuk menjalankan hal-hal yang bid’ah? Saya jadi teringat lagi akan firman Allah dalam:

QS 6:116 yaitu Larangan mengikuti kebanyakan orang.

Keterangan: Kebanyakan orang-orang (yang mana sekarang kebanyakan orang-orang yang menyalahkan sunnah Rasulullah SAW. daripada yang menjaga)”.

QS 31:21 yaitu Larangan mengikuti tradisi nenek moyang juga adat istiadat.

Keterangan: Keturunan/ajaran nenek moyang yang tidak berasal dari kami (Rasulullah dan para Khulafaur Rosyidin)

QS17:36yaitu Larangan bertaqliq buta dalam agama.

Keterangan: Lebih mengagungkan seseorang yang dianggap sangat hebat sehingga segala perkataannya kita terima bahkan mentah-mentah tanpa mengetahui landasan dalil Al-Quran atau As-Sunnah (Hadits) yang ada (benar).

Masalah tidak tidur beberapa hari ataupun tidak keluar kamar adalah hal yang menzalimi diri sendiri. mari kita bahas lagi:

Dibawah ini adalah hadits mengenai:

Anjuran beribadah sesuai kemampuan, Tidak menzalimi diri sendiri, dan larangan beribadah secara terus-menerus (berlebihan).

Aisyah ra. memberitahukan, bahwa apabila Rasulullah SAW. memerintahkan mereka mengerjakan amal ibadah, maka beliau menyuruh yang sesuai dengan kemampuan mereka. Lalu mereka mengatakan, “Ya Rasulullah, sesungguhnya kami tidak seperti engkau. Sebab sesungguhnya Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang terdahulu dan yang kemudian”. Seketika wajah Rasulullah SAW. memerah menandakan beliau marah, dan bersabda, “Sungguh orang yang yang paling bertaqwa dan yang paling mengetahui tentang Allah diantara kalian adalah aku”. (HR. Bukhari)

Aisyah ra. menuturkan, bahwa Rasulullah SAW. datang untuk menggilirnya (hari dimana Rasulullah harus bersama Aisyah). Pada saat itu Aisyah sedang bersama seorang wanita.

“Siapakah wanita ini?” Tanya Rasulullah SAW.

“Ya Rasulullah, dia adalah penduduk Madinah yang paling banyak ibadahnya. Dia tidak pernah tidur malam,” Ungkap Aisyah.

Rasulullah SAW. bersabda, “Kerjakanlah ibadah menurut kemampuan kalian. Demi Allah, Dia tidak akan bosan sehingga kalian sendirilah yang bosan. Amal ibadah yang paling disukai oleh Allah SWT adalah yang dikerjakan secara terus-menerus”. (HR. Lima Ahli Hadits kecuali Tirmidzi)

Anas ra. Menceritakan, Rasulullah SAW. bersabda, “Ingatlah, demi Allah, sungguh aku orang yang paling takut dan paling taqwa kepada Allah SWT. Tetapi aku berpuasa dan berbuka, sholat dan tidur, serta menikah dengan wanita. Barangsiapa yang tidak menyukai sunnahku, maka ia bukan termasuk golonganku”. (HR. Syaikhon dan Nasa’i)

Abdullah ibnu ‘Amr ra. mengungkapkan bahwa Rasulullah SAW. berkata kepadanya, “Aku telah mendengar berita bahwa engkau senantiasa sholat sepanjang malam, dan selalu berpuasa di siang harinya.”

“Ya aku mengerjakan hal tersebut,” jawab ‘Abdullah ibnu ‘Amr.

lalu Rasulullah SAW. bersabda, “Sungguh jika engkau mengerjakan hal itu niscaya matamu mengantuk dan tubuhmu lemah. Sungguh engkau berkewajiban memenuhi hak tubuhmu dan keluargamu, karena itu berpuasalah dan berbukalah, sholatlah dan tidurlah”. (HR. Syaikhon)

Aisyah ra. berkata bahwa ia pernah ditanya, “Apakah Rasulullah SAW. mengkhususkan hari-hari tertentu untuk memperbanyak ibadahnya?”

“Tidak” tegas ‘Aisyah. “Amal ibadahnya dikerjakan secara terus-menerus. Bahkan seseorang diantara kalian pasti mampu mengerjakan ibadah yang biasa dikerjakan oleh Rasulullah SAW.” (HR. Tiga Ahli Hadits)

Aisyah mengemukakan, Rasulullah SAW. pernah ditanya (oleh seseorang), “Amal apakah yang paling disukai oleh Allah?”

“Yang terus-menerus dilakukan sekalipun sedikit.” Jawab Rasulullah SAW. (HR. Syaikhon dan Tirmidzi)

Sudah jelaskah dengan pernyataan hadits-hadits diatas?

Apakah benar jika kita melakukan sesuatu yang Bid’ah disertakan menzalimi diri sendiri? Maaf tidak ada bermaksud menyinggung pihak lain, tapi saya sungguh menentang perbuatan yang seperti ini. Banyak umat Islam mengambil sebuah hadits yang terputus untuk membenarkan pendapat mereka tentang apa yang mereka kerjakan, seperti hadits dibawah ini contohnya:

“Barang siapa yang mengada-adakan urusan baru yang baik, maka baik pula pahala untuknya. Tapi barangsiapa yang mengada-adakan urusan baru yang buruk, maka buruk pula untuknya.”

Hadits tersebut banyak dipakai untuk orang-orang yang menjalankan berbagai macam bid’ah, tetapi “Mengada-adakan urusan baru” yang dimaksud diatas adalah “PERKEMBANGAN ZAMAN & TEKNOLOGI” bukan perkembangan ibadah. Terlalu banyak orang-orang yang merasa ilmu agamanya sudah sangat tinggi sehingga membuat-buat ajaran baru. Naudzubillah.

Islam pedoman utamanya adalah Al-Qur’an dan As-Sunnah, jadi ibadah yang kita lakukan ya harus sesuai dengan pedoman itu. Bila kita membuat ajaran baru berarti kita bukanlah menjadi sosok seorang Muslim lagi, karena tidak ada bedanya dengan kita membuat kitab suci baru yang isinya tentang perkembangan ibadah. Hati-hati karena banyak sekali manusia yang merusak sunnah, contohnya banyak sekali.

Abu Hurairah ra. Menyampaikan, Rasulullah SAW. bersabda: “Islam pada mulanya asing, dan akan kembali asing seperti semula. Maka bahagialah kiranya (orang Islam) yang terasing.”

“Siapakah orang yang terasing itu?” tanya sahabat.

Beliau (Rasulullah SAW.) menjawab, “Orang-orang yang memperbaiki sesuatu yang telah dirusak oleh orang dari sunnahku. Dan orang-orang yang menghidupkan kembali sunnahku yang telah dirusak oleh orang lain.” (HR. Muslim, dan dinilai hadits Hasan oleh Tirmidzi)

Kita memang wajib menuruti kata orang tua (yang mungkin juga orang tua kita menuruti budaya nenek moyang atau adat istiadat kampung), tetapi patuhlah kepada orang tua hanya dalam hal-hal yang ma’ruf, kalau mengarah kepada hal-hal yang munkar ya jangan. Karena ketaatan kita yang paling utama hanyalah kepada Allah subhana wata’alaa. Semoga tulisan ini bisa membantu saudariku.

Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuhu ya ahlal sunnah wal jama’ah.

Kalau diflashback ke belakang, sepanjang ngaji Qur’an dari dulu sampai sekarang walau seayat dua ayat, sering kita bertemu dengan keterangan-keterangan yang mencengangkan disana. Apa-apa yang dulu kita percayai dibuat nggak berlaku lagi. Menjadi mitos-mitos. Barangkali begitu cara Qur’an menuntun para pembacanya. Kadang lembut setahap demi setahap, tapi kadang mendobrak sampai dalam. Berikut 10 hal-hal yang buat saya telah menjadi mitos, walau bahkan sampai detik ini pun tak sepenuhnya bisa lepas dari mitos-mitos itu.

1. Kita bisa memahami makna Al-Quran, dengan membaca terjemahannya.

Ternyata tidak, bahkan mungkin hanya 20%-nya atau malah nol koma sekian persennya.  Ketika membaca terjemahannya, kita suka bingung dengan gaya penyampaian Al-Qur’an yang sekilas terkesan melompat-lompat dan tidak nyambung antara kalimat yang satu dengan yang lain. Terkesan misterius, dan kadang (sering) seperti bahasa rahasia.

Sesungguhnya Al-Qur’an ini adalah bacaan yang sangat mulia, pada kitab yang terpelihara (Lauhul Mahfuzh), tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. (QS: 56; 77-79)

Hanya orang-orang yang disucikan. Bukan yang mensucikan diri, bukan yang membaca terjemahannya, bukan yang sekolah tafsir sampai S4. Melainkan mereka yang disucikan. Teman-teman yang baik, apanya yang disucikan? Dan oleh siapa? Seperti apa yang disucikan itu?

Sebenarnya, Al Qur’an itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi al ’ilm. (QS: 29; 49)

Jangan salah sangka, I’m not saying “hey don’t read the Quran, karena tidak akan paham. Sederhana saja, bahwa bukan kita sendiri yang membuat kita paham Quran. Ada faktor X, yang diluar control kita. Belajar dan memahami mati-matian tanpa keterlibatan Dia Yang Maha Berkehendak, useless.

2. Kalau amal lebih banyak dari dosa, nggak akan tersentuh neraka.

Faktanya (maaf agak mengerikan) bahwa bila masih ada dosa maka akan tersentuh neraka.

Sesungguhnya barangsiapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan berdosa, maka sesungguhnya baginya neraka Jahannam. Ia tidak mati di dalamnya dan tidak (pula) hidup. (QS: 20; 74)

Duh, saya sebenarnya tidak kepingin menakut-nakuti. Tetapi khawatir sendiri, benar-benar tidak enak. Semoga kita diberi ampunan, diterima taubatnya, menjadi yang beriman dan bisa beramal yang baik, yang klop.

Dan orang-orang yang beriman dan beramal salih, benar-benar akan Kami hapuskan dari mereka dosa-dosa mereka. (QS: 29; 7)

3. Hidup bersih dan sehat, bikin panjang umur.

Apakah memang demikian ketika ajal telah ditetapkan. Tahun, bulan, hari, jam, menit dan detiknya, sudah pasti.

Dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seorang yang berumur panjang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan (sudah ditetapkan) dalam Kitab (Lauh Mahfuzh). (QS: 35; 11)

Tidak (dapat) sesuatu umatpun mendahului ajalnya, dan tidak (dapat pula) mereka memperlambat (ajalnya itu). (QS: 23; 43)

Jangan salah sangka, bukannya mau bilang percuma hidup bersih dan sehat. Setuju bahwa kita diperintahkan hidup bersih dan sehat, tetapi tidak ada kaitannya dengan hidup dan mati kita. Hidup bersih dan sehat adalah kewajiban, karena badan ini punya haknya yang harus kita penuhi. Tetapi hidup dan mati kita sudah ada yang mengatur.

4. Kita bukan penyembah berhala.

Benarkah kita bukan orang kafir?

Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya? (QS: 45; 23)

Dan coba perhatikan hubungan yang sangat erat antara mencintai dunia dengan kekafiran, seberapakah jarak kita dengan kekafiran tipis sekali.

Yang demikian itu disebabkan karena sesungguhnya mereka mencintai kehidupan di dunia lebih dari akhirat, dan bahwasanya Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. (QS: 16; 07)

Jadi, teman-teman yang baik, benarkah kita bukan penyembah berhala? Kita bukan orang kafir?

5. Beriman adalah sebuah pilihan.

Dan tidak ada seorangpun akan beriman kecuali dengan izin Allah. (QS: 10; 100)

Jadi sangat beruntunglah buat kalian yang beriman.

6. Tidak beriman juga sebuah pilihan.

Sebaliknya, itu pun sebuah ketetapan. Saya yakin banyak yang tidak suka dengan ide bahwa orang ditetapkan tidak beriman, karena itu artinya kemudian orang ditetapkan masuk neraka.

Sesungguhnya orang-orang yang telah pasti terhadap mereka kalimat Tuhanmu, tidaklah akan beriman. (QS: 10; 96)

Penjelasannya mungkin panjang tapi praktisnya begini: kalau kita ingat Dia, bahkan sekelebat saja, kalau kita ingat bahwa kita akan kembali kepada-Nya (maka hokum itu akan berlaku), itu adalah sebuah panggilan dari-Nya, sebuah harapan akan kehendak-Nya, ketetapan-Nya.

7. Harta dan anak-anak adalah kenikmatan dan kesenangan dari Tuhan.

Apakah bukan sebaliknya?

Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar. (QS: 8; 28)

8. Agama tidak pernah mengajarkan nasionalisme.

Istilah nasionalisme itu sendiri mungkin bukan, tetapi rasanya bukan sebuah kebetulan bila kita ditempatkan, dilahirkan di sini, di tanah ini. Tuhan bukanlah seperti tukang kebun yang secara serampangan menebarkan biji-bijian ke tanah di luarsana. Jiwa-jiwa dipilih dan segala hal dipertimbangkan, untuk sebuah tujuan:

Dia telah menciptakan kamu dari tanah ini dan menjadikan kamu pemakmurnya. (QS: 11; 61)

Lalu teman-teman yang baik, adakah ber-Islam dengan jalan ber-Arab-Arab ria? Bukankah ber-Islam kemudian adalah, justru, berbakti dan berjuang untuk negeri, tanah air ini? Menjadi manusiaIndonesia, seutuhnya?

9. Kita tidak bisa bercakap-cakap dengan Tuhan.  

Anehnya justru kita diinformasikan oleh Al Qur’an bahwa kita pernah memiliki kemampuan itu.

Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): “Bukankah Aku ini Tuhanmu?” Mereka menjawab: “Betul, kami menjadi saksi”. (QS 7; 172)

Gimana ceritanya kita tak lagi punya kemampuan itu? Bagaimana kita lupa akan kejadian yang luar biasa ini?

10. Orang yang sudah mati tak mungkin hadir di dunia.

Orang-orang tertentu, ketika mereka sudah meninggal sekalipun, dapat berjalan-jalan di tengah-tengah kita.

Dan apakah orang yang sudah mati kemudian dia Kami hidupkan dan Kami berikan kepadanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia. (QS: 6; 122)

Cahaya yang terang, apakah kemudian kita tidak menjadi ingin tahu? Cahaya apakah itu?

Maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk Al-Islam lalu ia mendapat cahaya dari Tuhannya. (QS: 39; 22)

Sumber : Aindra

By: Semut Hitam

Dengan determenisme dan kausalitas ketat yang menjadi konsekuensi logis atas konsep Tuhan Impersonal ala Einstein, maka naluri serta tanggung jawab sosial-ekologis manusia akan terdongkrak. Sebab, bayang-bayang akan bencana ekologis dan kemanusiaan setidaknya akan memberikan bayangan buruk sekaligus pertimbangan signifikan bagi setiap individu yang hendak mengeksploitasi alam maupun manusia. Terlebih, sebagaimana ditegaskan Einstein, tujuan tertinggi dari ketaatan beragama tak lain adalah keselarasan sempurna dengan alam semesta, termasuk manusia di dalamnya.

Pada tahun 1940, Albert Einstein menulis sebuah esai menggemparkan berjudul Science and Religion. Esai itu mengagetkan dan membuat berbagai kontroversi, khususnya di kalangan agamawan dan teolog. Pasalnya, melalui esai itu, Einstein menggusur konsep Tuhan yang telah dibangun oleh para teolog sejak berabad-abad silam. Einstein kemudian menyebut Tuhan ala teolog itu sebagai Tuhan Personal yang tampak begitu kerdil baginya.

Einstein menyikapi konsep Tuhan Personal ala teolog itu secara apatis. Dalam pandangannya, Tuhan Personal itu dianggap terlalu sederhana dan dangkal. Baginya, konsep Tuhan ala para teolog itu justru menggerogoti transendensi Tuhan seiring dilekatkannya simbol-simbol, bentuk (morphe) serta kecenderungan kemanusiaan (pathos) untuk menggapai Yang Transenden itu.

Sebelumnya, pada tahun 1929, setelah membaca dan terpengaruh oleh hipotesa Spinoza dalam karyanya yang berjudul Ethics, Einstein sejatinya telah mulai memaparkan kritikannya pada konsep Tuhan Personal ala para teolog itu. Saat itu pula, Kardinal O’Connell, Uskup Agung Boston, memberikan respon negatif ofensif dengan meneriakkan kepada Jemmaat New England Catholic Club Amerika agar tak membaca apapun tentang teori relativitas. Dengan alasan, teori tersebut merupakan sebuah spekulasi kabur yang menghasilkan keraguan universal tentang Tuhan dan ciptaan-Nya. Menurutnya, teori itu tak lain merupakan selubung hantu ateisme yang mengerikan (New York Times, 25 April 1929).

Mendengar pernyataan serta sikap keras yang ditempuh oleh Uskup Agung tersebut, Rabbi Herbert S. Goldstein dari The Institutional Sinagoge di New York bertanya pada Einstein melalui telegram; “Apakah Anda percaya Tuhan?” Einstein pun menjawab; “Saya percaya pada Tuhan-nya Spinoza yang menampakkan diri-Nya dalam harmoni keteraturan atas keseluruhan yang ada. Bukan sosok Tuhan yang menyibukkan diri-Nya dengan nasib dan tindakan-tindakan manusia”. Dan, membaca jawaban Einstein tersebut Rabbi Goldstein pun menegaskan bahwa tuduhan ateis pada Einstein jelas-jelas tak terbukti.

Adapun setelah esai 1940 yang berisi pemaparan cukup komprehensif tentang kritiknya atas Tuhan-nya teolog dan konsep Tuhan Impersonal-nya itu terbit, ia pun sontak mendapat serangan serempak dari mayoritas teolog –khususnya teolog Yahudi ortodoks- dengan kekuatan dogma kafir dan ateis. Namun, Einstein selalu menegaskan bahwa dirinya bukanlah seorang ateis. Bahkan, ia memiliki konsep Tuhan yang jauh lebih mentransendensikan-Nya.

Terpengaruh dari Spinoza, setelah menggusur konsep Tuhan Personal-nya para teolog, Einstein menggagas konsep Tuhan Impersonal. Dalam pandangannya, Tuhan merupakan Kecerdasan Tertinggi yang menampakkan dirinya dalam harmoni dan keindahan alam. Dia tidaklah ber-’sosok’. Tuhan adalah struktur pengatur kosmis yang impersonal. Baginya, sesuatu yang oleh Injil disebut sebagai aktifitas Ilahi tak lain semacam hukum ketentuan alam. Sedangkan sesuatu yang disebut sebagai kehendak Tuhan tak lain adalah hukum alam. Tuhan-nya Einstein itu merupakan entitas abstrak sebagaimana diungkapkan Injil; “Janganlah kamu membuat patung berhala atas-Nya atau keserupaan dengan macam-macam benda”. (Eksodus 20:4)

Terlepas dari sederetan kontroversinya, pada dasarnya konsep Tuhan ala Einstein tersebut akan semakin mendewasakan keber-tauhid-an dan keberagamaan manusia. Pasalnya, pertama, konsep Tuhan ala Einstein akan relatif menjaga transendensi Tuhan. Sebab, konsep tersebut ternilai akan selalu menjauhkan Tuhan dari simbol, bentuk (morphe) maupun kecenderungan kemanusiaan (pathos) yang dapat menggiring Tuhan pada ‘jurang’ imanensi, sebagaimana kerap terjadi pada Tuhan-nya para teolog. Kedua, konsep agama kosmis yang lahir dari ‘rahim’ Tuhan Impersonal secara tidak langsung akan memacu kedewasaan manusia dalam beragama. Sebab, dalam konsep agama kosmis, rasionalitas dan kebebasan memiliki ruang ekspresi yang lebih leluasa dan terjunjung tinggi. Dalam agama kosmis, Tuhan bukanlah ‘sosok’ yang selalu mengikat dan menjajah manusia di bawah kehendak-Nya. Sebagaimana ditegaskan Einstein, dalam agama kosmis, Tuhan bukanlah ‘sosok’ yang kehendak-Nya seperti kehendak dalam diri setiap manusia; mutlak bagi setiap diri manusia. Sehingga, dalam konsep agama kosmis ala Einstein, setiap manusia memiliki ruang kebebasan dan berkehendaknya sendiri. Ketiga, dengan determenisme dan kausalitas ketat yang menjadi konsekuensi logis atas konsep Tuhan Impersonal ala Einstein, maka naluri serta tanggung jawab sosial-ekologis manusia akan terdongkrak. Sebab, bayang-bayang akan bencana ekologis dan kemanusiaan setidaknya akan memberikan bayangan buruk sekaligus pertimbangan signifikan bagi setiap individu yang hendak mengeksploitasi alam maupun manusia. Terlebih, sebagaimana ditegaskan Einstein, tujuan tertinggi dari ketaatan beragama tak lain adalah keselarasan sempurna dengan alam semesta, termasuk manusia di dalamnya.

Akhirnya, merujuk pada konsep Tuhan ala Einstein, sejatinya ber-Tuhan bukan berarti menafikan eksistensi diri dan menyerahkan seluruh kehendak dan kebebasan kita pada Tuhan secara mutlak. Namun, sebagaimana ditegaskan Einstein, ber-Tuhan sejatinya justru harus ber-‘metamorfosis’ menjadi semangat dan tuntutan untuk selalu berupaya keras melalui pengetahuan rasional secara bebas untuk mencapai hakikat-Nya. Bukan dengan rasa takut-terikat maupun keyakinan yang buta.

  

AH: Inilah dilema pembicaraan tentang Tuhan. Dari berbagai arah dan sumber pijakan manapun, akhirnya pembicaraan tentang Tuhan membentur tembok. Tembok yang membatasi alam kemanusiaan kita yang kasat mata ini, dengan suatu misteri besar yang kita sebut dengan Tuhan.

Jawaban kaum beragama kadang terasa bagai sebuah dongeng yang indah, yang selalu dijadikan sebagai katub pengaman bagi jiwa dan pikiran yang sudah lelah mencari, atau sebagai satpam yang siap melindungi orang-orang yang takut beranjak dari rumah persembunyiannya (untuk tidak menyebut kemalasan berpikir).

Sementara jawaban dari sang pencari dan pembunuh Tuhan bagaikan hamparan padang pasir yang tak bertepi dan melelahkan. Sedangkan Tuhan tidak pernah turun dan hadir untuk menghakimi semuanya. Dan sayangnya, Manusia saling menghakimi atas nama Tuhan yang tidak diketahuinya.

AS: Tuhan tidak mungkin mempunyai perintah yang dapat dilanggar atau tidak, diikuti oleh manusia karena Tuhan Maha Kuasa. Bisa saja itu perintah agama, bukan perintah Tuhan. Manusia tidak punya kekuatan untuk melawannya, kalau itu sebuah perintah Tuhan. Tuhan itu satu sedangkan agama bisa beraneka ragam.

AW: Islam telah mewadahi konsep Enstein dalam Eksistensi Tuhan itu sendiri. Enstein telah menemukan bagian-bagian Tauhid yang ada dalam Islam yang dibawa Rasulullah. Tetapi sayang sinergi kesempurnaan pemahamannya tidak dibarengi dengan pendalaman yang ada dalam Al Qur’an. Andai Enstein setelah menemukan bagian-bagian dari inti Tauhid dan menyelami apa yang dibawa oleh Rasulullah, maka niscaya, Enstein akan mengucapkan dua kalimat Syahadat.

RK: Setelah selesai di level 1, lanjut di level 2. Selaras kutipan diatas, terlebih sebagaimana ditegaskan Einstein, tujuan tertinggi dari ketaatan beragama tak lain adalah keselarasan sempurna dengan alam semesta, termasuk manusia di dalamnya. Level 3 menyusul.

Hari ini, seorang pemuda merasa kecut menyadari bahwa semua materi (seperti tubuh) hanyalah energi yang kental dengan getaran lambat. Bahwa kita semua adalah satu mengalami sendiri kesadaran subyektif. Tidak ada hal seperti kematian (benar hilang,  red.), hidup di dunia ini hanya mimpi (atau bisa dibilang penjara, dll istilahnya) dan kita adalah imajinasi diri kita sendiri (proses) berikut ekses lingkungan yang kita lewati, alam juga dengan cuacanya.

WI: Terangkankah kenapa hidup ini hanya imajinasi, pak RK? Kenpa bisa begitu? Bukankah peng-ibaratan berbeda dengan fakta realitas? Silahkan dijelaskan dengan gambling, jangan berputar-putar, jangan dibuat bermakna ganda.

RK: Untuk menyampaikan segala sesuatu itu memang tidak mudah, dan jika kita menjelaskan supaya tidak mempunyai arti bias kepada seseorang saja, maka akan ditangkis, oleh yang lain dari jalur yang berbeda. Tetapi kalau sudah dewasa pola pikirnya, maka akan mengerti karena tinggal mengikuti alurnya saja.

Nah kalau sudah paham itu, baru kita bisa bicara spesifik. Sekarang mau dari mana? Saya beri contoh, silahkan pilih: dari sisi kaca-mata hitam-putih, warna-warni, bening. Nanti di 4 dimensi berlaku azas kesaksian, point koordinat tersebut, sebagai kontrol keselarasan. Bagi yang sudah paham, bisa mengartikan untuk WI.

WI: Terimah kasih, atas sarannya! Sayang saya belum mengerti, mungkin ada yang mau jelaskan apa yang dimaksud pak RK, perihal apa yang saya tanyakan?

DD: Imajinasi maksudnya adalah ilusi, relitas ke faktaan yg nyata, karena memiliki perhitungan-perhitungan yg seimbang sesuai dengan pertemuan wujudnya. Jadi ilusi yg memiliki perhitungan keseimbangan dalam pertemuan setiap wujud.

HH: Oke terima kasih WI, Einstein belum mampu menemukan rumus untuk memecahkan pertanyaan 1 (satu) dibagi 0 (nol) samadengan berapa? Bahkan kalkulator juga tdk mampu,.itulah sebabnya hidup ini adalah bagaikan imajinasi (NOL), karena yg hidup adalah yg maha Esa/Tunggal/Satu.

WI: Oh bagaikan toh, bukan seperti yang dituliskan pak RK, hanya mimpi dan kita adalah imajinasi? Kalau bagaikan sih aku sedikit ngeh, dari tadi keq! Hidup ibarat senda-gurau, bukan berarti hidup ini senda-gurau. Air laut yang tenang dan ombaknya, dua hal yang berbeda tapi pada dasarnya sama. Mungkin begitu maksud bapak-bapak ya?

DD: Wujud siapa? Semua wujud baik itu wujud benda, wujud rasa, dll. Karena sebenarnya semua hanya ilusi, dan yg ada itu hanya Allah. Rumusnya, menggunakan cara Einstain dengan kemampuan daya nalar pemikirannya akhirnya ia menemukan titik keseimbangan dan campuran wujud-wujud itu.

WI: Oh salah lagi ya, jadi bukan bagaikan. Sebenarnya hanya ilusikah? Mimpi, imajinasi dan sekarang ilusikah? Bisa dijelaskan, apa persamaan dan perbedaan dari ketiganya? Buat lebih sederhana biar bisa aku pahami.

DD: Imajinasi yg akan masuk kedalam ilusi, tetapi dengan kesadaran pengetahuanNYA. RK mengatakan bening, semua itu yg ada hanya Allah, hitam dan putih, serta warna-warna adalah wujud yang ada dengan aturan yang pasti. Perubahan yg pasti, karena memang telah memiliki aturan dan hukum wujud itu sendiri. Untuk pencapaian ke bening, karena harus melewati hitam-putih, warna-warna, baru menyadari bening.

Persamaannya adalah semuanya itu ilusi, perbedaannya adalah wujudnya saja.

SH: Katakan yang kau tahu, setiap orang pada hakekatnya sedang berbicara kepada dan untuk diri sendiri.

AJ: Sehebat apapun konsep ke-Tuhan-annya, nyatanya tidak pernah bisa menutup kenyataan bahwa kita (manusia) ini terbatas. Bahkan orang yg sekelas Einstein-pun tetep saja nggak bisa menembus ruang dan waktu. Padahal dia itu memberikan sumbangan bahan-bahan bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang ruang dan waktu itu sendiri.

Nah, dari itu saja sudah membuktikan bahwa konsepsi manusia tenttng Tuhan juga pastilah mengandung keterbatasan-keterbatasan tertentu, dan tidak menutup kemungkinan, pada masa yg akan datang akan ada konsep Tuhan yg semakin lebih mendekati. Hanya lebih mendekati lho, dan bukan exactly right.

RA: Maksudnya manusia menembus ruang dan waktu gitu yah? Bukannya perjalanan waktu, mesin waktu, dan lain lainnya tidak mungkin ada. Lalu teori-teori yang mengatakan perjalanan waktu, pembengkokan ruang, pembelahan partikel dan lain sebagainya, bukannya sesuatu hal (mengerjakan sesuatu) yang sia-sia, karena nggak mungkin ada tadi?

Premis Einstein di sini bukannya menjelaskan tentang eksistensi Tuhan? Infinity, tentu saja, imajinasi kita terinfeksi, dan bagi sebagian dari kita itu dipotong dalam pikiran sadar kita setiap sekarang dan kemudian dengan cara yang baru dan menarik.  

Aku bermimpi buruk selama bertahun-tahun dimana saya akan memikirkan sesuatu dalam ukuran dua kali lipat. Lalu dua kali lipat lagi. Lalu dua kali lipat lagi. Lalu dua kali lipat lagi. Dan kemudian, sampai kemampuan saya untuk memahami itu kewalahan, dan aku terbangun dalam keadaan sangat cemas. Bentuk lain mimpi ini adalah mengambil sesuatu di dalam sesuatu, dan kemudian semua itu sesuatu di dalam yang lain, dan semua itu sesuatu di dalam yang lain, dan kemudian aku sudah bangun, terbelalak dan berkeringat.

Hanya ketika saya belajar matematika aku menemukan bahwa mimpi saya berisi benih ide yang penting, sebuah ide bahwa matematikawan John Von Neumann telah bertahun-tahun sebelum berkembang cukup sadar dan sengaja. Hal ini disebut hirarki Von Neumann, dan ini adalah konstruksi di teori himpunan. Ada banyak cara infinity bisa menangkap imajinasi kita. Setiap orang bertanya-tanya apakah alam semesta tak terbatas, misalnya. Ini adalah kesalahan mudah untuk menyimpulkan bahwa hal itu harus, dengan alasan bahwa jika tidak maka harus memiliki batas, lalu apa yang akan berada di sisi lain?

Jawaban untuk ini adalah bahwa alam semesta mungkin seperti sebuah bola. Permukaan bola tidak memiliki batas, tapi tentu terbatas di daerah. (Alam semesta, dengan kata lain, bisa seperti permukaan tiga dimensi dari sebuah kawasan yang dapat dibayangkan sebagai yang ada dalam ruang empat dimensi (kosmologis paling berpikir dengan baik mungkin sesuatu seperti itu). Lain garis umum berjalan berpikir seperti ini: jika alam semesta tak terbatas, maka harus memiliki jumlah tak terbatas planet, dan karenanya sebuah planet seperti yang satu ini kecuali setiap orang yang botak (atau pembicaraan mundur, atau apa yang telah Anda …..).

Masalahnya di sini adalah dalam berpikir bahwa himpunan tak terhingga harus berisi segalanya. Namun, sedikit pemikiran menunjukkan bahwa hal ini tidak perlu benar. Terimakasih!

AS:

“SURAT DARI TUHAN”

Kepada            : Kamu (Anda Semua)

Tanggal            : Hari Ini

Perihal              : Diri kamu

Ini AKU, hari ini AKU yang akan menangani semua masalahmu.

Catatan (dan ingat):

Bila dunia ini menyodorkan masalah yang tidak dapat kau tangani sendiri, jangan berusaha menyelesaikan masalah itu. Tetapi, letakkanlah saja masalah itu diboxKU untuk KUselesaikan. AKU akan menyelesaikan masalahmu sesuai jadwal yang AKU tentukan sendiri. Semua masalahmu pasti akan AKU selesaikan, tetapi sesuai jadwalKU bukan jadwalmu. Setelah semua masalahmu kamu letakkan dalam boxKU, janganlah kamu pikirkan & khawatirkan. Sebaliknya, fokuslah kepada semua hal-hal baik yang sedang terjadi padamu sekarang.

Bila kamu terjebak kemacetan di jalan, janganlah marah, sebab masih banyak orang di dunia ini yang tidak pernah naik mobil seumur hidupnya. Bila kamu berhadapan dengan masalah di tempat kerja, berpikirlah bahwa masih banyak orang yang menganggur bertahun-tahun tanpa pekerjaan. Bila kamu sedih karena hubungan keluarga, pikirkanlah orang-orang yang belum pernah merasakan mencintai dan dicintai. Bila kamu merasa bosan dengan akhir minggu, pikirkanlah orang-orang yang harus lembur siang malam tanpa libur untuk menghidupi keluarga & anak-anaknya. Bila kendaraanmu mogok & mengharuskan kamu berjalan kaki, janganlah marah, pikirkanlah orang-orang cacat yang sangat ingin merasakan berjalan di atas kaki sendiri. Bila kamu melihat dicermin rambutmu mulai beruban, janganlah bersedih, sebab mempunyai rambut hanyalah merupakan impian bagi orang-orang yang dalam perawatan kemoterapi.

Bila kamu merenungi makna hidupmu di dunia ini & merenungi apa tujuan hidupmu ini, bersyukurlah, karena banyak orang yang tidak punya kesempatan hidup yang cukup lama untuk merenungi hidup mereka. Bila kamu memutuskan untuk meneruskan surat ini ke orang lain, terima kasih, kamu telah menyentuh kehidupan mereka dalam banyak hal yang tidak pernah kamu bayangkan.

AKU tidak pernah putus menyayangimu.

ttd

AKU